Umelecké fondy a odvody do fondov od roku 2022

Aj v roku 2022 platí, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca autorovi, resp. umelcovi odmenu, nie je povinná zraziť príspevok do umeleckého fondu vo výške 2 %. Čo sa zmenilo?

V súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 dňa 24.11.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 13/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“).

Touto novelou Národná rada SR predĺžila už schválenú zmenu aj na rok 2022, čo znamená, že autori literárnych, hudobných či výtvarných diel naďalej nemusia odvádzať 2 % do príslušných fondov.

Kto je povinný odvádzať príspevky z literárnych, hudobných a umeleckých diel do príslušných fondov?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca autorovi, resp. umelcovi odmenu, je povinná z tejto odmeny zraziť príspevok vo výške 2 % (pred vyplatením odmeny) a odviesť tento príspevok podľa charakteru činnosti do:

Uvedené však platí len v prípade, ak odmena za dielo je vyplatená autorovi, resp. umelcovi v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby (napr. na základe autorskej zmluvy). To znamená, že ak je odmena za dielo vyplatená napríklad na základe pracovnej zmluvy, príspevok do príslušného umeleckého fondu sa nezráža.

Príspevky do umeleckých fondov – od kedy sa nemusia odvádzať?

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, parlament ešte dňa 13. mája 2020 schválil prvú novelu zákona o umeleckých fondoch, ktorej predmetom bola finančná pomoc autorom a umelcom v tejto náročnej situácií, tým, že sa zrušila povinnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, zraziť z tejto odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu.

Uvedené znamená, že s účinnosťou od 21. mája 2020 sa príspevky do umeleckých fondov povinne neodvádzajú a dňa 24.11.2021 bola platnosť tejto novely predĺžená aj na rok 2022. V období od 21. mája 2020 do 31. decembra 2022 vyplatí právnická alebo fyzická osoba odmenu príjemcovi autorovi alebo umelcovi v celkovej výške (bez zrážky vo výške 2 % do príslušného fondu).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výšku finančnej pomoci autorom alebo umelcom v roku 2022:

Marián je autor, ktorého hrubá odmena za vytvorenie odborných ekonomických článkov je v každom kalendárnom štvrťroku 2 000 €. Táto odmena je splatná posledným dňom v príslušnom kalendárnom štvrťroku (napr. za 1. štvrťrok 2022 je splatná 31.3.2022, atď.).

Prečítajte si tiež

Platiteľ odmeny mu za rok 2022 vyplatí odmenu za vytvorenie diela vo výške 8 000 €. Ak by neplatila novela zákona a nepozastavila sa na rok 2022 povinnosť platiteľa odmeny zraziť povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu vo výške 2 % z odmeny, tak by Mariánovi platiteľ odmeny počas roka vyplatil odmenu o 160 € nižšiu, t. j. 7 840 €.

Môžeme teda vidieť, že výška finančnej pomoci v tomto prípade pre autora predstavuje sumu 160 €.

Autori a umelci môžu aj v roku 2022 odviesť príspevok do umeleckých fondov dobrovoľne

Aj keď je aj na rok 2022 pozastavená povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vypláca odmenu autorovi, resp. umelcovi zraziť povinný príspevok do umeleckého fondu vo výške 2 % z jeho odmeny, sám autor alebo umelec môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z odmien odviesť fondom dobrovoľne. V prípade, ak dobrovoľný príspevok bude odvedený fondom do 31. marca 2023, bude daňovým výdavkom.

Dedič autorských práv a príspevok do literárneho fondu v roku 2022 – osobitné pravidlá

V schválenej novele zákona sú uvedené osobitné pravidlá pre dediča autorských práv, a to nasledovné:

  • ak ide o dediča autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako 1 660 eur, vzniká mu povinnosť uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023,
  • ak ide o dediča autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem za autorských odmien za rok 2022 viac ako 3 319 eur, vzniká mu povinnosť uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti e-shopu: legislatíva a právne náležitosti

Aké zákony upravujú činnosť e-shopu? Čo všetko musia obsahovať obchodné podmienky či reklamačný poriadok a ako si poradiť s daňovými povinnosťami, radia odborníci z praxe.

Poistenie zodpovednosti za škodu: aký význam má pre firmu?

Niektoré profesie ho musia mať, iné firmy sa môžu poistiť dobrovoľne. V akých situáciách môže poistenie zodpovednosti za škodu pomôcť a ako konkrétne?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2021?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2021 v priemere menil každých 9 dní. Ktorý zákon sa menil najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?

Požiadavky na reklamu

Čo je reklama a kde je legislatívne upravená? Aké všeobecné a osobitné požiadavky musí spĺňať? Kto nesie zodpovednosť za obsah reklamy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky