Materské v roku 2018

Materské je jednou z nemocenských dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Kto má nárok na materské? Ako dlho a v akej výške sa vypláca materské v roku 2018?

Čo je to materská dávka - materské?

Materské je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Väčšinou si ľudia spájajú pojem materské alebo materská dávka s materskou dovolenkou. To, že niekto poberá materské, však neznamená automaticky, že má nárok aj na materskú dovolenku (a platí to aj opačne). Na materské má nárok každý poistenec, ktorý je nemocensky poistený zákonom stanovené obdobie. § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) definuje to, že materská dovolenka sa vzťahuje len na ženu v postavení zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že na materskú dovolenku nemá nárok ani dohodár, či samostatne zárobkovo činná osoba. V článku sa budeme ďalej venovať nároku na materské (materskú dávku).

Materská dávka sa poskytuje:

 • matke dieťaťa (žene, ktorá dieťa porodila), alebo
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa), alebo
 • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).

Manžel matky dieťaťa má nárok na materské v prípade, ak sa matka podľa lekárskeho posudku nemôže starať o dieťa alebo sa o dieťa nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac. Nárok vzniká manželovi matky dieťaťa, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.

Manželka otca dieťaťa má nárok na materské len v tom prípade, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela.

Otec dieťaťa má nárok na materské v týchto prípadoch:

 • ak matka dieťaťa zomrela,
 • ak sa matka dieťaťa podľa lekárskeho posudku nemôže starať alebo sa o dieťa nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac. Nárok na materskú vzniká otcovi dieťaťa, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.,
 • po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.

Materskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa.

Kto má nárok na materské a aké podmienky nároku musí splniť v roku 2018?

Na materské má nárok:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Na materskú dávku nemá nárok každá matka, resp. otec, musia preto splniť určité podmienky nároku podľa zákona o sociálnom poistení.

Podmienky nároku pre poberanie materského – zamestnanec

Aby mal zamestnanec nárok na poberanie materského, tak musí byť v deň nástupu na materskú:

 • nemocensky poistený (zamestnávateľ za vás platí nemocenské poistenie), alebo
 • byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

Nárok na materskú vzniká v tom prípade, ak bol zamestnanec nemocensky poistený najmenej 270 dní pred pôrodom, a to v posledných dvoch rokoch, pričom:

 • započítava sa predchádzajúce obdobie aj ukončeného nemocenského poistenia,
 • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca, a to z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale aj samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok.

Nárok na materské vzniká aj v prípade, ak je zamestnanec v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Matke, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva (bol s ňou skončený pracovný pomer) trvá ochranná lehota osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak matka otehotnie v čase, kedy je zamestnaná a má nemocenské poistenie, bude mať nárok na materské.

Podmienky nároku pre poberanie materského – povinne nemocensky poistená samostatne zárobková činná osoba (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Podobne ako u zamestnanca aj samostatne zárobková činná osoba, či dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na materskú dávku, ak je v deň nástupu na materskú nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

Prečítajte si tiež

Okrem tejto podmienky nároku musia mať tieto osoby zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. Túto podmienku zaplateného poistného musí SZČO, či dobrovoľne nemocensky poistená osoba spĺňať najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. Sociálna poisťovňa toleruje dlžné poistné na nemocenské poistenie v úhrne menej ako 5 eur.

Viac informácií o živnosti popri materskej či rodičovskej dovolenke sa dočítate v článkoch Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO) a Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Podmienky nároku pre poberanie materského – otec dieťaťa

Ak chce otec dieťaťa poberať materské, musí byť v deň nástupu na rodičovskú dovolenku*:

 • nemocensky poistený, alebo
 • byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

*ak je otec zamestnaný, tak nastupuje na rodičovskú dovolenku (otec nemá nárok na materskú dovolenku, nakoľko na materskú dovolenku má nárok len matka dieťaťa), ak je však otec nezamestnaný, nemá nárok na rodičovskú dovolenku (tak ako aj matka by nemala nárok na materskú dovolenku, ak by nebola zamestnaná; muž má nárok len na poberanie materského odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ktorý je uvedený v žiadosti o materské).

Otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený v období dvoch rokov, ktoré predchádzajú dňu nástupu na materské najmenej 270 kalendárnych dní. Do 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia sa počíta nemocenské poistenie aj už ukončené.

Ochranná lehota u otca dieťaťa je 7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia. Napríklad: S otcom dieťaťa bol ukončený pracovný pomer, a teda aj ukončené nemocenské poistenie dňa 31.1.2018, deň nástupu na materskú je 5.2.2018. Ochranná lehota u otca dieťaťa trvá do 7.2.2018, to znamená, že si môže uplatniť nárok na materskú dávku.

Okrem uvedených podmienok musí otec dieťaťa splniť aj tieto náležitosti, ak chce mať nárok na materskú dávku:

 • predložiť Sociálnej poisťovni prehlásenie, že sa s matkou dieťaťa dohodli na tom, že on prevezme dieťa do starostlivosti,
 • predložiť Sociálnej poisťovni potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok.

Podmienkou pre nárok na materské nie je uzavretie manželstva s matkou dieťaťa ani spolunažívanie v spoločnej domácnosti

Čo ak nemáte nárok na materskú dávku v roku 2018?

Ak ste nesplnili podmienky nároku na materské, tak máte nárok na vyplácanie rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnením žiadosti.

Na rodičovský príspevok máte nárok od mesiaca, v ktorom sa narodilo dieťa až kým nedosiahne vek 3 roky (resp. 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Prečítajte si tiež

Výška rodičovského príspevku je 214,70 Eur/mesiac pri jednom dieťati, 268,40 Eur pri dvojičkách a 322,10 Eur pri trojičkách.

Viac informácií o rodičovskom príspevku sa dočítate v článku Rodičovský príspevok v roku 2018

V akej výške dostanete materskú dávku v roku 2018?

Nakoľko výška materského závisí od predchádzajúceho príjmu, resp. vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné, jej výška nie je jednotná pre všetkých.

Výška materského je 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) .

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

U zamestnankyne vypočítame materskú ako 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu (spravidla za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské). Výška materskej dávky sa teda približuje k čistému príjmu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet materskej dávky: zamestnankyňa, ktorá má hrubú mzdu v zamestnaní 1 000 eur každý mesiac, po zaplatení odvodov a dane bude mať čistú mzdu vo výške 762,11 eura. Výšku materskej dávky jej vypočítame nasledovne:

 • vymeriavací základ: 1000 eur (hrubá mzda) x 12 mesiacov (za predchádzajúci kalendárny rok) = 12 000 eur,
 • denný vymeriavací základ: vymeriavací základ / 365 dní = 12 000/365 = 32,8767 eura,
 • materské v mesiaci, ktorý má 31 dní: denný vymeriavací základ x 75 % x 31 dní = 764,3835 eura, po zaokrúhlení 764,40 eur.

Maximálna suma materského je od 1.1.2018 do 31.12.2018 vo výške:

 • 1394,30 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 1349,30 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Materská dávka je vyplácaná za kalendárne dni, v ktorých na jej vyplatenie máte nárok. Sociálna poisťovňa vypláca materskú dávku do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol nárok na jej vyplatenie.

Bližšie informácie o maximálnom materskom nájdete v článku Ako získať maximálne materské? alebo Maximálne materské v roku 2020.

Ako dlho trvá poberanie materského v roku 2018?

Dňom začiatku poberania materského v roku 2018 je:

 • deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár (z ochrannej lehoty len deň začiatku šiesteho týždňa),
 • deň pôrodu, ak nastal pôrod skôr ako ho určil lekár,
 • deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti, u iného poistenca.

Poberanie materského zaniká:

 • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku na materské (28 týždňov u iného poistenca),
 • uplynutím 37 týždňov od vzniku nároku na materské, v prípade osamelej poistenkyne (31 týždňov u iného poistenca),
 • uplynutím 43 týždňov od vzniku nároku na materské, v prípade poistenkyne, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará (37 týždňov u iného poistenca).

Na materské sa uplatňuje nárok aj v tom prípade, ak sa dieťa narodilo mŕtve (nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku) alebo zomrelo v období trvania nároku na materské (nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa).

Ako si uplatniť nárok na materskú dávku?

Nárok na materskú sa uplatňuje doručením žiadosti o materské. Táto žiadosť je tlačivom Sociálnej poisťovne a nie je voľne k dispozícii. Žiadosť o materské vystaví ošetrujúci lekár na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo tlačivo Sociálna poisťovňa poskytne inému poistencovi, ako matke, ktorá dieťa porodila.

Prečítajte si tiež

Zamestnankyňa predkladá žiadosť o materské najprv svojmu zamestnávateľovi, ktorý žiadosť potvrdí. Doručenie samotnej žiadosti o materské na Sociálnu poisťovňu je povinnosťou zamestnankyne, môže za ňu doručiť žiadosť samozrejme aj zamestnávateľ po vzájomnej dohode. Žiadosť sa doručuje na pobočku Sociálnej poisťovne, kde je registrovaný jej zamestnávateľ (kde má sídlo).

SZČO a dobrovoľne poistené osoby sú povinné doručiť žiadosť na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste ich trvalého bydliska.

Pri vypĺňaní žiadosti o materské si dajte pozor hlavne na:

 • podpísanie žiadosti,
 • vyznačenie spôsobu výplaty (číslo účtu, poštovou poukážkou),
 • dátum, od ktorého si chcete uplatniť nárok na materské,
 • v prípade, že máte viacero zamestnávateľov a teda ste viac krát nemocensky poistený, ste povinný odovzdať aj viac ako jednu žiadosť o materské.

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri nástupe zamestnankyne na materskú dovolenku?

Ako sme už spomínali, zamestnávateľ má povinnosť potvrdiť zamestnankyni žiadosť o materské. Na základe vzájomnej dohody môže túto žiadosť doručiť pobočke Sociálnej poisťovne.

Jeho povinnosťou je predložiť Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, ak ho na to vyzve Sociálna poisťovňa (ak neeviduje údaje o zamestnancovi – vymeriavací základ, údaje a pod.)

V neposlednom rade má zamestnávateľ aj oznamovacie povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky