Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie

Aké povinnosti má firma pri zostavení daňového priznania a účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie a počas likvidácie? Na čo nesmie pri zostavení likvidačnej účtovnej závierky zabudnúť?

Spoločnosť, ktorá sa zrušuje s likvidáciou zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku pri vstupe do likvidácie a takisto aj pri skončení likvidácie. V súvislosti so vstupom do likvidácie a aj so skončením likvidácie má spoločnosť niekoľko povinností, napríklad už pri vstupe do likvidácie musí posúdiť výšku vytvorených rezerv a opravných položiek. Povinnosť posúdiť rezervy a opravné položky má aj pri ukončení likvidácie.

Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou je mnoho povinností, ktoré sa z časového hľadiska delia na povinnosti:

  • pri vstupe spoločnosti do likvidácie,
  • počas obdobia likvidácie,
  • pri skončení likvidácie,
  • po skončení likvidácie až do zániku spoločnosti výmazom z obchodného registra.

Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, musí zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu do likvidácie. V súlade s Obchodným zákonníkom platným do 30.9.2020 je dňom vstupu do likvidácie deň, kedy valné zhromaždenie rozhodne o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Novelou Obchodného zákonníka účinnou od 1.10.2020 bude platiť, že spoločnosť vstúpi do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

Mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie predchádzajúce vstupu do likvidácie zostavuje za obdobie od začiatku hospodárskeho, resp. kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho vstupu do likvidácie. Pred zostavením mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie musí spoločnosť zaúčtovať všetky súvisiace uzávierkové účtovné operácie a uzavrieť účtovné knihy.

Činnosti pred zostavením účtovnej závierky pri vstupe spoločnosti do likvidácie

Pokiaľ spoločnosť využíva na podnikanie automobily, nesmie zabudnúť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Zdaňovacie obdobie na účely zistenia dane z motorových vozidiel sa končí posledným dňom mesiaca vstupu spoločnosti do likvidácie. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva likvidátor do jedného mesiaca po skončení tohto zdaňovacieho obdobia. Daň z motorových vozidiel prislúchajúca na obdobie pred vstupom do likvidácie sa zaúčtuje k poslednému dňu účtovného obdobia, t. j. ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.

V súlade s §18 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len “lex korona”) daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je možné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je aj splatnosť dane z motorových vozidiel. Tzn. ak daňovník vstúpil do likvidácie v priebehu pandémie alebo mu uplynula lehota na podanie daňového priznania v priebehu pandémie, tak daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za obdobie pred vstupom do likvidácie stačí podať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia pandémie.

Spoločnosť pred zostavením účtovnej závierky pri vstupe do likvidácie posúdiť:

  • správnosť výšky vytvorených rezerv,
  • opodstatnenosť vytvorených opravných položiek,
  • či je správne zaúčtované časové rozlíšenie nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov.

Posúdenie správnosti výšky vytvorených rezerv a opodstatnenosti opravných položiek sa vykonáva pri inventarizácii majetku a záväzkov. Spoločnosť musí pred vstupom do likvidácie vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov za účtovné obdobie pred vstupom do likvidácie.

Prečítajte si tiež

Do obdobia likvidácie by sa mali preniesť len rezervy a opravné položky, ktoré priamo súvisia s likvidáciou. Napríklad rezervy na nevyčerpané dovolenky by mali byť len vo výške prislúchajúcej k zamestnancom, ktorí budú pracovať vo firme aj po vstupe do likvidácie.

Posledným, ale nemenej dôležitým krokom pred zostavením účtovnej závierky, je zostavenie daňového priznania k dani z príjmov za obdobie pred likvidáciou a vyčíslenie dane z príjmov právnickej osoby.

Podanie daňového priznania pri vstupe do likvidácie

Podľa § 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov platí, že ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie. V prípade daňovníka, ktorý vstúpi do likvidácie je zdaňovacie obdobie predchádzajúce obdobiu likvidácie totožné s účtovným obdobím. Zdaňovacie obdobie sa začína prvým dňom kalendárneho alebo hospodárskeho roka a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie. 

Daňovníkovi zaniká nárok na odpočet daňovej straty ku dňu vstupu do likvidácie. Na základe § 30 ods. 2 zákona o dani z príjmov platí, že ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. Daňovník vstupujúci do likvidácie uplatní odpočet daňovej straty poslednýkrát v zdaňovacom období predchádzajúcom vstupu do likvidácie.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Napríklad ak firma vstúpi do likvidácie 15.8.2020, daňové priznanie je povinná podať do 30.11.2020. V rovnakej lehote je povinná zaplatiť aj daň z príjmov právnickej osoby. Ak lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie je možné podať a daň z príjmov je možné zaplatiť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia pandémie.

Daňovník v likvidácii môže najneskôr 15 dní pred koncom lehoty podľa lex korona požiadať správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Lehotu je možné predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace.

Príklad na lehotu na podanie daňového priznania za obdobie pred vstupom do likvidácie

Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 25.5.2020. Za obdobie od 1.1.2020 do 24.5.2020 mala podať daňové priznanie najneskôr do 31.8.2020. Ak by obdobie pandémie skončilo napríklad v septembri 2020, podľa lex korona by mohla spoločnosť podať daňové priznanie najneskôr do 31.10.2020. V prípade, že by nestíhala podať daňové priznanie do 31.10.2020, mohla by najneskôr 16.10.2020 podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31.1.2021. Ak by daňový úrad žiadosť schválil, lehota na podanie daňového priznania by sa spoločnosti v likvidácii predĺžila do 31.1.2021.

Povinnosti účtovnej jednotky v období likvidácie

Účtovným obdobím firmy v likvidácii je obdobie odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie. Likvidácia môže trvať niekoľko rokov, ale účtovné obdobie firmy v likvidácii je len jedno. Za obdobie likvidácie sa zostavuje tzv. likvidačná účtovná závierka. Podľa zákona o účtovníctve sa ku dňu skončenia likvidácie zostavuje mimoriadna účtovná závierka za celé obdobie likvidácie.

Spoločnosť v likvidácii musí ku dňu vstupu do likvidácie zostaviť otváraciu súvahu, ktorá by mala nadväzovať na mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie.

V súlade s § 16 ods. 7 zákona o účtovníctve účtovná jednotka otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.

Účtovná jednotka po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka). Účtovná jednotka môže zmeniť zatriedenie len v účtovnom období pred vstupom do likvidácie. Po vstupe do likvidácie musí byť celé účtovné obdobie v jednej veľkostnej kategórii.

Článok pokračuje pod reklamou

Činnosti pred zostavením likvidačnej účtovnej závierky

Podľa § 28 ods. 1  postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve  ku dňu skončenia likvidácie obchodných spoločností alebo družstiev sa zostaví mimoriadna účtovná závierka, ktorá obsahuje vyčíslenie záväzku z dôvodu splatnej dane z príjmov.

Účtovná jednotka musí ku dňu skončenia likvidácie vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov.  V rámci inventarizácie majetku a záväzkov musí posúdiť výšku tvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia.

V prípade, že spoločnosť využívala v období likvidácie automobil, musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a vyčísliť daň z motorových vozidiel. Zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou. Tzn. ak daňovník vstúpil do likvidácie 28.8.2020 a likvidácia sa skončila 15.2.2021, tak zdaňovacie obdobie k dani z motorových vozidiel začína 1.9.2020 a končí 31.12.2021. Daň z motorových vozidiel v období likvidácie musí zahrnúť do likvidačnej účtovnej závierky.

Pred zostavením likvidačnej účtovnej závierky musí spoločnosť zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie a vyčísliť daň z príjmov likvidovanej spoločnosti.

V likvidačnej účtovnej závierke musí likvidovaná spoločnosť vyčísliť výsledok hospodárenia po zdanení a výšku likvidačného zostatku prislúchajúcu jednotlivým spoločníkom. Na účely zabezpečenia vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku. Znamená to, že po skončení likvidácie až do dňa zániku spoločnosti, teda do jej výmazu z obchodného registra sa účtuje o úhrade splatnej dane z príjmov za obdobie likvidácie a o vyplatení podielov na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Podanie daňového priznania pri ukončení likvidácie

Podľa § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov je zdaňovacím obdobím daňovníka v likvidácii obdobie odo dňa jeho vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

Ak likvidácia trvá viac ako 3 roky, napríklad od 1.8.2020 do 31.10.2023, tak jedno zdaňovacie obdobie je od 1.8.2020 do 31.12.2022, druhé zdaňovacie obdobie je od 1.1.2023 do 31.10.2023. Za každé zdaňovacie obdobie je nutné podať jedno daňové priznanie.

Na vyčíslenie základu dane v každom zdaňovacom období je potrebné zistiť výsledok hospodárenie z priebežnej účtovnej závierky, resp. z mimoriadnej účtovnej závierky likvidovanej spoločnosti. Mimoriadna účtovná závierka (likvidačná účtovná závierka) sa zostavuje len ku dňu skončenia likvidácie. Ku dňu každého kalendárneho roka v období likvidácie sa zostavuje priebežná účtovná závierka. 

Daňovník je povinný upraviť základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu s likvidáciou o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek. Taktiež je povinný upraviť základ dane o zostatky účtov časového rozlíšenia výnosov, nákladov príjmov a výdavkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s obdobím likvidácie.

V období likvidácie neplatí daňovník preddavky na daň z príjmov s výnimkou prípadu, keď mu správca dane určí platenie preddavkov inak.

Daňové priznanie v období likvidácie je daňovník povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak je v priebehu likvidácie viac zdaňovacích období, daňové priznanie musí spoločnosť v likvidácii podať za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Spolu s daňovým priznaním za každé zdaňovacie obdobie, odovzdáva firma v likvidácii daňovému úradu aj priebežné účtovné závierky, resp. mimoriadnu účtovnú závierku (likvidačnú účtovnú závierku) pri skončení likvidácii.

Firma v likvidácii môže najneskôr 15 dní pred skončením lehoty na podanie daňového priznania požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace. Ak jej žiadosti daňový úrad vyhovie, lehota sa jej posúva najviac o 3 kalendárne mesiace. Počas obdobia pandémie sú lehoty na podanie daňového priznania posunuté. Tzn. aj pre firmy v likvidácii platí, že ak lehota na podanie daňového priznania sa skončí v období pandémie, daňové priznanie je možné podať do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci skončenia pandémie.

Príklad na daňové a účtovné povinnosti spoločnosti v likvidácii

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok. Dňa 1.6.2020 vstúpila do likvidácie. Skončenie likvidácie nastalo dňa 15.10.2024.

Daňové a účtovné povinnosti spoločnosti v likvidácii

Dátum Zdaňovacie obdobie Účtovné obdobie Daňové priznanie Účtovná závierka
1.1.2020 Začiatok zdaňovacieho obdobia pred vstupom do likvidácie Začiatok účtovného obdobia pred vstupom do likvidácie x x
31.5.2020 Koniec zdaňovacieho obdobia pred vstupom do likvidácie Koniec účtovného obdobia pred vstupom do likvidácie Daňové priznanie za obdobie 1.1.2020-31.5.2020 Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020-31.5.2020
1.6.2020 Začiatok 1. zdaňovacieho obdobia v likvidácii Začiatok účtovného obdobia v likvidácii x x
31.12.2020 Prebieha 1. zdaňovacie obdobie v likvidácii Prebieha účtovné obdobie v likvidácii x Priebežná účtovná závierka za obdobie 1.6.2020-31.12.2020
31.12.2021 Prebieha 1. zdaňovacie obdobie v likvidácii Prebieha účtovné obdobie v likvidácii x Priebežná účtovná závierka za obdobie 1.6.2020-31.12.2021
31.12.2022 Koniec 1. zdaňovacieho obdobia v likvidácii Prebieha účtovné obdobie v likvidácii Daňové priznanie za 1. zdaňovacie obdobie 1.6.2020-31.12.2022 Priebežná účtovná závierka za obdobie 1.6.2020-31.12.2022
31.12.2023 Koniec 2. zdaňovacieho obdobia v likvidácii Prebieha účtovné obdobie v likvidácii Daňové priznanie za 2. zdaňovacie obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Priebežná účtovná závierka za obdobie 1.6.2020-31.12.2023
15.10.2024 Koniec 3. zdaňovacieho obdobia v likvidácii Koniec účtovného obdobia v likvidácii Daňové priznanie za 3. zdaňovacie obdobie 1.1.2024-15.10.2024 Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 1.6.2020-15.10.2024

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky