Predaj z dvora – čo je to a aké má podmienky

Pri priamom predaji z dvora sa na farmárov vzťahujú výnimky z prísnych predpisov. Čo je predaj z dvora a aké sú jeho základné pravidlá a podmienky?

Čo je priamy predaj z dvora a aká legislatíva ho upravuje?

Priamy predaj, nazývaný aj predaj z dvora, upravujú dva predpisy:

 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 359/2011 Z. z.“ v príslušnom tvare),
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 360/2011 Z. z.“ v príslušnom tvare).

Cieľom zavedenia inštitútu priameho predaja vo vyššie uvedených predpisoch je zjednodušiť požiadavky na vybavenie prevádzkarne a hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov prvovýrobcami vtedy, ak sú dodávané priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni.

Využitím priameho predaja, resp. predaja z dvora, môžu malí farmári vykonávať svoju činnosť bez toho, aby museli spĺňať prísne požiadavky týkajúce sa hygieny pri výrobe potravinárskych produktov podľa nariadení Európskej únie. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Využitím priameho predaja malým farmárom predávajúcim z dvora postačuje dodržiavať jednoduché hygienické pravidlá uvedené v národných predpisoch: nariadení č. 359/2011 Z. z. a nariadení č. 360/2011 Z. z.

Priamy predaj z dvora musí spĺňať tri základné požiadavky

Priamy predaj z dvora je možné využiť vtedy, ak spĺňate tri kritériá týkajúce sa:

 1. pôvodu predávaných prvovýrobkov,
 2. toho, komu prvovýrobky predávate,
 3. toho, aké množstvá predávate.

Pôvod predávaných prvovýrobkov pri predaji z dvora

Pravidlá priameho predaja je možné využiť len vtedy, ak budete predávať prvotné produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, ktoré budú pochádzať z vašej vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy, činnosti prvovýrobcu alebo poľovného revíru jeho užívateľa.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že podľa prvého kritériá môžete napríklad paradajky  „predávať z dvora“ vtedy, ak ste ich práve vy vypestovali. Ak by ste ich mali od niekoho iného (bez ohľadu na spôsob ich získania), nemohli by ste inštitút priameho predaja využiť.

Akým zákazníkom možno predávať prvovýrobky z dvora?

Ďalšie kritérium priameho predaja sa týka vašich zákazníkov, teda toho, komu prvovýrobky predávate. Produkty, ktoré sa predávajú prostredníctvom predaja z dvora možno dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktorými sa rozumejú väčšinou maloobchodné predajne potravín. Presné vymedzenie pojmu „miestna maloobchodná prevádzkareň“ závisí aj od toho, o aký prvovýrobok ide.

Znamená to, že napríklad včelí med získaný vlastnou činnosťou nemôžete pod záštitou priameho predaja predávať veľkoobchodníkovi. Môžete ho predať napríklad konečným spotrebiteľom vo vašom okolí alebo miestnym potravinám.

Aké množstvo prvovýrobkov možno predávať z dvora?

Aj napriek splneniu vyššie uvedených dvoch kritérií týkajúcich sa pôvodu prvovýrobkov a okruhu zákazníkov je potrebné sledovať aj ďalšie kritérium, ktoré sa týka predávaného množstva. Nariadenia presne určujú limity týkajúce sa množstva prvovýrobkov, ktoré nesmiete presiahnuť, ak chcete svoju činnosť vykonávať na základe priameho predaja a bez toho, aby sa na vás vzťahovali prísnejšie hygienické a prevádzkové predpisy.

Priamy predaj z dvora má obmedzené množstvá.

Napríklad v prípade vajec môžete počas jedného týždňa jednému konečnému spotrebiteľovi predať najviac 60 kusov vajec a maloobchodným prevádzkam spolu najviac 350 kusov vajec počas jedného týždňa.

Čo môžete predávať priamo z dvora?

Priamym predajom, resp. predajom z dvora, nie je možné predávať úplne všetky prvovýrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu. Čo je možné takýmto spôsobom predávať, to presne vymenúvajú nariadenie č. 359/2011 Z. z. a nariadenie č. 360/2011 Z. z.

Predajom z dvora je možné predávať tieto druhy výrobkov:

 1. mäsa z hydiny, domácich králikov, voľnej žijúcej zvery a zveriny,
 2. ryby, surové mlieko, vajcia, včelí med,
 3. prvotné produkty rastlinného pôvodu (ovocie a zelenina) a
 4. vybrané spracované produkty rastlinného pôvodu.

Ako je možné vidieť, priamy predaj nie je možné využiť napríklad na predaj bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, akýchkoľvek spracovaných mäsových výrobkov (napríklad párky, klobásy, jaternice, oškvarky), či syra, tvarohu alebo masla.

Podrobnejšie hygienické požiadavky, ktoré musí farmár pri predaji konkrétneho produktu z dvora spĺňať, množstvá predávaných produktov, ktoré nesmie prekročiť, ak chce využívať inštitút priameho predaja z dvora a ďalšie informácie nájdete v článkoch týkajúceho sa predaja vajec z dvorapredaja mlieka priamo z dvora alebo predaja mäsa z hydiny a králikov.

Registrácia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

Každý, kto chce svoje živočíšne alebo rastlinné prvovýrobky predávať na základe inštitútu predaja z dvora, sa považuje za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Pritom každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín na účely registrácie oznámiť každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín.

Prečítajte si tiež

Farmári predávajúci z dvora preto musia podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a § 40 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov svoju prevádzkareň zaregistrovať na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ako potravinársky podnik.

O registráciu potravinárskeho podniku je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu pred tým, než dôjde k uskutočňovaniu priameho predaja.

V závislosti od konkrétneho predmetu prvovýroby sa na registráciu na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe použije niektorí z týchto formulárov:

Registrácia chovu na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

Ak budete chovať na účely priameho predaja hospodárskej zvieratá, musíte si splniť aj povinnosť podľa § 40a zákona č. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Ide o povinnosť, podľa ktorej je vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Na registráciu chovu hospodárskych zvierat použite formulár Registrácia chovu.

Potvrdené tlačivo od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy následne musíte poslať do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorý vám pridelí registračné číslo chovu.

Oznámenie začatia činnosti regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

Ďalšia povinnosť farmárom plánujúcim uskutočňovať priamy predaj z dvora, ktorí sa zaoberajú živočíšnou prvovýrobou, vyplýva z § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto ustanovenia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajúci akýkoľvek stupeň výroby, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu musia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ohlásiť začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti.

Na tento účel sa používa formulár Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň z príjmov a eKasa – aké máte povinnosti, ak predávate priamo z dvora

Povinnosti týkajúce sa dane z príjmov a používania eKasa pokladnice závisia predovšetkým od toho, či budete svoje rastlinné alebo živočíšne prvovýrobky predávať ako fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – podnikateľ.

Fyzická osoba – nepodnikateľ (zdaňovanie predaja z dvora a používanie eKasa pokladnice)

Predávať poľnohospodárske produkty ako fyzická osoba – nepodnikateľ môžete len vtedy, ak táto činnosť nebude mať charakter sústavnej činnosti, ale len príležitostnej činnosti (napríklad predávate poľnohospodárske prebytky ovocia alebo zeleniny z vlastnej záhrady). V takomto prípade nejde o podnikanie a preto nemusíte používať eKasa pokladnicu a nemusíte sa ani registrovať na daň z príjmov na daňovom úrade. To však ešte neznamená, že tieto príjmy nemusíte ani zdaňovať.

Ak pôjde o predaj prebytkov, používať eKasu nemusíte, ale zdaňovať príjmy už áno.

Takéto príležitostné príjmy sa zdaňujú ako:

 • príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) alebo
 • iné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

V prípade, že budete ako fyzická osoba – nepodnikateľ predávať priamo z dvora iným fyzickým osobám – nepodnikateľom, pôjde vždy o príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. O príjmy podľa tohto ustanovenia zákona o dani z príjmov pôjde aj vtedy, ak budete predávať poľnohospodárske produkty aj fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám za predpokladu, že títo vaši zákazníci si nebudú môcť o zaplatenú sumu znížiť základ dane z príjmov na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu (napríklad im nebudete vydávať žiadne papierové príjmové pokladničné doklady).

Ak pôjde o príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, je možné na ne uplatniť aj oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur, čiže príjmy z predaja z dvora nepresahujúce sumu 500 eur nebudete musieť vôbec zdaňovať. Ak tieto príjmy presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu a výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Je potrebné však upozorniť na to, že suma oslobodenia vo výške 500 eur je spoločná aj pre príjmy z prenájmu nehnuteľností.

Prečítajte si tiež

V prípade, že budete ako fyzická osoba – nepodnikateľ predávať priamo z dvora fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám a títo vaši zákazníci si budú môcť o zaplatenú sumu znížiť základ dane z príjmov na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu (napríklad im budete vydávať papierové príjmové pokladničné doklady), tak tieto príjmy budete zdaňovať v samostatnom riadku daňového priznania typ B ako iné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Pre takto zdaňované príjmy si už nebudete môcť uplatniť žiadne oslobodenie od dane z príjmov.

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba – podnikateľ (zdaňovanie predaja z dvora a používanie eKasa pokladnice)

Ak budete poľnohospodárske produkty predávať z dvora a táto činnosť bude mať charakter sústavnej činnosti (chcete si tým zabezpečiť trvalý zdroj príjmu alebo aspoň jeho časť), tak priamy predaj budete môcť uskutočňovať len ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – podnikateľ. Vykonávanie sústavnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku je už totižto podnikaním a tomu budú zodpovedať aj vaše povinnosti.

Prečítajte si tiež

V prípade, že budete fyzickou osobou – podnikateľom, môžete poľnohospodársku prvovýrobu uskutočňovať len ako samostatne hospodáriaci roľník zaevidovaný na miestne príslušnom obecnom úrade, keďže takáto činnosť sa nepovažuje za živnostenské podnikanie. Ak budete podnikať ako právnická osoba, tak si túto činnosť len jednoducho zapíšete do obchodného registra, živnostenské oprávnenie získavať nebudete.

Bez ohľadu na to, či budete fyzickou osobu – podnikateľom alebo právnickou osobou – podnikateľom, budete mať povinnosť sa zaregistrovať na daň z príjmov na daňovom úrade a používať aj eKasa pokladnicu, ak budete tržby prijímať v hotovosti. Samozrejme, príjmy z predaja z dvora sa budú aj zdaňovať. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa pôjde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky