Pozastavenie živnosti v roku 2017

Živnosť je možné si na určité obdobie pozastaviť. Táto možnosť môže byť pre niektorých podnikateľov výhodná v tom, že počas tohto obdobia neplatia odvody.

Pozastavenie živnosti znamená, že nemôžete istý čas podnikať

§ 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) umožňuje živnostníkom aj pozastavenie prevádzkovania živnosti. Keďže živnosť môže mať aj obchodná spoločnosť aj fyzická osoba, pozastaviť si ju môžu obe. V prípade firmy to nemá veľký význam, pretože sa nezbaví žiadnych povinností a ani neušetrí finančné prostriedky. Opakom je pozastavenie živnosti fyzickej osoby, ktoré vedie k viacerým výhodám. Počas pozastavenia živnosti sa fyzická osoba nepovažuje za aktívneho podnikateľa a v dôsledku toho nemusí platiť odvody a ani podávať daňové priznania.

Pozastavenie živnosti však má aj svoje nevýhody. Minimálna doba pozastavenia živnosti je šesť mesiacov a maximálna je tri roky. Nie je možné si teda pozastaviť živnosť len na jeden alebo dva mesiace alebo počas plynutia pozastavenia živnosti žiadať o spätné anulovanie pozastavenia živnosti. Je možné ale zmeniť dobu pozastavenia živnosti a obnoviť si ju skôr, ale stále musí byť dodržaná minimálna doba pozastavenia živnosti pol roka. Pozastavenie živnosti tak nemusí byť výhodné pre každého. Neoplatí sa tomu, kto nemá zákazky napríklad len počas zimného obdobia. Pozastaviť živnosť sa určite oplatí tomu, kto z dôvodu sezónnosti s určitosťou vie, že pol roka nebude mať zákazky, kto má finančné problémy alebo mu podnikanie nedovoľujú zdravotné dôvody.

Živnosť si môžete pozastaviť osobne alebo elektronicky

Existujú dve možnosti, ako si môžete pozastaviť živnostenské oprávnenie. Môžete tak urobiť osobne alebo elektronicky. Väčšina ľudí sa skôr rozhodne pre osobné pozastavenie živnosti. V tomto prípade je potrebné osobne navštíviť okresnú úrad, odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) a oznámiť mi pozastavenie živnosti. Musíte však navštíviť okresný úrad, ktorý prislúcha miestu vášho bydliska. Pozastavenie živnosti sa oznamuje vyplnením formuláru „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“.

Živnosť sa dá pozastaviť najmenej na pol roka.

V tomto formulári treba uviesť základné identifikačné údaje a najpodstatnejšie bude uviesť, či chcete pozastaviť prevádzkovanie všetkých živností alebo len vybraných živností a dátum od kedy do kedy má pozastavenie platiť. Ak dátum „od kedy“ neuvediete, živnosť vám pozastavia od nasledujúceho dňa po dni doručenia oznámenia. Za osobné pozastavenie živnosti zaplatíte poplatok 4 eurá bez ohľadu na to, koľko živností pozastavujete. Potvrdenie o pozastavení živnosti vám bude vyhotovené ihneď.

Elektronické pozastavenie živnosti si vyžaduje istú technickú vybavenosť. Základom je elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom. Ďalej na ňom musíte mať aj kvalifikované certifikáty a kvalifikované kľúče na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Potrebujete aj čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Ak to všetko máte, pozastavenie živnosti si vybavíte cez internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Elektronicky stojí pozastavenie živnosti 2 eurá, osobne 4 eurá.

Musíte sa do tohto portálu prihlásiť, vybrať si služby živnostenského registra, príslušný okresný úrad a následne službu „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“. Elektronický formulár s rovnakým obsahom ako v listinnej podobe vyplníte, podpíšete elektronickým podpisom a odošlete. Správou do elektronickej schránky budete vyzvaný na zaplatenie poplatku 2 eurá. Potom vašu žiadosť prijmú, oznámia vám jej spracovanie a potvrdenie zašlú elektronicky a v listinnej podobe aj na okresný úrad alebo poštou (podľa toho, čo si zvolíte).

Pozastavenie živnosti má za následok zmeny v odvodoch

Pozastavením živnosti podnikateľ na určitý čas nesmie podnikať, prestáva byť aktívnym podnikateľom a túto skutočnosť musia vedieť aj viaceré inštitúcie. Niektoré povinností za neho vybaví jednotné kontaktné miesto, iné si bude musieť vybaviť sám. V nasledujúcich častiach článku sa venujeme tomu, aký vplyv na zdravotné poistenie a sociálne poistenie má pozastavenie živnosti, čo je pre väčšinu živnostníkov veľmi dôležitá informácia. Ďalej sa dozviete aj to, ktorým úradom je potrebné pozastavenie živnosti oznámiť a v akej lehote.

Fyzická osoba však nemusí podnikať len na základe živnosti, ale môže vykonávať aj iné podnikanie, ktoré živnosťou nie je (napríklad byť audítorom, daňovými poradcom, notárom) alebo byť inou samostatne zárobkovo činnou osobou (napríklad byť lekárom, stavebným inžinierom, znalcom).

Zmeny nastanú len vtedy, ak prestanete podnikať úplne.

Ak si takáto osoba pozastaví všetky živnosti a naďalej bude podnikať v iných oblastiach, nižšie uvedené povinnosť sa na ňu nevzťahujú, pretože má naďalej postavenie podnikateľa alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nižšie uvedené zmeny v odvodoch a oznamovacie povinnosti voči úradom tak platia len pre toho, kto je len živnostníkom a pozastaví si úplne všetky predmety podnikania, prípadne ak zároveň s pozastavením živnosti ukončí aj iné podnikanie a samostatne zárobkovú činnosť.

Na daňovom úrade treba zrušiť registráciu a vrátiť mu osvedčenia

Pozastavenie všetkých predmetov podnikania uvedených v živnostenskom oprávnení u fyzickej osoby znamená, že u nej dočasne zaniklo oprávnenie podnikať. Táto skutočnosť má za následok aj zánik registrácie na daň z príjmov a povinnosť to daňovému úradu oznámiť. Lehota na oznámenie pozastavenia živnosti daňovému úradu je podľa § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo účinnosť pozastavenie živnosti (dátum, od kedy je živnosť pozastavená, keďže je možné si zvoliť aj neskorší dátum). Pozastavenie živnosti a zrušenie registrácie na daň z príjmov oznámite daňovému úradu vyplnením formuláru o zrušení registrácie. Živnostník s pozastavenou živnosťou je povinný vrátiť daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

Na daňovom úrade treba zrušiť registráciu a vrátiť kartičku s DIČ.

Podobné povinnosti čakajú podnikateľa aj vtedy, ak bol na daňovom úrade registrovaný pre daň z pridanej hodnoty. Pozastavením živnosti podnikateľ nemôže svoju činnosť po určité obdobie vykonávať a podľa § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je platiteľ povinný požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Rovnako ako v prípade dane z príjmov, aj v prípade DPH treba ísť na daňový úrad vypísať tlačivo o zrušení registrácie. Na základe doručeného rozhodnutia vám daňový úrad určí deň, uplynutím ktorého prestávate byť platiteľom DPH. Uplynutím tohto dňa sa zároveň končí aj zdaňovacie obdobie, za ktoré ešte budete musieť podať daňové priznanie k DPH. Do 10 dní odo dňa, kedy ste na základe doručeného rozhodnutia prestali byť platiteľom, musíte daňovému úradu odovzdať osvedčenie o registrácii (ružová kartička s IČ DPH).

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie a pozastavenie živnosti

Pozastavenie živnosti má daňové dôsledky aj na rovine daňového priznania a účtovníctva. Za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola živnosť pozastavená, ešte bude potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Za zdaňovacie obdobia, v ktorých bude mať podnikateľ počas celého roka pozastavenú živnosť, daňové priznanie podávať nemusí.

Daňové priznanie podáte raz, potom už nie.

V súvislosti s posledným daňovým priznaním k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom ste živnosť pozastavili, je rozhodujúce, či pozastavenú živnosť ešte obnovíte alebo neobnovíte do lehoty na podanie daňového priznania za tento rok. Ak ju už neobnovíte, budete musieť v tejto súvislosti vykonať určité úpravy základu dane z príjmov.

Podobné úpravy sa týkajú aj daňového priznania k DPH za posledné zdaňovacie obdobie. Podnikateľovi v poslednom zdaňovacom období vzniká daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítaná, a vzťahujúca sa na majetok, ktorý nadobudol bez DPH a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Ak živnostník v roku, v ktorom pozastavil živnosť, používal na podnikanie aj motorové vozidlo, tiež bude musieť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Bližšie sa o týchto daňových povinnostiach živnostníka pri pozastavení živnosti dočítate v článku Skončenie podnikania (živnosti) - účtovné a daňové aspekty.

Ak si živnostník neuplatňoval paušálne výdavky alebo neviedol daňovú evidenciu, ale viedol podvojné alebo jednoduché účtovníctvo, je povinný ku dňu pozastavenia živnosti zostaviť aj mimoriadnu účtovnú závierku.

Sociálne odvody živnostník počas pozastavenej živnosti platiť nemusí

Živnostník je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou len vtedy, ak prekročí istú hranicu príjmov. V takomto prípade musí platiť sociálne poistenie. Podľa § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa samostatne zárobkovo činnej osobe prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti. Znamená to, že kým ma živnostník živnosť pozastavenú, nemusí platiť sociálne poistenie za obdobie začínajúce sa dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti.

Pozastavením živnosti sociálne odvody platiť nebudete.

Jednotné kontaktné miesto pozastavenie živnosti Sociálnej poisťovni namiesto vás neoznámi. Preto je potrebné do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti ísť do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a oznámiť jej na tlačive „Registračný list fyzickej osoby“ prerušenie poistenia z dôvodu pozastavenia živnosti. Ako doklad si so sebou vezmite potvrdenie o pozastavení živnosti z jednotného kontaktného miesta.

Zdravotné odvody živnostník pri pozastavenej živnosti platiť nemusí

Podnikateľ, ktorý si pozastavil živnosť, prestáva byť z pohľadu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov samostatne zárobkovo činnou osobou a tým prestáva byť aj platiteľom poistného z tohto dôvodu. Znamená to, že živnostník počas obdobia, v ktorom má pozastavenú živnosť, nemusí platiť zdravotné odvody. Za každého však niekto musí platiť zdravotné poistenie, preto pozastavením živnosti dochádza len k zmene platiteľa poistného. Za fyzickú osobu s pozastavenou živnosťou môže byť novým platiteľom poistného napríklad zamestnávateľ, štát po zaevidovaní sa na úrade práce alebo daná osoba môže byť samoplatiteľ.

Zmenu platiteľa poistného je potrebné do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni. Keďže vo formulári oznámenia o pozastavení živnosti sa uvádza aj názov zdravotnej poisťovne, túto povinnosť za vás zdravotnej poisťovni oznámi jednotné kontaktné miesto.

Po pozastavení živnosti nastáva jej obnovenie. S obnovením živnosti súvisia tiež ďalšie oznamovacie povinnosti a môžu sa vám zmeniť aj zdravotné a sociálne odvody. Viac si o tom môžete prečítať v článku Obnovenie pozastavenej živnosti v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky