Náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2018

Na pracovnej ceste môže zamestnanec použiť aj vlastné auto. Aké náhrady je zamestnávateľ povinný vyplatiť za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste?

Kedy zamestnancovi začína pracovná cesta a kedy pracovná cesta končí?

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Aká náhrada patrí zamestnancovi za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2018?

V prípade, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije iné cestné motorové vozidlo ako je motorové vozidlo poskytnuté zamestnávateľom (súkromné motorové vozidlo) patrí mu:

 • základná náhrada za každý 1 km jazdy,
 • náhrada za spotrebované pohonné látky.

Zamestnanec môže pri pracovnej ceste použiť svoje súkromné motorové vozidlo alebo motorové vozidlo, ktoré má požičané (zamestnanec si môže na pracovnú cestu požičať auto od kohokoľvek – otca, matky, kamaráta a pod.), nie je totiž podmienka, aby na vyplácanie náhrad muselo ísť o jeho vlastné motorové vozidlo.

Aká je základná náhrada za 1 km v roku 2019 nájdete v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.6.2019

Základná náhrada pri použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste v roku 2018

Základná náhrada patrí zamestnancovi za každý 1 km pracovnej cesty, pri ktorej použil súkromné motorové vozidlo. Výška základnej náhrady je pri použití:

 • jednostopového vozidla (motocykel, motorka, skúter, trojkolka): 0,05 €/km,
 • osobného cestného motorového vozidla: 0,183 €/km,
 • iného vozidla (autobus, traktor a nákladný automobil): výška náhrady na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V prípade, ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije k súkromnému motorovému vozidlu aj príves, suma základnej náhrady sa zvýši o 15 %.

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príklad na výpočet základnej náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2018

Zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu do Nitry svojho zamestnanca Milana. Milan má miesto výkonu práce v Považskej Bystrici a na pracovnú cestu použil vlastné motorové vozidlo. Vzdialenosť z práce v Považskej Bystrici do Nitry je 162 km. V akej výške vypočíta Milanovi zamestnávateľ základnú náhradu za použitie súkromného vozidla?

Základnú náhradu za použitie súkromného vozidla vypočítame nasledovne: 0,183 € x 324 km (162 km tam a 162 km späť, t. j. 162 x 2) = 59,292 €. Po zaokrúhlení bude základná náhrada vyplatená Milanovi vo výške 59,30 €.

Náhrada za spotrebované pohonné látky pri pracovnej ceste v tuzemsku v roku 2018

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi v závislosti od cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok. Spotreba pohonných látok je uvedená v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (technický preukaz).

Náhradu za spotrebované pohonné látky vypočítame nasledovne:

(Spotreba v litroch/100 km / 100) x počet km x cena PHL v €/liter

Cena pohonnej látky sa stanovuje nasledovne:

 • ak zamestnanec preukáže doklad o kúpe pohonnej látky v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky je uvedená na doklade o kúpe,
 • ak zamestnanec preukáže viaceré doklady o kúpe pohonnej látky v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky sa vypočíta aritmetickým priemerom z dokladov o kúpe pohonnej látky,
 • ak zamestnanec nepreukáže doklad o kúpe pohonnej látky v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky sa určí podľa ceny, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu. Cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu sa zistí prostredníctvom Štatistického úradu.

Spotreba podľa technického preukazu sa stanovuje nasledovne:

 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy: použije sa spotreba podľa tejto normy a pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 40 %,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie, alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie: použije sa spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom a pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa Nariadenia vlády SR č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na merania emisií oxidu uhličitého a spotreba paliva motorových vozidiel v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus: použije sa spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
 • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa toho istého Nariadenia vlády SR ako v predchádzajúcom bode, ale bez členenia na cykly: použije sa spotreba podľa tohto Nariadenia vlády SR a spotreba v meste sa zvýši o 20 %.

Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet základnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla a náhrady za spotrebované pohonné látky v roku 2018 pri pracovnej ceste v tuzemsku

Zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu do Prešova svojho zamestnanca Štefana. Štefan má miesto výkonu práce v Martine a na pracovnú cestu použil vlastné motorové vozidlo. Vzdialenosť z práce v Martine do Prešova je 197 km. V osvedčení o evidencii má Štefan uvedenú spotrebu podľa slovenskej technickej normy 6,5 l /100 km. Štefan odovzdal aj doklad o kúpe pohonnej látky, kde je uvedená jednotková cena 1,444 € / l. V akej výške vypočíta Štefanovi zamestnávateľ základnú náhradu za použitie súkromného vozidla a náhradu za spotrebované pohonné látky?

Prečítajte si tiež

Nakoľko Štefan má v osvedčení o evidencii určenú spotrebu len podľa slovenskej technickej normy, pre spotrebu jazdy v meste zvýšime spotrebu o 40 %. Štefan najazdil v meste Prešov 12,1 km a v meste Martin 8,3 km.

Základnú náhradu za použitie súkromného vozidla vypočítame nasledovne: 0,183 € x 394 km (197 km tam a 197 km späť, t. j. 197 x 2) + 0,183 x 12,1 + 0,183 x 8,3 = 75,8352 €. Po zaokrúhlení bude základná náhrada vyplatená Štefanovi vo výške 75,84 €.

Náhradu za spotrebované pohonné látky vypočítame nasledovne:

Mimo mesta: 6,5 litra / 100 x 394 km x 1,444 € = 36,98084.

V meste: 6,5 litra / 100 x 20,4 km (12,1+8,3) x 1,444 € = 1,914744 x 1,4 (zvýšenie o 40 %) = 2,6806416.

Spolu po zaokrúhlení = 39,67 €.

Štefanovi vyplatí zamestnávateľ náhrady za pracovnú cestu pri použití súkromného vozidla spolu vo výške 115,51 € (75,84 + 39,67).

Náhrada za spotrebované pohonné látky pri pracovnej ceste v zahraničí v roku 2018

Vzorec pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky pri zahraničnej pracovnej ceste je rovnaký ako pre tuzemskú pracovnú cestu. Náhrada za spotrebované pohonné látky pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za kilometre, ktoré prejazdil mimo územia SR a taktiež aj za kilometre od času prechodu slovenskej štátnej hranice do miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty. Cenu pohonnej látky však stanovíme nasledovne:

 • ak zamestnanec preukáže doklad o kúpe pohonnej látky v € alebo v cudzej mene mimo územia SR v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky je uvedená na doklade o kúpe,
 • ak zamestnanec preukáže viaceré doklady o kúpe pohonnej látky mimo územia SR v € alebo v cudzej mene v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky sa vypočíta aritmetickým priemerom z dokladov o kúpe pohonnej látky,
 • ak zamestnanec nepreukáže doklad o kúpe pohonnej látky mimo územia SR v súvislosti s pracovnou cestou: cena pohonnej látky v € alebo v cudzej mene, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v členskom štáte eurozóny alebo v treťom štáte alebo cena pohonnej látky v €, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v SR zistenú prostredníctvom Štatistického úradu.

Ako vypočítať náhradu za spotrebované pohonné látky pri pracovnej ceste v roku 2018, ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou?

V prípade, ak zamestnanec použije súkromné motorové vozidlo na pracovnú cestu a pohonnou látkou je plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby.

Aké ďalšie povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi, ktorý vypláca náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2018?

V prípade, ak zamestnanec, ktorý používa súkromné motorové vozidlo na pracovnú cestu a nepoužíva ho na svoje podnikanie, toto súkromné motorové vozidlo sa stáva predmetom dane z motorových vozidiel a zamestnávateľ je povinný ho uviesť v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Zamestnávateľ musí odviesť daň z motorových vozidiel za kalendárne mesiace, v ktorých bolo súkromné motorové vozidlo používané na pracovnú cestu.

Viac informácií o dani z motorových vozidiel si prečítajte v článku Daň z motorových vozidiel v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky