Výdavky na stravné a gastrolístky v roku 2018

Sumy stravného sa od júna 2018 zvyšujú. Koľko musí zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravu v roku 2018 a za akých okolností? Akú sumu výdavkov na stravné si môže dať do výdavkov živnostník?

Výdavky na stravné v roku 2018 pri tuzemskej pracovnej ceste

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Sumy stravného pri pracovných cestách nie sú priamo zakotvené v tomto zákone, ale sú upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z o sumách stravného. Nové opatrenie č. 148/2018 Z. z. ustanovuje vyššie sumy stravného pre všetky časové pásma, a to od 1. júna 2018. V priebehu roka 2018 je teda potrebné prihliadať na túto zmenu a stravné živnostníka či cestovné náhrady zamestnanca vyplácať do konca mája v „starej“ výške, od júna už vo vyšších sumách.

Výška stravného záleží od dĺžky trvania pracovnej cesty. Podľa zákona o cestovných náhradách je pracovnou cestou čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skočenia tejto cesty.

Do konca mája 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

 • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,50 €,
 • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 6,70 €,
 • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,30 €.

Najdôležitejšia je suma stravného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín, pretože sa od nej odvíjajú ďalšie sumy stravného.

Od júna 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

 • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,80 €,
 • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 7,10 €,
 • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,90 €.

Výdavky na stravné sa tak oproti pôvodnému stavu zvýšili pri prvom časovom pásme o 0,30 €, pri druhom pásme o 0,40 € a pri treťom pásme sa zvýšili až o 0,60 €.

Tieto sadzby platia iba pri tuzemskej pracovnej ceste. Pri zahraničných pracovných cestách sú sumy stravného odlišné. Stravné za kalendárny deň počas zahraničnej pracovnej cesty poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v eurách alebo v cudzej mene vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi počas kalendárneho dňa najviac hodín. Viac o stravnom pri zahraničných pracovných cestách sa dočítate v článku Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2017.

Gastrolístky a výdavky na stravné zamestnancov v roku 2018

Zamestnávateľ má podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, naviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Znamená to, že zamestnávateľ si môže do výdavkov najviac započítať 55 % z 4,50 € (stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), t. j. 2,48 € (platí do konca mája 2018).

Od júna 2018 si zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov najviac 55 % zo 4,80 €, t. j. 2,64 €.

Nárok na stravu má zamestnanec, ktorý pracuje v pracovnej zmene viac ako 4 hodiny. V prípade, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 11 hodín, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť ďalšie teplé hlavné jedlo.

Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť stravovanie zamestnancom:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
 • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby – vtedy sa cenou jedla chápe hodnota gastrolístka (stravovacej poukážky).

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie vo výške 55 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 2,48 € (od júna 2018 vo výške 2,64 €), ak:

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
 • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo formou stravovacích poukážok,
 • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom.

Príklad na poskytnutie stravy zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení: Zamestnávateľ XYZ, s. r. o. zamestnáva 100 zamestnancov, ktorí sa stravujú v závodnej jedálni patriacej zamestnávateľovi. Cena všetkých jedál je 3,00 €. Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce povinnosť prispievať zamestnancom najmenej v sume 55 % ceny jedla, t. j. v tomto prípade 55 % z 3,50 € = 1,65 €. Daňový výdavok zamestnávateľa na jeden deň potom predstavuje 100 x 1,65 € = 165 €.

Pri poskytovaní stravy prostredníctvom gastrolístkov (stravovacích poukážok), musí hodnota gastrolístka predstavovať najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín je do mája 4,50 €. Z toho vyplýva, že minimálna hodnota gastrolístka musí byť 3,38 € (75 % zo 4,50 €).

Od júna 2018 je minimálna hodnota gastrolístka vo výške 3,60 € (75 % zo 4,80 €).

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie aj formou príspevku zo sociálneho fondu, a sám sa môže rozhodnúť, v akej výške tento príspevok poskytne.

Informácie ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov zamestnancom nájdete v článku Nárok na stravné lístky a účtovanie

Gastrolístky a výdavky na stravné daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti v roku 2018

Stravné daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa tohto zákona prináleží daňovníkovi za každý opracovaný deň stravné najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmu 5 až 12 hodín, t. j. najviac 4,50 € (od júna 4,80 €), ak mu súčasne nevzniká nárok na stravné:

 • súvisiaci s vykonávaním závislej činnosti – daňovník je zamestnancom,
 • súvisiaci s pracovnou cestou.

Daňovník má dve možnosti ako si svoje výdavky na stravné môže zahrnúť do nákladov:

 1. nákupom gastrolístkov (stravovacích poukážok)
 2. uplatnením daňových výdavkov na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. na základe faktúry zo stravovacieho zariadenia).

Od júna 2018 si daňovník s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti môže zahrnúť do svojich daňových výdavkov stravné za každý odpracovaný deň v hodnote najviac 4,80 €.

Článok pokračuje pod reklamou

1. Nákup gastrolístkov (stravovacích poukážok) daňovníka s príjmami z podnikania a vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti v roku 2018

V prípade, ak si daňovník pre seba nakúpi gastrolístky, do daňových výdavkov si môže zahrnúť sumu vo výške 100 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 4,50 € (od júna 4,80 €). Túto sumu si do výdavkov môže zahrnúť samozrejme iba vtedy, ak si nakúpil stravné lístky v tejto hodnote. Ak by si daňovník zakúpil gastrolístky:

 • v nižšej hodnote ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do výdavkov na stravné zahrnúť len stravné do výšky nominálnej hodnoty zakúpeného gastrolístka,
 • vo vyššej hodnote ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do výdavkov na stravné zahrnúť len stravné do výšky 4,50 € (od júna 4,80 €) a nie viac.

Výhodou je, že daňovník si môže do daňových výdavkov zahrnúť gastrolístky za každý jeden opracovaný deň bez ohľadu na to, za koľko eur si v daný deň obed zakúpil. Treba však dávať pozor na to, že daňovník si nemôže pri stravovacích poukážkach uplatňovať stravné spätne, t. j. keď daňovník nakúpi stravovacie poukážky v máji, môže si ich zahrnúť do daňových výdavkov až odo dňa ich kúpy.

2. Uplatnenie daňových výdavkov na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. faktúry) v roku 2018

V prípade, ak si daňovník nechce uplatniť daňové výdavky na stravu nákupom stravovacích poukážok, môže si uplatniť daňové výdavky na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej pokladnice (príp. faktúry). Inak povedané – daňovník pôjde na obed, z ktorého si dá bloček do účtovníctva. Treba však dbať na to, že do daňových výdavkov si môže dať iba sumu skutočne zaplateného obedu do výšky 4,50 € (od júna 4,80 €). Ak by daňovník zaplatil za obed:

 • menej ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do daňových výdavkov dať iba sumu skutočne zaplateného obedu,
 • viac ako 4,50 € (od júna 4,80 €) - môže si do daňových výdavkov dať iba sumu 4,50 € (od júna 4,80 €) a nie viac.

Ďalšou nevýhodou môže byť možná strata dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo jeho poškodenie.

Prečítajte si tiež

Príklad na uplatnenie výdavkov na stravné u živnostníka: Živnostník Martin sa rozhodol uplatňovať výdavky na stravu na základe dokladov z každého obedu z elektronickej registračnej poklade. Pravidelne sa stravuje v reštaurácii, kde sú dva typy menu – prvé za 4,00 € a druhé za 5,50 €. V pondelok 16. apríla 2018 si Martin dal prvé menu. Do daňových výdavkov mu pôjde suma 4,00 €, pretože si môže dať do daňových výdavkov iba sumu skutočne zaplateného obedu do výšky 4,50 €. V utorok 17. apríla 2018 sa Martin rozhodol dať si druhé menu za 5,50 €. Zo zákona si však do daňových výdavkov môže zahrnúť maximálne 4,50 €, takže zvyšné 1,00 € (5,50 – 4,50) tvorí jeho nedaňový výdavok. Ak by si drahšie menu kúpil po 1. júni 2018, odkedy platia vyššie sumy stravného, do daňových výdavkov by bolo možné uznať sumu 4,80 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky