10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

1. Zistite, či musíte podať daňové priznanie alebo či sa vám daňové priznanie oplatí podať

Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňovníci (fyzické osoby) podávajú daňové priznania na dvoch typoch formulárov:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňovník má zo zákona povinnosť podať daňové priznanie, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 boli vyššie ako 2 461,41 eur, alebo aj nižšie ako 2 461,41 eur, ak vykázal daňovú stratu. Daňové priznanie podáva aj daňovník, ktorému povinnosť podať daňové priznanie síce zo zákona nevznikla, ale na podanie daňového priznania bol vyzvaný správcom dane.

Zamestnanec podáva daňové priznanie vtedy, ak svojho zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, príp. mu v termíne nepredložil potrebné doklady a príjem zamestnanca v roku 2023 bol vyšší ako 2 461,41 eur.

Podať daňové priznanie dobrovoľne sa v určitých situáciách tiež oplatí, a to najmä z dôvodu vzniku preplatku na dani z príjmov – napríklad (do)uplatnením nezdaniteľných častí základu dane či daňových bonusov. Podrobnejšie informácie sa dočítate v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Tip: Využite tiež oslobodenia niektorých druhov príjmov od dane, napríklad príjmov z príležitostných činností a príjmov z prenájmu nehnuteľností do sumy 500 eur. Oslobodené sú tiež prijaté ceny a výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur za cenu alebo výhru atď.

2. Nezabudnite si pripraviť potrebné doklady a prílohy k daňovému priznaniu

Časté doklady, ktorých kópie sú zároveň povinnou prílohou ku daňovému priznaniu, sú:

 • potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti – od všetkých zamestnávateľov (slovenských aj zahraničných),
 • rodné listy detí – ak si v podávanom daňovom priznaní uplatňujete daňový bonus na dieťa prvý raz,
 • potvrdenia z banky – ak si uplatňujete daňový bonus na zaplatené úroky alebo daňový bonus zo zvýšenej splátky úveru na bývanie, tieto potvrdenia vám vydá vaša banka, v ktorej máte úver.

Okrem týchto povinných príloh potrebuje mať daňovník, ktorý dosahuje okrem príjmu zo zamestnania či dohody aj iné druhy príjmov, napr. z prenájmu alebo z podnikania, k dispozícii najčastejšie tieto podklady:

 • výstupy z účtovníctva (účtovná závierka sa však podáva samostatne, nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu), resp. daňovej evidencie, odkiaľ sa čerpajú údaje o výške príjmov a výdavkov vynaložených na podnikanie, taktiež informácie o výške pohľadávok, záväzkov, zásobách a pod., či informácie o zaplatených odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne – na evidenciu príjmov, výdavkov a odvodov využite kvalitný softvér, napríklad ALFA plus od spoločnosti KROS,
 • podpornú evidenciu o príjme manželky/manžela – ak si na partnera uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane,
 • potvrdenie o zaplatených príspevkoch na dobrovoľné doplnkové sporenie (III. pilier) za rok 2023 – vydá vám ho príslušná správcovská spoločnosť, v ktorej máte sporenie uzatvorené,
 • názov a IČO neziskovej organizácie, ktorej by chcel darovať 2 %, resp. 3 % z podielu zaplatenej dane (v prípade darovania 3 % je povinnou prílohou ku daňovému priznaniu aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) a pod.

3. Uplatnite si nezdaniteľné časti základu dane

V roku 2023 si daňovník môže, po splnení zákonom stanovených podmienok, uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane (NČZD):

 • NČZD na daňovníka, až do sumy 4 922,82 eur,
 • NČZD na manželku, až do sumy 4 500,86 eur,
 • NČZD na príspevky na dôchodkové sporenie, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (tzv. III. pilier) a na príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, až do sumy 180 eur.

NČZD si daňovník môže znižovať iba základ dane z aktívnych príjmov, ktorými sú príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie, dohoda), príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pasívnym príjmom je napr. príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Uplatnite si daňový bonus na dieťa, spočítajte aj základ dane druhej oprávnenej osoby

Po splnení zákonom stanovených podmienok si daňovník môže v daňovom priznaní za rok 2023 uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s nim žije v domácnosti, a to už od mesiaca, kedy sa dieťa narodilo až do dosiahnutia 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej či vysokej škole). Maximálna výška daňového bonusu, ktorý si môže za daný mesiac uplatniť vždy iba jedna oprávnená osoba (napr. matka alebo otec), závisí od veku dieťaťa:

 • 140 eur – dieťa do 18 rokov veku, vrátane mesiaca, v ktorom dosiahne vek 18 rokov,
 • 50  eur – dieťa nad 18 rokov veku.

Okrem veku dieťaťa však samotná výška daňového bonusu závisí aj od dosiahnutého základu dane, resp. čiastkového základu dane oprávnenej osoby.

Od roku 2023 dávame do pozornosti novinkuspočítavanie základov dane oprávnených osôb pre získanie vyššej/plnej sumy daňového bonusu. V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov si od 1.1.2023 môže oprávnená osoba (napr. otec), ktorý nemá nárok na plnú sumu daňového bonusu na dieťa z dôvodu, že jeho základ dane (čiastkový základ dane) nie je v dostačujúcej výške, spočítať svoj základ dane (čiastkový základ dane) so základom dane (čiastkovým základom dane) druhej oprávnenej osoby (napr. matky), ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom.

5. Uplatnite si jeden z daňových bonusov v súvislosti s hypotékou

V roku 2023 si môžu daňovníci uplatňovať daňový bonus súvisiaci s hypotékou vo forme:

 • daňového bonusu na zaplatené úroky v prípade, že sa mu v roku 2023 oproti roku 2022 nezmenil úrok na úvere na bývanie, max. do sumy 400 eur za rok, alebo
 • daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v prípade, že sa mu v roku 2023 zvýšila úroková sadzba na úvere oproti roku 2022, max. do sumy 1 800 eur za rok.

Oba daňové bonusy majú špecifické podmienky pre ich uplatnenie, napríklad výšku príjmu a pod. U spoludlžníkov je dôležité myslieť aj na to, že bonusy je možné uplatniť v daňovom priznaní iba u jedného z nich.

Tip: Podrobnejšie informácie k podmienkam či k spôsobu výpočtu daňových bonusov v súvislosti s hypotékou prinášame v článku Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023. Taktiež dávame do pozornosti článok, v ktorom sa dočítate ako správne tieto daňové bonusy uviesť v daňovom priznaní či ročnom zúčtovaní dane.

6. Živnostníci a iné SZČO, znížte si čo najviac svoj základ dane

Živnostníci či iné SZČO majú spravidla dve možnosti ako uplatňovať výdavky, ktoré im pri podnikaní vznikajú, do daňových výdavkov, a to formou:

 • skutočných, preukázateľných výdavkov na podnikanie – ktoré sú výhodné pre živnostníkov s vysokými skutočnými výdavkami, napr. pri výrobe vlastných výrobkov; evidujú sa v účtovníctve alebo daňovej evidencii daňovníka a musia preukázateľne súvisieť s predmetom činnosti daňovníka, alebo
 • paušálnych výdavkov – výhodné napríklad pre podnikateľa, ktorý nemá žiadne, prípadne nízke skutočné výdavky, napr. účtovník, IT špecialista a pod.; vypočítajú sa ako 60 % z celkových dosiahnutých príjmov z podnikania, maximálne však vo výške 20 000 eur.

V praxi – najmä ak podnikateľ nevie spoľahlivo určiť, čo sa mu viac oplatí, je vhodné porovnanie preukázateľných výdavkov s prepočítanými paušálnymi výdavkami (ku ktorým sa ešte pripočítavajú aj zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne). Ak by vám aj v prípade takéhoto porovnania vyšlo výhodnejšie uplatniť si preukázateľné výdavky, nezabudnite napr. na výdavky ako je stravné, výdavky na automobil alebo pracovné cesty či rôzne iné výdavky, ktoré taktiež súvisia s vaším predmetom činnosti.

Ak ste v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázali daňovú stratu, nezabudnite na jej odpočet v aktuálnom období, čím si tiež znížite svoj základ dane.

7. Využite daňové výhody pre mikrodaňovníka

Za mikrodaňovníka je možné považovať daňovníka, ktorého príjmy v roku 2023 nepresiahnu hranicu 49 790 eur (od 1.1.2024 sa táto hranica zvyšuje na sumu 60 000 eur). Treba však dávať pozor na to, že zákon o dani z príjmov vymedzuje aj situácie, kedy daňovník síce môže splniť podmienku obratu, no status mikrodaňovníka nezíska. Ide o prípady, kedy:

 • daňovník je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 • na daňovníka bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár alebo
 • zdaňovacím obdobím daňovníka je obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Splnenie podmienok na získanie statusu mikrodaňovníka sa sleduje za každé zdaňovacie obdobie samostatne.

Výhody, ktoré sú so statusom mikrodaňovníka spojené, sú najmä:

 • zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku,
 • zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty,
 • možnosť tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými,
 • zvýhodnené odpisovanie pohľadávok a príslušenstva ku pohľadávkam,
 • použitie 15 % sadzby dane z príjmov (ktorá sa však okrem mikrodaňovníkov týka všetkých fyzických aj právnických osôb so zdaniteľnými príjmami do 49 790 eur).

8. Ak nestíhate alebo si chcete predĺžiť termín na platbu dane, podajte odklad daňového priznania

Riadnym termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je 2. apríl 2024. Väčšina daňovníkov však má možnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, najneskôr do 2. apríla 2024. Oznámenie sa podáva elektronicky alebo aj v listinnej podobe – v závislosti od spôsobu komunikácie daňovníka s daňovým úradom. Lehotu na podanie daňového priznania si viete predĺžiť až do 1. júla 2024, resp. ak máte aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžete si lehotu predĺžiť až do 30. septembra 2024. Ako na odklad daňového priznania, vrátane vzoru vyplneného tlačiva a ďalších podrobností, si prečítajte v článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor.

9. Poukážte 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov vybranej organizácii

Aj za rok 2023 majú daňovníci možnosť darovať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov vybranej neziskovej organizácii. Až 3 % z daní môžu darovať tí daňovníci, ktorí v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín za rok. Ak ste teda boli v roku 2023 dobrovoľníkom, môžete darovať 3 % zo zaplatenej dane, avšak nezabudnite k daňovému priznaniu priložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Ak ste v roku 2023 nevykonávali dobrovoľnícku činnosť, alebo ste ju nevykonávali v dostatočnom trvaní, môžete vybranej organizácii darovať iba 2 % z podielu zaplatenej dane.

Prečítajte si tiež

Pri poukazovaní podielu zo zaplatenej dane treba myslieť aj na to, že správca dane poukáže tento podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je suma na poukázanie vyššia ako 3 eurá a, zjednodušene povedané, daňovník má splnené všetky daňové povinnosti.

10. Vyhnite sa častým chybám pri vypĺňaní daňového priznania

Časté chyby, ktoré sa v praxi pri vyplnení daňového priznania vyskytujú, sú:

 • daňovník si uplatňuje NČZD na manželku/manžela a uvedie nesprávnu výšku príjmu manželky/manžela alebo uvedie nesprávny počet mesiacov, kedy mu vzniká nárok na uplatnenie tejto NČZD,
 • nesprávne uplatnenie daňového bonusu – napr. ak si daňový bonus za to isté obdobie uplatnia obaja rodičia (nárok  na daňový bonus má za konkrétny mesiac vždy len jedna oprávnená osoba),
 • nesprávne vyznačené alebo nevyznačené uplatňovanie paušálnych výdavkov napríklad u živnostníka,
 • neuvedenie preukázateľne zaplateného poistného do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z podnikateľskej činnosti,
 • neuplatnená možnosť poukázania 2 %, resp. 3 % podielu zaplatenej dane,
 • nesprávne uvedený počet príloh k daňovému priznaniu, alebo nepripojené prílohy k priznaniu,
 • nevyplnená žiadosť o poukázanie daňového preplatku alebo daňových bonusov atď.

Náš tip: S daňovým priznaním fyzickej osoby typu A aj typu B za rok 2023 vám pomôže šikovná appka KROS Daňové priznania. Priznanie vytvoríte rýchlo a bez chýb odkiaľkoľvek, bez potreby inštalácie a za bezkonkurenčnú cenu. Navyše na to nebudete sami. Praktický sprievodca vás upozorní na všetky dôležité údaje, a tak nezabudnete na nič podstatné.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky