Výdavky na stravné a gastrolístky v roku 2018

Sumy stravného sa od júna 2018 zvyšujú. Koľko musí zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravu v roku 2018 a za akých okolností? Akú sumu výdavkov na stravné si môže dať do výdavkov živnostník?

Výdavky na stravné v roku 2018 pri tuzemskej pracovnej ceste

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Sumy stravného pri pracovných cestách nie sú priamo zakotvené v tomto zákone, ale sú upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z o sumách stravného. Nové opatrenie č. 148/2018 Z. z. ustanovuje vyššie sumy stravného pre všetky časové pásma, a to od 1. júna 2018. V priebehu roka 2018 je teda potrebné prihliadať na túto zmenu a stravné živnostníka či cestovné náhrady zamestnanca vyplácať do konca mája v „starej“ výške, od júna už vo vyšších sumách.

Výška stravného záleží od dĺžky trvania pracovnej cesty. Podľa zákona o cestovných náhradách je pracovnou cestou čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skočenia tejto cesty.

Do konca mája 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

 • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,50 €,
 • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 6,70 €,
 • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,30 €.

Najdôležitejšia je suma stravného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín, pretože sa od nej odvíjajú ďalšie sumy stravného.

Od júna 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

 • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,80 €,
 • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 7,10 €,
 • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,90 €.

Výdavky na stravné sa tak oproti pôvodnému stavu zvýšili pri prvom časovom pásme o 0,30 €, pri druhom pásme o 0,40 € a pri treťom pásme sa zvýšili až o 0,60 €.

Tieto sadzby platia iba pri tuzemskej pracovnej ceste. Pri zahraničných pracovných cestách sú sumy stravného odlišné. Stravné za kalendárny deň počas zahraničnej pracovnej cesty poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v eurách alebo v cudzej mene vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi počas kalendárneho dňa najviac hodín. Viac o stravnom pri zahraničných pracovných cestách sa dočítate v článku Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2017.

Gastrolístky a výdavky na stravné zamestnancov v roku 2018

Zamestnávateľ má podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, naviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Znamená to, že zamestnávateľ si môže do výdavkov najviac započítať 55 % z 4,50 € (stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), t. j. 2,48 € (platí do konca mája 2018).

Od júna 2018 si zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov najviac 55 % zo 4,80 €, t. j. 2,64 €.

Nárok na stravu má zamestnanec, ktorý pracuje v pracovnej zmene viac ako 4 hodiny. V prípade, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 11 hodín, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť ďalšie teplé hlavné jedlo.

Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť stravovanie zamestnancom:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
 • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby – vtedy sa cenou jedla chápe hodnota gastrolístka (stravovacej poukážky).

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie vo výške 55 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 2,48 € (od júna 2018 vo výške 2,64 €), ak:

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
 • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo formou stravovacích poukážok,
 • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom.

Príklad na poskytnutie stravy zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení: Zamestnávateľ XYZ, s. r. o. zamestnáva 100 zamestnancov, ktorí sa stravujú v závodnej jedálni patriacej zamestnávateľovi. Cena všetkých jedál je 3,00 €. Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce povinnosť prispievať zamestnancom najmenej v sume 55 % ceny jedla, t. j. v tomto prípade 55 % z 3,50 € = 1,65 €. Daňový výdavok zamestnávateľa na jeden deň potom predstavuje 100 x 1,65 € = 165 €.

Pri poskytovaní stravy prostredníctvom gastrolístkov (stravovacích poukážok), musí hodnota gastrolístka predstavovať najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín je do mája 4,50 €. Z toho vyplýva, že minimálna hodnota gastrolístka musí byť 3,38 € (75 % zo 4,50 €).

Od júna 2018 je minimálna hodnota gastrolístka vo výške 3,60 € (75 % zo 4,80 €).

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie aj formou príspevku zo sociálneho fondu, a sám sa môže rozhodnúť, v akej výške tento príspevok poskytne.

Informácie ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov zamestnancom nájdete v článku Nárok na stravné lístky a účtovanie

Gastrolístky a výdavky na stravné daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti v roku 2018

Stravné daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa tohto zákona prináleží daňovníkovi za každý opracovaný deň stravné najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmu 5 až 12 hodín, t. j. najviac 4,50 € (od júna 4,80 €), ak mu súčasne nevzniká nárok na stravné:

 • súvisiaci s vykonávaním závislej činnosti – daňovník je zamestnancom,
 • súvisiaci s pracovnou cestou.

Daňovník má dve možnosti ako si svoje výdavky na stravné môže zahrnúť do nákladov:

 1. nákupom gastrolístkov (stravovacích poukážok)
 2. uplatnením daňových výdavkov na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. na základe faktúry zo stravovacieho zariadenia).

Od júna 2018 si daňovník s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti môže zahrnúť do svojich daňových výdavkov stravné za každý odpracovaný deň v hodnote najviac 4,80 €.

Článok pokračuje pod reklamou

1. Nákup gastrolístkov (stravovacích poukážok) daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti v roku 2018

V prípade, ak si daňovník pre seba nakúpi gastrolístky, do daňových výdavkov si môže zahrnúť sumu vo výške 100 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 4,50 € (od júna 4,80 €). Túto sumu si do výdavkov môže zahrnúť samozrejme iba vtedy, ak si nakúpil stravné lístky v tejto hodnote. Ak by si daňovník zakúpil gastrolístky:

 • v nižšej hodnote ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do výdavkov na stravné zahrnúť len stravné do výšky nominálnej hodnoty zakúpeného gastrolístka,
 • vo vyššej hodnote ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do výdavkov na stravné zahrnúť len stravné do výšky 4,50 € (od júna 4,80 €) a nie viac.

Výhodou je, že daňovník si môže do daňových výdavkov zahrnúť gastrolístky za každý jeden opracovaný deň bez ohľadu na to, za koľko eur si v daný deň obed zakúpil. Treba však dávať pozor na to, že daňovník si nemôže pri stravovacích poukážkach uplatňovať stravné spätne, t. j. keď daňovník nakúpi stravovacie poukážky v máji, môže si ich zahrnúť do daňových výdavkov až odo dňa ich kúpy.

2. Uplatnenie daňových výdavkov na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. faktúry) v roku 2018

V prípade, ak si daňovník nechce uplatniť daňové výdavky na stravu nákupom stravovacích poukážok, môže si uplatniť daňové výdavky na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. faktúry). Inak povedané – daňovník pôjde na obed, z ktorého si dá bloček do účtovníctva. Treba však dbať na to, že do daňových výdavkov si môže dať iba sumu skutočne zaplateného obedu do výšky 4,50 € (od júna 4,80 €). Ak by daňovník zaplatil za obed:

 • menej ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do daňových výdavkov dať iba sumu skutočne zaplateného obedu,
 • viac ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do daňových výdavkov dať iba sumu 4,50 € (od júna 4,80 €) a nie viac.

Ďalšou nevýhodou môže byť možná strata dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo jeho poškodenie.

Prečítajte si tiež

Príklad na uplatnenie výdavkov na stravné u živnostníka: Živnostník Martin sa rozhodol uplatňovať výdavky na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej poklade. Pravidelne sa stravuje v reštaurácii, kde sú dva typy menu – prvé za 4,00 € a druhé za 5,50 €. V pondelok 16. apríla 2018 si Martin dal prvé menu. Do daňových výdavkov mu pôjde suma 4,00 €, pretože si môže dať do daňových výdavkov iba sumu skutočne zaplateného obedu do výšky 4,50 €. V utorok 17. apríla 2018 sa Martin rozhodol dať si druhé menu za 5,50 €. Zo zákona si však do daňových výdavkov môže zahrnúť maximálne 4,50 €, takže zvyšné 1,00 € (5,50 – 4,50) tvorí jeho nedaňový výdavok. Ak by si drahšie menu kúpil po 1. júni 2018, odkedy platia vyššie sumy stravného, do daňových výdavkov by bolo možné uznať sumu 4,80 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Gastrolístky od 1.1.2023 len elektronicky, budú však aj výnimky

Od nového roka sa budú stravenkové lístky v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Koho sa to (ne)týka a čo na elektronizáciu hovoria podnikatelia?

Finančný príspevok na stravovanie konateľa a spoločníka

Aké možnosti má konateľ a spoločník v rámci poskytovania stravy, či už v prípade jednoosobovej s.r.o. alebo v prípade spoločnosti, ktorá má svojich zamestnancov? Ako ovplyvní zvýšenie stravného od 1.9.2022 konateľov a spoločníkov?

Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky