Daňové odpisy majetku v roku 2018

Aký majetok možno v roku 2018 daňovo odpisovať? Ako vyrátať výšku daňových odpisov pri jednotlivých metódach odpisovania?

Čo je to odpis majetku?

Pod pojmom odpisovanie majetku sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

V praxi sa stretávame s účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého majetku.

Aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi majetku?

Účtovné odpisy dlhodobého majetku a ich výšku si účtovná jednotka sama určí v odpisovom pláne. Odpisový plán zohľadňuje najmä dobu použiteľnosti a je zostavený na základe očakávaného použitia majetku a intenzity jeho využitia, očakávaného fyzického opotrebovania majetku, či technického alebo morálneho zastarania.

O účtovných odpisoch má účtovná jednotka povinnosť účtovať mesačne.

Daňové odpisy vyjadrujú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku, ktorú si môže účtovná jednotka v danom roku uplatniť do daňových výdavkov. Daňové odpisy teda nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku.

Daňové odpisy si môže účtovná jednotka uplatniť raz ročne.

V súvislosti s vysvetlením rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi je zrejmé, že v priebehu zdaňovacieho obdobia sa môže doba odpisovania a výška jednotlivých typov odpisov líšiť v značnej miere.

Ktorý hmotný majetok môže účtovná jednotka v roku 2018 daňovo odpisovať?

Odpisovaný hmotný majetok je definovaný podľa § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ako:

 • samostatné hnuteľné veci (napr. výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb a iné), alebo súbor hnuteľných vecí (napr. súbor výrobných zariadení – výrobná linka), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 Eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva)
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky (napr. chmeľnice a vinice a iné),
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona (napr. živé dojnice, živé husi a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie.

V praxi sa v účtovných jednotkách vyskytuje najmä takýto odpisovaný hmotný majetok: osobný automobil, počítač, výrobné stroje, vybavenie prevádzky, budovy, haly, stavby a pod.

V prvom roku odpisovania musí účtovná jednotka zaradiť hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

Od 1.1.2015 došlo v zákone o dani z príjmov k výrazným zmenám v oblasti odpisovania majetku, medzi ktorými bolo aj rozšírenie odpisových skupín zo štyroch na šesť.

Doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Hmotný majetok, ktorý nie je možné zaradiť do vyššie uvedených odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa zaradí do 2 odpisovej skupiny a odpisuje sa 6 rokov (okrem hmotného majetku uvedeného v § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov).

Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Metódou zrýchleného odpisovania môže účtovná jednotka odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do odpisovej skupiny 2 a 3. Metódu odpisovania musí určiť účtovná jednotka pre každý nový obstaraný hmotný majetok a nemôže ho meniť po celú dobu jeho odpisovania.

Rovnomerné odpisovanie určuje ročný odpis ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, nasledovne:

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/8
4 1/12
5 1/20
6 1/40

V prvom roku odpisovania hmotného majetku je možné uplatniť len pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov (začínajúc od mesiaca jeho zaradenia do užívania).

Daňový odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

V prípade, že počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie, tak sa neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet daňových odpisov hmotného majetku obstaraného v priebehu roka:

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaradí nový počítač do 1. odpisovej skupiny dňa 1.3.2018 so vstupnou cenou 2300 Eur, daňové odpisy budú nasledovné:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška odpisu Zostatková cena
2018 2300/4/12*10 480 € 1820 €
2019 2300/4 575 € 1245 €
2020 2300/4 575 € 670 €
2021 2300/4 575 € 95 €
2022 Odpis do výšky ZC 95 € 0 €

V prípade, že počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, tak neuplatnená pomerná časť ročného odpisu sa uplatní taktiež v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania tohto majetku. Rozdiel je v tom, že sa majetok doodpisuje vo výšky zvýšenej vstupnej ceny o technické zhodnotenie.

Príklad na výpočet daňových odpisov hmotného majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie:

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaradí nový počítač do 1. odpisovej skupiny dňa 1.3.2018 so vstupnou cenou 2300 Eur, dňa 1.3.2020 vykoná technické zhodnotenie na tomto majetku vo výške 1800 Eur. Daňové odpisy budú nasledovné:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška odpisu Zostatková cena
2018 2300/4/12*10 480 € 1820 €
2019 2300/4 575 € 1245 €
2020 2300+1800/4 1025 € 2020 €
2021 2300+1800/4 1025 € 995 €
2022 Odpis do výšky ZC 995 € 0 €

Zostatkovú cenu v roku 2020 sme vypočítali nasledovne: ZC v roku 2019 (1245 Eur) + technické zhodnotenie (1800 Eur) – výška odpisu (1025 Eur), t. j. 1245+1800-1025=2020 Eur.

*V roku 2022 môžeme uplatniť odpis do výšky zostatkovej ceny. Ak by však zostatková cena v roku 2021 bola vyššia ako výška zvýšeného ročného odpisu, doba odpisovania by sa predĺžila o ďalší rok.

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku sa môže uplatniť len na majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny.

Ročný odpis sa pri zrýchlenom odpisovaní stanovuje na základe koeficientov pre jednotlivé odpisové skupiny nasledovne:

  Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina Prvý rok odpisovania Ďalšie roky odpisovania Pre technické zhodnotenie
2 6 7 6
3 8 9 8

Odpis určíme nasledovne:

 • v prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatníme len pomernú časť z ročného odpisu. Odpis určíme ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (t. j. od mesiaca zaradenia majetku do užívania),
 • v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku vypočítame odpis ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradených koeficientom pre ďalšie roky odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval.

Príklad na výpočet daňových odpisov hmotného majetku obstaraného v priebehu roka:

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaradí nový stroj na výrobu plastov a gumy do 2. odpisovej skupiny dňa 1.3.2018 so vstupnou cenou 2300 Eur, daňové odpisy budú nasledovné:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška odpisu Zostatková cena
2018 2300/6/12*10 320 € 1980 €
2019 (2x1980)/(7-1) 660 € 1320 €
2020 (2x1320)/(7-2) 528 € 792 €
2021 (2x792)/(7-3) 396 € 396 €
2022 (2x396)/(7-4) 264 € 132 €
2023 Odpis do výšky ZC 132 € 0 €

V prípade, že počas doby odpisovania bolo vykonané technické zhodnotenie, sa odpisy určujú nasledovne:

 • v roku zvýšenia zostatkovej ceny vypočítame odpis ako podiel dvojnásobku tejto ceny a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu,
 • v ďalších rokoch odpisovania vypočítame odpis ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

Príklad na výpočet daňových odpisov hmotného majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie:

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaradí nový stroj na výrobu plastov a gumy do 2. odpisovej skupiny dňa 1.3.2018 so vstupnou cenou 2300 Eur, 1.1.2020 vykoná na majetku technické zhodnotenie vo výške 1800 Eur, daňové odpisy budú nasledovné:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška odpisu Zostatková cena
2018 2300/6/12*10 320 € 1980 €
2019 (2x1980)/(7-1) 660 € 1320 €
2020 (2x/1320+1800/)/6 1040 € 2080 €
2021 (2x2080)/(6-1) 832 € 1248 €
2022 (2x1248)/(6-2) 624 € 624 €
2023 (2x624)/(6-3) 416 € 208 €
2024 Odpis do výšky ZC 208 € 0 €

Je dôležité upozorniť na to, že od roku 2015 nastala zmena v odpisovaní „luxusných“ automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 Eur. Pri osobných automobiloch zatriedených do Klasifikácie produktov 29.10.2 sa zaviedlo obmedzenie zahrňovania daňových odpisov do základu dane. Viac o tejto zmene sa dočítate v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Ktorý nehmotný majetok môže účtovná jednotka v roku 2018 daňovo odpisovať?

Odpisovaný nehmotný majetok je definovaný podľa § 22 ods. 7 zákona o dani z príjmov ako majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2400 Eur a doba použiteľnosti alebo jeho prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi, najviac však do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu (zahŕňa sa do základu dane podľa osobitných ustanovení zákona o dani z príjmov).

Je dôležité upozorniť na to, že nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

Odpisovanie nehmotného majetku nie je presne dané, ako u odpisovania hmotného majetku, kde vieme presne ktorý majetok ako dlho odpisovať a akou metódou. Zákon určuje iba to, že sa musí odpísať do výšky vstupnej ceny (okrem goodwillu) a v súlade s účtovnými predpismi.

V praxi sa v účtovných jednotkách vyskytuje najmä takýto odpisovaný nehmotný majetok: softvér, licencie a pod.

Je možné odpisovanie majetku prerušiť?

Účtovné odpisy nie je možné prerušiť, je však možné podľa meniacich sa podmienok v účtovnej jednotke prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzbu odpisovania. Je dôležité upozorniť na to, že nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

Prečítajte si tiež

Daňové odpisy je možné prerušiť. Odpisovanie sa môže prerušiť len na jedno celé, alebo viac celých zdaňovacích období (v ďalšom zdaňovacom období účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené), avšak celková doba odpisovania sa tým pádom predlžuje o dobu prerušenia.

Účtovná jednotka je povinná prerušiť odpisovanie hmotného majetku najmä v tom zdaňovacom období:

 • v ktorom hmotný majetok nevyužívala na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky majetku v používaní),
 • v prípade splnenia iných podmienok uvedených v § 22 ods. 9, písm. b) a c) zákona o dani z príjmov.

Podrobnejšie informácie o prerušení odpisovania majetku sa dočítate v článku Prerušenie daňových odpisov.

Ktorý hmotný a nehmotný majetok nie je možné v roku 2018 daňovo odpisovať?

Podľa § 23 zákona o dani z príjmov je tento majetok vylúčený z odpisovania a teda nie je možné ho odpisovať:

 • pozemky,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • ochranné hrádze,
 • hnuteľné národné pamiatky,
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne (napr. know – how, obchodná značka pod.),
 • iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky