Zdaňovanie výhier a cien

Ako sa zdaňujú výhry či iné ceny zo súťaží a kedy musí výherca podávať daňové priznanie? V článku nájdete, ako sa zdaňujú výhry z lotérií, z reklamných či zamestnaneckých súťaží.

Zdaňovanie výhier a cien upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare).

Na účely zdaňovania sa rozlišujú tieto druhy výhier a cien:

 • výhry v hazardných hrách a iných podobných hrách,
 • výhry z reklamných súťaží a reklamných žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží a zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich,
 • ceny zo športových súťaží.

Výhry v hazardných hrách a iných podobných hrách a ich zdaňovanie

Hazardné hry sa podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“ v príslušnom tvare) prevádzkujú buď na základe:

 • individuálnej licencie udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier, alebo
 • všeobecnej licencie, ktorá sa neudeľuje a môže ju použiť každý, kto splní podmienky.

Výhry v hazardných hrách sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené od dane z príjmov len vtedy, ak ide o hazardné hry prevádzkované na základe povolenia podľa zákona o hazardných hrách a o obdobné výhry zo zahraničia. Preto sú výhry v hazardných hrách oslobodené od dane z príjmov len vtedy, ak sa hazardné hry prevádzkujú na základe individuálnej licencie udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier, alebo ak ide o obdobné výhry zo zahraničia.

Na základe individuálnej licencie sa prevádzajú napríklad lotériové hry, stávkové hry, stolové hry v kasíne, hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických zariadeniach. Konkrétne ide napríklad o lotériu Loto, Euromilióny, ruletu, hry s kockami, kartové hry v kasíne ako poker, Joker, Blackjack, kurzové stávky na športové alebo iné udalosti ako napríklad futbalové zápasy alebo prezidentské voľby, dostihové stávky, hazardné hry na takzvaných „hracích automatoch“. Všetky výhry z týchto hazardných hier sú v plnej výške oslobodené od dane z príjmov.

Z výhier v lotériách, športových stávkach a kartových hrách v kasíne sa neplatí daň z príjmov.

Na základe všeobecnej licencie sa prevádzkujú len žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína. Výhry z týchto hazardných hier prevádzkovaných na základe všeobecnej licencie nie sú od dane z príjmov oslobodené a platí sa z nich daň z príjmov. Takisto je potrebné dať si pozor na ostatné hry podobné hazardným hrám, ktoré nespĺňajú definíciu hazardnej hry podľa § 4 zákona o hazardných hrách. Sem patria napríklad vecné lotérie alebo tomboly na rôznych súkromných večierkoch alebo podujatiach s hernou istinou najviac 2 000 eur, ktoré sa nepovažujú za hazardné hry a preto sa neprevádzkujú na základe žiadnej licencie. Všetky tieto výhry z hazardných hier prevádzkovaných na základe všeobecnej licencie a z hier podobných hazardným hrám nie sú oslobodené od dane z príjmov a platí sa z nich daň z príjmov. Spôsob zdaňovania závisí od charakteru (peňažný alebo nepeňažný) takejto výhry – viac podrobností uvádzame ďalej časti článku.

Výhry z reklamných súťaží a reklamných žrebovaní a ich zdaňovanie

Reklamnými súťažami a reklamnými žrebovaniami je možné rozumieť súťaže a žrebovania zamerané predovšetkým na propagáciu podnikateľa alebo podporu predaja produktov podnikateľa, pri ktorých nie je podmienkou zaplatenie vkladu. Organizátor určuje podmienky, po splnení ktorých sa môžu fyzické osoby zúčastniť reklamnej súťaže alebo reklamného žrebovania. Častokrát je podmienkou zakúpenie určitých tovarov alebo služieb a preukázanie tohto nákupu organizátorovi. Výhercovia sú určovaní zväčša žrebovaním. Reklamnou súťažou, resp. žrebovaním, je napríklad súťaž, v rámci ktorej je potrebné v obchodnom reťazci uskutočniť nákup v určitej hodnote, za čo zákazník získa kupón, ktorý musí zaregistrovať do súťaže. Potom prebehne žrebovanie a traja výhercovia získavajú automobil. Veľmi obľúbené aj reklamné súťaže spojené so žrebovaniami na sociálnych sieťach, kde napríklad postačuje do komentáru pod príspevkom uviesť správnu odpoveď na určitú otázku a výherca bude vyžrebovaný organizátorom súťaže.

Prijaté výhry z reklamných súťaží a z reklamných žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru sú od dane z príjmov úplne oslobodené. Ak hodnota jednotlivej výhry presiahne 350 eur, zdaňuje sa len hodnota výhry presahujúca 350 eur. To znamená, že nezáleží na tom, koľko výhier niekto získa, ale rozhodujúca je hodnota každej jednej výhry. Hodnota výhier sa teda nespočítava a oslobodenie od dane z príjmov sa nevzťahuje sumárne na všetky výhry v príslušnom kalendárnom roku. Každá jedna výhra je oslobodená od dane z príjmov vo výške 350 eur. Napríklad ak niekto v príslušnom roku vyhrá televízor v hodnote 500 eur, tyčový mixér v hodnote 30 eur, víkendový pobyt v hodnote 300 eur a kozmetický balíček v hodnote 50 eur, tak sa bude zdaňovať len 150 eur (500 eur – 350 eur) z výhry v podobe televízora.

Ceny z verejných súťaží a zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a ich zdaňovanie

Verejná súťaž je vyhlasovaná na určité dielo alebo výkon (napríklad vedomostná súťaž alebo najlepší návrh rekonštrukcie námestia). Vyhlasovateľ verejnej súťaže musí vo vyhlásení verejnej súťaže uviesť presné vymedzenie predmetu a lehoty súťaže, výšku cien a ostatné súťažné podmienky vrátane toho, podľa akých kritérií sa posúdi splnenie podmienok súťaže a vykoná určenie víťazov súťaže. Súťaž s obmedzeným okruhom súťažiacim je podobná verejnej súťaží s tým rozdielom, že okruh súťažiacich je obmedzený podmienkami súťaže (napríklad vekom, lokalitou, pohlavím). Takisto existujú aj súťaže, kde súťažiacich vyberá samotný usporiadateľ súťaže na základe svojich subjektívnych kritérií.

Prečítajte si tiež

Ceny z verejných súťaží, zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a zo súťaží, kde súťažiacich vybral usporiadateľ súťaže, sú od dane z príjmov úplne oslobodené v hodnote najviac 350 eur za cenu. Ak cena presiahne hodnotu 350 eur, bude predmetom dane z príjmov len táto presahujúca časť. Pri týchto súťažiach sa však oslobodenie od dane z príjmov nevzťahuje na odmenu za použitie diela alebo výkonu zahrnutú do tejto ceny. Ak teda napríklad niekto za najlepší návrh rekonštrukcie námestia získa cenu v hodnote 3 000 eur, z ktorej 2 000 eur je vyslovene odmena za použitie tohto návrhu, tak 2 000 eur bude zdaňovaných podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Zo zvyšných 1 000 eur sa uplatní oslobodenie 350 eur a zdaňovať v daňovom priznaní sa bude len cena vo výške 750 eur.

Ceny zo športových súťaží a ich zdaňovanie

Športové súťaže sú založené na športových výkonoch, kde spravidla najúspešnejší účastníci športovej súťaže získavajú cenu vopred určenú podmienkami športovej súťaže. Športovou súťažou je napríklad maratón v horskej cyklistike, kde sú pre troch najúspešnejších cyklistov pripravené rôzne ceny (napríklad cyklistické doplnky, športová výživa, nákupné poukážky).

Ceny zo športových súťaží sú úplne oslobodené od dane z príjmov, ak ich hodnota nepresiahne sumu 350 eur za cenu. Ak ju presiahne, zdaňuje sa len suma presahujúca 350 eur. Oslobodenie od dane z príjmov si však na ceny zo športových súťaží nemôže uplatniť daňovník, ktorý vykonáva športovú činnosť ako profesionál (má z nej príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov). U týchto daňovníkov je celá hodnota ceny zo športovej súťaže predmetom ich zdaniteľných príjmov.

Oslobodenie od dane z príjmov sa uplatňuje na každú výhru alebo cenu

Výhry v hazardných hrách prevádzkovaných na základe licencie udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier sú od dane z príjmov oslobodené úplne a všetky.

Prečítajte si tiež

Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 350 eur, je možné uplatniť pri výhrach z reklamných súťaží a žrebovaní, cenách z verejných súťaží, zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich, zo súťaží, kde súťažiacich vybral usporiadateľ súťaže, a cenách zo športových súťaží. Toto oslobodenie vo výške 350 eur sa vzťahuje samostatne na každú výhru alebo cenu a zároveň ho nie je možné sčítavať. Ak teda niekto v priebehu roka získa dve výhry, z ktorých prvá má hodnotu 100 eur a druhá má hodnotu 500 eur, tak prvá bude úplne oslobodená od dane z príjmov a druhá bude oslobodená od dane z príjmov len v sume 350 eur (150 eur sa bude zdaňovať). Nie je možné hodnoty oboch výhier spočítať (600 eur) a uplatniť na ne dvojnásobné oslobodenie spolu vo výške 700 eur (dva krát po 350 eur).

Zamestnanecké súťaže a zdaňovanie výhier zamestnancov

Špecifickým druhom výhier sú ceny a výhry zo súťaží zamestnancov, ktoré organizuje ich zamestnávateľ. Pre zamestnancov je cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom, príjmom zo závislej činnosti. Za príjem zamestnanca so závislej činnosti sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považujú u tohto zamestnanca za vyživované, ak sa takejto súťaže zúčastnili.

Vo svoje podstate sú tieto ceny a výhry zo súťaží zamestnancov cenami z vyššie spomínaných súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže. Nemôže sa ich totižto zúčastniť ktokoľvek. Preto je možné rovnako aj na výhry zo zamestnaneckých súťaží v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru uplatniť oslobodenie od dane z príjmov. Oslobodenie od dane z príjmov sa pritom samostatne vzťahuje na každého výhercu – zamestnanca, manžela (manželku) zamestnanca, každé vyživované dieťa zamestnanca. Príjmom zo závislej činnosti bude len hodnota ceny alebo výhry prevyšujúca 350 eur. Na rozdiel od iných výhier, takáto výhra sa bude vždy zdaňovať ako príjem zo závislej činnosti, teda podobne ako mzda, a to bez ohľadu na to, či má peňažný alebo nepeňažný charakter. Výhra sa bude zdaňovať vždy zamestnancovi a nezáleží na tom, či bol v zamestnaneckej súťaži výhercom sám zamestnanec, jeho manžel (manželka), alebo jeho vyživované dieťa.

Ceny venované zamestnávateľom do zamestnaneckých súťaží môžu byť daňovým výdavkom.

Pre zamestnávateľa môže byť výhra venovaná v zamestnaneckej súťaži daňovým výdavkom vtedy, ak spĺňa jeho definíciu. Na to okrem toho, že musí byť zaúčtovaná v účtovníctve alebo zaevidovaná v daňovej evidencii, musí byť zamestnávateľom aj preukázateľne vynaložená na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. V tejto súvislosti je potrebné skúmať to, v čom spočívala zamestnanecká súťaž. Ak v účtovníckej firme súťaž spočívala vo vedomostnej súťaži z noviel daňových predpisov a vďaka tomu získanie výhry predpokladalo u zamestnancov osvojenie si nových vedomostí, ktoré využijú pri efektívnejšom vykonávaní svojej práce, tak cena venovaná zamestnávateľom do tejto súťaže bude daňovým výdavkom. Naopak, ak by bola v tejto účtovníckej firme súťaž zameraná na šprint na 100 metrov, tak cena venovaná zamestnávateľom do tejto súťaže nebude daňovým výdavkom. To by ale neplatilo v prípade, ak by bola táto cena financovaná z prostriedkov sociálneho fondu, ktorého tvorba je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Sumarizácia: z ktorých výhier a cien sa platí daň z príjmov

Daň z príjmov sa platí len z týchto druhov výhier a cien:

 • výhry z hazardných hier prevádzkovaných na základe všeobecnej licencie alebo z hier podobných hazardným hrám (vrátane podobných výhier zo zahraničia),
 • výhry z reklamných súťaží a reklamných žrebovaní presahujúce hodnotu 350 eur,
 • ceny z verejných súťaží, zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a zo súťaží, kde súťažiacich vybral usporiadateľ súťaže, presahujúce hodnotu 350 eur,
 • cenách zo športových súťaží presahujúce hodnotu 350 eur,

Konkrétny spôsob zdaňovania týchto výhier a cien záleží od toho, či výhra alebo cena má:

 • peňažný charakter (napríklad výhra 100 eur) alebo
 • nepeňažný charakter (napríklad výhra mobilného telefónu).

Peňažné výhry – do daňového priznania ich netreba uvádzať

Všetky peňažné výhry a ceny, ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené (úplne alebo čiastočne) a pochádzajú zo Slovenska, sa zdaňujú zrážkovou daňou so sadzbou 19 %. Túto zrážku dane z príjmov vykoná ten, kto výhru alebo cenu vypláca. Vykonaním zrážky je daňová povinnosť splnená a tieto výhry alebo ceny sa už neuvádzajú v daňovom priznaní. Ak je možné na výhru alebo cenu uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, tak je potrebné naň pri vykonaní zrážky dane z príjmov prihliadnuť.

Príklad na zdanenie peňažnej výhry

Výherca vo vedomostnej súťaží vyhrá 1 000 eur. Usporiadateľ súťaže pri jej vyplatení uplatní oslobodenie od dane z príjmov vo výške 350 eur a zo zvyšných 650 eur zrazí 19 % daň z príjmov (123,50 eura). Výhercovi bude z výhry vyplatených len 876,50 eura po odpočítaní dane z príjmov z výhry (1 000 eur – 123,50 eura). V daňovom priznaní nie je potrebné tento príjem uvádzať.

Nepeňažné výhry – platí sa daň z príjmov aj zdravotné poistenie

Nepeňažné výhry a ceny, ktoré nemôžu byť úplne oslobodené od dane z príjmov, je potrebné uviesť v daňovom priznaní typ B ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Ak je možné na ne uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, tak sa uplatní práve tam. Následne sa zo základu dane z príjmov vypočíta 19 % daň z príjmov (prípadne z časti základu dane z príjmov presahujúcej 176,8-násobok platného životného minima aj 25 % daň z príjmov) a s podaním daňového priznania sa aj zaplatí. Hodnotu nepeňažnej výhry alebo ceny je povinný príjemcovi oznámiť pri jej poskytnutí prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania. K tejto výhre alebo cene je možné si uplatniť výdavky, ktoré slúžili na jej dosiahnutie (napríklad štartovné pri športovej súťaži). Daňovým výdavkom je aj zdravotné poistenie platené z tejto výhry.

Nepeňažné výhry, ktoré sa zahŕňajú do daňového priznania, sú predmetom aj zdravotného poistenia vo výške 14 % zo základu dane z príjmov (teda po odpočítaní prípadného oslobodenia od dane z príjmov a daňových výdavkov prislúchajúcim k výhre). Zdravotné poistenie však výherca zaplatí až v nasledujúci rok po podaní daňového priznania a vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Preto ho nie je možné uplatniť ako výdavok hneď. Uplatní sa buď v riadnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené, alebo v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola výhra zdaňovaná.

Príklad na zdanenie nepeňažnej výhry

Výherca v roku 2021 vyhrá v reklamnej súťaži automobil v hodnote 15 360 eur, tak v roku 2022 podá daňové priznanie, kde uvedie aj túto cenu. Uplatní oslobodenie vo výške 350 eur, daňový výdavok v podobe súťažného poplatku vo výške 10 eur a zdaní len sumu 15 000 eur. Daň z príjmov bude vo výške 2 850 eur (19 % z 15 000 eur). V roku 2022 zaplatí z tejto ceny aj zdravotné poistenie vo výške 2 100 eur (14 % z 15 000 eur). Môže si ich uplatniť ako daňový výdavok podaním dodatočného daňového priznania za rok 2021 alebo v riadnom daňovom priznaní za rok 2022.

Zdaňovanie výhier a cien prijatých zo zahraničia

Ak peňažná alebo nepeňažná výhra alebo cena, ktorá má byť podľa slovenského zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov (nie je úplne oslobodená od dane z príjmov), pochádza zo zahraničia, je potrebné sa riadiť zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a príslušnou krajinou. V nej by malo byť uvedené to, v ktorej krajine sa táto výhra alebo cena bude zdaňovať. Podľa toho môžu nastať dve situácie. Prvou je, že výhra sa zdaní podľa podmienok príslušnej krajiny v zahraničí a v slovenskom daňovom priznaní sa len uvedie (uplatnia sa metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia). Druhou je, že výhra sa zdaní na Slovensku v podanom daňovom priznaní typ B. V tomto prípade nie je možné k týmto výhram uplatniť žiadne výdavky okrem zaplateného zdravotného poistenia z týchto výhier a cien [§ 8 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov].

Výhry a ceny u organizátora súťaže – kedy ide o daňový výdavok a kedy nie

V tomto článku sme sa venovali tomu, ako sa výhry a ceny zdaňujú u ich príjemcu. Na záver je vhodné sa pozrieť na to, či sú tieto výhry a ceny daňovým výdavkom organizátora súťaže. Zákon o dani z príjmov na to jednoznačne platnú odpoveď nedáva, preto je potrebné sa riadiť všeobecnou definíciou daňového výdavku. Podľa nej musí byť tento výdavok (náklad), okrem iného, preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Ak teda výhra alebo cena venovaná podnikateľom priamo alebo nepriamo prispieva k jeho zdaniteľným príjmom, tak je daňovým výdavkom.

Ak má teda napríklad súťaž propagačný charakter a rozširuje povedomie o podnikateľovi alebo o jeho produktoch a tým môže prispieť k jeho príjmom, výhry a ceny venované do nej budú daňovým výdavkom. Ale napríklad v prípade, ak podnikateľ do nejakej súťaže venuje nejaké výhry a ceny, ktoré nie sú výhradnými produktmi podnikateľa a zároveň jeho meno v súťaži nebude vôbec spomenuté, tak to neprispeje k jeho príjmom a nepôjde o daňový výdavok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky