Vedenie daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2017

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorá uplatňuje preukázateľné výdavky sa môže rozhodnúť, či bude mať prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch v daňovej evidencii alebo bude viesť jednoduché účtovníctvo. V tomto článku si môžete prečítať výhody a nevýhody jednotlivých foriem.

Čo je to daňový výdavok?

Fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si pri výpočte základu dane môže uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho príjmov. Podnikateľ si môže vybrať jeden z nasledujúcich štyroch spôsobov uplatnenia výdavkov:

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela alebo umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe daňovej evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov),
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Čo považujeme za skutočne preukázateľný výdavok?

Je to taký výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený fyzickou osobou na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii osoby.

Fyzická osoba, ktorá si uplatní preukázateľný výdavok postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až § 21 zákona o dani z príjmov. Takýmto výdavkom je napríklad nájomné, stravné, odpisy, zaplatené poistné do fondov, spotreba pohonných látok a pod.

Pri uplatnení preukázateľných výdavkov je potrebné brať do úvahy predmet podnikania, to znamená, že si môžete odpočítať zo základu dane len také výdavky, ktoré súvisia s vašou činnosťou. Pre správne pochopenie si uvedieme príklad murára, ktorý potrebuje k svojej činnosti najmä materiál, takže nákup tehiel, kladiva, stavebného lepidla bude jeho výdavkom, takýto nákup materiálu určite nebude výdavkom napríklad daňového poradcu.

Čo je to daňová evidencia a kto ju môže viesť?

Daňová evidencia sa riadi podľa § 6 ods. 11 zákona dani z príjmov a je to prehľad o:

 • príjmoch a výdavkoch, ktoré vstupujú do základu dane v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý je zaradený do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (§ 6 ods.1 zákona o dani z príjmov), z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2), z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Aká je forma daňovej evidencie?

To, ako bude vyzerať daňová evidencia, závisí len na vás. Formu daňovej evidencie totiž zákon o dani z príjmov nepredpisuje, a preto sa môže fyzická osoba rozhodnúť ako bude daňová evidencia vyzerať. Najčastejšie si podnikatelia volia formu zapisovania príjmov a výdavkov do tabuliek prostredníctvom Excelu, iní zas volia formu zapisovania do zošita či do jednoduchých softvérov.

Príklad:

Pán Adam Jozef vystavil dňa 1.12.2017 faktúru číslo 012017 za vykonané služby v hodnote 1500 €, v ten istý deň bola faktúra aj uhradená do pokladnice. Dňa 29.12.2017 kúpil tovar v hodnote 354 €, za ktorý má aj pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne. Ako má vyzerať evidencia o príjmoch a výdavkoch v časovom slede?

Aké výstupy z daňovej evidencie potrebujem k daňovému priznaniu?

Okrem povinných príloh, ktoré sú v samotnom daňovom priznaní, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pri uplatňovaní daňovej evidencie nemá žiadne ďalšie prílohy. Údaje z evidencií sa uvedú v samotnom daňovom priznaní, napríklad údaje o výške pohľadávok. Daňovník, ktorý vedie evidenciu vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo znamená účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo môže viesť:

 • podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
 • fyzická osoba, ktorá podniká (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť(§ 6 ods.2), ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a nevedie daňovú evidenciu,
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú, nie sú subjektom verejnej správy a ak ich príjmy nedosiahli v prechádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a nepodnikajú.

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva musí účtovať v týchto knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok,
 • v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Príklad:

Použijeme rovnaké údaje ako pri príklade z daňovej evidencie: Pán Adam Jozef vystavil dňa 1.12.2017 faktúru číslo 012017 za vykonané služby v hodnote 1500 €, v ten istý deň bola faktúra aj uhradená do pokladnice. Dňa 29.12.2017 kúpil tovar v hodnote 354 €, za ktorý má aj pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne. Ako má vyzerať zápis v peňažnom denníku?

Fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva sa riadizákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovo účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Opatrením Ministerstva financií, ktoré ustanovuje postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Aké výstupy z jednoduchého účtovníctva potrebujem k daňovému priznaniu?

Spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov fyzickej osoby (nie je to príloha daňového priznania) je podnikateľ, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve povinný podať účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve, a to v termíne podania daňového priznania.

Účtovná závierka sa skladá z:

 • výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • výkazu o majetku a záväzkoch.

Pre správny výber zaznamenávania svojich príjmov a výdavkov sa riaďte najmä týmito výhodami a nevýhodami vedenia daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva.

Prečítajte si tiež

Aj fyzická osoba - podnikateľ môže na vyplnenie svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použiť program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz. 

Výhody a nevýhody vedenia daňovej evidencie

Výhody:

 • podnikateľ nie je považovaný za účtovnú jednotku a nemá povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve, a teda napríklad nemusí zostavovať účtovnú závierku,
 • príjmy a výdavky sa ľahko zaznamenávajú, je potrebné ich však zapísať v časovom slede a v členení príjmov a výdavkov potrebnom na zistenie čiastkového základu dane,
 • vedenie daňovej evidencie je menej administratívne náročné oproti jednoduchému účtovníctvu,
 • nakoľko podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona.

Nevýhody:

 • podnikateľ pravdepodobne potrebuje zamestnávať účtovníka alebo dať svoje podklady na spracovanie externej účtovníckej firme,
 • je potrebné viesť evidencie rovnaké ako v účtovníctve, t. j. evidenciu pohľadávok, záväzkov, majetku a zásob.

Výhody a nevýhody účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva

Výhody:

 • podnikateľ má lepší prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch,
 • pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva je možné dať vymedzené rezervy do daňových výdavkov.

Nevýhody:

 • podnikateľ je účtovnou jednotku a musí sa riadiť zákonom o účtovníctve,
 • povinnosť zostavovania účtovnej závierky,
 • každoročné otváranie/zatváranie účtovných kníh,
 • podnikateľ pravdepodobne potrebuje zamestnávať účtovníka alebo dať svoje podklady na spracovanie externej účtovníckej firme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky