Príspevky do umeleckých fondov v roku 2020

Do konca roka 2020 nebudú umelcom zrážané príspevky do literárneho fondu, hudobného fondu a fondu výtvarných umení. Vyplýva z novely, ktorú schválil parlament.

Aktualizácia k 21. aprílu 2021: Keďže sa pandemická situácia nezlepšovala, bola platnosť tejto novely predĺžená aj na rok 2021. Autori literárnych, hudobných či výtvarných diel nemusia odvádzať 2 % do príslušných fondov, aj naďalej táto činnosť ostáva dobrovoľná. Viac informácií sme priniesli v článku Odvádzanie príspevkov do umeleckých fondov v roku 2021.

Príspevky z literárnych, hudobných a umeleckých diel

Za bežných okolností je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, povinná z tejto odmeny pred jej vyplatením zraziť príspevok vo výške 2 % z odmeny a odviesť ho príslušnému umeleckému fondu. V závislosti od toho, či malo dielo literárny, hudobný alebo výtvarný charakter, príspevok sa odvádza buď literárnemu fondu, hudobnému fondu alebo fondu výtvarných umení.

Povinnosť zráziť z odmeny umelca príspevok sa však vzťahuje len na tie odmeny, ktoré sa vyplácajú za diela, ktoré ich autor alebo umelec vytvoril v postavení samostatnej zárobkovo činnej osoby (napríklad na základe autorskej zmluvy). Ak je odmena za dielo súčasťou príjmov zo závislej činnosti (napríklad sa dielo vytvorilo na základe pracovnej zmluvy), tak v takomto prípade sa príspevky do fondov z odmeny autora alebo umelca nezrážajú.

Pozastavenie platenia príspevkov do umeleckých fondov do konca roka 2020

Parlament dňa 13. mája 2020 schválil novelu zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“). Táto novela nadobudla účinnosť od 21. mája 2020 a reaguje aj na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Cieľom osobitných ustanovení v zákone o umeleckých fondoch je finančne pomôcť autorom a umelcom v náročnej situácii.

Prečítajte si tiež

Na základe novely zákona o umeleckých fondoch sa dočasne ruší povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, zraziť z odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu. Presnejšie povedané, na odmeny vyplatené v období do 31. decembra 2020 sa nevzťahuje povinnosť zraziť z autorských a umeleckých odmien príspevky do umeleckých fondov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.

Z ktorých odmien vyplatených v roku 2020 sa nebudú zrážať príspevky

Novela zákona o umeleckých fondoch neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, ktoré by upravovali postup vzťahujúci sa na príspevky do umeleckých fondov, ktoré už boli autorovi alebo umelcovi zrazené na základe odmien vyplatených do 21. mája 2020 (prvý deň účinnosti novely). Príspevky do umeleckých fondov sa nebudú autorom a umelcom zrážať len z tých odmien, ktoré im budú vyplatené v čase od 21. mája 2020 do 31. decembra 2020.

Prečítajte si tiež

Nie je teda dôležité obdobie, na ktoré sa odmeny vzťahujú, ale dátum ich vyplatenia. Ak je napríklad autorovi vyplatená odmena za december 2020 v januári 2021, z tej sa podľa súčasnej právnej úpravy už bude zrážať príspevok do príslušného umeleckého fondu. Ak by ale táto odmena bola vyplatená  ešte v decembri 2020, príspevky do príslušného umeleckého fondu by sa z nej nezrážali.

Osobitné pravidlá pre príspevky zrážané dedičom autorských práv

Prerušenie povinnosti zrážať príspevky do umeleckých fondov sa vzťahuje aj na preddavky vo výške 2 % zrážané z odmien dedičov autorských práv vyplatených v období do 31. decembra 2020. Dedičom autorských práv sú totiž v priebehu roka zrážané preddavky. Ak ich celoročná výška odmeny presiahne určitú hranicu, môžu mať povinnosť platiť príspevky vo vyššej sume.

Za bežných okolností dediči autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 1 660 eur, odvádzajú fondom príspevok vo výške 3 % z celkových ročných hrubých príjmov. A ak dosiahne tento ich príjem viac ako 3 319 eur ročne, odvádzajú príspevok vo výške 5 % z celkových ročných hrubých príjmov.

Dediči autorských práv zaplatia príspevky len pri ročných príjmoch nad 1 660 eur.

Na základe novely zákona o umeleckých fondoch je dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 1 660 eur, povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021. A dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021. 

Článok pokračuje pod reklamou

Autori a umelci môžu príspevky do umeleckého fondu odviesť dobrovoľne

Novela zákona o umeleckých fondoch pozastavila povinnosť zrážať autorom a umelcom príspevky do literárneho fondu, hudobného fondu a fondu výtvarných umení. Napriek tomu dáva možnosť autorom a umelcom vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z odmien odviesť fondom dobrovoľne. Takto dobrovoľne odvedený príspevok bude daňovým výdavkom, ak bude odvedený fondom do 31. marca 2021.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane je potrebné povedať, že poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v období do 31. marca 2021, sa nesmie viazať na podmienku platenia príspevkov.

Porovnanie príjmov autorov a umelcov pred a po novele

V nižšie uvedenej tabuľke sa nájdete vplyv schválenej zmeny na ich príjmy autorov a umelcov. V príklade vychádzajme z predpokladu, že hrubá odmena autora tvoriaceho slovesné diela (texty) vyplatená v každom kalendárnom mesiaci roka 2020 je 1 000 eur. Odmena sa za každý kalendárny mesiac vypláca v 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Tento deň v mesiaci máj 2020 je skorší, než deň, od ktorého nadobudla účinnosť novela zákona o umeleckých fondoch. Preto v mesiaci máj 2020 ešte budú autorovi zrazené príspevky do literárneho fondu. Počnúc vyplatením odmeny v júni sa mu už príspevky zrážať nebudú.

Mesiac roku 2020 Hrubý príjem (v eurách) Príspevok do fondu vo výške 2 % (v eurách) Čistý príjem (v eurách)
Január 1000 20 980
Február 1000 20 980
Marec 1000 20 980
Apríl 1000 20 980
Máj 1000 20 980
Jún 1000 0 1000
Júl 1000 0 1000
August 1000 0 1000
September 1000 0 1000
Október 1000 0 1000
November 1000 0 1000
December 1000 0 1000
Spolu 12000 100 11900

V roku 2020 bude autorovi zrazených spolu 100 eur predstavujúcich povinné príspevky do literárneho fondu, a to pri vyplatení odmeny v mesiacoch január až máj. Počnúc odmenou vyplatenou v mesiaci jún už nebudú tomuto autorovi príspevky do literárneho fondu zrazené a dostane vyplatenú celú odmenu. Tomuto autorovi sa tak v porovnaní s právnym stavom, ktorý by platil v prípade neprijatia novely zákona o umeleckých fondoch, v roku 2020 zvýši čistý príjem o 140 eur. Ide o príspevky do literárneho fondu, ktoré mu teraz nemusia byť zrazené z odmien vyplácaných v mesiacoch jún až december (7 mesiacov x 20 eur).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Dobrovoľné príspevky do umeleckých fondov od 1.7.2023

Povinný príspevok do umeleckých fondov sa ruší, zostane dobrovoľný. Dokedy treba poslednýkrát príspevok odviesť, ako sa zmena dotkne dedičov autorských práv a ako budú fondy financované?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky