Živnosť popri rodičovskej dovolenke v roku 2018

Môže matka na rodičovskej dovolenke podnikať? Bude mať nárok na rodičovský príspevok, aj keď bude mať príjem zo živnosti? Zmení sa výška odvodov, ak bude matka – živnostníčka popri poberaní rodičovského príspevku podnikať?

Má živnostníčka nárok na rodičovskú dovolenku v roku 2018?

Rovnako ako pri materskej dovolenke, aj pri rodičovskej dovolenke platí, že má na ňu nárok len žena v postavení zamestnanca, to znamená, že matka, ktorá je živnostníčkou nemá nárok ani na materskú a ani na rodičovskú dovolenku.

Rodičovská dovolenka je určitým pracovným voľnom, ktoré dáva zamestnávateľ svojej zamestnankyni, živnostníčke tak nemá kto dať takéto pracovné voľno, pretože si ona riadi svoj pracovný čas, a to, kedy bude pracovať a kedy nie.

Tento článok je zameraný na podnikanie matky - živnostníčky, ktorá súčasne poberá rodičovský príspevok.

Má živnostníčka nárok na rodičovský príspevok v roku 2018?

Napriek tomu, že živnostníčka nemá nárok na rodičovskú dovolenku, tak neplatí to, že nemá nárok ani na rodičovský príspevok. To isté platí aj u materskej dovolenky, a to tak, že napriek tomu, že živnostníčka nemá nárok na materskú dovolenku, môže po splnení určitých podmienok mať nárok na materskú dávku, viac o tom sa dočítate v článku Materské v roku 2018 alebo Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO)

Aby mala živnostníčka nárok na rodičovský príspevok musí splniť tieto podmienky:

  • zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, t. j. starostlivosť, ktorá je poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného či už fyzického alebo psychického vývinu dieťaťa. Ide najmä o starostlivosť v rámci primeranej výživy dieťaťa, hygieny dieťaťa, výchovy a dodržiavania preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu,
  • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) na území Slovenskej republiky alebo byť osobou podľa osobitného predpisu.

Rodičovský príspevok je jednou zo štátnych sociálnych dávok, ktoré vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplatenie rodičovského príspevku nezávisí od toho, či pred poberaním rodičovského príspevku živnostníčka platila odvody, v akej výške platila odvody alebo neplatila odvody.

Ako si má živnostníčka uplatniť nárok na rodičovský príspevok a v akej výške dostane živnostníčka rodičovský príspevok v roku 2018?

Živnostníčka, ktorá si chce uplatniť nárok na rodičovský príspevok, musí doručiť vyplnenú žiadosť o rodičovský príspevok príslušnej pobočke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta jej trvalého pobytu.

Prečítajte si tiež

Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká živnostníčke dňom narodenia dieťaťa (ak nemala nárok na materské) alebo dňom nasledujúcom po dni, kedy skončil nárok na materskú dávku. Nárok na poberanie rodičovského príspevku zaniká živnostníčke od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. vek šiestich rokov (ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Napríklad, ak dieťa dovŕši vek 3 rokoch v júni 2018, nárok na rodičovský príspevok zaniká 1. júla.

Výška rodičovského príspevku pre rok 2018 je 214,70 Eur.

O tom, ako podať žiadosť o rodičovský príspevok, ako dlho sa vypláca a aká je výška rodičovského príspevku v roku 2020 si prečítajte v článku Rodičovský príspevok v roku 2020.

Môže prísť živnostníčka o rodičovský príspevok, ak bude naďalej podnikať?

Práve kvôli nízkej sume rodičovského príspevku, matky – živnostníčky chcú naďalej pokračovať v podnikaní. Môžu tak samozrejme urobiť, a to bez obáv, nakoľko o nárok na rodičovský príspevok neprídu. Živnostníčka môže naďalej podnikať aj počas poberania rodičovského príspevku a nemusí pozastavovať či zrušiť živnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Platí živnostníčka zdravotné a sociálne odvody počas poberania rodičovského príspevku v roku 2018?

Počas poberania rodičovského príspevku platí za živnostníčku zdravotné poistenie štát. Dochádza teda súbehu platiteľov poistného (jeden platiteľ je štát, druhý je živnostníčka). Z uvedeného dôvodu sa na živnostníčky v období poberania rodičovského príspevku nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a preto v tomto období nemusia platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie. Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže vyjsť živnostníčkam, ktoré poberajú rodičovský príspevok aj nižší preddavok ako je ten minimálny (pre rok 2018 je to 63,84 Eur).

Príklad na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie u živnostníčky, ktorá poberá rodičovský príspevok a zároveň podniká:

Živnostníčka Petra v roku 2017 poberala rodičovský príspevok a rozhodla sa, že bude pokračovať vo svojom podnikaní, dosiahla základ dane príjmov vo výške 3 000 Eur (základ dane = príjmy znížené o preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z príjmov a znížené o preddavky na zdravotné poistenie a odvody na sociálne poistenie). Zdravotná poisťovňa jej vykoná za rok 2017 v roku 2018 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a vypočíta preddavky na zdravotné poistenie na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie používa zdravotná poisťovňa tento vzorec: základ dane + preddavky na zdravotné poistenie + odvody na sociálne poistenie/ 1,486 x 14 %. U živnostníčky Petry je preddavok na zdravotné poistenie vypočítaný na rok 2019 vo výške 23,55 Eur/mesačne. Túto výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie bude Petra povinná platiť v roku 2019. Ak by Petra nepoberala rodičovský príspevok (resp. by nemala iný súbeh platiteľov poistného), vzťahoval by sa na ňu minimálny vymeriavací základ a minimálna suma mesačného preddavku na rok 2019, t. j. 66,78 Eur.

Je dôležité pripomenúť, že zdravotná poisťovňa vykoná živnostníčke ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistení. Vo výsledku ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa oznámi aj výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktoré je živnostníčka povinná platiť od nasledujúceho roka.

Živnostníčke sa v období poberania rodičovského príspevku podľa § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) prerušuje sociálne poistenie v období, v ktorom má nárok na jeho poberanie, iba v tom prípade, ak podľa čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne sociálne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. To znamená, že živnostníčka nie je povinná platiť sociálne poistenie počas poberania rodičovského príspevku, ale nesmie v tomto období ani podnikať.

Počas poberania rodičovského príspevku platí štát za živnostníčku sociálne poistenie mesačne zo sumy určenej ako 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2018 teda štát platí sociálne poistenie za živnostníčky, ktoré poberajú rodičovský príspevok a nepodnikajú zo sumy 547,20 Eur.

Ak chce živnostníčka naďalej podnikať popri poberaní rodičovského príspevku, vznikne jej povinnosť platiť sociálne odvody ako bežnej samostatne zárobkovo činnej osobe.

Samostatnej zárobkovej činnej osobe vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. od 1.10. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom živnostníčka presiahla zákonom stanovenú hranicu príjmov. Od 1.7.2018, resp. od 1.10.2018 bude živnostníčka povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak jej príjem za rok 2017 presiahol hranicu 5472 Eur a viac (t. j. 5472,01 Eur a viac). V roku 2019 sa bude posudzovať na vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne príjem za rok 2018 prevyšujúci sumu 5724 Eur. Viac informácií o odvodoch do Sociálnej či zdravotnej poisťovne si prečítajte v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019 a Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky

To, aké sociálne odvody bude platiť, závisí od toho, či sa rozhodne podnikať v priebehu poberania rodičovského príspevku, či mala také príjmy zo živnosti v poslednom podanom daňovom priznaní, ktoré presiahli alebo nepresiahli stanovenú hranicu a podobne. Je dôležité, aby živnostníčka neodkladne oznámila Sociálnej poisťovni začiatok, či koniec poberania rodičovského príspevku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky