Literárny fond – koľko autori povinne zaplatia a čo dostávajú

Ako sa používajú povinné príspevky do Literárneho fondu, na aké formy podpory a pre koľkých autorov?

V spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to, ako funguje Literárny fond. Koho sa povinné príspevky týkajú a ako sa financie z nich používajú.

Povinné príspevky autorov do Literárneho fondu

Príjemcovia autorských odmien odvádzajú Literárnemu fondu príspevok vo výške 2 % z ich hrubých príjmov za slovesné diela (texty). Povinnosť odvádzať príspevky z autorských odmien je ustanovená v zákone č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“ v príslušnom tvare).

Príspevky do Literárneho fondu odvádzajú autori článkov, ale tiež autori knižných publikácií, či autori počítačových programov, ale aj speváci za odohratie koncertu. Ak napríklad autor dostane za svoj článok 100 eur, tak 2 eurá z tejto odmeny budú putovať Literárnemu fondu a len zvyšných 98 eur patrí autorovi. Ten ešte túto sumu zdaní, príp. z nej zaplatí odvody.

Literárnemu fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie:

  • slovesných umeleckých diel s výnimkou s nimi spojených výtvarných diel a hudobných diel bez textu,
  • slovesných odborných diel, slovesných vedeckých diel a počítačových programov,
  • diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, do rozhlasu a do televízie) vrátane novinárskej fotografie,
  • umeleckých výkonov podaných pri uvedení slovesných umeleckých diel, umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel s textom, divadelných diel, pri tvorbe filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom alebo televíziou, s výnimkou výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu, ktoré sú spojené s filmovým dielom alebo s dielom určeným na vysielanie rozhlasom alebo televíziou.

Autori teda Literárnemu fondu platia príspevky z odmien za vytvorenie a použitie svojich diel. Autori majú výhradné majetkové práva k svojim dielam, ale častokrát svoje diela tvoria pre rôznych objednávateľov. Preto v praxi okrem toho, že pre niekoho napíšu dielo, musia mu udeliť aj súhlas na jeho používanie.

Ak autor dostáva odmenu (alebo časť z odmeny) za to, že pre objednávateľa napíše nejaký text, tak ide o odmenu za vytvorenie diela (je to odmena autora za napísanie diela pre objednávateľa). Ak autor dostáva odmenu (alebo časť z odmeny) za to, že objednávateľ textu ho môže používať, tak ide o odmenu za použitie diela (je to odmena za to, že autor na základe licencie dovolí objednávateľovi používať jeho dielo). Zo zmluvy uzatvorenej medzi autorom a objednávateľom diela by malo byť zrejmé, či odmena autora je odmenou za vytvorenie diela, odmenou za použitie diela alebo ide o kombináciu, čiže časť odmeny sa vzťahuje na vytvorenie diela a časť odmeny sa vzťahuje na použitie diela.

Prečítajte si tiež

Autorská zmluva môže znieť tak, že autorovi prináleží odmena za vytvorenie diela vo výške 10 eur za 1 800 znakov textu a súhlas s používaním diela sa udeľuje objednávateľovi bezodplatne. Taktiež to môže byť aj naopak alebo kombinovane, napríklad že za vytvorenie diela autorovi patrí odmena 5 eur za 1 800 znakov textu a za udelenie súhlasu s používaním diela autorovi patrí odmena 5 eur za 1 800 znakov textu. To, či autor dostáva odmenu za vytvorenie alebo použitie diela, má veľký vplyv aj na to, ako autor zdaňuje svoje odmeny.

Príjmy Literárneho fondu z povinných príspevkov autorov

Autori príspevky do Literárneho fondu platia aj z odmeny za vytvorenie diela a aj z odmeny za použitie diela. Jednoducho povedané, autori platia Literárnemu fondu 2 % príspevky zo svojich odmien bez ohľadu na to, aká časť odmeny sa vzťahuje na odmenu za vytvorenie diela a aká časť odmeny sa vzťahuje na odmenu za použitie diela.

Za autorov príspevky do Literárneho fondu z odmeny zráža a odvádza priamo ten, kto autorovi vypláca odmenu, teda objednávateľ slovesného diela. Zrazené príspevky musí objednávateľ diela vykázať na formulári a odviesť Literárnemu fondu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak by autorovi ako objednávateľ diela vyplácal odmenu bežný občan (fyzická osoba – nepodnikateľ), príspevky by musel odviesť samotný autor. Pre odvádzateľov príspevkov do Literárneho fondu, ktorí o tejto povinnosti doteraz nevedeli, je vhodné pripomenúť to, že aj na vymáhanie nárokov vyplývajúcich z tejto povinnosti sa vzťahuje premlčacia doba tri roky.

Príspevky do Literárneho fondu sa platia len vtedy, ak autor vykonáva svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Ak autor vykonáva svoju činnosť na základe pracovnej zmluvy, vtedy sa 2 % príspevky do Literárneho fondu neplatia.

Poznámka: Na základe mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti koronavírusom sa z odmien vyplatených autorom v čase od 21. mája 2020 do 31. decembra 2020 nebudú zrážať 2 % príspevky do Literárneho fondu. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte náš článok Príspevky do umeleckých fondov v roku 2020.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Ostatné dôležité zdroje príjmov Literárneho fondu

Okrem príspevkov z autorských odmien získava Literárny fond podstatnú časť prostriedkov na svoju činnosť aj z mnohých iných zdrojov. Ide napríklad o príspevky za používanie voľných diel a podiel na časti koncesionárskych poplatkov.

Jedným z najdôležitejších zdrojov takýchto iných príjmov Literárneho fondu sú príspevky, ktoré sú povinní odvádzať Literárnemu fondu používatelia slovesných diel (textov) za ich používanie.

Prečítajte si tiež

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri:

  • vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej ceny celého nákladu (napríklad príspevok pri vydaní knihy),
  • vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,
  • verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnného príjmu zo vstupného,
  • uvádzaní zvukových (len hudobné diela s textom) a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky (napríklad príspevok pri predaji filmu na DVD),
  • rozhlasovom a televíznom vysielaní. Z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov dostane Literárny fond 50 %.
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Akú sumu minie Literárny fond na svoju prevádzku

V nasledujúcom grafe si výnosy Literárneho fondu porovnáme s nákladmi, ktoré táto inštitúcia vynaloží výlučne na svoju vlastnú činnosť (prevádzkovú réžiu). Ide o meranie efektivity činnosti Literárneho fondu v tom zmysle, akú časť svojich príjmov spotrebuje len na svoju vlastnú existenciu bez toho, aby sme brali do úvahy výdavky, ktoré vynakladá na podporu autorov.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Poznámka: V nákladoch na vlastnú činnosť (prevádzkovú réžiu) boli zahrnuté tieto nákladové položky Literárneho fondu: spotreba materiálu, spotreba energie, náklady na predaný tovar, opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby, náklady súvisiace so zamestnancami (mzdy, poistenie a podobne).

Z predchádzajúceho grafu je možné vidieť, že Literárny fond len na svoju vlastnú prevádzku spotreboval v jednotlivých rokoch 2015 až 2019 od 40 % do 49 % zo sumy ročných výnosov, ktoré získal prevažne z povinne platených príspevkov autorov a používateľov diel podľa zákona o umeleckých fondoch. Zvyšok nepoužitých prostriedkov Literárny fond používa prevažne na podporu autorov.

V ďalšom grafe sa môžete pozrieť na štruktúru nákladov Literárneho fondu v roku 2019, pričom táto štruktúra sa v posledných piatich rokov výraznejším spôsobom nemenila. Z grafu je vidieť že väčšina nákladov (bez započítania nákladov na podpornú činnosť) je vynakladaných v súvislosti so zamestnancami Literárneho fondu.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Článok pokračuje pod reklamou

Podpora autorov zo strany Literárneho fondu

Zo štatútu Literárneho fondu vyplýva, že hlavným poslaním Literárneho fondu je v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby i počítačových programov. Z príspevkov, ktoré vyberie od autorov slovesných diel, používateľov slovesných diel a z iných zdrojov, by preto mal Literárny fond podporovať autorov v ich tvorbe.

V grafe je uvedená podpora Literárneho fondu, ktorá sa uskutočnila na základe žiadostí autorov o podporu (nejde teda o podporu, ktorú poskytuje Literárny fond z vlastnej iniciatívy napríklad ako nejaké ocenenie za dosiahnuté výsledky a podobne). Ako je možné vidieť, podstatná väčšina žiadostí autorov bola schválených. Žiadosť o podporu môžu autori poslať Literárnemu fondu kedykoľvek. Prerokovaná bude na zasadnutí príslušného výboru, ktoré sa konajú spravidla niekoľkokrát ročne (približne 10 krát).

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Literárny fond podporuje aj fyzické osoby o túto podporu nežiadali, ale bola im poskytnutá z vlastnej iniciatívy Literárneho fondu. K takýmto formám podpory môže patriť napríklad cena za umiestnenie sa v nejakej tvorivej súťaži, cena za novinársku tvorbu za príslušný rok, odmena pri príležitosti životného jubilea významného autora a podobne.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Finančné vyjadrenie celkovej výšky všetkých druhov podpory z Literárneho fondu v roku 2015 až 2019 a jej vývoj je v nasledujúcom grafe.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Aká časť výnosov Literárneho fondu smerovala na podporu autorov

Úroveň poskytovania podpory zo strany Literárneho fondu je však vhodné merať aj tak, že percentuálne vyjadríme to, akú časť zo svojich celkových výnosov Literárny fond vynakladá na podpornú činnosť. Tieto údaje sa nachádzajú v nasledujúcom grafe. Literárny fond v rokoch 2015 až 2019 z celkových ročných výnosov používal len 51 až 56 % na to, aby z týchto prostriedkov podporil autorov. Na svoju vlastnú prevádzku spotreboval v rokoch 2015 až 2019 to bolo 40 až 49 %.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Akú formu má podpora zo strany Literárneho fondu

Nižšie uvedený graf zobrazuje počet podporených osôb v závislosti od toho, akú formu mala podpora poskytnutá Literárnym fondom. Budeme uvádzať len najčastejšie formy podpory z hľadiska toho, koľko autorov ich dostalo. Ako je možné vidieť, k najčastejším formám podpory patria jednorazové sociálne podpory, ceny a prémie a tvorivé štipendiá.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

V ďalšom grafe sa nachádza finančné vyjadrenie najčastejších foriem podpory, ktoré poskytuje Literárny fond. Jednoznačne najviac finančných prostriedkov na podporu je vynakladaných na ceny a prémie a tvorivé štipendiá.

Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom
Zdroj: Výročné správy Literárneho fondu a informácie sprístupnené Literárnym fondom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky