Fond výtvarných umení a povinné príspevky v praxi

Povinné príspevky do Fondu výtvarných umení sa týkajú aj fotografov či galérií. Kto musí platiť príspevky a čo sa z príspevkov financuje?

V spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to ako funguje Fond výtvarných umení. Koho sa povinné príspevky týkajú a čo umelci za svoje príspevky dostávajú.

Povinné príspevky výtvarníkov do Fondu výtvarných umení

Fondu výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane architektonických a reštaurátorských diel, ako aj diel úžitkového umenia a fotografických diel s výnimkou novinárskych fotografií.

V prípade fotografií sa fotografickým dielom rozumie zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Ak si teda chcete dať zarámovať fotografiu vašej rodiny a na tieto účely vás fotograf vo svojom ateliéri odfotí a následne surovú snímku upraví prostredníctvom rôznych filtrov a efektov, tak má z takéhoto fotografického diela fotograf zaplatiť príspevok do Fondu výtvarných umení. Podobne to platí aj pre svadobné fotky, ktoré fotograf  robí „tvorivým spôsobom“, t.j. fotka má nejaké pridanú – umeleckú hodnotu.

Výtvarníci či fotografi majú povinnosť platiť Fondu výtvarných umení príspevok vo výške 2 % zo svojich hrubých príjmov. Povinnosť odvádzať príspevky z umeleckých odmien je ustanovená v zákone č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.

V praxi teda odvedie zo svojej odmeny 2 % príspevok do Fondu výtvarných umení napríklad umelecký maliar, ktorý namaľuje obraz, rezbár, ktorý z dreva vyreže postavu, architekt, ktorý vytvorí model nového obchodného centra, fotograf, ktorý vyhotoví fotografiu do kalendára. Ak napríklad maliar predá niekomu svoj obraz za 1 000 eur, odvedie z toho Fondu výtvarných umení príspevok vo výške 20 eur.

Povinnosť odvádzať príspevky do Fondu výtvarných umení sa týka iba tých, ktorí svoju činnosť vykonávajú ako samostatne zárobkovo činné osoby. V prípade, ak by svoju činnosť vykonávali v postavení zamestnanca, príspevky by neplatili.

Za umelcov príspevky z odmeny zráža a Fondu výtvarných umení odvádza ten, kto odmenu umelcovi vypláca, teda objednávateľ príslušného diela výtvarného umenia. Ak by objednávateľom bol bežný občan (fyzická osoba – nepodnikateľ), príspevky by musel odviesť samotný umelec.

Poznámka: Na základe mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti koronavírusom sa z odmien vyplatených výtvarníkom v čase od 21. mája 2020 do 31. decembra 2020 nebudú zrážať 2 % príspevky do Fondu výtvarných umení. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte náš článok Príspevky do umeleckých fondov v roku 2020.

Príjmy Fondu výtvarných umení v rokoch 2015 až 2019

Za posledných päť rokov sú príjmy Fondu výtvarných umení z 2 % príspevkov v priemere o sumu vo výške 53 000 eur ročne.

Príjmy v podobe 2 % príspevkov výtvarníkov nie sú jediným zdrojom príjmov Fondu výtvarných umení a nie sú ani najväčším zdrojom jeho príjmov. Okrem príspevkov zrážaných z umeleckých odmien získava Fond výtvarných umení nemalé príjmy aj z iných zdrojov. Sú to napríklad povinné príspevky za verejné vystavovanie voľných diel výtvarného umenia a podiel na časti koncesionárskych poplatkov. Ďalším z takýchto zdrojov príjmov sú príspevky, ktoré sú povinní odvádzať Fondu výtvarných umení používatelia diel výtvarných umení.

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri:

  • verejnom vystavovaní diel výtvarných umení z úhrnného príjmu zo vstupného,
  • použití architektonických diel na priestorové uvedenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny architektonického projektu,
  • rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov, pričom Fond výtvarných umení dostane 15 % z tejto sumy.
Prečítajte si tiež

V súlade s vyššie uvedeným teda bude napríklad galéria, v ktorej sa vystavujú diela výtvarných umení (napríklad obrazy, sochy alebo fotografie), odvádzať zo vstupného Fondu výtvarných umení 1 % príspevok za používanie diel. Ak by sa v takejto galérii, resp. na predvádzacej akcii vstupné nevyberalo, vystavovateľ nemá povinnosť odvádzať príspevok Fondu výtvarných umení. Inou situáciou je, ak by tam boli vystavované voľné diela. Za verejné vystavenie voľných diel výtvarných umení vrátane fotografického diela vystavovateľ vždy odvádza príspevok vo výške 5 % z obvyklej autorskej odmeny za takéto použitie, ktorú by bol vystavovateľ povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

Úhrnná suma ostatných zdrojov príjmov Fondu výtvarných umení (teda nie sú sem započítané príjmy v podobe 2 % príspevkov výtvarníkov) je uvedená v nasledujúcom grafe.

Koľko peňazí minie Fond výtvarných umení na svoju existenciu

Pohľad na výnosy a náklad fondu ukazuje, že výnosy Fondu výtvarných umení nestačia pokryť ani na náklady jeho vlastnú prevádzku.

Poznámka: V nákladoch na vlastnú činnosť (prevádzkovú réžiu) boli zahrnuté tieto nákladové položky Fondu výtvarných umení: spotreba materiálu, spotreba energie, náklady na predaný tovar, opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ostatné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady.

Znamená to, že na podpornú činnosť samotných umelcov musí Fond výtvarných umení získavať prostriedky z iných zdrojov.

Článok pokračuje pod reklamou

Podpora umelcov z Fondu výtvarných umení

Zo štatútu Fondu výtvarných umení vyplýva, že jeho hlavným poslaním je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti výtvarných umení s osobitým zreteľom na pôvodnú výtvarnú tvorbu, architektúru, reštaurátorstvo, umeleckú fotografiu, úžitkové umenie, výtvarnú teóriu, históriu a kritiku.

Fond výtvarných umení poskytuje podporu:

  1. na základe žiadosti,
  2. z vlastnej iniciatívy (napr. ocenenie za celoživotný prínos).
Prečítajte si tiež

Fond výtvarných umení na základe žiadosti o poskytnutie podpory ročne schváli výtvarníkom v priemere asi 440 žiadostí, pričom takmer každá podaná žiadosť bola v rokoch 2015 – 2019 schválená.

Na základe porovnania počtu schválených žiadostí a počtu podporených umelcov je možné usudzovať, že niektorým umelcom v príslušnom roku Fond výtvarných umení schválil aj viac žiadostí o podporu.

Fond výtvarných umení poskytuje aj podporu z vlastnej iniciatívy. K takýmto formám podpory môžu patriť napríklad rôzne ocenenia (napríklad Cena Ľudovíta Fullu) alebo čestné odmeny pri príležitosti životného jubilea.

Pohľad na sumu podpory v rokoch 2015 – 2019 ukazuje, že Fond výtvarných umení dáva výtvarníkom ešte viac peňazí, než sú jeho vlastné zdroje.

Na aké formy podpory dáva Fond výtvarných umení najviac peňazí

Najčastejšou formou podpornej činnosti boli odmeny. Môže ísť napríklad o odmeny za výstavu, za hotové dielo, za vedenie združenia, za oponentský posudok. Potom nasledujú príspevky na výstavu a organizačnú činnosť a tvorivé štipendiá.

V nasledujúcom grafe nájdete vo finančnom vyjadrení päť najčastejších foriem podpory pre umelcov vynakladaných zo strany Fondu výtvarných umení.

Zdroj: Výročné správy Fondu výtvarných umení a informácie poskytnuté Fondom výtvarných umení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Dobrovoľné príspevky do umeleckých fondov od 1.7.2023

Povinný príspevok do umeleckých fondov sa ruší, zostane dobrovoľný. Dokedy treba poslednýkrát príspevok odviesť, ako sa zmena dotkne dedičov autorských práv a ako budú fondy financované?

Mediálny zákon a zákon o publikáciách: aké povinnosti majú firmy?

Aj podnikatelia sú súčasťou mediálneho sveta. Aké povinnosti majú, ak píšu blog na svoju stránku, vydávajú podcasty alebo natáčajú videá na sociálne siete?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky