Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021?
Zdroj: Rawpixel.com
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy fyzické a právnické osoby nemusia podať daňové priznanie k dani z príjmov a kedy to môže byť výhodné? Spôsob podania, typy a lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov je legislatívne upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o dani z príjmov“)? Fyzickým osobám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov podľa ustanovení § 32 zákona o dani z príjmov. Právnickým osobám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov podľa ustanovení § 41 zákona o dani z príjmov.

Je dôležité spomenúť, že podľa § 15 Zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov každý, koho na to správca dane vyzve.

Kedy vzniká fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Pri zisťovaní, či fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie rok 2021 vychádzame predovšetkým z celkovej výšky zdaniteľných príjmov.

Do tejto výšky sa zahŕňa akýkoľvek zdaniteľný príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.  Súčasťou týchto príjmov sú aj príjmy, ktoré plynú fyzickej osobe zo zdrojov zo zahraničia (ak ide o fyzickú osobu s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t. j. rezidenta Slovenskej republiky).

 Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 vzniká fyzickej osobe, ak:

 • celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2255,72 €,
 • celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 nepresiahli sumu 2255,72 €, ale fyzická osoba vykázala daňovú stratu,
 • celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 len zo závislej činnosti (zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov presiahli sumu 2255,72 €, a to v prípadoch:
  • ak boli vyplatené zamestnávateľom, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničný platiteľom dane podľa § 48 zákona o dani z príjmov,
  • ak boli vyplatené zo zdrojov v zahraniční (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • ak nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
  • ak zamestnanec nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
  • ak aj zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale do termínu, ktorým je 15. február, nepredložil zamestnávateľovi potrebné dokumenty na vypracovanie na vykonanie ročného zúčtovania dane,
 • jej vznikne povinnosť zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 zákona o dani z príjmov ak bol vyplatený predčasný výber a predchádzajúcich obdobiach si fyzická osoba uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods.8 zákona o dani z príjmov) – fyzická osoba je povinná zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od konca zdaňovacieho obdobie, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach základ dane znížila,
 • okrem príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov) mala v roku 2021 aj iné druhy príjmov a to podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, napr. príjem  zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, nepeňažnú výhru v reklamnej súťaži, príjem z predaja nehnuteľnosti.
Prečítajte si tiež

Poznámka: napr. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti môžu byť oslobodené od dane z príjmov vo výške 500,00 € (podľa § 9 ods.1 písm. g)). Nepeňažná výhra je oslobodená od dane z príjmov vo výške 350,00 € (podľa § 9 ods. 2 písm. m)). Do úhrnu zdaniteľných príjmov započítavame len príjmy znížené o výšku oslobodených príjmov. Predaj nehnuteľnosti je od dane oslobodený po piatich rokoch odo dňa jej nadobudnutia (podľa § 9 ods. 1 písm.a)).

Do zdaniteľných príjmov sa nezahŕňajú príjmy, ktoré boli vysporiadané zrážkovou daňou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov), a to v prípadoch, ak:

 • bola splnená daňová povinnosť vybraním zrážkovej dane (zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov autorov),
 • rozhodnutím fyzickej osoby, že nebude daň vybranú zrážkou z príjmov považovať za preddavok na daň.

Kedy nevzniká fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov ak:
- zdaniteľné príjmy za rok 2021 sú nižšie alebo rovné sume 2255,72 € a zároveň nevykáže daňovú stratu
- jej príjmy plynuli len zo závislej činnosti (zo zamestnania podľa § 5), požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára 2022 a priložila požadované doklady
- príjmy v roku 2021 boli vysporiadané daňou, ktorá sa vybrala zrážkou podľa § 43 (ak nebola daň vybraná zrážkou považovaná za preddavok na daň)

Dôvody, kedy fyzická osoba podáva daňové priznanie aj napriek skutočnosti, že jej nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, sú dôvody:

 • ak fyzickú osobou na podanie daňového priznania vyzve správca dane (daňový úrad). V tomto prípade je povinná podať daňové priznanie v lehote, ktorá je uvedená vo výzve,
 • ak sa dobrovoľne rozhodne podať daňové priznanie, lebo je to pre fyzickú osobou výhodné.

Kedy je pre fyzickú osobu výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Za hlavný dôvod, prečo fyzická osoba podáva dobrovoľne daňové priznanie k dani z príjmov je vznik preplatku na dani z príjmov, ktorý jej správca dane vráti.

Poznámka: Fyzickej osobe môže vzniknúť preplatok na dani jedine v prípade, ak jej počas roka zamestnávateľ zrážal preddavky na daň zo závislej činnosti. Ak napríklad študent pracoval, ale dosahoval nízky základ dane, teda sa mu preddavky nezrážali, ani podaním daňového priznania nevznikne preplatok na dani.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov sa spravidla oplatí za predpokladu, ak:
- fyzická osoba pracovala a časť roka bola nezamestnaná
- fyzická osoba je študentom a počas roka 2021 pracovala na základe dohody o brigádnickej práci študenta, napr. len pár mesiacov
- fyzická osoba časť roka pracovala a časť roka bola na materskej alebo rodičovskej dovolenke
- fyzická osoba je dôchodca a počas roka pracovala na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce a zamestnávateľ jej strhával preddavky na daň z príjmov

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb nemusí byť výhodné pre všetky fyzické osoby s nízkym príjmom uvedené v tabuľke vyššie. Ak si u zamestnávateľa uplatnili nezdaniteľnú časť dane a príjem po odpočítaní príspevkov na povinné poistenie bol nižší ako samotný príjem, zamestnávateľ im nevykonal zrážku zo mzdy v podobe preddavku na daň z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy sú právnické osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré:

 • sú obchodnými spoločnosťami (napr. s. r. o., a. s. a pod.) bez ohľadu na výšku zdaniteľných príjmov, ktoré za zdaňovacie obdobie roku 2021 dosiahli,
 • nie sú obchodnými spoločnosťami (napr. občianske združenia, neziskové organizácie a pod., ktoré nie sú založené za účelom podnikania a pod.) a v roku 2021 dosiahli príjmy, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani z príjmov.

Kedy nie sú právnické osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Poznámka: Aj pri právnických osobách platí, že daňové priznanie sú povinné podať, ak ich na to vyzve správca dane.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Právnické osoby, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:
- právnické osoby nezaložené alebo nezriadené za účelom podnikania a v roku 2021 mali len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
- Národná banka Slovenska, ak mala v roku 2021 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
- občianske združenia, ktoré v roku 2021 mali len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené (podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, ako sú napr. členské príspevky podľa stanov), a z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
- rozpočtové organizácie, ktoré v roku 2021 mali len príjmy oslobodené od dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
- právnické osoby, ktorých príjmy v roku 2021 sa skladali z výnosov z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevkov, ktoré plynuli registrovaným cirkevným a náboženským spoločnostiam

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (spôsoby podania a typy daňových priznaní a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov)

Zdroj: Vlastné spracovanie
Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov Typy daňových priznaní k dani z príjmov Lehota na podanie daňového priznania (zdaňovacie obdobie je kalendárny rok) a splatnosť dane
Daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty výlučne elektronicky (listinná podoba nebude správcom dane akceptovaná) Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb resp. Daňové priznanie fyzickej osoby typ B do 31.03.2022 vrátane
Právnické osoby, zapísané v obchodom registri výlučne elektronicky (listinná podoba nebude správcom dane akceptovaná) jeden vzor daňového priznania bez ohľadu na typ právnickej osoby do 31.03.2022 vrátane
Fyzické osoby, podnikatelia (napr. živnostníci), ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov výlučne elektronicky (listinná podoba nebude správcom dane akceptovaná) Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (ak mala fyzická osoba v rok 2021 príjmy podľa § 6, ods. 1 a 2) napr. príjem zo živnosti do 31.03.2022 vrátane
Daňový poradca za daňový subjekt, ktorý zastupuje a advokát alebo iný zástupca za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní výlučne elektronicky (listinná podoba nebude správcom dane akceptovaná) V závislosti od subjektu, ktorý daňový poradca či advokát zastupuje. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb resp. Daňové priznanie fyzickej osoby typ A alebo B do 31.03.2022 vrátane
Fyzické osoby, nepodnikatelia (občania) listinne (fyzické odovzdanie na pobočke daňového úradu v podateľni alebo poslané poštou) prípadne elektronicky, ak dobrovoľne požiadajú o elektronickú komunikáciu so správcom dane Daňové priznanie fyzickej osoby typ A (ak mala fyzická osoba v roku 2021 príjmy len zo závislej činnosti § 5), resp. typ B (ak mala fyzická osoba v roku 2021 aj iné príjmy (§ 6 ods. 3, § 7 a § 8), napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti) do 31.03.2022 vrátane

 Fyzické aj právnické osoby majú možnosť požiadať o predĺženie termínu na podanie daňového priznania o:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, čiže maximálne do 30.6.2022,
 • najviac o 6 kalendárnych mesiacov, čiže maximálne do 30.09.2022 za predpokladu, že osobe za rok 2021 plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Pri termínoch na podanie daňového priznania je dôležité upozorniť, že fyzickej aj právnickej osobe účtujúcej v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve vzniká povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v lehote na podanie daňového priznania (v riadom alebo predĺženom termíne, podľa toho, kedy daňové priznanie k dani z príjmov podáva).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky