Novela zákona o DPH od 1.1.2021 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o DPH prinesie od 1.1.2021 zmeny, ako je oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, či nové pravidlá pre zásielkový predaj.

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý je od 12.6.2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V článku prinášame prehľad plánovaných zmien v novele tohto zákona, ktoré však ešte musia prejsť legislatívnym procesom a o definitívnom schválení zmien vás budeme informovať.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1.1.2021

Návrh novely zákona o DPH navrhuje zníženie základu dane pri dodaní tovaru alebo služby u platiteľa, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa z tohto dodania stala nevymožiteľnou.

Platiteľ (t. j. dodávateľ) podľa návrhu novely zákona o DPH bude môcť vykonať opravu základu dane najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby, pričom rozdiel medzi opraveným a pôvodným základom dane a daňou uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou. Právo na túto opravu má platiteľ do uplynutia troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná, pričom táto doba neplynie napr. počas súdneho konania, či počas exekučného konania.

Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby sa stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak je vymáhaná v exekučnom konaní, a to v rozsahu, v akom nebola uspokojená do 24 mesiacov od začatia exekúcie, a dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 24 mesiacov od začatia exekúcie, ale aj v iných prípadoch, napr. ak sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní, či súd rozhodol o oddlžení odberateľa (dlžníka) a iné dôvody uvedené v novele zákona o DPH.

Úprava pravidiel pre určenie miesta dodania pri zásielkovom predaji tovaru a zadefinovanie zásielkového predaja tovaru od 1.1.2021

Nakoľko § 6 platného znenia zákona o DPH nenapĺňa zásadu zdanenia v mieste spotreby pri tzv. zásielkovom predaji tovaru v rámci Európskej únie, novela zákona o DPH navrhuje zadefinovať zásielkový predaj tovaru, a to predaj tovaru v rámci EÚ, ako aj predaj tovaru, ktorý je dovážaný z tretích území alebo tretích krajín a zmeniť pravidlá pre určenie miesta dodania tohto tovaru (§ 14 zákona o DPH).

Pojem „zásielkový predaj“ navrhuje novela zákona o DPH nahradiť pojmom „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“.

V súčasnosti platí, že miestom dodania tovaru predávaného na diaľku je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú smernicou o DPH (35 000 € alebo 100 000 €), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu.

Novela zákona o DPH teda upravuje § 14 a definuje, že:

  • predajom tovaru na diaľku na území EÚ je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, po splnení zákonných podmienok,
  • predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte, po splnení zákonných podmienok.
Prečítajte si tiež

Po prijatí novely zákona o DPH bude miestom dodania tovaru predávaného na diaľku ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pre vybrané digitálne služby (§ 68a a § 68b) od 1.1.2021

Novela zákona o DPH navrhuje rozšírenie možnosti použiť osobitné úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľných osobám, ako aj na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku), a to tak, že:

  1. navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu uplatňovania dane tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS) uvedenú v § 68a, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje len na telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ. Novela zákona o DPH rozširuje dobrovoľnú osobitnú úpravu podľa § 68a aj na ďalšie služby poskytnuté touto osobou iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza v dotknutom členskom štáte spotreby, ako napr. poskytovanie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku, prepravných služieb, vstupné na podujatia a pod.
    Týmto vzniká rozšírený systém jednotného kontaktného miesta tzv. One Stop Shop (OSS).
  2. navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu uplatňovania dane uvedenú v § 68b, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje len na vybrané digitálne služby, pričom tzv. One Stop Shop sa bude vzťahovať aj na služby, ktoré poskytuje zdaniteľná osoba usadená v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru.
Prečítajte si tiež

Zatiaľ neschválená novela zákona o DPH navrhuje zjednodušiť povinnosti DPH pre dodávateľov usadených aj neusadených v EÚ, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov, a to tak, že dodávatelia týchto služieb nebudú povinní sa registrovať pre DPH v členských štátoch, kde sa skončí preprava tovaru k zákazníkovi, keď prekročia hodnotu 35 000 € alebo 100 000 € (predaj tovaru formou zásielkového predaja), ale nová osobitná úprava dáva dodávateľom možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (OSS). Dodávateľ teda bude v členskom štáte identifikácie podávať osobitné daňové priznanie, v ktorom bude deklarovať všetky dodania tovarov v rámci EÚ nezdaniteľným osobám a súčasne v tomto členskom štáte zaplatí DPH, ktorá prislúcha k predaným tovarom.

K zmene v zákone o DPH podľa vyššie uvedeného by malo dôjsť od 1.1.2021, avšak navrhuje sa možnosť pre zdaniteľné osoby a sprostredkovateľov oznámiť od 1.10.2020 daňovému úradu začatie činnosti, na ktoré sa jednotlivé osobitné úpravy vzťahujú. Túto povinnosť si však podľa navrhovanej novely zákona o DPH budú musieť splniť do 10.12.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 € od 1.7.2021

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) platného znenia zákona o DPH, je tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla oslobodený od dane, ak ide o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 €. Návrh novely zákona o DPH však toto ustanovenie ruší, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. Po novom pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích území alebo tretích krajín a nepodlieha spotrebnej dani, ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 € (kedy sú zásielky oslobodené od dovozného cla), sa navrhuje zavedenie novej dobrovoľnej osobitnej úpravy, prostredníctvom ktorej si budú môcť zdaniteľné osoby plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte – v štáte identifikácie.

Prečítajte si tiež

Navrhovaná novela zákona rieši aj možnosť nevyužitia tejto osobitnej úpravy pri dovoze tovaru nepodliehajúceho spotrebnej dani s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 € z tretích území alebo tretích krajín, ktorého preprava sa skončí v tuzemsku. V takomto prípade, navrhovaná novela zákona o DPH v novom ustanovení (§ 68cb) zavádza možnosť zjednodušenia pre zdanenie tohto tovaru, ktorý je dovezený pre konečného zákazníka, spočívajúce v tom, že DPH z dovozu nebude vybraná colným orgánom od zákazníka, ktorému je tovar z tretej krajiny dodaný, ale priznanie a zaplatenie DPH za zákazníka urobí pošta alebo dopravca tovaru.

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur, si prečítate v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

O finálne schválených opatreniach v zákone o DPH od roku 2021 si prečítajte v článku Novela zákona o DPH od roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný

Ministerstvo financií plánuje zaviesť verejné prístupné hodnotenie daňovníkov, tzv. „index daňovej spoľahlivosti“. Spoľahliví daňovníci by mohli mať rôzne výhody.

Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné)

Kedy dochádza k zrušeniu registrácie pre DPH? Je tak možné urobiť aj dobrovoľne alebo je pri zrušení registrácie pre DPH nutné splniť vymedzené podmienky?

Home office, domácka práca či telepráca – rozdiely, pravidlá a povinnosti od 1.3.2021

Kedy zamestnanec vykonáva home office, kedy domácku prácu a v akom prípade hovoríme o telepráci? Ako sa v jednotlivých prípadoch líšia povinnosti zamestnávateľa či pravidlá BOZP?

Nelegálne zamestnávanie – zmeny od 1. 3. 2021

Aké zmeny prinesie novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. marca 2021 je účinná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky