Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021?
Zdroj: Pexels.com
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy, a pre ktoré fyzické osoby je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021? Aké výhody im plynú z dobrovoľného podania daňového priznania a za akých okolnosti?

Množstvo daňovníkov s nízkym príjmom si po skončení roka 2021 kladie otázku, či podať alebo nepodať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Kedy sa daňovníkovi (fyzickej osobe) oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021? Kedy je to pre daňovníka výhodné i napriek skutočnosti, že mu nevzniká povinnosť na podanie daňového priznanie z dôvodu, že jeho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 sú nižšie alebo rovné sumu 2 255,72 €? Ktorých daňovníkov sa táto možnosť týka?

Kedy vzniká fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Fyzickým osobám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov podľa ustanovení § 32 zákona o dani z príjmov.

Dôležité je upozorniť, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickej osobe za predpokladu, že dosiahla celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021, ktoré sú vyššie ako 2 255,72 €. Bližšie informácie si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021?

Kedy fyzickým osobám nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov ak:

 • zdaniteľné príjmy za rok 2021 sú nižšie alebo rovné sume 2255,72 € a zároveň nevykáže daňovú stratu,
 • príjmy fyzickej osoby plynuli len zo závislej činnosti (zo zamestnania podľa § 5), požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára 2022 a priložila požadované doklady,
 • príjmy v roku 2021 boli vysporiadané daňou, ktorá sa vybrala zrážkou podľa § 43 (ak nebola daň vybratá zrážkou považovaná za preddavok na daň).

Zákon o dani z príjmov definuje aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, resp. sú od dane z príjmov oslobodené – tieto sa do „zdaniteľných“ príjmov nezapočítavajú. Napríklad, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti môžu byť oslobodené od dane z príjmov vo výške 500,00 € (podľa § 9 ods.1 písm. g)). Nepeňažná výhra je oslobodená od dane z príjmov vo výške 350,00 € (podľa § 9 ods. 2 písm. m)). Predaj nehnuteľnosti je od dane oslobodený po piatich rokoch odo dňa jej nadobudnutia (podľa § 9 ods. 1 písm.a)) atď.

Fyzická osoba podáva daňové priznanie aj napriek skutočnosti, že jej nevznikne povinnosť podať daňové priznanie v prípadoch:

 • ak fyzickú osobu na podanie daňového priznania vyzve správca dane (daňový úrad). V tomto prípade je povinná podať daňové priznanie v lehote, ktorá je uvedená vo výzve,
 • ak sa fyzická osoba rozhodne dobrovoľne podať daňové priznanie, lebo je to pre ňu výhodné.

Kedy sa fyzickým osobám oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov sa fyzickej osobe oplatí podať v prípade ak:

 • fyzická osoba počas roka platila preddavky na daň zo závislej činnosti (z pracovnej zmluvy alebo dohody), pričom základ dane (hrubá mzda znížená o odvody do poisťovní) bol nižší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2021 vo výške 4 511,43 €;
 • fyzická osoba platila počas roku 2021 preddavky na daň zo závislej činnosti z dôvodu, že u zamestnávateľa nepodpísala vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ďalej len vyhlásenie na uplatnenie NČZD) alebo si neuplatnila daňový bonus na dieťa;
 • fyzická osoba bola v roku 2021 poberateľom dôchodku, jej príjem bol nižší alebo rovný ako suma 2 255,72 € a zamestnávateľ je zrážal z príjmu preddavky na daň.

Komu konkrétne sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňové priznanie k dani z príjmov sa spravidla oplatí podať najmä:

 • študentom, ktorí počas roka pracovali na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dôchodcom, ktorí boli počas roka zamestnaní, či už na pracovnú zmluvu alebo dohodu, ale ich príjem bol nízky,
 • mamičkám a rodičom, ktorí pracovali a časť roka boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • fyzickým osobám, ktoré boli počas roka nezamestnané,
 • fyzickým osobám, ktoré svojho zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane a:
  • neuplatňovali si u zamestnávateľa daňový bonus, na ktorý majú nárok,
  • majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
  • majú potvrdenie o sporení si na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier – nezdaniteľná časť základu dane je 180 EUR),
  • majú potvrdenie od banky ohľadom hypotéky a spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky a to vo výške 50% úrokov max. 400 EUR,
  • mali zdaniteľný príjem len časť roka a majú nárok na uplatnenie zvyšnej časti základu dane,
 •  daňovým nerezidentom, čiže daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorým boli príjmy zdanené zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o príjmy umelcov, športovcov atď.

Vzhľadom na to, že problematika, ktorej sa venujeme v článku je veľmi široká, možno sme opomenuli niektoré situácie, kedy je možné dobrovoľne podať daňové priznanie a daň bude správcom dane vrátená. Ďalej by sme sa v článku venovali najčastejším dôvodom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie s konkrétnymi príkladmi.

Kedy je pre študenta výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Študentom, ktorí v roku 2021 dosiahli zdaniteľný príjem na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorí mali jeden alebo viacero nízkych príjmov od viacerých zamestnávateľov, sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021. Za študentov sú považovaní žiaci strednej školy, ktorí dovŕšili 15 rokov a ukončili povinnú školskú dochádzku a študenti denného štúdia na vysokej škole, ktorí nedovŕšili 26 rokov veku.

Prečítajte si tiež

Na základe vyššie uvedených skutočnosti o príjme študenta, im nebola uplatnená celá ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 4511,43 €, na ktorú majú nárok podľa zákona o dani z príjmov. Ak si študent podá daňové priznanie, môže si v plnej výške uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a vzniknutý preplatok na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov mu daňový úrad vráti.

Príklad, kedy je pre študenta výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:

Lucia, študentka denného štúdia na Ekonomickej univerzite, pracovala v roku 2021 od júna do septembra (t. j. 4 mesiace v účtovníckej firme na základe dohody o brigádnickej práci študentov). Hodinový zárobok mala 5 €/hodina a odpracovala v priemere 80 hodín mesačne. U zamestnávateľa si uplatnila odvodovú úľavu vo výške 200 € a podpísala vyhlásenie na uplatnenie NČZD. Odmenu mala teda 400 €/mesiac. Po ukončení dohody dostala Lucia od zamestnávateľa Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie). Potvrdenie uvádza:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov je vo výške 1 600 € (nemá zákonnú povinnosť na podanie daňového priznania),
 • poistné a príspevky vo výške 56 €,
 • základ dane jej vyšiel 1 544 € (hrubý príjem 1600 € - odvody 56 €),
 • úhrn preddavkov na daň je vo výške 7,64 €.

Ak si Lucia dobrovoľne podá daňové priznanie za rok 2021, aj keď jej zákonná povinnosť nevznikla, daňový úrad jej vráti preplatok na dani na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku. Žiadosť je súčasťou daňového priznania (ďalej len žiadosť o vrátenie preplatku) vo výške 7,64 €, ktorý jej bol zrazený v podobe preddavkov. Tu je dôležité spomenúť, že správca dane vráti daňový preplatok, len ak je vyšší ako 5 €.

Kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Pracujúci dôchodca, ktorý je poberateľom dôchodku a nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov na základe dosiahnutého zdaniteľného príjmu, sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že si daňové priznanie podá.

Prečítajte si tiež

Poberateľ dôchodku má nárok aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale len v prípade, ak ročná suma dôchodku, ktorý mu bol za rok 2021 vyplatený nepresiahla sumu 4511,43 €. V takom prípade predstavuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka rozdiel medzi sumou 4511,43 € a vyplatenou sumou dôchodku za rok.

Ustanovenie § 46a zákona o dani z príjmov uvádza, že „daň fyzickej osobe sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka“. Toto ustanovenie je možné uplatniť len ak si fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak si dôchodca počas roka neuplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, resp. na ňu nemal ani nárok, jeho príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 €, po podaní daňového priznania mu bude celá zrazená daň daňovým úradom vrátená.

Príklad, kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:

Dôchodkyňa, pani Irena pracovala ako upratovačka v bytovom dome na základe dohody o pracovnej činnosti. Dohodu mala uzatvorenú na dobú určitú od 1.3.2021 do 31.12.2021. Bol jej priznaný mesačný príjem vo výške 185,88 €. Uplatnila si odvodovú úľavu a odvody do Sociálnej poisťovne neplatila, keďže je príjem bol nižší ako 200 €. Nebola jej uplatnená nezdaniteľná časť základu dane. Zamestnávateľ jej strhával zo mzdy 35,32 € mesačne ako preddavok na daň z príjmov. Pani Irene bola za rok vyplatená suma dôchodku vo výške 6 000 €. Na základe Potvrdenia od zamestnávateľa, sa pani Irena rozhodla, že si podá daňové priznanie za rok 2021 aj napriek tomu, že je povinnosť nevznikla. Potvrdenie uvádza:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov je vo výške 1 858,80 € (nemá zákonnú povinnosť na podanie daňového priznania),
 • poistné a príspevky vo výške 0 €,
 • základ dane jej vyšiel 1 858,80 €,
 • úhrn preddavkov na daň je vo výške 353,20 €.

Keďže suma zdaniteľného príjmu nepresiahla sumu 2255,72 € (50 % ročnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka) by fyzická osoba podľa vyššie spomínaného §46a nemala platiť žiadnu daň z príjmov, preto bolo dobré, že sa pani Irena rozhodla podať daňové priznanie k dani z príjmov, lebo jej bude vrátená celá suma zrazených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Samozrejme nesmie zabudnúť vyplniť žiadosť v podanom daňovom priznaní.

Kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 pre toho, kto bol časť roka na materskej alebo rodičovskej dovolenke?

Rodičia, ktorí pracovali časť roka u svojho zamestnávateľa pred začiatkom alebo koncom materskej či rodičovskej dovolenky a ktorým boli zrazené preddavky na daň z príjmov, by tiež mali zvážiť podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

S veľkou pravdepodobnosťou im pri dobrovoľnom podaní daňového priznania bude vrátená zrazená daň z príjmov z toho dôvodu, že si dodatočne uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v daňovom priznaní za mesiace, kedy boli na materskej resp. rodičovskej dovolenke.

Fyzická osoba má nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bez ohľadu na to, koľko mesiacov počas roka pracovala alebo bola na rodičovskej dovolenke.

Príklad, kedy je pre mamičku po rodičovskej dovolenke výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:

Klára nastúpila do zamestnania po rodičovskej dovolenke v novembri 2021. Jej mesačný príjem bol 1 050 € a celkový zdaniteľný príjem za mesiace november až december 2021 bol vo výške 2 100 €. U zamestnávateľa podpísala vyhlásenie na uplatnenie NČZD.

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov je vo výške 2 100 € (nemá zákonnú povinnosť na podanie daňového priznania),
 • poistné a príspevky vo výške 281,40 €,
 • základ dane jej vyšiel 1 818,60 € (hrubý príjem 2100 € - odvody 281,40 €),
 • úhrn preddavkov na daň je vo výške 202,68 €.

Ak si Klára dobrovoľne podá daňové priznanie za rok 2021, aj keď jej zákonná povinnosť nevznikla, daňový úrad je vráti preplatok na dani na základe žiadosti vo výške zrazených preddavkov a to 202,68 €.

Kedy je výhodné pre fyzickú osobu, ktorá bola časť roka nezamestnaná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Podať daňové priznanie k dani z príjmov je výhodné aj pre fyzické osoby, ktoré boli počas roka jeden alebo niekoľko mesiacov nezamestnané. Aj tieto osoby majú nárok na dvanásťnásobok mesačnej sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, v už spomínanej výške 4 511,43 €. Z toho vyplýva, že ak si dobrovoľne podá daňové priznanie fyzická osoba, ktorá bola časť roka nezamestnaná, môže jej vzniknúť preplatok na dani, ktorý daňový úrad vráti.

Príklad, kedy je pre fyzickú osobu, ktorá bola časť roka nezamestnaná výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:

Karol bol evidovaný na úrade práce ako nezamestnaná osoba od januára do októbra 2021. Od 1.10.2021 nastúpil do zamestnania a jeho mesačný hrubý príjem bol vo výške 750 €. U zamestnávateľa podpísal vyhlásenie na uplatnenie NČZD.

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov je vo výške 2 250 € (nemá zákonnú povinnosť na podanie daňového priznania),
 • poistné a príspevky vo výške 301,50 €,
 • základ dane jej vyšiel 1 948,50 € (hrubý príjem 2250 € - odvody 301,50 €),
 • úhrn preddavkov na daň je vo výške 155,91 €.

Ak si Karol dobrovoľne podá daňové priznanie za rok 2021, aj keď mu zákonná povinnosť nevznikla, daňový úrad mu vráti preplatok na dani na základe žiadosti vo výške zrazených preddavkov a to 155,91 €.

Na záver môžeme konštatovať, že pre každého daňovníka z vyššie uvedených príklad, by bolo výhodné, ak by sa rozhodol podať daňové priznanie fyzických osôb za rok 2021.

Upozornenie: V prípade zamestnancov je možné rovnaké výhody, aké sa dosiahnu dobrovoľným podaním daňového priznania, dosiahnuť aj požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (do 15.2.2022) a po predložení všetkých potrebných dokladov. Výnimkou je len vrátenie dane pre dôchodcov s nízkymi príjmami zo zamestnania, kedy je podanie daňového priznania jedinou možnosťou na to, ako získať zaplatenú daň z príjmov späť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky