Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.

Fyzické osoby môžu podľa zákona o dani z príjmov poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2023 neziskovej organizácii, ktorú si vyberú zo zoznamu spracovaného Notárskou komorou SR. Ak ide o osobu, ktorá vlani vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % dane. Ako na to? 

Tlačivo a termíny v prípade zamestnancov s ročným zúčtovaním 

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023, môže poukázať podiel zo zaplatenej dane prostredníctvom „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ označené ako V2Pv21_1. Ide o samostatné tlačivo v štruktúrovanej forme. V prípade použitia nesprávneho tlačiva daňový úrad vyzve podávateľa na odstránenie nedostatkov. 

Vyplnené vyhlásenie je potrebné podať správcovi dane do 30. 4. 2024, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke či kontaktnom mieste. 

Zabudnúť netreba na povinné prílohy, ktorými sú: 

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – vydá zamestnancovi jeho zamestnávateľ najneskôr 15.4.2024 na príslušnom tlačive. 
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prípade, že ide o daňovníka, ktorý poukazuje 3 % z dane – potvrdenie si treba vyžiadať od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie. 

Postup vyplnenia vyhlásenia o poukázaní 2 % (3 %) z dane za rok 2023 

Finančné riaditeľstvo SR, ktoré vydalo Informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2023 u fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, popísalo postup vyplnenia predmetného tlačiva. Vyplniť jednotlivé kolónky je potrebné nasledovne: 

 1. Riadok 01 – rodné číslo daňovníka (ak nemá pridelené, tak dátum narodenia na riadku 02), v prípade, že má daňovník 9-miestne rodné číslo, čiže za lomkou má len tri čísla, vypisuje ho zľava, teda hneď za lomkou a posledné políčko zostane prázdne. 
 2. „Rok“ – uviesť 2023. 
 3. Riadok 03 až 11 – identifikačné údaje poskytovateľa: priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu, prípadne telefónne číslo daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie (nie je povinné). 
 4. Riadok 12 – suma zaplatenej dane znížená o daňový bonus na vyživované dieťa/deti a o daňový bonus na zaplatené úroky. Je uvedená na riadku 24 v potvrdení o zaplatení dane z príjmov. 
 5. Riadok 13 – suma do výšky 2 %/3 % z daňovej povinnosti z riadku 12, ktorú chce daňovník poukázať. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá a suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa pritom upravuje podľa číslic za ňou a to tak, že:
  - zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, je bez zmeny,
  - zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť a viac, sa zväčšuje o jednu. 
 6. Riadok 14 – dátum zaplatenia dane z 26 potvrdenia o zaplatení dane. V prípade, že ide o daňový preplatok z ročného zúčtovania, uvedie sa dátum 31.3.2024. 
 7. Riadok 15 – IČO prijímateľa, ktoré sa zarovnáva sprava. Ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostanú prázdne. V prípade nesprávne uvedeného IČO zanikne nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane a daňový úrad o tom musí daňovníka informovať. 
 8. Riadok 16 – obchodné meno/názov prijímateľa (môže sa uviesť aj malými písmenami tak, ako je v zozname prijímateľov. Dôležité je vedieť, že vo vyhlásení možno určiť iba jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Pokiaľ počet políčok nepostačuje na celý názov prijímateľa, je možné uviesť skratku alebo napísať len toľko písmen, koľko je políčok. Nesprávny/chýbajúci názov nie je chybou a nebude ho potrebné opravovať ani doplniť, pokiaľ bude správne uvedené IČO prijímateľa. 
 9. Políčko súhlasu so zaslaním údajov – ak daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje, musí v tomto políčku zaškrtnúť „x“. 
 10. Podpis daňovníka

Správca dane oznámenia so všetkými údajmi o poskytovateľoch posiela prijímateľom do 31.01.2025. Výška poukázanej sumy dane sa ale prijímateľovi neoznamuje, tento údaj je daňovým tajomstvom. Podiel zaplatenej dane za rok 2023 musí daňový úrad previesť na účet prijímateľa najneskôr do 31.7.2024

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať vyhlásenie o poukázaní 2 % (3%) z dane za rok 2023 

Vyhlásenie a povinné prílohy je možno predložiť dvomi spôsobmi: 

 1. buď na dvoch samostatných listoch, pričom na jednom liste bude vyplnené vyhlásenie a na druhom liste bude potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom (na druhej strane potvrdenia o zaplatení dane sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo „vyhlásenia“ a taktiež na druhej strane „vyhlásenia“ sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo potvrdenia o zaplatení dane),  
 2. alebo na jednom liste pri obojstrannej tlači, pričom bude na jednej strane vyplnené „vyhlásenie“ a na druhej potvrdenie o zaplatení dane – ak sú obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné vyplniť ich na tomto jednom liste. 

Poukázanie 2 % (3 %) z dane zamestnancov, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie 

Ak zamestnanec svojho zamestnávateľa nepožiadal o ročné zúčtovanie dane, môže poukázať podiel zaplatenej dane cez vyplnené tlačivo daňového priznania za rok 2023, a to v lehote na podanie daňového priznania – teda do 2.4.2024 alebo neskôr, ak požiada o odklad daňového priznania.  

Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní 

Ak chce fyzická osoba poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, musí v ňom vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B

Prečítajte si tiež

Taktiež je povinná zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok. Za daňový nedoplatok sa v nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Treba mať na pamäti, že za deň platby pri bezhotovostných prevodoch sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka. Ak podá daňové priznanie do 2.4.2024, nesmie od 17.4.2024 vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, v opačnom prípade nebude zvolenej nadácii poukázaný podiel dane. 

Pokiaľ daňovník nechce podiel dane poukázať, musí krížikom v daňovom priznaní označiť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. 

Daňový úrad musí previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania za rok 2023 na účet prijímateľa v nasledovných lehotách: 

 • do 30.6.2024, ak bolo daňové priznanie podané do 2.4.2024, 
 • do 30.9.2024, ak bolo daňové priznanie podané v predĺženej lehote do 1.7.2024, 
 • do 30.12.2024, ak bolo daňové priznanie podané v predĺženej lehote do 30.9.2024. 

Ak daňovník zabudne v daňovom priznaní vypísať vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane, môže tak urobiť v opravnom daňovom priznaní, ktoré podá buď do 2.4.2024, alebo neskôr, ak podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. 

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky