Zásielkový predaj a DPH

Stále častejšie kupujú občania z iných členských štátov výrobky zo slovenských e-shopov. Aké povinnosti sa týkajú dodávateľa, ktorý dodáva tovary občanom z iných členských štátov formou zásielkového predaja, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo je zásielkový predaj podľa zákona o DPH

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) je zásielkovým predajom dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet. Ak ide o dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, dodanie tovaru je zásielkovým predajom iba v prípade, ak je tovar dodaný fyzickým osobám na osobnú spotrebu.

Dodanie tovaru sa považuje za zásielkový predaj na účely zákona o DPH, ak je splnených niekoľko podmienok:

  • dodávateľ je z iného členského štátu ako odberateľ,
  • odberateľ nemá pridelené identifikačné číslo pre daň (IČ DPH),
  • tovar je prepravený (odoslaný) dodávateľom, resp. na jeho účet do iného členského štátu, kde sa končí odoslanie (preprava) tovaru - tzn. tovar musí prekročiť hranice štátu, odkiaľ sa preprava začína. Zároveň musí byť tovar prepravený dodávateľom alebo osobou, ktorá koná na účet dodávateľa. Nejde o zásielkový predaj, ak si dopravu zabezpečuje odberateľ (zákazník) sám,
  • tovar podliehajúci spotrebnej dani (okrem plynu dodávaného prostredníctvom sústavy zemného plynu nachádzajúcej sa na území Európskej únie a elektriny) musí byť dodaný len fyzickým osobám na osobnú spotrebu (napr. cigarety, alkohol a pod.),
  • nesmie ísť o tovar dodaný s inštaláciou a montážou dodávateľom (napr. konferenčný stolík, ktorý dodávateľ zmontoval priamo u odberateľa v jeho štáte),
  • nesmie ísť o nový dopravný prostriedok.

Dodávateľ predávajúci formou zásielkového predaja musí sledovať obrat v konkrétnom členskom štáte Európskej únie. Pred prekročením obratu v danom členskom štáte sa musí dodávateľ registrovať pre DPH v danom členskom štáte. Dodávateľ sa môže dobrovoľne registrovať na DPH v inom členskom štáte ešte pred dosiahnutím obratu, ak sa rozhodne uplatňovať DPH krajiny, v ktorej tovar skončí. V prípade, že dodávateľ plánuje dodávať predmety spotrebnej dane fyzickým osobám na osobnú spotrebu formou zásielkového predaja, musí sa registrovať v danom členskom štáte ešte pred prvým predajom predmetu spotrebnej dane určeného na osobnú spotrebu fyzickej osoby.

Limity pre zásielkový predaj na registráciu na DPH v členských štátoch Európskej únie

Hranica v EUR Hranica v cudzej mene Krajina
100 000 - Nemecko, Luxembursko, Holandsko
35 000 - Belgicko, Grécko, Estónsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Írsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Cyprus, Malta, Maďarsko,  Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Slovenská republika
26 135 118 000 RON Rumunsko
33 794 320 000 SEK Švédsko
35 791 70 000 BGN Bulharsko
36 231 270 000 HRK Chorvátsko
37 154 160 000 PLN Poľsko
37 668 280 000 DKK Dánsko
42 189 1 140 000 CZK Česká republika
82 489 70 000 GBP Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Príklad na prekročenie limitu pri zásielkovom predaji

Michal Serentov je živnostník registrovaný pre DPH na Slovensku. Od januára do augusta 2017 predal do Talianska tovary formou zásielkového predaja občanom v hodnote 34 300 eur bez dane. Od ďalšieho občana z Talianska získal v septembri 2017 objednávku na tovar v hodnote 1 000 eur bez dane. Ešte pred odoslaním tovaru sa musí registrovať v Taliansku pre DPH, pretože odoslaním tovaru v sume 1 000 eur, prekročí obrat 35 000 eur stanovený v Taliansku pre zásielkový predaj.

DPH pri zásielkovom predaji

Miesto dodania tovaru závisí od toho, či je dodávateľ registrovaný na DPH v krajine, kde končí tovar pri zásielkovom predaji alebo nie. V prípade, že dodávateľ tovaru dodávanom formou zásielkového predaja nie je registrovaný na DPH v krajine, kde končí tovar, miestom dodania je v tom prípade miesto, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať. Znamená to, že slovenský dodávateľ, ktorý predáva tovar formou zásielkového predaja do Česka a nie je registrovaný v Česku pre IČ DPH, uvádza na faktúre DPH platnú na Slovensku, ktorú vysporiada v daňovom priznaní na Slovensku. Miestom dodania je Slovensko, keďže na Slovensku sa začína preprava (odoslanie) tovaru.

Poznámka: Dodávateľ, ktorý nie je platiteľom DPH na Slovensku a zároveň nie je registrovaný pre DPH pri zásielkovom predaji v krajine, kde sa preprava/odoslanie tovaru končí, bude pri zásielkovom predaji uvádzať len cenu tovaru. Slovenskú DPH neuvádza, keďže nie je platiteľom DPH na Slovensku. Osoba registrovaná na Slovensku podľa §7 alebo §7a postupuje rovnako pri vystavovaní faktúr súvisiacich so zásielkovým predajom, ako neplatiteľ DPH. Neuvádza žiadnu DPH na faktúre, keďže miesto dodania tovaru je na Slovensku a dodávateľ nie je “klasickým” platiteľom DPH na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že dodávateľ je registrovaný v inom členskom štáte z dôvodu, že prekročil obrat pri zásielkovom predaji platný pre daný členský štát (alebo ak sa sám rozhodol, že sa chce pri zásielkovom predaji registrovať v danom členskom štáte), miestom dodania tovaru je miesto, kde končí odoslanie alebo preprava tovaru. Napríklad, ak by bol slovenský dodávateľ registrovaný pri zásielkovom predaji v Českej republike a odoslal by tovar českému občanovi, na faktúre by uviedol českú DPH. Českú DPH by následne vysporiadal v daňovom priznaní v Českej republike.

Podľa § 6 ods. 5 zákona o DPH ak je dodaný tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a dovezený dodávateľom do členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru odberateľovi, považuje sa tento tovar za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu.

V súlade s § 6 ods. 5 zákona o DPH je na určenie miesta dodania tovaru dôležité sledovať, či je dodávateľ registrovaný na DPH v krajine, kde končí tovar pri zásielkovom predaji alebo nie. Ak dodávateľ nie je registrovaný v krajine, kde končí preprava (odoslanie) tovaru pri zásielkovom predaji, miestom dodania tovaru je krajina dovozu, kde je tovar prepustený do voľného obehu.

Príklad na miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar odoslaný (prepravený) z 3. štátu

Michal Serentov je živnostník, usadený na území Slovenskej republiky. Dodáva tovary formou zásielkového predaja nemeckým občanom. V auguste 2017 prepravil tovar z Ruska cez Poľsko občanovi z Nemecka. V Poľku bol tovar prepustený do colného režimu voľný obeh. Štátom dovozu sa stalo Poľsko. Michal Serentov neprekročil v roku 2017 obrat 100 000 eur stanovený pre zásielkový predaj v Nemecku a ani sám nepožiadal o registráciu na DPH v Nemecku. V tom prípade Michal Serentov musí byť registrovaný na DPH v Poľsku v súvislosti so zásielkovým predajom, pretože Poľsko je členský štát Európskej únie, v ktorom sa začína odoslanie (preprava) tovaru pre nemeckého občana. Na faktúre pre nemeckého občana uvedie poľskú DPH, ktorú vysporiada v daňovom priznaní v Poľsku.

Ak by Michal Serentov bol registrovaný v Nemecku na DPH v súvislosti so zásielkovým predajom, uviedol by na faktúre nemeckú DPH a vysporiadal by daň v daňovom priznaní v Nemecku. Vyplýva to z § 14 zákona o DPH, podľa ktorého je miestom dodania tovaru členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, teda Nemecko.

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH pri zásielkovom predaji

Podľa § 72 ods. 1 písm. d) je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku. Znamená to, že ak dodávateľ-platiteľ DPH, ktorý dodáva tovar formou zásielkového predaja, nie je registrovaný v štáte, v ktorom sa končí preprava/odoslanie tovaru, vystavuje faktúry so slovenskou DPH. Podľa zákona o DPH musí v tomto prípade vystaviť faktúr u so všetkými náležitosťami, ktoré má podľa zákona o DPH obsahovať. Nemôže vystaviť len zjednodušenú faktúru.

Dodávateľ - platiteľ DPH uvádza faktúru pri zásielkovom predaji pre odberateľa z iného členského štátu v kontrolnom výkaze k DPH v časti A.1. IČ DPH odberateľa nevypĺňa v časti A.1 kontrolného výkazu pri zásielkovom predaji.

Dodanie tovaru pri zásielkovom predaji, ktoré zdaňuje slovenskou DPH, uvádza v riadkoch 01,02 daňového priznania, ak ide o tovar s 10% sadzbou dane (napr. knihy, zdravotnícke pomôcky, mlieko, chlieb), alebo v riadkoch 03,04 daňového priznania, ak ide o tovar zdaňovaný 20% sadzbou dane.

Dodávateľ tovaru formou zásielkového predaja, ktorý je registrovaný v inom členskom štáte pri zásielkovom predaji a uvádza na faktúrach DPH z daného členského štátu, má v súvislosti so zásielkovým predajom povinnosti v danom členskom štáte. V prípade, že dodávateľ je zároveň platiteľom DPH na Slovensku, nebude tieto transakcie uvádzať v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze na Slovensku, pretože miesto dodania nie je Slovensko. V daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze k DPH na Slovensku bude uvádzať ostatné transakcie, pri ktorých má povinnosť platiť daň na Slovensku a pri ktorých má na Slovensku nárok na odpočítanie dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky