Zdaňovanie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby

V akej sume si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby, o aké príjmy vlastne ide a kedy je možné využiť oslobodenie od dane?

Rozdiel medzi príležitostnými príjmami z poľnohospodárskej výroby a samostatne hospodáriacim roľníkom

V tomto článku sa budeme venovať príležitostným príjmom z poľnohospodárskej výroby, ktoré sú definované v § 8 ods. 1 písm. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ako už z názvu vyplýva, ide o príležitostné príjmy, a teda by nemalo ísť o hlavný zdroj príjmu dosahovaný pravidelne a vo väčšom objeme. Zväčša ide o doplnkový príjem k zamestnaniu na základe pracovnej zmluvy, príjmu zo živnosti, prípadne k starobnému dôchodku.

Medzi príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby môžeme zahrnúť napríklad príležitostný príjem z predaja vajec, čučoriedok, medvedieho cesnaku, predaj zeleniny alebo ovocia, viniča, predaj húb, sena alebo kravského mlieka.

Zákon o dani z príjmov definuje v § 6 ods. 1 písm. a príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva – tie si však nemožno zamieňať s príležitostným príjmov z poľnohospodárskej výroby. Pri dosahovaní príjmov z poľnohospodárskej výroby sa osoba registruje na príslušnom úrade a stáva sa samostatne hospodáriacim roľníkom (SZČO). Tento inštitút sa od príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby líši aj zdaňovaním a bližšie sa mu venujeme v článku SHR – samostatne hospodáriaci roľník.

Zdaňovanie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby v roku 2021

Príjmy z príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby sa zdaňujú po skončení zdaňovacieho obdobia prostredníctvom podaného daňového priznania, pretože príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby je predmetom dane z príjmov.

Ak aj fyzická osoba dosiahla v roku 2021 príležitostné príjmy z tejto činnosti, nemá povinnosť podať daňové priznanie automaticky. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 má fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 2 255,72 €. Znamená to, že ak by daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy nižšie ako je táto suma (stáva sa to bežne napríklad u starobných dôchodcov alebo u matiek starajúcich sa o malé deti), tak nemusí podať daňové priznanie aj napriek tomu, že dosiahol príležitostné príjmy z poľnohospodárskej činnosti.

Príklad na nízke príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby, pri ktorých sa nemusí podať daňové priznanie:

Andrea bola v roku 2021 na rodičovskej dovolenke so svojim dvojročným dieťaťom. Popri rodičovskej dávke (ktorá sa nepovažuje za zdaniteľný príjem) dosiahla príjmy aj z predaja medvedieho cesnaku, ktorý jej vo veľkom množstve rastie na záhrade. Celkové príjmy z predaja medvedieho cesnaku boli v sume 1 500 €. Keďže okrem tohto zdaniteľného príležitostného príjmu nemala iné zdaniteľné príjmy, nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, nakoľko zdaniteľné príjmy nepresiahli hranicu 2 255,72 €.

Pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej činnosti možno využiť aj oslobodenie popísané v ďalšej časti.

Oslobodenie 500 € pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021

Pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby možno uplatniť oslobodenie upravené v § 9 ods. 1 písm. g zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je oslobodený príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3) a príjem z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak tieto príjmy presiahnu túto hranicu, tak sa do základu dane zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu.

Znamená to, že ak mala fyzická osoba počas roka 2021 príležitostný príjem iba z poľnohospodárskej výroby, tak môže na tento príjem využiť oslobodenie v sume 500 €. Ak by mala počas roka 2021 príležitostné príjmy aj z prenájmu nehnuteľnosti a aj z poľnohospodárskej výroby, tak oslobodenie môže využiť iba v súhrnnej sume 500 € pri oboch typoch príjmu.

Príklad na uplatnenie oslobodenia pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021:

Pani Iveta sa v roku 2021 venovala popri svojej živnosti kaderníčky aj príležitostnému predaju vajec od svojich sliepok. Celkové príjmy z tejto príležitostnej poľnohospodárskej činnosti boli v sume 650 €. Iveta si uplatnila oslobodenie 500 €, a tak do daňového priznania uvedie príjmy v sume iba 150 € (650 € - 500 €).

Príklad na uplatnenie oslobodenia pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby a prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021:

Pán Peter v roku 2021 popri svojom zamestnaní prenajímal nehnuteľnosť na základe § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov a zároveň príležitostne predával mlieko od svojich kráv. Príjem z prenájmu bol v sume 5 000 € a príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby 1 000 €. Peter si môže uplatniť oslobodenie na obe tieto činnosti v súhrne 500 €. Na výber má:

  • uplatniť oslobodenie 500 € na jednu činnosť, pričom oslobodenie na druhú bude 0 €,
  • uplatniť oslobodenie 500 € v súhrne na obe činnosti podľa ľubovoľného pomeru, napr. 50 % na 50 % = 250 € na prenájom nehnuteľnosti a 500 € na predaj mlieka.

Peter oslobodenie 500 € rozdelí rovným dielom na obe činnosti, a teda 250 € na príjem z prenájmu – ten bude 4 750 € (5 000 € - 250 €), a 250 € na príležitostnú poľnohospodársku výrobu – tento príjem bude 750 € (1 000 € - 250 €). Pri uplatnení oslobodenia je potrebné upraviť adekvátne aj výdavky.

Prípady, kedy nejde o príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby bez oslobodenia od dane

Podľa zákona o dani z príjmov sa za príjem z príležitostnej činnosti nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Prečítajte si tiež

Tento vyčerpávajúci odsek zjednodušene hovorí to, že ak daňovník príležitostne predáva na základe zmluvy napríklad prepeličie vajcia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 (t. j. dosahuje príjmy napríklad z podnikania), tak sa tento príjem nepovažuje za príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby podľa § 8 ods. 1 písm. a. V tomto prípade pôjde iba o ostatný príjem podľa § 8, pri ktorom si nemožno uplatniť oslobodenie od dane 500 €.

Príklad na prípad, kedy nejde o príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby:

Barbora popri svojej práci v záhradníctve vlastní veľké jahodové pole, na ktorom má každoročne veľkú úrodu. V roku 2021 uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Zdravé šťavy, s.r.o. na dodávanie jahôd v celkovej sume 3 500 €. Tento príjem sa nebude považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby, ale za iný ostatný príjem, pretože ide o príjem na základe zmluvy (spĺňajúcej náležitosti účtovného dokladu) s právnickou osobou, ktorá si o sumu 3 500 € môže znížiť svoj základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021

Daňovník môže pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby preukazovať svoje výdavky na túto činnosť dvojako, a to:

  • skutočne preukázateľnými výdavkami,
  • paušálnymi výdavkami (výdavky percentom z príjmov).

Preukazovanie skutočných výdavkov znamená, že daňovník vedie podrobnú evidenciu všetkých svojich výdavkov, ktoré musel vynaložiť na dosiahnutie príjmov z poľnohospodárskej výroby. Tieto výdavky musia byť teda preukázateľné aj príslušnými dokladmi. Môže ísť napríklad o nákup šrotu pre sliepky pri predaji vajec, nákup semien alebo sadeníc zeleniny pri predaji zeleniny alebo aj nákup hnojiva na zvýšenie úrody. Medzi skutočne vynaložené výdavky sa zahrňuje aj zaplatené poistné na zdravotné poistenie.

Ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie skutočných výdavkov a zároveň si uplatní oslobodenie od dane 500 €, tak výdavky prislúchajúce k týmto príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Paušálnym výdavkom sa bližšie venujeme v ďalšej časti.

Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021

Preukazovanie výdavkov prostredníctvom paušálnych výdavkov je jednoduchšie ako preukazovanie skutočných výdavkov, avšak nie vždy musí byť aj výhodnejšie.

Pri paušálnych výdavkoch pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby si daňovník počas roka nemusí zaznamenávať a odkladať doklady o  vynaložených výdavkoch na svoju činnosť, avšak uplatní si výdavky iba percentom z príjmov. Avšak pozor: nejde o „klasické“ paušálne výdavky upravené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, pri ktorých si môže fyzická osoba uplatniť 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 20 000 € (plus odvody).

Prečítajte si tiež

Keďže príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby sú upravené v § 8 ods. 1 písm. a, tak paušálne výdavky pri týchto príjmoch upravuje § 8 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Ten hovorí, že ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, a to najviac do výšky 5 040 € ročne. Na rozdiel od „klasických“ paušálnych výdavkov sa k tejto sume už nepripočítava zaplatené poistné, a tak je suma výdavkov 5 040 € konečná.

Príklad na výhodnejšie uplatnenie skutočných výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021 (bez uplatnenia oslobodenia od dane):

Pán Jaroslav sa popri svojom zamestnaní údržbára venoval aj pestovaniu a predaju ovocia z vlastného sadu, z čoho dosahoval príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby. Jeho príjmy z predaja ovocia boli v roku 2021 vo výške 11 000 €. V tomto roku vynaložil aj veľa výdavkov, ako napríklad nákup protimrazových sviečok, postrekov na škodcov alebo nákup nových ovocných stromov v celkovej sume 4 500 €. Rozdiel príjmov a výdavkov pri skutočných výdavkoch by bol 6 500 € (11 000 € - 4 500 €). Ak by Jaroslav využil paušálne výdavky, tak by boli vo výške 25 % z 11 000 € = 2 750 €. Rozdiel príjmov a výdavkov by bol 8 250 € (11 000 € - 2 750 €). V tomto prípade sa Jaroslavovi viac oplatí uplatniť skutočne preukázateľné výdavky, pretože zaplatí nižšiu daň z príjmov.

Príklad na výhodnejšie uplatnenie paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021 (bez uplatnenia oslobodenia od dane):

Pani Jozefína popri svojom zamestnaní predávala v roku 2021 med zo svojich včelích úľov. Tieto príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby boli v sume 2 000 €. Skutočné výdavky na dosiahnutie týchto príjmoch boli v sume 50 €, a to na kúpu pohárov na med. Rozdiel príjmov a výdavkov je v tomto prípade 1 950 €. Pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov by boli výdavky 25 % z 2 000 € = 500 €. Rozdiel príjmov a výdavkov by bol 1 500 €, čo sa pani Jozefíne oplatí viac, pretože zaplatí nižšiu daň z príjmov.

Príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby, ak je suma paušálnych výdavkov vyššia ako 5 040 € v roku 2021 (bez uplatnenia oslobodenia od dane):

Pán Jozef popri svojom dôchodku predáva zeleninu vysokej kvality zo svojej veľkej záhrady. Celkový príjem z tejto príležitostnej činnosti bol v sume 22 000 €. Jozef si chce uplatniť paušálne výdavky v sume 5 500 € (22 000 € x 25 %). Maximálna hranica paušálnych výdavkov je však 5 040 €. Znamená to, že paušálne výdavky budú v tejto maximálnej sume 5 040 €, a nie 5 500 €. Rozdiel príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a výdavkov percentom z príjmov bude 16 960 € (22 000 € - 5 040 €).

Komplexný príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2021

Pani Zuzana popri svojom príjme zo zamestnania mala v roku 2021 aj príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby, a to z predaja vajec od svojich sliepok. Celkový príjem za tento rok bol v sume 5 000 €. Zuzana využila oslobodenie od dane v celej výške 500 €. Zdaniteľný príjem z tejto činnosti bol v sume 4 500 €. Zuzana sa rozhodla využiť paušálne výdavky, ktorých výška bola 25 % z 4 500 € = 1 125 €. Základ dane z príležitostnej poľnohospodárskej výroby bol teda 3 375 € (4 500 € - 1 125 €). Z tejto sumy bude musieť Zuzana zaplatiť daň 19 %, a teda 641,25 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky