Novela zákona o DPH od 1.1.2021 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o DPH prinesie od 1.1.2021 zmeny, ako je oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, či nové pravidlá pre zásielkový predaj.

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý je od 12.6.2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V článku prinášame prehľad plánovaných zmien v novele tohto zákona, ktoré však ešte musia prejsť legislatívnym procesom a o definitívnom schválení zmien vás budeme informovať.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1.1.2021

Návrh novely zákona o DPH navrhuje zníženie základu dane pri dodaní tovaru alebo služby u platiteľa, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa z tohto dodania stala nevymožiteľnou.

Platiteľ (t. j. dodávateľ) podľa návrhu novely zákona o DPH bude môcť vykonať opravu základu dane najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby, pričom rozdiel medzi opraveným a pôvodným základom dane a daňou uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou. Právo na túto opravu má platiteľ do uplynutia troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná, pričom táto doba neplynie napr. počas súdneho konania, či počas exekučného konania.

Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby sa stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak je vymáhaná v exekučnom konaní, a to v rozsahu, v akom nebola uspokojená do 24 mesiacov od začatia exekúcie, a dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 24 mesiacov od začatia exekúcie, ale aj v iných prípadoch, napr. ak sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní, či súd rozhodol o oddlžení odberateľa (dlžníka) a iné dôvody uvedené v novele zákona o DPH.

Úprava pravidiel pre určenie miesta dodania pri zásielkovom predaji tovaru a zadefinovanie zásielkového predaja tovaru od 1.1.2021

Nakoľko § 6 platného znenia zákona o DPH nenapĺňa zásadu zdanenia v mieste spotreby pri tzv. zásielkovom predaji tovaru v rámci Európskej únie, novela zákona o DPH navrhuje zadefinovať zásielkový predaj tovaru, a to predaj tovaru v rámci EÚ, ako aj predaj tovaru, ktorý je dovážaný z tretích území alebo tretích krajín a zmeniť pravidlá pre určenie miesta dodania tohto tovaru (§ 14 zákona o DPH).

Pojem „zásielkový predaj“ navrhuje novela zákona o DPH nahradiť pojmom „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“.

V súčasnosti platí, že miestom dodania tovaru predávaného na diaľku je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú smernicou o DPH (35 000 € alebo 100 000 €), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu.

Novela zákona o DPH teda upravuje § 14 a definuje, že:

  • predajom tovaru na diaľku na území EÚ je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, po splnení zákonných podmienok,
  • predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte, po splnení zákonných podmienok.
Prečítajte si tiež

Po prijatí novely zákona o DPH bude miestom dodania tovaru predávaného na diaľku ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pre vybrané digitálne služby (§ 68a a § 68b) od 1.1.2021

Novela zákona o DPH navrhuje rozšírenie možnosti použiť osobitné úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľných osobám, ako aj na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku), a to tak, že:

  1. navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu uplatňovania dane tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS) uvedenú v § 68a, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje len na telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ. Novela zákona o DPH rozširuje dobrovoľnú osobitnú úpravu podľa § 68a aj na ďalšie služby poskytnuté touto osobou iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza v dotknutom členskom štáte spotreby, ako napr. poskytovanie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku, prepravných služieb, vstupné na podujatia a pod.
    Týmto vzniká rozšírený systém jednotného kontaktného miesta tzv. One Stop Shop (OSS).
  2. navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu uplatňovania dane uvedenú v § 68b, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje len na vybrané digitálne služby, pričom tzv. One Stop Shop sa bude vzťahovať aj na služby, ktoré poskytuje zdaniteľná osoba usadená v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru.
Prečítajte si tiež

Zatiaľ neschválená novela zákona o DPH navrhuje zjednodušiť povinnosti DPH pre dodávateľov usadených aj neusadených v EÚ, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov, a to tak, že dodávatelia týchto služieb nebudú povinní sa registrovať pre DPH v členských štátoch, kde sa skončí preprava tovaru k zákazníkovi, keď prekročia hodnotu 35 000 € alebo 100 000 € (predaj tovaru formou zásielkového predaja), ale nová osobitná úprava dáva dodávateľom možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (OSS). Dodávateľ teda bude v členskom štáte identifikácie podávať osobitné daňové priznanie, v ktorom bude deklarovať všetky dodania tovarov v rámci EÚ nezdaniteľným osobám a súčasne v tomto členskom štáte zaplatí DPH, ktorá prislúcha k predaným tovarom.

K zmene v zákone o DPH podľa vyššie uvedeného by malo dôjsť od 1.1.2021, avšak navrhuje sa možnosť pre zdaniteľné osoby a sprostredkovateľov oznámiť od 1.10.2020 daňovému úradu začatie činnosti, na ktoré sa jednotlivé osobitné úpravy vzťahujú. Túto povinnosť si však podľa navrhovanej novely zákona o DPH budú musieť splniť do 10.12.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 € od 1.7.2021

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) platného znenia zákona o DPH, je tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla oslobodený od dane, ak ide o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 €. Návrh novely zákona o DPH však toto ustanovenie ruší, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. Po novom pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích území alebo tretích krajín a nepodlieha spotrebnej dani, ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 € (kedy sú zásielky oslobodené od dovozného cla), sa navrhuje zavedenie novej dobrovoľnej osobitnej úpravy, prostredníctvom ktorej si budú môcť zdaniteľné osoby plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte – v štáte identifikácie.

Prečítajte si tiež

Navrhovaná novela zákona rieši aj možnosť nevyužitia tejto osobitnej úpravy pri dovoze tovaru nepodliehajúceho spotrebnej dani s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 € z tretích území alebo tretích krajín, ktorého preprava sa skončí v tuzemsku. V takomto prípade, navrhovaná novela zákona o DPH v novom ustanovení (§ 68cb) zavádza možnosť zjednodušenia pre zdanenie tohto tovaru, ktorý je dovezený pre konečného zákazníka, spočívajúce v tom, že DPH z dovozu nebude vybraná colným orgánom od zákazníka, ktorému je tovar z tretej krajiny dodaný, ale priznanie a zaplatenie DPH za zákazníka urobí pošta alebo dopravca tovaru.

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur, si prečítate v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

O finálne schválených opatreniach v zákone o DPH od roku 2021 si prečítajte v článku Novela zákona o DPH od roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky