Zrušenie živnosti v roku 2017

Ak živnostník už viac nebude podnikať, môže svoju živnosť zrušiť. V tom prípade je potrebné si v tejto súvislosti splniť niektoré povinnosti. Aký dopad bude mať zrušenie živnosti v roku 2017 na odvodové povinnosti podnikateľa?

Zrušenie živnosti znamená úplné ukončenie podnikania

Podľa § 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) je jedným z dôvodov, kvôli ktorým zaniká živnostenské oprávnenie, aj oznámenie živnostníka o ukončení podnikania. K zrušeniu živnosti môžu viesť podnikateľa rôzne dôvody. Môže to byť z dôvodu zdravotných problémov, neúspechu v podnikaní alebo prechodu na s.r.o  Zrušením živnosti oprávnenie prevádzkovať živnosť zaniká natrvalo a ak by ste sa znovu rozhodli začať podnikať, musíte živnosť znovu ohlasovať. Preto je potrebné si pred zrušením živnosti dobre premyslieť, či by pre vás nebolo výhodnejšie na určitý čas si len pozastaviť živnosť a potom živnosť obnoviť.

Kým osvedčenie o živnostenskom oprávnení má mnoho fyzických osôb - podnikateľov, má ho aj takmer každá obchodná spoločnosť. Aj obchodná spoločnosť môže zrušiť svoju živnosť, ale význam to má len v prípade, ak ukončuje svoju činnosť. V tomto článku sa preto budeme venovať len zrušeniu živnosti fyzických osôb.

Postup, ako zrušiť živnosť v roku 2020 online, ale aj povinnosti, ktoré na vás čakajú, nájdete v článku Ukončenie živnosti v roku 2020 online alebo Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody.

Zrušenie živnosti v roku 2017 je potrebné živnostenskému úradu oznámiť osobne alebo online

Vaše prvé kroky po rozhodnutí úplne zrušiť živnosť musia smerovať k jednotnému kontaktnému miestu (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania), ktorému je potrebné zrušenie živnosti oznámiť. V súčasnosti si môžete vybrať, či zrušenie živnosti jednotnému kontaktnému miestu oznámite osobne alebo elektronicky.

Ak sa rozhodnete živnosť zrušiť osobne, treba prísť osobne na okresný úrad, ktorý je miestne príslušný vášmu bydlisku (alebo na základe splnomocnenia s úradne osvedčenou pravosťou podpisu tam poslať niekoho namiesto vás). Oznámenie o zrušení živnosti sa robí na formulári s názvom „Oznámenie o ukončení podnikania“. Tento formulár má len jednu stranu. Uvediete v ňom svoje obchodné meno, IČO, rodné číslo a názov svojej zdravotnej poisťovne. Najdôležitejšou časťou je uvedenie, či chcete zrušiť živnosť len pre niektoré predmety podnikania alebo pre všetky predmety podnikania. Ak chcete zrušiť živnosť úplne, treba si vybrať možnosť zrušenia živnosti vo všetkých predmetoch podnikania. Nemenej dôležitým je aj dátum, ku ktorému si chcete živnosť zrušiť. Ak dátum neuvediete, živnosť vám zrušia od nasledujúceho dňa po dni doručenia tohto oznámenia. O zrušení živnosti vám vydajú potvrdenie.

Elektronické ohlásenie zrušenia živnosti je pohodlnejšie, pretože ho urobíte odkiaľkoľvek cez internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Vyžaduje si však vyššiu technickú vybavenosť, konkrétne elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, kvalifikovanými certifikátmi a kvalifikovanými kľúčmi na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Potrebujete aj čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Potom je potrebné sa na vyššie uvedený portál prihlásiť, vybrať si služby živnostenského registra a elektronický formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“. Jeho obsah je rovnaký ako obsah listinného formuláru. Rozdielom je, že sa odosiela a podpisuje elektronicky. Potvrdenie o vybavení žiadosti dostanete aj elektronicky aj listinne (doručia vám ho poštou alebo na okresný úrad podľa vašej voľby).

Zrušenie živnosti je bezplatné bez ohľadu na to, či to oznámite osobne alebo elektronicky.

Storno zrušenia živnosti – za určitých podmienok to je možné

Prečítajte si tiež

Živnostenský zákon umožňuje podnikateľom, ktorí sa rozhodli svoju živnosť zrušiť, svoje rozhodnutie vziať späť. Anulovať rozhodnutie o zrušení živnosti je možné len vtedy, ak ste v oznámení o zrušení živnosti uviedli neskorší dátum. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Ak teda napríklad niekto 1. augusta oznámi jednotnému kontaktnému miestu zrušenie živnosti k 1. septembru, môže toto zrušenie živnosti vziať späť a stornovať ho. Musí to ale oznámiť jednotnému kontaktnému miestu najneskôr 31. augusta (deň predchádzajúci dňu zrušeniu živnosti).

Nadobudnutím účinnosti zrušenia živnosti prestávate byť podnikateľom

Zrušenie živnosti je závažnou skutočnosťou, kedy sa mení vaše postavenie z podnikateľa na nepodnikateľa a to má dôsledky aj v daňovej a odvodovej rovine, o ktorých píšeme v zvyšnej časti článku. Rovnako môže mnohých zaujímať to, aké odvody budú platiť, ak sa po zrušení živnosti v budúcnosti znovu rozhodnú živnosť založiť– nie vždy im totižto musia klesnúť. Je dôležité poznamenať, že všetky tieto zmeny nastávajú len vtedy, ak fyzická osoba po zrušení živnosti už žiadne podnikanie a ani samostatnú zárobkovú činnosť vykonávať nebude. Nepostačuje teda, aby si fyzická osoba zrušila všetky predmety živnostenského oprávnenia, ak bude naďalej ako fyzická osoba napríklad audítorom, lekárom, znalcom a podobne. Pre to, aby vám vyplývali nasledujúce povinnosti, musíte ukončiť všetko podnikanie a všetku samostatnú zárobkovú činnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie živnosti a daňový úrad – zrušenie registrácie, vrátenie DIČ a daňové priznanie

Po zrušení živnosti fyzická osoba stráca oprávnenie na podnikanie a tým zaniká aj dôvod na jej registráciu na daňovom úrade pre daň z príjmov, prípadne pre daň z pridanej hodnoty. Podľa § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, daňový subjekt požiada daňový úrad o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Znamená to, že do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti musí živnostník požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne aj registrácie na DPH, ak bol pre ňu zaregistrovaný (robí sa to na osobitnom tlačive). Jednotné kontaktné miesto síce daňovému úradu oznámi, že ste živnosť zrušili, alebo požiadať o zrušenie registrácie musíte priamo daňový úrad. Okrem toho je potrebné daňovému úradu vrátiť aj osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ do 15 dní a ružová kartička s IČ DPH do 10 do dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie).

Po zrušení živnosti musíte do 30 dní zrušiť registráciu pre daň.

Po tom, ako fyzická osoba z dôvodu zrušenia živnosti zruší svoju registráciu pre dane a vráti príslušné osvedčenia o registrácii, sa jej povinnosti súvisiace s daňami nekončia. Aj k dani z príjmov aj k DPH bude potrebné podať posledné daňové priznanie v obvyklých lehotách. Osobitosťou pri úplnom zrušení živnosti však je, že v týchto daňových priznaniach pravdepodobne bude potrebné vykonať určité úpravy základu dane, o ktorých si podrobne môžete prečítať v článku Skončenie podnikania (živnosti) - účtovné a daňové aspekty.

Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni zrušenie živnosti oznamovať nemusíte

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) živnostníkovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe zrušením živnosti zaniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Odo dňa zrušenia živnosti tak fyzická osoba za toto obdobie nemusí platiť sociálne odvody ako samostatne zárobkovo činná osoba. Zo zákona o sociálnom poistení nevyplýva fyzickej osobe po zrušení živnosti ani povinnosť túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Naopak, skončenie poistenia vám oznámi samotná Sociálna poisťovňa písomne do 20 dní.

Zrušením živnosti dochádza u živnostníka aj k zmene platiteľa zdravotného poistenia. Kto bude za neho platiť zdravotné poistenie závisí od jeho statusu – ak bude nezamestnaný, platiť zdravotné odvody za neho bude štát, ak sa zamestná, zdravotné poistenie za neho bude odvádzať zamestnávateľ alebo môže byť aj tzv. „samoplatiteľom“.

Poisťovne sa o zrušení živnosti dozvedia aj bez vás.

V každom prípade platí, že od zrušenia živnosti fyzická osoba nemusí platiť zdravotné odvody, pretože už prestáva byť samostatne zárobkovo činnou osobu ako platiteľom poistného podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Zánik platiteľa poistného oznámi zdravotnej poisťovni jednotné kontaktné miesto na základe informácie o vašej zdravotnej poisťovni, ktorú uvádzate v oznámení o ukončení podnikania.

Keď sa po zrušení živnosti rozhodnete živnosť znovu založiť, odvody vás môžu dobehnúť

V praxi môže neraz nastať aj situácia, že živnostník si zruší svoju živnosť v domnienke, že už viac podnikať nebude. Takáto situácia sa napokon môže zmeniť a živnostník, ktorý si svoju živnosť pred nedávnom zrušil, si ju pôjde znovu založiť. Častokrát si ľudia myslia, že budú platiť zdravotné a sociálne odvody ako keby začínali nanovo podnikať, ale opak môže byť pravdou. Aké odvody budete platiť závisí od vášho posledného daňového priznania a samozrejme aj od toho, ako dlho ste mali živnosť zrušenú.

Znovu založenie živnosti nemusí znamenať minimálne odvody.

Povinnosť platiť sociálne odvody vznikne živnostníkovi po znovu založení živnosti vtedy, keď k 1. júlu (prípadne k 1. októbru, ak mal naposledy predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka predchádzajúceho dňu znovu založenia živnosti, jej príjem
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedený za kalendárny rok predchádzajúci tomuto dátumu bol vyšší ako príslušná hranica
. Znamená to, že ak si niekto v minulosti zrušil živnosť a znovu ju založil v marci 2017, posudzovali by sa k 1. júlu 2016 jeho príjmy za rok 2015. Ak by si živnostník znovu založil živnosť až v auguste 2017, posudzovali by sa k 1. júlu 2017 jeho príjmy za rok 2016. Vždy sa teda berie do úvahy najbližší predchádzajúci 1. júl (alebo 1. október pri predĺženej lehote na podanie posledného daňového priznania) a príjmy za rok pred týmto dátumom.

Prečítajte si tiež

Po znovu založení živnosti v priebehu roka 2017 živnostníkovi vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie len vtedy:

  • ak si živnosť znovu založí v období do júna 2017 a výška jeho príjmov zo živnosti a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v daňovom priznaní za rok 2015 bola vyššia ako 5 148 eur (ak výška príjmov túto sumu nepresiahla alebo neboli žiadne, sociálne odvody živnostník platiť určite nebude) alebo
  • ak si živnosť znovu založí v období od júla 2017 a výška jeho príjmov zo živnosti a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v daňovom priznaní za rok 2016 bola vyššia ako 5 298 eur (ak výška príjmov túto sumu nepresiahla alebo neboli žiadne, sociálne odvody živnostník platiť určite nebude).

Podobný princíp sa uplatňuje aj v zdravotnom poistení s tým rozdielom, že ak je niekto len živnostníkom (prípadne samostatne zárobkovo činnou osobou) musí platiť aspoň minimálne zdravotné odvody, ktorých výška v roku 2017 je 61,81 eura. Ak dôjde u fyzickej osoby v danom roku k znovu založeniu živnosti, pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie sa posudzujú príjmy (presnejšie upravený základ dane z príjmov) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté v kalendárnom roku, ktorý mu dva roky predchádza. Znamená to, že ak si niekto znovu založí živnosť v roku 2017, vychádza sa z príjmov za rok 2015. Ak v tomto roku žiadne príjmy nemal, lebo mal živnosť zrušenú už skôr, alebo boli veľmi nízke, bude platiť len minimálne zdravotné odvody.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky