Minimálna mzda od 1.1.2015

Od roku 2015 sa minimálna mzda zvyšuje na 380 eur.

Minimálna mzda od roku 2015

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 z 15. októbra 2014 bola ustanovená nová suma minimálnej mzdy na rok 2015.

Schválená suma minimálnej mzdy od roku 2015 je:

  • 380 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a
  • 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2015 na 380 eur predstavuje v porovnaní s rokom 2014, kedy bola výška minimálnej mzdy 352 eur, v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 7,95 % a v nominálnej výške o 28 eur.

Aktuálny návrh výšky minimálnej mzdy od 1.1.2021, nájdete v článku Minimálna mzda a štartovacia mzda od 1.1.2021 (návrh).

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa vzťahuje poskytovanie minimálnej mzdy na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ide napríklad o policajtov, hasičov, vojakov). Dôležité je, že pracovnoprávne vzťahy vznikajú uzatvorením pracovnej zmluvy ale aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, čo znamená, že ustanovenia o minimálnej mzde sa vzťahujú aj na dohodárov.

Výška minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce od 1. 1. 2015

V zmysle § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je každý zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Povinnosťou zamestnávateľa je priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 k Zákonníku práce. Klasifikácia stupňa náročnosti práce sa stanovuje podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej vykonanie zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zamestnávateľa, u ktorého je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákonník práce rozlišuje šesť stupňov náročnosti pracovných miest. V prílohe č. 1 tohto predpisu je ku každému stupňu náročnosti pracovného miesta uvedená všeobecná charakteristika. Zoznam konkrétnych pracovných miest s ich kategorizáciou podľa stupňa náročnosti práce neexistuje a vždy závisí od podmienok a povahy konkrétneho pracovného miesta . V nasledujúcej tabuľke uvádzame niekoľko možných príkladov na stupeň náročnosti práce podľa pracovného miesta.

Stupeň náročnosti práce Príklad pracovného miesta
1 upratovačka
2 predavačka
3 administratívna pracovníčka
4 hlavný účtovník
5 manažér výroby
6 generálny riaditeľ

Výška minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce sa vypočíta akosúčin hodinovej minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy, ak ide zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou, alebo mesačnej minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Prečítajte si tiež

Ak ide o zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou a jeho ustanovený týždenný pracovný čas je menej ako 40 hodín, sadzby minimálnych mzdových nárokov za hodinu sa úmerne zvyšujú. Sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu a sadzba zvýšeného minimálneho mzdového nároku za hodinu pri nižšom ustanovenom týždennom pracovnom čase sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.

Ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiacineodpracoval celý určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sadzba minimálneho mzdového nároku sa zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac a znížená sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov od roku 2015

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v EUR) Minimálna hodinová mzda v závislosti od ustanoveného týždenného pracovného času (v EUR)
40 hodín 38,75 hodiny 37,5 hodiny
1 1,0 380 2,1840 2,2545 2,3296
2 1,2 456 2,6208 2,7053 2,7955
3 1,4 532 3,0576 3,1562 3,2614
4 1,6 608 3,4944 3,6071 3,7274
5 1,8 684 3,9312 4,0580 4,1933
6 2,0 760 4,3680 4,5089 4,6592

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zvyšuje čistý prijem

Na zvýšenie minimálnej mzdy nadväzuje aj novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza tzv. odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Vďaka nej budú mať zamestnanci s príjmami do 570 eur v porovnaní s rokom 2014 vyššiu čistú mzdu. Najviac si pritom prilepšia práve zamestnanci s hrubou mzdou pohybujúcou sa na úrovni minimálnej mzdy 380 eur, kde bude výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie najvyššia. Podmienkou však je, že zamestnanci musia uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie svojmu zamestnávateľovi písomne oznámiť. Podobne sa aj zamestnávateľom takýchto zamestnancov zníži celková cena práce. Všetky informácie o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie si môžete podrobne prečítať v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015.

Slovenských zamestnávateľov ovplyvní aj minimálna mzda v Nemecku.

Odporúčame tiež články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky