Príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve

Poľnohospodári môžu od získať príspevok na zamestnávanie sezónnych pracovníkov. V akej výške a za akých podmienok?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo s poskytovaním finančného príspevku na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva. Na tento projekt bolo vyčlenených 12 miliónov eur a bude sa realizovať od júna 2020 do decembra 2021. Na základe tohto projektu môžu zamestnávatelia pôsobiaci v poľnohospodárstve získať príspevok na zamestnanie pracovníkov. Cieľom má byť nielen zvýšenie úrovne zamestnanosti, ale aj zamedzenie znehodnoteniu nepozbieranej poľnohospodárskej úrody.

Kto môže získať príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve

O finančný príspevok v rámci projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva môžu požiadať zamestnávatelia z odvetvia poľnohospodárstva pôsobiaci podľa SK NACE Rev. 2 výhradne v nasledujúcich skupinách a triedach sekcie A:

 • 01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,
 • 01.2 Pestovanie trvácnych plodín,
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín,
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat,
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody.

Uvedené znamená, že môže ísť napríklad o podnikateľa, ktorý pestuje papriku, hrozno, jablká, ale aj o podnikateľa, ktorý sa s použitým poľnohospodárskej techniky orientuje len na prípravu pôdy, vysádzanie úrody, chemické ošetrovanie úrody a zber úrody.

Dôležité je upozorniť na to, že príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve nemôže získať podnikateľ, ktorý sa zaoberá chovom zvierat. Je možné ho získať len ak sa zaoberáte službami súvisiacimi s chovom zvierat ako sú napríklad činnosti na podporu rastu a úžitkovosti zvierat, kŕmenie zvierat, strihanie oviec.

Príspevok môže získať zamestnávateľ z akéhokoľvek samosprávneho kraja Slovenska.

Na akých zamestnancov možno získať príspevok na sezónne zamestnávanie

Zamestnávatelia môžu získať príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve na osobu evidovanú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (na nezamestnanú osobu), ktorá spĺňa aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:

 1. bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace,
 2. je občanom, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie a bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace,
 3. je občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 4. počas prechádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie,
 5. je vo veku 15 až 24 rokov,
 6. nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie alebo pred menej než dvoma rokmi ukončila povinnú školskú dochádzku a predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
 7. je staršia ako 50 rokov,
 8. žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami,
 9. pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej rodovej skupiny,
 10. je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a musí rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie,
 11. počas najmenej 24 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie,
 12. počas najmenej 12 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie a patrí do jednej z kategórií podľa bodu päť až desať tohto zoznamu,
 13. je uznaná za osobu so zdravotným postihnutím,
 14. má dlhodobé telesné, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť k jej plnému a účinnému zapojeniu do pracovného prostredia na rovnakom základe s ostatnými pracovníkmi.

Požiadavky na pracovnoprávny vzťah pre získanie príspevku

Podmienkou získania príspevku na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve je, že so zamestnancom musí zamestnávateľ uzatvoriť pracovný pomer (pracovnú zmluvu). Nemôže ísť o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pracovný pomer môže byť dohodnutý na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Podmienkou je, že pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, teda najmenej na polovičný pracovný úväzok.

Ďalšou podmienkou je, že zamestnávateľ musí vytvoriť nové pracovné miesto. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za počet mesiacov poberania príspevku v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu pracovných miest, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti (prepúšťania zamestnancov).

Prečítajte si tiež

Okrem toho je dôležite spomenúť, že príspevok v rámci projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva nie je možné v rovnakom období vo vzťahu k tomu istému zamestnancovi kombinovať s poberaním iného príspevku. Ak je teda na zamestnanca za príslušný mesiac poberaná z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nejaká iná forma podpory, tak za tento mesiac nemôžete na tohto zamestnanca poberať príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve.

Na čo je určený príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve

Príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve sa poskytuje na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (tzv. „druhý pilier“) platených zamestnávateľom a zamestnancom. Príspevok teda v skutočnosti bude poberať a mať z neho finančný prospech tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec.

Z príspevku sa zaplatia odvody platené zamestnávateľom aj zamestnancom.

Ak bude zamestnávateľ pri žiadosti o poskytnutie tohto príspevku úspešný, bude to pre neho a aj pre jeho zamestnanca v skutočnosti znamenať, že z miezd nebudú platiť zdravotné poistenie a ani sociálne poistenie. Pre zamestnávateľa bude hrubá mzda zamestnanca znamenať konečnú výšku jeho výdavkov spojených so zamestnávaním tohto zamestnanca. Pre zamestnanca to zase bude znamenať, že bude dostávať mzdu v takej výške, ako keby z nej neplatil žiadne zdravotné a sociálne poistenie. Uvedené bude platiť len za predpokladu, že vzhľadom na výšku mzdy zamestnanca nebude v danom mesiaci presiahnutá maximálna výška príspevku.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálna výška príspevku na sezónne zamestnávanie v roku 2020

Maximálna výška príspevku v roku 2020 je obmedzená do výšky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019 (išlo o sumu 1 092 eur).

Výška finančného príspevku na jedného zamestnanca je pre rok 2020 maximálne vo výške 530,69 eura za mesiac, pričom z toho:

 • výška príspevku na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom je maximálne vo výške 384,37 eura za mesiac,
 • výška príspevku na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zamestnancom je maximálne vo výške 146,32 eura za mesiac.

Uvedená maximálna výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška príspevku sa bude pomerne krátiť. Napríklad pri pracovnom pomere v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (práca na polovičný úväzok) sa na odvody platené zamestnávateľom poskytne príspevok vo výške maximálne 192,19 eura mesačne a na odvody platené zamestnancom sa poskytne príspevok vo výške maximálne 73,16 eura.

Dohodnutá maximálna výška príspevku sa počas celého obdobia poberania príspevku nebude meniť a bude sa uplatňovať tá, ktorá bude uvedená v dohode o poskytnutí príspevku medzi zamestnávateľom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Znamená to, že ak na základe zmeny priemernej mzdy bude valorizovať maximálna výška príspevku a budú aktualizovať podmienky projektu, ale zamestnávateľ bude mať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodnutú inú maximálnu výšku príspevku, tak jeho sa táto zmena nedotkne.

Obdobie poberania príspevku na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve

Príspevok v rámci projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa bude poskytovať najdlhšie po dobu šesť mesiacov. Ak bude pracovný pomer so zamestnanom trvať aj dlhšie ako šesť mesiacov, tak na nasledujúce mesiace jeho trvania už zamestnávateľ príspevok na zdravotné poistenie a sociálne poistenie nedostane. Po uplynutí obdobia poberania príspevku zamestnávateľ nie je viazaný podmienkou udržania pracovného miesta v ďalšom období. Pracovný pomer so zamestnancom bude môcť ukončiť a nebude musieť príspevok vrátiť.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na sezónne zamestnávanie

O príspevok v rámci projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa žiada prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplnenú žiadosť je potrebné odoslať na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude pracovné miesto vytvorené. Nezáleží teda na tom z akého okresu je zamestnávateľ alebo zamestnanec, ale na tom, v ktorom okrese sa bude práca vykonávať. Žiadosť je možné podať písomne alebo aj elektronicky, ak bude podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prečítajte si tiež

Na poskytnutie príspevku na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve nie je právny nárok. Znamená to, že žiadosť nemusí byť každému žiadateľovi schválená. Po podaní žiadosti sa ňou bude zaoberať Výbor pre otázky zamestnanosti príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten bude žiadosť posudzovať podľa kritérií v zmysle internej normy a buď odporučí alebo neodporučí žiadosť schváliť. „Rozhodujúce slovo“ potom bude mať riaditeľ príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako bude v praxi vyzerať poberanie príspevku

V praxi bude poskytovanie príspevku na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve fungovať tak, že zamestnávateľ najskôr odvedie za seba ako za zamestnávateľa a aj za svojho zamestnanca zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Zamestnancovi tieto poistenia riadne zrazí zo mzdy. Následne zamestnávateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vyplatenia mzdy predloží žiadosť o úhradu platby. Na základe nej mu po predložení dokladov preukazujúcich výšku priznanej mzdy a odvedených poistení budú tieto poistenia do 30 dní preplatené.

Príspevok, ktorý bude pripadať na zdravotné a sociálne poistenie platené zamestnávateľom si zamestnávateľ ponechá. Naopak, príspevok pripadajúci na zdravotné a sociálne poistenie platené zamestnancom zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy. Z pohľadu zamestnanca vyplatenie tohto príspevku už nebude podliehať dani z príjmov, zdravotnému poisteniu a ani sociálnemu poisteniu a bude to pre neho čistý príjem.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy: SIEA spúšťa výzvu pre podnikateľov

Kto a v akej výške môže získať finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov, aké sú podmienky a dokedy možno žiadať?

Potrebujete znížiť výdavky na autá a zastabilizovať rozpočet? Namiesto kúpy si vozidlá prenajmite

Aké výhody so sebou prináša operatívny lízing, ako sa odrazí na nákladoch a kedy je vhodné využiť riešenie na mieru?

Operatívny lízing môže byť výhodný aj pre menšie firmy či živnostníkov

Ako malá firma či živnostník nechcete strácať čas s údržbou a servisom firemného auta. Namiesto toho chcete venovať energiu a prostriedky do rozvoja vlastného podnikania. Starostlivosť o vozidlový park môžete nechať iným a auto si prenajať cez operatívny lízing.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky