Darčekové poukážky ako daňový výdavok

Možno výdavky na darčekové poukážky na nákup tovaru alebo služieb zahrnúť do daňových výdavkov, ak tieto darčekové poukážky poskytuje firma svojim zamestnancom alebo ich dáva svojim obchodným partnerom?

Čo je daňový výdavok?

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii osoby.

Pri posudzovaní toho, či je výdavok daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka je potrebné brať do úvahy predmet podnikania daňovníka. Uvedené znamená, že daňovník si nemôže odpočítať zo základu dane také výdavky, ktoré nesúvisia s jeho činnosťou (napr. nákup stavebného lepidla bude daňovým výdavkom murára, avšak nebude daňovým výdavkom napríklad účtovníka).

Je potrebné upozorniť aj na to, že niektoré výdavky (náklady) sú daňovo uznateľnými až po ich zaplatení. Viac informácii si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018.

Darčeková poukážka poskytnutá zamestnancom ako daňovým výdavkom zamestnávateľa

Darčeková poukážka poskytovaná zamestnancom ako určitý benefit, či spôsob odmeňovania (napr. za účelom zvyšovania produktivity práce zamestnancov, či odmeňovanie za dodržanie počtu predaných produktov a pod.) je daňovým výdavkom u zamestnávateľa, nakoľko zamestnanci prostredníctvom svojej práce dosahujú, zabezpečujú a udržujú zdaniteľné príjmy zamestnávateľa. Ide napríklad o poukážky na nákup tovaru, ako sú Tesco poukážky, Ikea poukážky, Exisport poukážky a pod.

Poskytovanie takýchto darčekových poukážok musí byť zakotvené u zamestnávateľa napríklad v internej smernici.

Darčekové poukážky, ktoré poskytuje zamestnávateľ predstavujú nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti. Uvedené znamená, že zo sumy darčekovej poukážky odvedie zamestnávateľ ako aj zamestnanec odvody na sociálne a zdravotné poistenie a taktiež z tejto hodnoty poukážky bude zamestnancovi zrazený preddavok na daň z príjmu.

Od 1.1.2015 však zákon o dani z príjmov pridal možnosť tzv. brutácie nepeňažného príjmu, znamená to, že zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie môže navýšiť, t.j. nepeňažné plnenie sa bude považovať za netto príjem. Podľa tohto spôsobu sa cena nepeňažného plnenia podľa postupu v prílohe č. 6 k zákonu o dani z príjmov zvýši na tzv. navýšené nepeňažné plnenie. Preddavky na daň z príjmov, poistné a príspevky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa vyčíslia z tohto navýšeného nepeňažného plnenia. Viac informácií o tomto postupe a o nepeňažnom príjme zamestnanca si môžete prečítať v článku Nepeňažný príjem zamestnanca a daň z príjmov od 1.1.2015.

Poskytnutie darčekovej poukážky zamestnancom financovanej zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ môže využiť aj prostriedky zo sociálneho fondu na nákup darčekových poukážok, avšak len na tieto účely:

  • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  • rekreáciu a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  • zdravotnú starostlivosť.

Poskytnutie darčekovej poukážky zamestnancom nie je daňovým výdavkom (nákladom) zamestnávateľa, nakoľko ide o čerpanie zo sociálneho fondu. Daňovým výdavkom (nákladom) zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je samotná tvorba sociálneho fondu z povinného alebo ďalšieho prídelu.

Zamestnávateľ môže financovať darčekové poukážky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu na hore uvedené účely, ale len na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Zamestnávateľ nemôže však financovať darčekové poukážky zo sociálneho fondu pre zamestnancov za účelom odmeňovania za ich prácu.

Darčekové poukážky financované zo sociálneho fondu, ktoré by zamestnávateľ poskytol zamestnancom, budú taktiež predstavovať zdaniteľný príjem u zamestnanca a podliehajú odvodom na sociálne a zdravotné poistenie (u zamestnanca aj u zamestnávateľa) a taktiež z nich bude zrazený preddavok na daň z príjmu. Avšak príspevky (plnenia) zo sociálneho fondu, ktoré sú podľa zákona o dani z príjmov definované ako príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený, nepodliehajú zdaneniu u zamestnanca, ani u zamestnávateľa a nepodliehajú ani odvodom na sociálne a zdravotné poistenie.

Viac informácii o sociálnom fonde si môžete prečítať v článku Sociálny fond v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Darčeková poukážka poskytnutá zákazníkom ako daňový výdavok u daňovníka

Mnohí podnikatelia dávajú svojim zákazníkom v súvislosti s podporou predaja darčekové poukážky na nákup tovaru (napr. v inom obchodnom reťazci) alebo na nákup služieb (napr. na masáž). Takáto poukážka sa však nepovažuje za reklamný predmet, nakoľko svojou podstatou nahrádza platidlo. Podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov nákup darčekových poukážok pre svojich zákazníkov nie je daňovým výdavkom daňovníka.

Reklamné predmety si môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov iba v tom prípade, ak ide o reklamné predmety, ktorých hodnota neprevyšuje 17 Eur za jeden predmet, pričom nie je ustanovené zákonom, že reklamný predmet musí byť označený obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka. Výdavky (náklady) na reklamu sú vlastne výdavky, ktoré sú vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Ide napríklad o perá, kalendáre, usb kľúče a pod. Zákon upravuje tiež limity v oblasti reklamných predmetov, ktorými sú tabakové výrobky a alkoholické nápoje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky