Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021

Výška nezdaniteľnej časti základu dane závisí od výšky základu dane daňovníka, či od vlastného príjmu manželky. Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane?

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nezdaniteľná časť základu dane, ako to už zo samotného názvu vyplýva je tá časť základu dane, ktorá sa nezdaňuje. Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si fyzická osoba zníži základ dane, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky a v konečnom dôsledku si zníži aj daň z príjmov.

Upozorňujeme, že fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane len z tzv. aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti – zo zamestnania, príjmov z podnikania a príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Fyzická osoba si môže v roku 2021 uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane

Oproti minulým rokom, kedy si fyzická osoba mohla uplatniť štyri rôzne nezdaniteľné časti základu dane (ak spĺňala podmienky), s účinnosťou od 1.1.2021 je možné uplatniť už len tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 • nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (tzv. III. pilier).

Podrobné informácie o podmienkach uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré je možné krátiť v roku 2021

V roku 2021 sa môžu krátiť tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, a
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela).

To, že je možné tieto nezdaniteľné časti základu dane krátiť znamená, že budú znižovať základ dane fyzickej osoby, ale v nižšej sume ako je maximálna možná, a to najčastejšie z dôvodu vysokého základu dane u daňovníka, či z dôvodu príjmu manželky (manžela), ak ide o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

Prečítajte si tiež

Čo sa týka nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), táto sa nikdy nekráti, nakoľko suma je fixne stanovená a neodvíja sa od výšky základu dane. Suma tejto nezdaniteľnej časti základu dane je suma vo výške zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, najviac však do výšky 180 € za rok.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a jej krátenie v roku 2021

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť takmer každý daňovník (výnimkou sú poberatelia starobného dôchodku a iných dôchodkových plnení). Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2021 vypočítame ako 21 – násobok sumy platného životného minima.

To znamená, že ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2021 predstavuje sumu 4 511,43 €. Mesačnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane (375,95 €) si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá je zamestnancom.

V roku 2021 sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka kráti nasledovne (bod 2 a 3):

 1. ak je základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ak je základ dane nižší alebo rovný ako 19 936,22 €, ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa nekráti a uplatní si ju v nasledovnej výške:
  1. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 4 511,43 €/ročne

 2. ak je základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ak je základ dane vyšší ako 19 936,22 €, ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa kráti a uplatní si ju v nasledovnej výške:
  1. 9 495,486 € (44,2 – násobok sumy životného minima)
   – 1/4 základu dane

 3. ak je základ dane vyšší ako suma 37 981,94 €, nezdaniteľná časť základu dane sa nekráti, ani neuplatní, nakoľko jej výška je 0 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane u zamestnanca, ktorého základ dane je nižší ako 19 936,22 €:

Jozef je zamestnanec a počas roka si u svojho zamestnávateľa mesačne neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, a preto ho o to požiadal v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) je vo výške 18 000 €. V akej výške má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Nakoľko je jeho základ dane nižší ako 19 936,22 €  (92,8 – násobok sumy životného minima), má nárok na uplatnenie celej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 4 511,43 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane u živnostníka, ktorého základ dane je vyšší ako 19 936,22 €:

Mária je živnostníčka a jej základ dane z príjmov zo živnosti je vo výške 25 000 €. Podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môže uplatniť?

Nakoľko je jej základ dane vyšší ako 19 936,22 € (92,8 – násobok sumy životného minima), vypočíta sa jej ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane nasledovne:

9495,486 (44,2 – násobok sumy životného minima) – 6 250 € (1/4 základu dane, t. j. 25 000/4) = 3 245,49 €.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) a jej krátenie v roku 2021

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže uplatniť len daňovník, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky (napr. ak manželia žijú v spoločnej domácnosti a manželka sa stará o vyživované maloleté dieťa a pod.). Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) závisí od základu dane daňovníka a vlastného príjmu manželky (manžela). Podrobnosti nájdete v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) krátime nasledovne:

1. ak je základ dane daňovníka nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ak je základ dane nižší alebo rovný ako 37 981,94 €, a:

 • manželka (manžel) nemá vlastný príjem, daňovník si môže uplatniť celú ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane nasledovne:
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) =
   4 124,74 €/ročne, t. j. 19,2 – násobok sumy životného minima

 • manželka (manžel) má príjem nižší ako 4 124,74 € (19,2 – násobok sumy životného minima), daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť v nasledovnej výške:
  • 4 124,736 € - vlastný príjem manželky, t. j. vo výške tohto rozdielu

 • manželka (manžel) má príjem rovný alebo vyšší ako 4 124,74 € (19,2 – násobok sumy životného minima), daňovníkovi sa nezdaniteľná časť nekráti ani neuplatní, nakoľko jej výška je 0 €,

2. ak je základ dane daňovníka vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ak je základ dane vyšší ako 37 981,94 €, a:

 • manželka (manžel) nemá vlastný príjem, daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť v nasledovnej výške:
  • 13 620,22 € (63,4 – násobok sumy životného minima) - 1/4 základu dane

   poznámka: ak je výsledkom výpočtu 0 €, nezdaniteľná časť sa neuplatní, nakoľko je vo výške 0 €

 • manželka (manžel) má príjem vyšší ako 0 €, daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť v nasledovnej výške:
  • 13 620,22 € (63,4 – násobok sumy životného minima) - 1/4 základu dane – vlastný príjem manželky (manžela)

   poznámka: ak je výsledkom výpočtu 0 €, nezdaniteľná časť sa neuplatní, nakoľko je vo výške 0 €

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku s vlastným príjmom u zamestnanca, ktorého základ dane je nižší ako 37 981,94 €:

František je zamestnanec a jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) je vo výške 25 000 €. Zamestnávateľa požiadal o ročné zúčtovanie dane, v ktorom uviedol, že žiada o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku Máriu, ktorá bola v roku 2021 na rodičovskej dovolenke. V roku 2021 Mária popri starostlivosti o dieťa pracovala aj na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mala príjem znížený o poistné a príspevky vo výške 1 200 €. V akej výške si môže František uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2021?

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa u Františka vypočíta nasledovne: 4 124,736 € - 1 200 € (príjem manželky znížený o poistné a príspevky) = 2 924,74 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku bez vlastného príjmu u živnostníka, ktorého základ dane je vyšší ako 37 981,94 €:

Marián je živnostník a jeho základ dane z príjmov zo živnosti je vo výške 42 000 €. V daňovom priznaní k dani z príjmov si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá v roku 2021 nemala vlastný príjem, avšak podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku spĺňa len za 6 mesiacov. V akej výške si môže Marián uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2021?

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa u Mariána vypočíta nasledovne: 13 620,22 € - 10 500 € (1/4 základu dane, t. j. 42 000 €/4) = 3 120,22 €/12 x 6 = 1 560,11 €.

Poznámka: nakoľko je základ dane z príjmov zo živnosti vyšší ako 37 981,84 €, Marián nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane a dôchodcovia v roku 2021

Potrebné informácie k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov dôchodku sme podrobne rozobrali v článku Dôchodca (starobný, invalidný, výsluhový) a nezdaniteľná časť základu dane, ale v skratke platí to, že na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok tá fyzická osoba:

 • ktorá je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom uvedeného dôchodku (napr. starobného a predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku a pod.),
 • ktorej bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ktorej suma dôchodku je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (v roku 2021 ide o sumu 4 511,43 €).
Prečítajte si tiež

Ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u dôchodcov teda dochádza vtedy, ak je suma dôchodku v úhrne nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane, dôchodca si v tomto prípade uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v nasledovnej výške:

  ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane (4 511,43 €) –
  suma vyplateného dôchodku v roku 2021, t. j. vo výške tohto rozdielu

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u starobného dôchodcu

Ak pán Jozef, ktorý je poberateľom starobného dôchodku k 1.1.2021 poberá dôchodok vo výške 340 €/mesačne (4 080 €/ročne) si bude chcieť uplatniť v roku 2021 nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, bude môcť tak urobiť v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane v nasledovnej výške:

4 511,43 € - 4 080 € = 431,43 €

Pozor, ak by mesačná výška dôchodku bola 376 € a viac (t. j. 4 512 € ročne), nebolo by možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nakoľko jej výška by bola 0 €.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane u osôb, ktoré pracovali iba časť roka 2021

V prípade, ak fyzická osoba vykonávala závislú činnosť ako zamestnanec, resp. ak vykonávala podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, napr. ako živnostník iba časť roka 2021 (jeden, či osem mesiacov), má stále nárok na celú ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V tomto prípade teda nedochádza k žiadnemu kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane a môže si uplatniť celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (t. j. 4 511,43 €, ak bol základ dane nižší alebo rovný ako 19 936,22 €).

Prečítajte si tiež

Ide teda napríklad o študentov – brigádnikov, ktorí si v lete privyrábajú na brigáde, či o osoby, ktoré boli časť roka zamestnané a časť roka nezamestnané.

V prípade, ak takýmto osobám, boli zrazené aj preddavky na daň a ich vypočítaný základ dane je nižší ako suma nezdaniteľnej časti, spravidla bude výsledkom daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane preplatok, pre ktorý sa im oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov, aj keď im povinnosť podania nevznikne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky