Vedenie daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2017

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorá uplatňuje preukázateľné výdavky sa môže rozhodnúť, či bude mať prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch v daňovej evidencii alebo bude viesť jednoduché účtovníctvo. V tomto článku si môžete prečítať výhody a nevýhody jednotlivých foriem.

Čo je to daňový výdavok?

Fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si pri výpočte základu dane môže uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho príjmov. Podnikateľ si môže vybrať jeden z nasledujúcich štyroch spôsobov uplatnenia výdavkov:

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela alebo umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe daňovej evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov),
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Čo považujeme za skutočne preukázateľný výdavok?

Je to taký výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený fyzickou osobou na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii osoby.

Fyzická osoba, ktorá si uplatní preukázateľný výdavok postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až § 21 zákona o dani z príjmov. Takýmto výdavkom je napríklad nájomné, stravné, odpisy, zaplatené poistné do fondov, spotreba pohonných látok a pod.

Pri uplatnení preukázateľných výdavkov je potrebné brať do úvahy predmet podnikania, to znamená, že si môžete odpočítať zo základu dane len také výdavky, ktoré súvisia s vašou činnosťou. Pre správne pochopenie si uvedieme príklad murára, ktorý potrebuje k svojej činnosti najmä materiál, takže nákup tehiel, kladiva, stavebného lepidla bude jeho výdavkom, takýto nákup materiálu určite nebude výdavkom napríklad daňového poradcu.

Čo je to daňová evidencia a kto ju môže viesť?

Daňová evidencia sa riadi podľa § 6 ods. 11 zákona dani z príjmov a je to prehľad o:

 • príjmoch a výdavkoch, ktoré vstupujú do základu dane v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý je zaradený do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (§ 6 ods.1 zákona o dani z príjmov), z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2), z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Aká je forma daňovej evidencie?

To, ako bude vyzerať daňová evidencia, závisí len na vás. Formu daňovej evidencie totiž zákon o dani z príjmov nepredpisuje, a preto sa môže fyzická osoba rozhodnúť ako bude daňová evidencia vyzerať. Najčastejšie si podnikatelia volia formu zapisovania príjmov a výdavkov do tabuliek prostredníctvom Excelu, iní zas volia formu zapisovania do zošita či do jednoduchých softvérov.

Príklad:

Pán Adam Jozef vystavil dňa 1.12.2017 faktúru číslo 012017 za vykonané služby v hodnote 1500 €, v ten istý deň bola faktúra aj uhradená do pokladnice. Dňa 29.12.2017 kúpil tovar v hodnote 354 €, za ktorý má aj pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne. Ako má vyzerať evidencia o príjmoch a výdavkoch v časovom slede?

Aké výstupy z daňovej evidencie potrebujem k daňovému priznaniu?

Okrem povinných príloh, ktoré sú v samotnom daňovom priznaní, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pri uplatňovaní daňovej evidencie nemá žiadne ďalšie prílohy. Údaje z evidencií sa uvedú v samotnom daňovom priznaní, napríklad údaje o výške pohľadávok. Daňovník, ktorý vedie evidenciu vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo znamená účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo môže viesť:

 • podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
 • fyzická osoba, ktorá podniká (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť(§ 6 ods.2), ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a nevedie daňovú evidenciu,
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú, nie sú subjektom verejnej správy a ak ich príjmy nedosiahli v prechádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a nepodnikajú.

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva musí účtovať v týchto knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok,
 • v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Príklad:

Použijeme rovnaké údaje ako pri príklade z daňovej evidencie: Pán Adam Jozef vystavil dňa 1.12.2017 faktúru číslo 012017 za vykonané služby v hodnote 1500 €, v ten istý deň bola faktúra aj uhradená do pokladnice. Dňa 29.12.2017 kúpil tovar v hodnote 354 €, za ktorý má aj pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne. Ako má vyzerať zápis v peňažnom denníku?

Fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva sa riadizákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovo účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Opatrením Ministerstva financií, ktoré ustanovuje postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Aké výstupy z jednoduchého účtovníctva potrebujem k daňovému priznaniu?

Spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov fyzickej osoby (nie je to príloha daňového priznania) je podnikateľ, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve povinný podať účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve, a to v termíne podania daňového priznania.

Účtovná závierka sa skladá z:

 • výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • výkazu o majetku a záväzkoch.

Pre správny výber zaznamenávania svojich príjmov a výdavkov sa riaďte najmä týmito výhodami a nevýhodami vedenia daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva.

Prečítajte si tiež

Aj fyzická osoba - podnikateľ môže na vyplnenie svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použiť program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz. 

Výhody a nevýhody vedenia daňovej evidencie

Výhody:

 • podnikateľ nie je považovaný za účtovnú jednotku a nemá povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve, a teda napríklad nemusí zostavovať účtovnú závierku,
 • príjmy a výdavky sa ľahko zaznamenávajú, je potrebné ich však zapísať v časovom slede a v členení príjmov a výdavkov potrebnom na zistenie čiastkového základu dane,
 • vedenie daňovej evidencie je menej administratívne náročné oproti jednoduchému účtovníctvu,
 • nakoľko podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona.

Nevýhody:

 • podnikateľ pravdepodobne potrebuje zamestnávať účtovníka alebo dať svoje podklady na spracovanie externej účtovníckej firme,
 • je potrebné viesť evidencie rovnaké ako v účtovníctve, t. j. evidenciu pohľadávok, záväzkov, majetku a zásob.

Výhody a nevýhody účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva

Výhody:

 • podnikateľ má lepší prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch,
 • pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva je možné dať vymedzené rezervy do daňových výdavkov.

Nevýhody:

 • podnikateľ je účtovnou jednotku a musí sa riadiť zákonom o účtovníctve,
 • povinnosť zostavovania účtovnej závierky,
 • každoročné otváranie/zatváranie účtovných kníh,
 • podnikateľ pravdepodobne potrebuje zamestnávať účtovníka alebo dať svoje podklady na spracovanie externej účtovníckej firme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

Daňová evidencia v praxi a jej vzor

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s preukázateľnými výdavkami, môže ísť aj o platiteľov DPH. Prinášame vzor na stiahnutie, ako aj pomôcku pri zápise do evidencie.

Účtovanie zásob vlastnej výroby

Účtovať zásoby vlastnej výroby je možné dvomi spôsobmi, avšak iba niektoré účtovné jednotky majú na výber. Účtovanie zásob obomi spôsobmi v prehľadných tabuľkách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky