Hudobný fond – povinné príspevky a podpora hudobníkov

Kedy musia hudobníci platiť povinný príspevok do hudobného fondu a akú podporu za svoje príspevky dostávajú?

V spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to ako funguje Hudobný fond. Koho sa povinné príspevky týkajú a ako sa financie z nich používajú.

Hudobníci a ich povinné príspevky do Hudobného fondu

Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov v § 5 ukladá hudobníkom povinnosť Hudobnému fondu odvádzať príspevky vo výške 2 % z hrubých príjmov za vytvorenie a použitie hudobných diel.

Presne povedané, Hudobnému fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie:

  • hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a umeleckých diel použitých v rozhlase a televízii (ak napríklad hudobný producent zloží hudbu pre nejakého speváka, odvedie z toho príspevok),
  • umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom či televíziou (ak napríklad klavirista odohrá koncert, odvedie z toho príspevok).

Ak teda napríklad hudobný producent pre speváka zloží hudbu a dostane za to 1 000 eur, tak 20 eur z tejto odmeny musí odviesť na účet Hudobného fondu. Hudobníci majú povinnosť odvádzať Hudobnému fondu príspevky len vtedy, ak pôsobia ako samostatne zárobkovo činné osoby. Za hudobníkov príspevky odvádza ten, kto im vypláca odmenu. Vo vyššie uvedenom prípade by to bol spevák, ktorý by hudobnému producentovi vyplácal odmenu za zloženie hudby. Ak by odmenu hudobníkovi vyplácal bežný občan (fyzická osoba – nepodnikateľ), príspevky by musel odviesť samotný hudobník. V prípade, že hudobník vykonáva svoju činnosť ako zamestnanec, vtedy sa z jeho odmeny príspevky do Hudobného fondu neplatia.

Poznámka: V rámci mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti koronavírusom sa z odmien vyplatených hudobníkom v čase od 21. mája 2020 do 31. decembra 2020 nebudú zrážať 2 % príspevky do Hudobného fondu. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte náš článok Príspevky do umeleckých fondov v roku 2020.

Hudobný fond a jeho príjmy v rokoch 2015 až 2019

Nižšie uvedený graf zobrazuje príjmy Hudobného fondu v rokoch 2015 až 2019 v podobne 2 % príspevkov, ktoré mu plynuli od hudobníkov. Z týchto zdrojov za posledných päť rokov získal Hudobný fond v priemere približne 120 000 eur ročne.

Príspevky vo výške 2 % od hudobníkov nie sú jediným zdrojom príjmov Hudobného fondu. Má aj iné dôležité zdroje, z ktorých financuje svoju činnosť. Patrí medzi ne napríklad príspevok za uvádzanie voľných hudobných diel, tržby za predaný tovar, tržby za prenájom notových materiálov a v neposlednom rade nezanedbateľnú časť príjmov Hudobného fondu tvorí aj podiel na koncesionárskych poplatkoch. K ďalším podobným zdrojom príjmov Hudobného fondu patria príspevky, ktoré sú mu povinní odvádzať používatelia hudobných diel.

Prečítajte si tiež

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri:

  • uvádzaní zvukových (len hudobné diela bez textu) a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky,
  • verejnom nedivadelnom uvádzaní hudobných diel z autorskej odmeny,
  • rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov, pričom Hudobný fond dostane 35 % z tejto sumy.

Celkový výška ostatných zdrojov príjmov Hudobného fondu (bez zahrnutia príjmov v podobe 2 % príspevkov hudobníkov) sa nachádza v nasledujúcom grafe.

Koľko peňazí použije Hudobný fond na svoju prevádzku

Hudobný fond minie viac ako polovicu zo svojich výnosov len na svoju vlastnú existenciu, aby uhradil svoje prevádzkové náklady. V rokoch 2015 až 2019 tvorili prevádzkové náklady Hudobného fondu od 56 % do 70 % jeho výnosov.

Poznámka: V nákladoch na vlastnú činnosť (prevádzkovú réžiu) boli zahrnuté tieto nákladové položky Hudobného fondu: spotreba materiálu, spotreba energie, náklady na predaný tovar, opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ostatné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady.

Koľkých hudobníkov a akými sumami podporuje Hudobný fond

Štatút Hudobného fondu hovorí, že jeho hlavným poslaním je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia s osobitným zreteľom na tvorivú oblasť vážnej hudby, populárnu hudbu, výkonných umelcov, hudobnú vedu a kritiku.

V posledných piatich rokoch Hudobný fond podporil ročne v priemere 252 umelcov. Z hľadiska právnej formy išlo ročne v priemere o podporených 165 fyzických osôb, 82 právnických osôb a 5 fyzických osôb – podnikateľov.

Nižšie uvedený graf hovorí ukazuje výšku podpory vo finančnom vyjadrení. Z údajov sa dá odvodiť, že v priemere za posledných päť rokov dostali hudobníci od Hudobného fondu podporu na úrovni 125 853 eur ročne.

V rokoch 2015 až 2019 v priemere pripadala na jednu fyzickú osobu podpora v sume 364 eur ročne, na jednu právnickú osobu podpora v sume 754 eur ročne a na jednu fyzickú osobu – podnikateľa podpora v sume 770 eur ročne.

Článok pokračuje pod reklamou

Koľko percent z výnosov použil Hudobný fond na podporu hudobníkov

Hudobný fond zo svojich celkových ročných výnosov použije približne len 20 až 25 % na to, aby z týchto prostriedkov podporil umelcov.

Akým spôsobom podporuje umelcov Hudobný fond

Hudobný fond podporuje umelcov viacerými spôsobmi. V nasledujúcom grafe sa nachádza päť najväčších foriem podpory z hľadiska objemu vynaložených prostriedkov, ktoré Hudobný fond poskytol hudobníkov v rokoch 2015 až 2019. Ako je možné vidieť, najväčšiu podporu poskytuje hudobný fond vo forme prémií. Potom nasledujú granty (dotácie).

Zdroj: Výročné správy Hudobného fondu a informácie poskytnuté Hudobným fondom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Dobrovoľné príspevky do umeleckých fondov od 1.7.2023

Povinný príspevok do umeleckých fondov sa ruší, zostane dobrovoľný. Dokedy treba poslednýkrát príspevok odviesť, ako sa zmena dotkne dedičov autorských práv a ako budú fondy financované?

Mediálny zákon a zákon o publikáciách: aké povinnosti majú firmy?

Aj podnikatelia sú súčasťou mediálneho sveta. Aké povinnosti majú, ak píšu blog na svoju stránku, vydávajú podcasty alebo natáčajú videá na sociálne siete?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky