Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Faktúrou sa v praxi pomenúva doklad zachytávajúci určitú transakciu, napríklad predaj tovaru či služieb medzi dvoma obchodnými partnermi. Z pohľadu zákona o účtovníctve ide o „účtovný doklad“, zatiaľ čo Obchodný zákonník používa pojem „obchodný dokument“. Pojem „faktúra“ je však upravený výlučne zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo v elektronickej forme podľa ustanovení zákona o DPH platného v SR alebo zákona platného v inom členskom štáte. Za faktúru sa považuje aj tzv. dobropis alebo ťarchopis, ktoré menia pôvodnú faktúru. Faktúra zároveň slúži aj ako účtovný doklad.

Zákon o DPH používa aj pojem zjednodušená faktúra. Aký je v praxi rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou a čo sa mení od roku 2025, sa dočítate v článku.

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH

Náležitosti faktúry sa líšia podľa toho, či faktúru vystavuje platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Na neplatiteľa DPH sa pri vystavovaní faktúry vzťahujú predovšetkým pravidlá zákona o účtovníctve, nakoľko má povinnosť vystaviť účtovný doklad (v praxi obvykle označovaný ako „faktúra“).

V niektorých prípadoch však musí faktúru podľa zákona o DPH vystaviť aj iná osoba, ako platiteľ DPH. Osobou povinnou vyhotoviť faktúru je podľa § 72 zákona o DPH je aj:

 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, pri dodaní služby, resp. pri prijatí platby pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte (napr. marketingové poradenstvo pre poľského podnikateľa),
 • každá osoba pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu (napr. pri predaji takéhoto vozidla do Maďarska).

Pri vystavovaní faktúr sa musia platitelia DPH, resp. iné osoby, ktorým to určuje zákon o DPH, riadiť ustanovením § 74 ods. 1 zákona o DPH. Podľa toho faktúra musí obsahovať:

 • meno a priezvisko alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare (§ 66 zákona o DPH),
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu pri dovoze tovaru (§ 69a zákona o DPH) alebo pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu (§ 69aa zákona o DPH), adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa týchto ustanovení zákona.

Vo faktúrach sa v zmysle zákona o DPH musia uvádzať aj rôzne slovné informácie:

 • pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane",
 • slovná informácia "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
 • slovná informácia "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovná informácia "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovná informácia "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Vzor faktúry platiteľa DPH a ďalšie informácie nájdete v článku Faktúra platiteľa DPH a jej vzor.

Náš tip: Bezchybné vystavovanie faktúr online s množstvom užitočných funkcií je dostupné v aplikácii KROS Fakturácia. Fakturovať v aplikácii môžete, či ste živnostník, podnikateľ, malá alebo veľká firma. V KROSe nájdete aj ďalšie spoľahlivé nástroje, ktoré uľahčia cestu k digitalizácii účtovníctva. Novinkou je elektronická výmena dokladov. Tie už nemusíte tlačiť a ručne prepisovať. Faktúry s prílohou ISDOC si môžete jednoducho naimportovať do svojho ekonomického systému.

Náležitosti zjednodušenej faktúry podľa zákona o DPH

Zákon o DPH umožňuje v niektorých prípadoch platiteľom DPH a zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH, vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorá síce neobsahuje všetky náležitosti uvedené vyššie, ale i napriek tomu sa považuje za faktúru. Odberateľ si pri splnení ostatných podmienok môže zo zjednodušenej faktúry vystavenej podľa zákona o DPH odpočítať daň, ako z faktúry.

Zjednodušenou faktúrou je podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH:

 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur – napr. doklad vydaný parkovacím automatom za parkovanie auta, pričom predmetné parkovisko prevádzkuje platiteľ DPH, cestovný lístok,
 • doklad vyhotovený pokladnicou e-Kasa klient podľa zákona o používaní ERP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou) nie je viac ako 1 600 eur,
 • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur,
 • každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne sa na ňu vzťahuje (napr. ťarchopis, dobropis k pôvodnej faktúre). Tento doklad resp. oznámenie musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry, ktorým môže byť aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa zákona o používaní ERP, a údaje, ktoré sa menia.

Oproti faktúre zjednodušená faktúra nemusí obsahovať tieto dve náležitosti:

 • identifikačné údaje o odberateľovi a
 • jednotkovú cenu bez dane.
Prečítajte si tiež

Z uvedeného vyplýva, že napríklad pri predaji tovaru zdaniteľnej osobe, ktorého cena je viac ako 1 000 eur a úhrada prebieha v hotovosti, dodávateľ – platiteľ DPH už musí vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami, nemá možnosť vystaviť zjednodušenú faktúru. Faktúra v zmysle zákona o DPH musí okrem iného obsahovať aj identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane.

O úhrade v hotovosti vyhotoví platiteľ DPH doklad z pokladnice e-Kasa klient podľa zákona o požívaní ERP, na ktorom však nebudú údaje o tovare a výške DPH (tie sú rozpísané na faktúre znejúcej na meno odberateľa, z ktorej si môže DPH odpočítať), ale len informácia o úhrade príslušnej faktúry.

Ak platiteľovi technické možnosti pokladnice e-Kasa klient umožňujú do dokladu z pokladnice e-Kasa klient doplniť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, potom doklad vyhotovený pokladnicou e-Kasa klient vrátane týchto doplnených údajov nie je už zjednodušenou faktúrou, ale faktúrou.

Príklad na vystavenie faktúry vo forme dokladu z e-Kasy v roku 2024

Platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje predajňu so záhradníckymi potrebami nakupoval tovar vo veľkosklade, pričom uhradil dňa 06.06.2024 tovar v sume 1 500 eur vrátane DPH v hotovosti. Pokladničný doklad z e-Kasy, ktorý dostal od predajcu, obsahuje všetky náležitosti faktúry vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny tovarov. Je tento doklad faktúrou alebo zjednodušenou faktúrou?

Ak doklad z ERP obsahuje všetky náležitosti faktúry, považuje sa na účely zákona o DPH za faktúru a odberateľ má pri splnení ostatných podmienok nárok na odpočítanie DPH. Nie je teda dôležité, či je faktúra vytlačená na kotúčovom termopapieri z e-Kasy alebo má formu štandardnej papierovej A4. Posudzuje sa výlučne skutočnosť, či faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Odberateľ uvedie údaje o faktúre v časti B.2. kontrolného výkazu, dodávateľ v časti A.1. kontrolného výkazu.

Aké údaje sa vypĺňajú v kontrolnom výkaze sa dozviete v článku Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Príklad na vystavenie zjednodušenej faktúry pri úhrade platobnou kartou v roku 2024

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca kúpiť vŕtačku. Zamestnanec dňa 04.05.2024 kúpil vŕtačku v hodnote 1 400 eur vrátane DPH. Rozhodol sa platiť platobnou kartou. Predajca v zmysle zákona o DPH v predajni vystavil zákazníkovi zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH bez identifikácie odberateľa, nakoľko suma tovaru vrátane DPH neprekročila limit 1 600 eur. Zamestnanec predloží „bloček“ z e-Kasy zamestnávateľovi a zamestnávateľ má nárok na odpočítanie DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

V akých prípadoch nie je možné vyhotoviť zjednodušenú faktúru

Zjednodušená faktúra (okrem dokladu alebo oznámenia, ktoré mení pôvodnú faktúru) nemôže byť vyhotovená:

 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH,
 • pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku,
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane.

Zjednodušené faktúry – zmena limitov od 1.1.2025

S cieľom efektívneho boja proti daňovým podvodom a eliminácie daňovej medzery na DPH bola dňa 24.04.2024 parlamentom schválená novela zákona o DPH. Novela prinesie zníženie hodnoty, do ktorej sa doklad vyhotovený pokladnicou e-Kasa klient a tankovacím automatom považuje na účely DPH za zjednodušenú faktúru, a to z aktuálnych 1 000 eur, resp. 1 600 eur vrátane dane na 400 eur vrátane dane.

Prečítajte si tiež

Podľa dôvodovej správy v porovnaní s okolitými štátmi EÚ je v súčasnosti uplatňovaný limit suverénne najvyšší. Okrem zníženia limitu zároveň dôjde aj k zjednoteniu limitu pre platbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Za zjednodušenú faktúru sa aj naďalej bude považovať doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. cestovné lístky).

V prípade dokladov, u ktorých sa mení limit, podľa prechodného ustanovenia (§ 85kn ods. 7) platí, že na účely odpočítania dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré uplynulo najneskôr 31.12.2024, sa budú považovať doklady za zjednodušené faktúry v pôvodných limitoch, ak boli vyhotovené do 31.12.2024.

Aké ďalšie zmeny sa chystajú sa dočítate v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny.

Uvádzanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze

Zmena limitu pri vyhotovení zjednodušených faktúr nastáva najmä z dôvodu, že sumy odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr sa uvádzajú v anonymizovanej časti B.3.1. kontrolného výkazu a podľa zistení finančnej správy dochádza k neoprávnenému odpočítaniu dane.

Ak je celková suma odpočítanej dane menej ako 3 000 eur, v časti B.3.1. kontrolného výkazu uvádza platiteľ DPH celkovú sumu základov dane, dane a odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za dané zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny mesiac alebo štvrťrok). Platiteľ DPH pri sume odpočítanej DPH do 2 999,99 eur teda neuvádza počet dokladov, ich konkrétnu výšku ani identifikáciu dodávateľa.

Až v prípade, ak je celková suma odpočítanej dane 3 000 eur a viac, platiteľ DPH uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu celkovú sumu základov dane, dane a odpočítanej dane podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príklady na vystavenie zjednodušenej faktúry v rokoch 2024 a 2025

Na záver uvádzame dva praktické príklady týkajúce sa vystavovania zjednodušených faktúr u platiteľov DPH.

Príklad na vyhotovenie zjednodušenej faktúry na prelome rokov 2024 a 2025

Firma kúpila dňa 22.12.2024 tovar v hodnote 1 100 eur vrátane DPH. Platba bola realizovaná firemnou platobnou kartou. Predajca vyhotovil doklad z e-Kasy (zjednodušenú faktúru). Odpočítanie DPH zo zjednodušenej faktúry si firma uplatní v daňovom priznaní k DPH za december 2024, ktoré podá v termíne do 27.01.2025 (riadny termín 25.01.2025 pripadá na sobotu, a teda presúva sa na najbližší pracovný deň – pondelok 27.01.2025). Napriek tomu, že k odpočítaniu DPH dôjde až v januári 2025, firma postupuje podľa zákona o DPH účinného do 31.12.2024. Na nákup tovaru z 22.12.2024 sa nevzťahuje nový limit zjednodušenej faktúry v hodnote 400 eur vrátane dane, keďže k jeho vystaveniu došlo do 31.12.2024.

Príklad na vyhotovenie faktúry pri prekročení limitu zjednodušenej faktúry v roku 2025

Firma kúpila dňa 22.01.2025 tovar v hodnote 1 100 eur vrátane DPH. Platba bola realizovaná firemnou platobnou kartou. Predajca nesmie vyhotoviť doklad z e-Kasy bez identifikačných údajov odberateľa či jednotkovej ceny tovaru bez dane, pretože hodnota tovaru vrátane DPH je vyššia ako limit 400 eur vrátane DPH. Predajca vyhotoví doklad z e-Kasy so všetkými náležitosťami, ktoré uvádza zákon o DPH v § 74 ods. 1 alebo vyhotoví z fakturačného systému faktúru s rovnakými náležitosťami a následne doklad z e-Kasy o úhrade faktúry platobnou kartou.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň zo sladených nápojov od 1. 1. 2025: návrh

Plánovaná daň sa dotkne rôznych nápojov sladených nielen cukrom. Výrobcovia, dovozcovia aj obchodníci v návrhu vidia niekoľko problémov. Na čo upozorňujú a ako reaguje rezort financií?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky