Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS)

Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS)
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

K akým zmenám dochádza v režime MOSS (resp. OSS) od 1. júla 2021? Ako ovplyvnia zmeny v zákone o DPH pri režime OSS aj malé firmy, najmä e-shopy?

Režim MOSS sa od 1.7.2021 mení na OSS – o čo ide a koho sa to týka?

Hlavným dôvodom zmeny režimu MOSS na režim OSS je transpozícia európskej smernice do vnútroštátnych legislatív členských štátov s cieľom zjednotenia postupu a posudzovania obchodov v každom členskom štáte EÚ.

Režim Mini One Stop Shop sa od 1.7.2021 mení na režim One Stop Shop (OSS), resp. režim Import One Stop Shop (iOSS). Vo všetkých prípadoch však ide o uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta. Takáto osobitná úprava je riešená v ustanoveniach §68a až 68c zákona o DPH.

Osobitná úprava MOSS, ktorá je účinná do 30.6.2021, sa týka poskytovateľov, ktorí poskytujú nezdaniteľným osobám (nepodnikateľom) telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom usadeným na území Európskej únie. V prípade elektronických (digitálnych) služieb môže ísť o rôznych youtuberov, blogerov, vlogerov, influencerov, prenos online seminárov, webinárov, online koučing, predaj ebookov, poskytovanie online pomôcok, uverejňovanie podcastov, ktoré sú predávané nepodnikateľom (teda najmä občanom) z členských štátov EÚ.

Viac informácií o zdaňovaní digitálnych služieb nájdete v článku Elektronicky dodávané služby a dane (daň z príjmov, DPH).

Pre túto osobitnú úpravu uplatňovania dane platí, že využíva zjednodušený režim jedného kontaktného miesta cez webový portál členského štátu EÚ, v ktorom sú poskytovatelia dotknutých služieb identifikovaní (členský štát identifikácie).

Prostredníctvom uplatňovania osobitných úprav jedného kontaktného miesta sa poskytovateľom umožní vyhnúť sa viacnásobnej registrácii v každom členskom štáte, kde majú zákazníka. Svoju povinnosť priznať a uhradiť DPH cez daňové priznanie v každom dotknutom štáte, si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez portál toho členského štátu, ktorý si sami určia.

Režim uplatňovania osobitných úprav jednotného kontaktného miesta je dobrovoľný, nie nariadený zákonom. Slúži totiž ako uľahčenie postupu priznávania a odvádzania DPH vo viacerých členských štátoch a pomôže sa tak zbaviť administratívnej záťaže.

Vyššie uvedené sa však s účinnosťou od 1.7.2021 v určitej miere mení (prechod na režim OSS). Zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 • hodnota dodávaného tovaru na diaľku na území EÚ, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa - stanovuje na maximálny limit 10 000 eur, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov. Zmena teda nastáva v tom, že pri zásielkovom predaji, po novom označovanom ako predaj tovaru na diaľku, sa už nebude posudzovať limit jednotlivo pre každý členský štát a hranica nebude v rozdielnej výške v každom členskom štáte (napr. Slovensko malo limit nastavený na 35 000 eur), ale bude sa posudzovať dokopy hranica 10 000 eur;
 • do hranice 10 000 eur za kalendárny rok (ktorá platila len pre digitálne služby poskytnuté nezdaniteľným osobám v EÚ) sa budú rátať okrem hodnoty dodaných digitálnych služieb aj vyššie uvedené dodávky tovaru na tzv. „internetový predaj, ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, s miestom dodania tovaru v členských štátoch, kde dodávateľ nie je usadený (napr. slovenský e-shop, ktorý predáva aj občanom z Česka a pod.);
 • nový okruh služieb – pri ktorých sa poskytovateľ nebude musieť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte. Ide o služby, kde je miesto dodania služby určené podľa § 16 zákona o DPH, nezdaniteľným osobám z členských štátov EÚ, teda toto miesto je iné, ako štát usadenia poskytovateľa – ide napríklad o krátkodobý prenájom auta, prepravné služby a ďalšie. Aj v týchto prípadoch bude možné využiť zjednodušenú schému OSS;
 • nový okruh osôb, ktorých sa OSS týka – nový režim OSS sa bude po novom vzťahovať aj na osoby sprostredkovateľov, t. j. na prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku ich dodávateľom. Ide napr. o rôzne internetové portály, na ktorých je možné objednať tovar od dodávateľov – tretích osôb. Na tento nový okruh osôb (sprostredkovateľov) sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku na území EÚ, aj keď nedodávajú vlastný tovar. Patrí tu napr. Amazon, eBay atď.

Príklad na zmeny v režime MOSS (OSS od 1.7.2021)

Petra, ktorá je živnostníčkou, predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti tovar – detské oblečenie svojim zákazníkom – bežným občanom (nepodnikateľom) na území SR ale aj v ČR, Rakúsku a Maďarsku. V máji 2021 bola suma dodaného tovaru do ČR 6 000 eur, do Rakúska 2 500 eur a Maďarska 3 500 eur. V ČR zároveň Petra poskytla svojej zákazníčke služby opravu odevu – úpravu veľkosti dievčenských šiat. Petra doteraz nevyužívala režim MOSS z dôvodu, že nikdy nepresiahla zákonom stanovený limit dodaného tovaru v jednotlivých štátoch odberateľov. Menia sa pre Petru od 1.7.2021 podmienky?

Keďže súčet hodnoty dodaných tovarov formou zásielkového predaja do ČR, Rakúska a Maďarska presiahol už v máji 2021 limit 10 000 eur, Petre vzniká po 1.7.2021 pred prvou dodávkou tovaru občanovi do príslušného členského štátu povinnosť registrácie k DPH v danom členskom štáte. Ak sa však Petra rozhodne uplatniť režim OSS, vyhne sa týmto povinnostiam registrácie a podávania priznaní v každom štáte (ČR, Rakúsko a Maďarsko). Uvedené sa však nevzťahuje na dodanie služby nezdaniteľnej osobe do ČR. V tomto prípade nejde o žiadnu zo služieb uvedených v bodoch vyššie (pred príkladom), ale o službu, pri ktorej miesto dodania je v členskom štáte usadenia poskytovateľa služby (Petry) podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH.

Poznámka: Ak má podnikateľ povolené používanie osobitnej úpravy dane MOSS (a keďže od 1.7.2021 sa MOSS pretranformuje na osobitnú úpravu OSS), z titulu tejto transformácie už nie je dôvodné podať žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS.

Osobitné úpravy uplatňovania DPH od 1.7.2021

Režim osobitnej úpravy dane (OSS) je tak možné uplatniť na:

 1. poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami (podnikateľmi) neusadenými v EÚ nezdaniteľným osobám (nepodnikateľom, najmä občanom) usadeným v EÚ - §68a
 2. predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre nezdaniteľné osoby - §68b
 3. predaj tovaru na diaľku (predtým označovaný ako zásielkový predaj) dovážaného z tretích krajín - §68c

1. Poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ - §68a

Úprava v tomto ustanovení sa týka uplatňovania osobitnej úpravy, ktorú si môže zvoliť zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená na území EÚ, t. j. osoba, ktorá nemá sídlo, prípadne bydlisko na území EÚ a ani prevádzkareň na území EÚ a ktorá poskytuje služby s miestom dodania určeným podľa § 16 zákona o DPH nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ (okrem telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, pôjde aj napr. o poskytovanie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku, prepravných služieb, pomocných služieb, prepravu tovaru, vstupné na podujatie, ...).

Prečítajte si tiež

Ak však zdaniteľná osoba, ktorá sa registruje v konkrétnom štáte (napr. Slovensko), bude v tomto štáte vykonávať aj inú činnosť, ktorá je predmetom DPH, daňový úrad jej pridelí IČ DPH podľa § 5 zákona o DPH. Na účely osobitnej úpravy však bude naďalej používať EÚ IČ DPH.

2. Predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby- §68b

Túto možnosť môžu využiť zdaniteľné osoby usadené v EÚ, ktoré poskytujú nielen telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ale aj:

 • služby s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH na území EÚ nezdaniteľnej osobe,
 • predaj tovaru na diaľku na území EÚ,
 • určité domáce dodanie tovaru, ktorým sa rozumie dodanie tovaru na území EÚ zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ nezdaniteľnej osobe prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína a skončí v tom istom členskom štáte – tzv. sprostredkovatelia.

Tento režim budú môcť od 1.7.2021 uplatňovať okrem zdaniteľných osôb, ktoré sú usadené v niektorom členskom štáte EÚ aj zdaniteľné osoby, ktoré nemajú sídlo ani prevádzkareň na území EÚ, ak dodávajú tovar na diaľku na území Európskej únie alebo uskutočňujú určité domáce dodanie tovaru.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín - Import One Stop Shop - §68c

Od 1. júla 2021 sa zavádza aj nová osobitná úprava uplatňovania DPH na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov pod názvom importný One Stop Shop (iOSS). Zavedenie osobitnej úpravy pre dovoz súvisí so zrušením súčasného oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur a s vecným rozšírením predmetu predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov.

Prečítajte si tiež

Osobitná úprava pre dovoz umožní dodávateľom, ktorí predávajú tovar nachádzajúci sa v tretích štátoch zákazníkom v EÚ, vybrať DPH od zákazníka a priznať a zaplatiť DPH prostredníctvom tejto osobitnej úpravy v členskom štáte identifikácie. Ak bude dodávateľ používať úpravu pre dovoz, dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a ktorého vlastná hodnota nepresahuje 150 eur bude oslobodený od DPH.

Schéma OSS pre Úniu a schéma mimo EÚ

Osobitná úprava dane OSS má dve schémy:

 • schéma pre Úniu , ktorú budú môcť využívať:
  • poskytovatelia služieb usadení v EÚ , ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený,
  • dodávatelia tovaru na diaľku na území EÚ, ktorí dodávajú tovar zákazníkom neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávatelia nie sú usadení,
  • prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku na území EÚ a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku, ak „pôvodný“ dodávateľ nie je usadený v EÚ.
 • schéma mimo Úniu, ktorá sa vzťahuje výlučne na poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH na území EÚ.

Registrácia k osobitnej úprave dane OSS do júna 2021

Dodávatelia tovaru a poskytovatelia uvedených služieb sa môžu registrovať k osobitnej úprave dane OSS od 1.4.2021 do 10.6.2021, aby ju mohli používať na príslušné dodávky tovarov a služieb uskutočnené od 1.7.2021.

Finančná správa SR zároveň dodáva: Ak sa limit platný od 1.7.2021, teda 10 000 eur presiahne v predchádzajúcom roku (2020) a súčasne v prebiehajúcom roku (2021), potom sa dodávateľ tovaru na diaľku a digitálnych služieb registruje na osobitnú úpravu tzv. OSS (§ 68b zákona o DPH) alebo sa registruje v štátoch EÚ, kde je podľa § 14 ods. 2 zákona o DPH platného od 01.07.2021 miesto dodania. Napr. ak dodávateľ už teraz vie, že v roku 2020 prekročil limit 10 000 eur, potom mu odporúčame sa registrovať do 10.06.2021 na OSS, aby od 01.07.2021 mohol používať osobitnú úpravu, keďže od 01.07.2021 sa miesto dodania určí v členskom štáte EÚ, kde má odberateľ sídlo (nemusel by sa registrovať v členskom štáte). To isté platí aj v prípade, ak by dodávateľ prekročil do 30.06.2021 limit 10 000 eur pri dodaní tovaru na diaľku a digitálnych služieb. Limit 10 000 eur sa posudzuje za predchádzajúci a prebiehajúci kalendárny rok samostatne.

Prečítajte si tiež

Pri režime OSS platí pravidlo obojstrannej elektronickej komunikácie. Zdaniteľná osoba (vrátane sprostredkovateľa) je povinná doručovať všetky písomnosti týkajúce sa OSS daňovému úradu výlučne elektronickými prostriedkami. Zdaniteľné osoby, ktoré nemajú povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa daňového poriadku, sú povinné písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy doručovať tiež výlučne elektronickými prostriedkami, ale na tieto osoby sa nevzťahuje ustanovenie § 13 ods. 5 a 6 daňového poriadku, t. j. písomnosť nemusí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a nevyžaduje sa povinnosť uzavretia dohody.

Poskytovatelia služieb, dodávatelia tovaru a prevádzkovatelia elektronického rozhrania so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS na Slovensku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát "identifikácie" iný, ako členský štát, v ktorom sú usadení.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (cez ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyplní a odošle elektronický formulár "Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov" – označený skratkou REGOSS_EU.

Podávanie daňových priznaní v režime OSS

Pri režime OSS (resp. iOSS) platí, že zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok a daňové priznanie k OSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka. Aj tu dochádza k zmene oproti režimu MOSS do 30.6.2021. Pre režim MOSS platilo, že sa daňové priznanie podáva vždy do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva.

Daňové priznanie k DPH sa podáva aj vtedy, keď nebol dodaný tovar na diaľku alebo služba, na ktorú sa vzťahuje OSS. Dôležitá je aj skutočnosť, že ak lehota na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa zachováva a neposúva sa na najbližší pracovný deň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky