Povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých

Ktorí zamestnávatelia musia povinne zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a akými inými spôsobmi si túto povinnosť môžu splniť?

Ktorí zamestnávatelia musia zamestnávať zdravotne postihnutých

Povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je upravená zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím:

  • ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím.

Obe uvedené podmienky musia byť súčasne splnené na to, aby zamestnávateľovi vznikla povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Najskôr musí zamestnávateľ sledovať počet svojich zamestnancov a až následne sa musí zaujímať o druhú podmienku, teda či úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje nejakých občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú bez zamestnania. Prvou podmienkou pre zamestnávateľa je teda počet jeho zamestnancov. Ak prekročí 19 (teda bude 20 a viac), zamestnávateľ je povinný zamestnať aj nejakého občana so zdravotným postihnutím.

Ktorí zamestnanci sa započítavajú do počtu zamestnancov pre výpočet povinného podielu zamestnávania zdravotne postihnutých

Na účely povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa do počtu zamestnancov zamestnávateľa započítavajú fyzické osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (vyplýva to z definície zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti). Pre zamestnávateľa, ktorý je podnikateľom, sú dôležití len zamestnanci v pracovnom pomere. Obdobný pracovný vzťah pokrýva predovšetkým zamestnancov vykonávajúcich špecifické povolania ako napríklad policajti, hasiči, vojaci.

Povinnosť vzniká, ak podnikateľ zamestnáva aspoň 20 zamestnancov v pracovnom pomere.

Zamestnancami v pracovnom pomere nie sú zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Tzv. „dohodári“ sa preto do počtu zamestnancov nezapočítavajú. Ak má zamestnávateľ napríklad spolu 30 zamestnancov, pričom z toho 18 u neho pracuje na pracovnú zmluvu a 12 na dohodu, tak nie je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. V zmysle definície zamestnanca podľa zákona o službách zamestnanosti tento zamestnávateľ má len 18 zamestnancov.

Koľko zdravotne postihnutých zamestnancov je potrebné zamestnávať?

Ten zamestnávateľ, ktorému vznikne povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ich musí zamestnávať v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a následne skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Za občana so zdravotným postihnutím sa považuje občan uznaný za invalidného, teda fyzická osoba, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 %. Ak zamestnávateľ zamestná občana so zdravotnými postihnutím, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, tak tento jeden zamestnanec sa na účely povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava až za troch zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Prečítajte si tiež

Pri určovaní počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, je dôležitým pojmom „celkový počet zamestnancov“. Celkovým počtom zamestnancov sa rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok (zákon o službách zamestnanosti, § 63 ods. 3). Spôsob výpočtu priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok upravuje štvrťročný výkaz o práci „Práca 2-04“. Zjednodušene je možné povedať, že ide o jednoduchý aritmetický priemer počtu zamestnancov za kalendárny rok.

Príklad na výpočet počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ dňa 15. marca 2021 prijal nového zamestnanca na pracovný pomer a tak aktuálne zamestnáva 25 zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, z toho 20 na základe pracovnej zmluvy a 5 na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Keďže počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere (zamestnancov na účely zákona o službách zamestnanosti) spĺňa podmienku „najmenej 20“, vznikla mu povinnosť zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov tohto zamestnávateľa k 15. marcu 2021 bol 20 (berú sa do úvahy len zamestnanci v pracovnom pomere). Z toho sa vypočítajú 3,2 %, čo je 0,64. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo, čo bude 1. Uvedené znamená, že zamestnávateľ by v ideálnom prípade mal k 15. marcu 2021 zamestnávať jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím. Porušením povinnosti nebude ani to, ak zamestná takéhoto zamestnanca neskôr v priebehu roka. Rozhodujúce je to, aby po skončení roka za obdobie od 1. januára do 31. decembra mu vyšlo, že 3,2 % z priemerného evidenčného počtu jeho zamestnancov vo fyzických osobách boli zdravotne postihnutí občania. Na tento ukazovateľ môže mať veľký vplyv aj kolísanie počtu zamestnancov bez zdravotného postihnutia v priebehu roka.

Náhradné plnenie namiesto zamestnávania zdravotne postihnutých

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím si môže zamestnávateľ namiesto ich priameho zamestnávania splniť aj zadaním zákazky, ktorou môže byť nákup výrobkov dodaných alebo nákup služieb poskytnutých:

Za koľko je potrebné nakúpiť na započítanie zdravotne postihnutého občana

Výška zákazky (resp. hodnota nakúpených výrobkov alebo služieb) na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ zadaním zákazky plní povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurá nadol.

V roku 2021 pripadá na zamestnanca so zdravotným postihnutím zákazka za 1 185 eur.

Priemerná mzda na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka 2020 bola 1 096 eur. Celková cena práce vypočítaná z tejto mzdy je 1 481,78 eura. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím pri plnení povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v roku 2021 musí zamestnávateľ nakúpiť výrobky / služby v hodnote 1 185 eur (0,8 x 1 481,78 eura = 1 185,424 eura, čo je po zaokrúhlení na eurá nadol 1 185 eur).

U zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, sa započítava do ceny zákazky aj DPH. U zamestnávateľa, ktorý je platiteľom DPH, sa nezapočítava do ceny zákazky DPH vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie.

Celkový počet započítaných občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky sa vypočíta ako podiel celkovej sumy platieb za nadobudnuté výrobky alebo prijaté služby v príslušnom kalendárnom roku a hodnoty zákazky na jedného občana so zdravotným postihnutím v príslušnom kalendárnom roku. Výsledok sa zaokrúhľuje na celé čísla matematicky.

Prečítajte si tiež

Pozor si treba dať na to, ak nakupujete výrobky od dodávateľa zákazky, ale ten dodávaný výrobok priamo nezhotovuje. Ak fyzická osoba so zdravotným postihnutím, registrovaný integračný sociálny podnik alebo chránená dielňa len vykonávajú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovuje, tak zamestnávateľovi sa za takto odobrané výrobky započítava len výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet občanov so zdravotným postihnutím započítaných zákazkou

Zamestnávateľ v priebehu roka 2021 nakúpi od chránených dielní výrobky v hodnote 3 000 eur (z toho 2 500 eur cena bez DPH). Zamestnávateľ je platiteľom DPH a z nakúpených výrobkov si môže odpočítať DPH vo výške 500 eur. Z ceny zákazky vo výške 2 500 eur tvorili výrobky zhotovované chránenými dielňami 2 000 eur a výrobky nezhotovované chránenými dielňami 500 eur (iba nakupované a ďalej bez zmeny predávané). Do celkovej sumy platieb za nadobudnuté výrobky sa preto započíta 2 000 eur za výrobky zhotovované chránenými dielňami a 50 eur za výrobky nezhotovované chránenými dielňami (za výrobky v hodnote 500 eur nezhotovované chránenými dielňami sa započíta 10 %).

Celková suma platieb za nadobudnuté výrobky a prijaté služby v roku 2021 bola 2 050 eur. Výška zákazky na jedného občana so zdravotným postihnutím v roku 2021 je 1 185 eur. Zamestnávateľ si na základe zadaných zákaziek môže za rok 2021 započítať dvoch občanov so zdravotným postihnutím (2 050 eur / 1 185 eur = 1,73, čo je po zaokrúhlení na celé čísla 2).

Osobitný odvod – platí sa, ak si podnikateľ nesplní povinnosť iným spôsobom

V prípade, že zamestnávateľ nebude zamestnávať dostatočný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, nenakúpi od určených pracovísk výrobky alebo služby v dostatočnej výške, prípadne si túto povinnosť nesplní kombináciou uvedeného, bude musieť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odviesť úhradu.

Prečítajte si tiež

Za nesplnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca platí úhrada vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma tohto odvodu sa zaokrúhľuje na eurá nadol. Odvod sa odvádza do 31. marca po skončení kalendárneho roka, za ktorý sa platí.

Za každého chýbajúceho zamestnanca do splnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa za rok 2021 bude platiť úhrada vo výške 1 333 eur (0,9 x 1 481,78 eura = 1 333,602 eura, čo je po zaokrúhlení na eurá nadol 1 333 eur). Ak tak neurobíte, budete na to vyzvaný a hrozí vám aj pokuta do výšky 33 193,91 eura. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú od Sociálnej poisťovne údaje potrebné na posúdenie splnenia povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, a teda nesplnenie tejto povinnosti vedia zistiť (zákon o službách zamestnanosti, § 65 ods. 3).

Každoročné preukazovanie splnenia povinnosti úradu práce do 31. marca

Zamestnávateľ, na ktorého sa v priebehu roka vzťahovala povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, je povinný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka predložiť formulár preukazujúci spôsob splnenia si tejto povinnosti. Tento formulár má názov „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím".

Tí zamestnávatelia, ktorí si povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím plnili aj zadaním zákazky (nákupov výrobkov alebo služieb) od určených dodávateľov, sú povinní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka predložiť formulár „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky“ spolu s prílohou „Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa“. Tieto potvrdenia vystavuje v priebehu roka zamestnávateľovi priamo dodávateľ zákazky.

Všetky spomínané formuláre je možné ho nájsť aj na internetových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky