Rodičovský príspevok v roku 2020

Rodičovský príspevok v roku 2020
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zapísaná ako asistent daňového poradcu v registri Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rodičovský príspevok sa od roku 2020 zvýši pre niektorých rodičov až na 370 eur mesačne. Pre iných dôjde k zvýšeniu o 50 eur. Za akých podmienok a v akej výške je možné poberať rodičovský príspevok od roku 2020?

Rodičovský príspevok v roku 2020 a jeho podstata

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nejde tak o „pokračovanie“ materského, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, ako si mnohí myslia. V čase poberania rodičovského príspevku hovoríme (u zamestnankyne) o rodičovskej dovolenke. Na rodičovskú dovolenku sa však nemusí nastúpiť hneď po skončení materskej dovolenky. Ak napríklad po skončení materskej dovolenky u matky prejde na materskú dovolenku otec dieťaťa, matke nevzniká nárok na rodičovský príspevok, preto je možné na rodičovskú dovolenku nastúpiť až po ukončení poberania materského u otca dieťaťa. V čase podania žiadosti otca o materské nesmie totiž matka poberať rodičovský príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre získanie nároku na vyplácanie rodičovského príspevku nie je potrebné splniť ani také prísne kritériá ako v prípade materského. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Poberanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rodičovskom príspevku“).

Rodičovský príspevok je určený na finančnú pomoc o starostlivosť o dieťa a vypláca sa oprávnenej osobe, ktorou môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

To znamená, že okrem matky, môže napríklad rodičovský príspevok poberať rovnako otec dieťaťa, ak žije s matkou v spoločnej domácnosti, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, starí rodičia, ak im bolo dieťa zverené do starostlivosti. Podstatné je, že nárok na rodičovský príspevok má však vždy len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok v roku 2020

Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká oprávnenej osobe, ak splní dve podmienky:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu (osobou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Pozor, ak je v rodine viac detí do veku troch rokov, resp. šiestich rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe, čiže aj v rodine s napr. tromi deťmi bude vyplácaný len jeden príspevok, a to buď matke, otcovi či inej oprávnenej osobe. Platí však, že ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Zákon o rodičovskom príspevku vymedzuje aj prípady, kedy sa rodičovský príspevok nevypláca a nárok naň nevzniká:

 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát") a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • ak matka, otec dieťaťa alebo iná oprávnená osoba má v rovnakom čase nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo tejto obdobnej dávky je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ak je rodič maloletý a nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ teda matka alebo otec dieťaťa poberá na dieťa materské, nemôže v tom istom čase poberať na toto dieťa rodičovský príspevok žiadna oprávnená osoba.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zvyšuje suma rodičovského príspevku na sumu 370 eur mesačne za predpokladu splnenia podmienok, ktoré rovnako stanovuje novela zákona. Pre ostatné oprávnené osoby, ktoré tieto podmienky nesplnia, je od 1. januára 2020 platná suma rodičovského príspevku vo výške 270 eur mesačne.  

1. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala a ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Nie je podstatné, či oprávnená osoba pred tým pracovala alebo podnikala, čiže aj keď bolo materské poberané na základe SZČO alebo ochrannej lehoty, vzniká nárok na vyšší rodičovský príspevok.

2. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá nesplní vyššie uvedené podmienky bodu 1.

Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur a má dvojičky, bude dostávať sumu 462,50 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne). Ak bude mať nárok na príspevok len v sume 270 eur a narodia sa jej dvojičky, bude dostávať 337,50 eur.

Prečítajte si tiež

Vyššia suma príspevku sa zavádza z dôvodu zmiernenia straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre tých rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské.

Rodičovský príspevok sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac,  aj keď sú splnené podmienky nároku na príspevok len za časť mesiaca, resp. jeden deň mesiaca. Znamená to, že i za mesiac, v strede ktorého napríklad končí nárok na materské, je možné dostať rodičovský príspevok, pretože podmienky sú splnené aspoň za časť mesiaca.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako požiadať o rodičovský príspevok v roku 2020

Žiadosť o príspevok je potrebné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so zaručeným elektronickým podpisom na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta  trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu u cudzincov.

Prečítajte si tiež

Formulár musí obsahovať údaje o oprávnenej osobe, ktorá žiada o príspevok, údaje dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, dátum, od ktorého sa uplatňuje nárok a pod. Formulár žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na internetovej stránke. K formuláru sa ďalej prikladá aj občiansky preukaz, u cudzinca cestovný doklad a povolenie na trvalý či prechodný pobyt, rodný list dieťaťa alebo úradný preklad rodného listy z cudziny.

O príspevok je možné požiadať aj spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok sa vypláca vždy do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý má oprávnená osoba na príspevok nárok. Poukazuje sa oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo v hotovosti. Pozor, rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Po novom tak rodičovský príspevok vo vyššej sume od roku 2020 dostanú oprávnené osoby prvýkrát vyplatený za január 2020, a to do konca februára 2020.

Práca či podnikanie počas poberania rodičovského príspevku v roku 2020

Splnenie podmienok nároku na rodičovský príspevok nijako neobmedzuje poberateľa v práci, či už ide o závislú prácu, dohodu, či podnikanie. Oprávnená osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok tak môže pracovať, či podnikať, musí však ostať zachovaná podmienka, že je o dieťa riadne postarané.

Poistenie počas poberania rodičovského príspevku v roku 2020

Osoba, ktorá je na rodičovskej dovolenke je poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Pri nástupe na rodičovskú dovolenku zasiela poberateľovi oznámenie o vzniku dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa. V tejto súvislosti nemá poberateľ príspevku žiadne povinnosti. Viac si prečítajte v článku Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky

Kedy zaniká nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok zaniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šesť rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zapísaná ako asistent daňového poradcu v registri Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Na čo má zamestnanec nárok počas PN od zamestnávateľa a kedy sa vypláca nemocenské zo Sociálnej poisťovne? Aké sú povinnosti zamestnávateľa a ako sa postupuje pri kontrole liečebného režimu?

Alkohol na pracovisku - kontrola a sankcie

Ako má zamestnávateľ postupovať, keď zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu? Aké sú sankcie za alkohol na pracovisku?

Trh práce v roku 2019: Firmy sa bijú o zamestnancov s mäkkými zručnosťami

Firmy robia v súčasnosti všemožné kroky, aby boli pre uchádzačov atraktívne. Zmenili sa aj požiadavky spoločností na nových zamestnancov. Preferujú mäkké zručnosti nad odbornými znalosťami.

Zmena výšky minimálnej mzdy - aký je ideálny spôsob?

O výške minimálnej mzdy rozhoduje vláda. A to aj vtedy, ak sa na nej dohodnú sociálni partneri. Aké sú iné možnosti mechanizmu valorizácie minimálnej mzdy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky