Daňové výdavky s.r.o. v roku 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri vynaložení výdavkov (nákladov) musí posudzovať aj to, či daný výdavok (náklad) je z hľadiska zákona o dani z príjmov daňovo uznaný. Uvedené znamená, že nie každý náklad s.r.o. sa rovná aj jej daňovému výdavku. Aké daňové výdavky si môže teda s.r.o. v roku 2019 uplatniť?

Nakoľko spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pri posudzovaní výdavkov (nákladov), ktoré si môže s.r.o. uplatniť do daňových výdavkov je potrebné, aby prihliadala najmä na:

 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Spoločnosť s ručením obmedzeným účtuje v sústave podvojného účtovníctva o výnosoch a nákladoch. Rozdielom výnosov a nákladov s.r.o. zistí výsledok hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie. Avšak je dôležité spomenúť, že nie každý výnos je zároveň aj zdaniteľným príjmom a nie každý náklad je daňovým výdavkom danej s.r.o. V prípade zisťovania výšky dane z príjmu, ktorú má s.r.o. za dané zdaňovacie obdobie zaplatiť, sa vychádza zo zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov a preto musí každá s.r.o. posudzovať, či zaúčtovaný náklad je aj daňovým výdavkom.

Informácie o tom, aké sú základné povinnosti s.r.o. pri vedení účtovníctva nájdete v článku Účtovníctvo s. r. o. – obchodná spoločnosť si spôsob účtovania vybrať nemôže.

Čo sa považuje za daňový výdavok?

Spoločnosť s ručením obmedzeným si môže uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré:

 • sú preukázateľne vynaložené – to znamená, že vynaloženie výdavkov s.r.o. dokáže dostatočne preukázať (napr. faktúrou),
 • sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov – znamená to, že vynaložený výdavok musí súvisieť s predmetom podnikania danej s.r.o.,
 • sú zaúčtované v účtovníctve – to znamená, že vynaloženie výdavku je zaúčtované v sústave podvojného účtovníctva danej s.r.o.

Ktoré výdavky si môže uplatniť s.r.o. do daňových výdavkov v roku 2019?

Spoločnosť s ručením obmedzeným si môže uplatniť do daňových výdavkov najmä tie výdavky (náklady), ktoré súvisia s predmetom podnikania s.r.o. a sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Napríklad s.r.o., ktorej predmetom podnikania je predaj mäsa a mäsových výrobkov si môže zahrnúť do daňových výdavkov náklady na nákup mäsa a mäsových výrobkov, ktoré predá konečnému zákazníkovi, náklady na prevádzku predajne (nájomné, energie), náklady na opravu a udržiavanie predajne (čistiace prostriedky, cenovky, ochranné rukavice, mikroténové vrecká) a pod.

Výdavky (náklady), ktoré sú daňovými výdavkami s.r.o. sú upravené v § 19 zákona o dani z príjmov. Spoločnosť s ručením obmedzeným si môže uplatniť do daňových výdavkov napríklad tieto výdavky (náklady):

 • výdavky na hrubé mzdy a zaplatené poistné a príspevky za zamestnancov a zamestnávateľa,
 • výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
 • cestovné náhrady pri pracovnej ceste zamestnancov,
 • výdavky na stravovanie zamestnancov,
 • výdavky na nákup materiálu, tovaru a spotrebu energie,
 • výdavky na nájomné,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • zostatková cena hmotného a nehmotného majetku,
 • miestne dane a poplatky (daň za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel),
 • výdavky spojené s automobilom (zahrnutým do obchodného majetku alebo súkromným automobilom použitým pri pracovnej ceste),
 • výdavky na pohonné látky,
 • DPH (v zákonom stanovených prípadoch, napr. u neplatiteľa),
 • manká a škody (do výšky prijatých náhrad),
 • výdavky na reklamu,
 • a iné.

Je potrebné upozorniť na to, že niektoré výdavky (náklady) si môže s.r.o. zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2019 až po ich zaplatení, ide napríklad o prenájom hmotného či nehmotného majetku alebo výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu. Viac informácií o daňových výdavkoch až po zaplatení si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020

Prečítajte si tiež

S.r.o. si musí pri zahrňovaní výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov daného zdaňovacieho obdobia dávať pozor aj na zahrňovanie výdavkov, ktoré súvisia s daným zdaňovacím obdobím, t. j. môže si zahrnúť do daňových výdavkov len časovo prislúchajúcu sumu daňového výdavku. Napríklad: s.r.o., ktorá zaplatila v roku 2019 energie vopred za január 2020, si nemôže túto sumu zahrnúť do daňových výdavkov roka 2019.

V článku sa budeme ďalej venovať niektorým častým daňovým výdavkom s.r.o.

Výdavky s.r.o. ako zamestnávateľa v daňových výdavkoch v roku 2019

V prípade, ak je s.r.o. aj zamestnávateľom, môže si uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019 najmä tieto výdavky (náklady):

 • hrubé mzdy zamestnancov: mzdy zamestnancov na trvalý pracovný pomer (pracovná zmluva), ale aj mzdy tzv. „dohodárov“, patria tu aj vyplatené náhrady pri pracovnej neschopnosti zamestnanca, či náhrady za dovolenku,
 • odvody platené zamestnávateľom: tie sú spravidla vo výške 35,2 % z hrubých miezd, ktoré platí zamestnávateľ do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,
 • výdavky na starostlivosť o zdravie zamestnancov,
 • výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
 • príspevky na stravovanie zamestnancov (ďalej v článku sa dozviete v akej výške),
 • a iné.

Výdavky na stravovanie zamestnancov v daňových výdavkoch s.r.o. v roku 2019

Výdavky na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom s.r.o. do výšky, ktorú ustanovuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Povinnosťou s.r.o. ako zamestnávateľa je prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla a najviac na každé jedlo do sumy 55 % stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. V roku 2019 si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov najviac 55 % zo 4,80 Eur, t. j. sumu príspevku 2,64 Eura.

Na stravu má nárok každý zamestnanec, ktorý pracuje v pracovnej zmene viac ako 4 hodiny (t.j. nie vrátane). Ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 11 hodín, povinnosťou s.r.o. je poskytnúť zamestnancovi ďalšie teplé hlavné jedlo.

Ak s.r.o. nemá možnosť poskytnúť stravovanie svojim zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, poskytne zamestnancom gastrolístok (stravovaciu poukážku).

Viac informácií o výdavkoch na stravné si môžete prečítať v článku Výdavky na stravné a gastrolístky v roku 2018.

Cestovné náhrady pri pracovnej ceste v daňových výdavkoch s.r.o. v roku 2019

S.r.o. si môže do daňových výdavkoch zahrnúť výdavky (náklady) na cestovné náhrady, ale len do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

V prípade, ak je zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste má nárok na tieto náhrady (uvedené náhrady sú daňovým výdavkom s.r.o.):

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné,
 • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za cesty na návštevu rodiny.

Ak je zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste má nárok na tieto náhrady (zároveň sú aj daňovým výdavkom s.r.o.):

 • náhrady, na ktoré má nárok pri tuzemskej pracovnej ceste,
 • vreckové,
 • náhrada na poistenie nevyhnutných liečebných nákladov,
 • náhrada výdavkov na povinné, resp. odporúčané očkovanie.

Ak zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa (s.r.o.) použije na pracovnej ceste súkromné motorové vozidlo, má nárok aj na základnú náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Tieto výdavky sú taktiež daňovými výdavkami danej s.r.o.

Do daňových výdavkov si môže zahrnúť s.r.o. aj náhrady, na ktoré má nárok spoločník alebo konateľa, s.r.o., aj napriek tomu, že nie sú zamestnancami danej s.r.o.. Viac informácií o náhradách spoločníka a konateľa, s.r.o. si môžete prečítať v článkoch Konateľ s.r.o. a cestovné náhrady alebo Spoločník s.r.o. a cestovné náhrady.

Nájomné v daňových výdavkoch s.r.o. v roku 2019

V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že s.r.o. si môže nájomné za prenájom hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti zahrnúť do daňových výdavkoch len v tom prípade, ak je nájomné v danom zdaňovacom období uhradené. V prípade, ak je uhradená len časť nájomného, tak s.r.o. si môže do daňových výdavkoch zahrnúť len túto časť zaplateného nájomného.

S.r.o. si môže v danom zdaňovacom období zahrnúť do daňových výdavkoch len tú časť nájomného, ktorá je zaplatená, avšak musí prislúchať aj časovo na príslušné zdaňovacie obdobie. To znamená, že s.r.o. si nemôže uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019 zaplatené nájomné na 1. štvrťrok 2020.

Od 1.1.2015 platí aj obmedzenie zahrňovania nájomného pri operatívnom lízingu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do daňových výdavkov, viac informácií si o tom môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky na automobil v podnikaní v daňových výdavkoch s.r.o. v roku 2019

Rozsah výdavkov (nákladov), ktoré si môže s.r.o. uplatniť s.r.o. do daňových výdavkov závisí najmä od typu obstarania automobilu do s.r.o., t. j. či ide o automobil obstaraný kúpou alebo formou finančného prenájmu a pod.

Napríklad v prípade, ak si s.r.o. obstarala automobil kúpou (buď to z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru) môže si zahrnúť do daňových výdavkov najmä:

 • odpisy automobilu,
 • výdavky na pohonné látky automobilu (ďalej v článku sa dozviete v akej výške),
 • výdavky na prevádzku automobilu a jeho údržbu,
 • daň z motorových vozidiel,
 • poistenie (zmluvné, havarijné),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky.

O daňových výdavkoch spojených s automobilom, ktoré si môže obstarať s.r.o. aj iným spôsobom, si môžete prečítať v článku Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko).

Výdavky na pohonné látky v daňových výdavkoch s.r.o. v roku 2019

Prečítajte si tiež

Spoločnosť s ručením obmedzeným si môže výdavky (náklady) na pohonné látky uplatniť do daňových výdavkoch jednou z troch možností, ktoré sú ustanovené v § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov. Daňovník si však môže na každý automobil vybrať iný spôsob uplatňovania výdavkov na pohonné látky, to znamená, že nemusí sa rozhodnúť pre jeden zo spôsobov pre všetky automobily. Povinnosťou však je, preukázanie nákupu pohonných látok reálnym dokladom (napr. z registračnej pokladnice) o nákupe a cene pohonnej látky. Ide o tieto tri možnosti uplatňovania výdavkov na pohonné látky:

 • paušálne do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie: vychádza z počtu najazdených kilometrov (rozdiel stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia). V tomto prípade uplatňovania výdavkov nemusí s.r.o. viesť knihu jázd,
 • na základe dokladov o kúpe pohonných látok , najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel: v prípade, ak s.r.o. využíva automobil, ktorý je vybavený jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, môže si uplatniť do daňových výdavkov nákup na spotrebované pohonné látky (t.j. neprepočítava sa spotreba podľa osvedčenia či technického preukazu ),
 • podľa cien platných v čase nákupu pohonných látok prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade.

Ktoré výdavky si môže s.r.o. uplatniť do daňových výdavkov len v limitovanej výške v roku 2019?

Niektoré výdavky (náklady) je možné uplatniť do daňových výdavkov len v limitovanej výške (do výšky, ktorú ustanovuje príslušný predpis), ide napríklad o:

 • výdavky na cestovné náhrady (sú daňovými výdavkami, len ak sú vyplatené do výšky podľa zákona o cestovných náhradách),
 • stravné (je daňovým výdavkom, len do maximálnej sumy príspevku na stravovanie zamestnancov),
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (spotreba pohonných látok nad zákonom stanovený limit nie je daňovým výdavkom),
 • a iné.

Ktoré výdavky si nemôže uplatniť s.r.o. do daňových výdavkov v roku 2019?

Samozrejmosťou je, že s.r.o. si nemôže uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré nesúvisia s predmetom podnikania a ani neslúžia na dosahovanie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Zároveň si s.r.o. nemôže uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky, ktoré sú uvedené v § 21 zákona o dani z príjmov, ide napríklad tieto výdavky:

 • výdavky na reprezentáciu (napr. výdavky na pohostenie, občerstvenie, dary na partnerom),
 • tvorba nezákonných rezerv (napr. rezerva na reklamácie, rezerva na pokuty a penále)
 • pokuty a penále,
 • daň z príjmov,
 • manká a škody (presahujúce prijaté náhrady),
 • zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania,
 • a iné.

Informácie o tom, ktoré výdavky si môže uplatniť do daňových výdavkov živnostník alebo iná SZČO si môžete prečítať v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky