Odvod za nezamestnávanie povinného podielu zdravotne postihnutých zamestnancov

Sumár informácií o odvode za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorý musia zamestnávatelia zaplatiť úradu práce.

Čo je to osobitný odvod za nezamestnávanie zdravotne postihnutých

Zamestnávatelia s počtom zamestnancov najmenej 20 musia zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím, a to v počte 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Možností, ako si môže zamestnávateľ splniť túto povinnosť, je viacero a môžu sa aj navzájom kombinovať. Jednou z možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, je aj zaplatenie odvodu alebo úhrady úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“ v príslušnom tvare) za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Podrobné informácie o povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím nájdete v článku Povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých.

Kto a v akom termíne musí zaplatiť úradu práce odvod za nezamestnávanie povinného podielu zdravotne postihnutých zamestnancov

Odvod za nezamestnávanie povinného podielu zdravotne postihnutých je povinný zaplatiť ten zamestnávateľ, ktorý povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nesplnil vôbec alebo v dostatočnej miere ich priamym zamestnaním alebo zadaním zákazky. Inými slovami povedané, odvod musí úradu práce zaplatiť ten zamestnávateľ, ktorý počas roka zamestnával nedostatočný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím (prípadne ich nezamestnával vôbec) a nevykompenzoval to ani nákupom výrobkov a služieb od osobitných pracovísk (typicky chránených dielní).

Odvod úradu práce zaplatíte vtedy, ak ste nedostatočne využili ostatné možnosti.

Odvod za nezamestnávanie povinného podielu zdravotne postihnutých sa platí do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po skončení toho kalendárneho roka, v ktorom zamestnávateľovi chýbal určitý počet zamestnancov so zdravotným postihnutím do splnenia tejto povinnosti. Napríklad za rok 2020 sa odvod platí do 31. marca 2021. Čísla bankových účtov úradov práce na zaplatenie odvodu sú zverejnené na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Príklad na zamestnávateľa, ktorý musí zaplatiť odvod za zdravotne postihnutých

Zamestnávateľovi na základe priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok vyšiel výsledok, že bol povinný za rok 2020 zamestnávať troch občanov so zdravotným postihnutím. V skutočnosti však zamestnával len jedného takéhoto zamestnanca. Okrem toho si však nákupom výrobkov z chránených dielní na splnenie povinnosti započítal ďalšieho jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Tomuto zamestnávateľovi tak do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím chýbalo v roku 2020 zamestnať ešte jedného takéhoto zamestnanca (povinnosť bola troch, zamestnával jedného, zadaním zákazky splnil povinnosť za jedného, takže zostáva jeden zamestnanec). Zamestnávateľ preto musí za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím zaplatiť odvod úradu práce.

Výška odvodu za chýbajúcich zdravotne postihnutých zamestnancov

Ak zamestnávateľ ani priamym zamestnaním občanov so zdravotným postihnutím a ani zadaním zákazky nesplnil povinnosť zamestnávania určeného počtu občanov so zdravotným postihnutím, je povinný zaplatiť na účet úradu práce úhradu. Za každého občana, ktorý zamestnávateľovi chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, sa platí odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Prečítajte si tiež

Za rok prvý až tretí štvrťrok 2019 bola priemerná mzda na Slovensku 1 064 eur. Celková cena práce vypočítaná z tejto mzdy bola 1 438,52 eura. Potom za rok 2020 sa bude platiť za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím úhrada vo výške 1 294 eur (0,9 x 1 438,52 eura = 1 294,668 eura).

Za rok prvý až tretí štvrťrok 2020 bola priemerná mzda na Slovensku 1 096 eur. Celková cena práce vypočítaná z tejto mzdy bola 1 481,78 eura. Potom za rok 2021 sa bude platiť za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím úhrada vo výške 1 333 eur (0,9 x 1 481,78 eura = 1 333,602 eura).

Článok pokračuje pod reklamou

Výška odvodu, ak úrad práce neevidoval občanov so zdravotným postihnutím počas celého roka

Ak úrad práce viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, výška odvodu sa znižuje o sumu, ktorá sa vypočíta nasledovne: 0,3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza x polovica počtu mesiacov, počas ktorých úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím x počet občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu. Táto suma sa nijakým spôsobom nezaokrúhľuje.

Príklad na výpočet odvodu, ak úrad práce evidoval občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka

Zamestnávateľovi na základe priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok vyšiel výsledok, že bol povinný za rok 2020 zamestnávať jedného občana so zdravotným postihnutím. V skutočnosti nezamestnával žiadneho a ani si túto povinnosť nesplnil zadaním zákazky. Príslušný úrad práce počas troch mesiacov roka 2020 neevidoval žiadnych občanov so zdravotným postihnutím, ktorí si hľadali prácu. V akej výške bude musieť zamestnávateľ za rok 2020 zaplatiť odvod?

Prečítajte si tiež

Základná výška úhrady za rok 2020 za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím je 1 294 eur. Keďže príslušný úrad práce neviedol vo svojej evidencii občanov so zdravotným postihnutím počas všetkých mesiacov roka 2020, bude sa táto základná výška úhrady znižovať. Výpočet podľa vyššie uvedeného vzorca bude nasledovný: (0,3 x 1 438,52 eura x 3 mesiace / 2 x 1 chýbajúci zamestnanec) = 647,334 eura. O túto sumu sa zníži suma základného odvodu, takže výsledkom bude 646,67 eura (1 294 eur – 647,334 eura), ktorú musí zamestnávateľ za rok 2020 odviesť úradu práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky