Minimálna mzda a štartovacia mzda od 1.1.2021 (návrh)

Ako sa zvýši minimálna mzda od 1.1.2021? Vláda plánuje zaviesť aj novú, štartovaciu minimálnu mzdu. Koho sa má týkať a aké dane a odvody sa zaplatia pri novej minimálnej mzde?

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon o minimálnej mzde a ktorým sa dopĺňa Zákonník práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje uvedeným návrhom zákona zvýšiť od 1.1.2021 mesačnú minimálnu mzdu na 620 eur. Hodinová minimálna mzda bude od 1.1.2021 v sume 3,563 eur.

Vláda SR 26.8.2020 schválila navýšenie minimálnej mzdy pre rok 2021. Aká bude jej výška, nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Porovnanie minimálnej mzdy za roky 2020 a 2021

2020 2021 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda v eur 580 620 40
Hodinová minimálna mzda v eur 3,333 3,563 0,23

Zavedenie štartovacej minimálnej mzdy od 1.1.2021

Pre zamestnancov, ktorí boli pred nájdením zamestnania dlhodobo nezamestnaní (boli vedení na úrade práce dlhšie ako 12 mesiacov) budú mať nárok na tzv. štartovaciu minimálnu mzdu, ktorá bude od 1.1.2021 predstavovať 75 % z minimálnej mzdy. Zavedením štartovacej minimálnej mzdy plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporiť zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.

Štartovacia mesačná minimálna mzda bude od 1.1.2021 vo výške 465 eur. Hodinová štartovacia minimálna mzda bude vo výške 2,672 eur/hod. Štartovacia minimálna mzda sa bude uplatňovať maximálne počas 12 mesiacov od vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (napr. štátnozamestnanecký pomer).

Minimálna mzda od 1.1.2021 podľa stupňa náročnosti práce

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom v pracovnom pomere minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce. Minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnaných na pracovný pomer. Dohodári majú nárok na minimálnu mzdu, ale nemajú nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce. V jednoduchosti to znamená, že vedúca predajne pracujúca na dohodu môže mať od 1.1.2021 minimálnu mzdu pre 1. stupeň náročnosti práce (620 eur mesačne, resp. 3,563 eur za hod.). Na rozdiel od nej musí zamestnávateľ vedúcej predajne s uzatvoreným pracovným pomerom poskytnúť minimálnu mzdu stanovenú pre 3. stupeň náročnosti práce (868 eur mesačne, resp. 4,9882 eur za hod.).

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2021

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda v eur
1 1,0 620
2 1,2 744
3 1,4 868
4 1,6 992
5 1,8 1 116
6 2,0 1 240

Cena práce a čistá mzda od 1.1.2021

Od 1.1.2021 by sa mala zvýšiť hrubá minimálna mzda na sumu 620 eur, čo predstavuje nárast o 40 eur.  Pre zamestnávateľov bude zvýšenie hrubej mzdy znamenať vyššiu cenu práce na jedného zamestnanca. Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou 580 eur je v roku 2020 v sume 784,16 eur. Pri minimálnej mzde v sume 620 eur bude cena práce od 1.1.2021 vo výške 838,24 eur. Cena práce vzrastie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 54,08 eur na jedného zamestnanca s minimálnou mzdou.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec zaplatí v roku 2021 na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne o 5,36 eur viac. V roku 2020 platil zamestnanec z minimálne mzdy odvody vo výške 77,72 eur. Od 1.1.2021 bude zamestnanec s minimálnou mzdou platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v sume 83,08 eur.

Od 1.7.2020 sa zvýšila suma životného minima, ktorá bude mať za následok zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z aktuálnych 367,85 eur na sumu 375,95 eur od 1.1.2021. Nárast nezdaniteľnej časti základu dane bude mať v súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy pozitívny dopad na čistú mzdu zamestnanca. Pri minimálnej mzde 580 eur platnej v roku 2020 zaplatil zamestnanec na dani z príjmov sumu 25,54 eur. Od 1.1.2021 odvedie z minimálnej mzdy daň vo výške 30,58 eur, čo bude predstavovať nárast o 5,04 eur.

Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou je v roku 2020 v sume 476,74 eur. Zamestnanci si v roku 2021 prilepšia o 29,60 eur. Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou bude od 1.1.2021 vo výške 506,34 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojej stránke informovalo, že plánuje zaviesť dvojnásobnú sumu daňového bonusu na deti do 15 rokov. V roku 2020 si môže dvojnásobnú sumu daňového bonusu uplatniť rodič len na dieťa do 6 rokov. Od 1.1.2021 by si mohli dvojnásobnú sumu daňového bonusu uplatniť aj rodičia s deťmi od 7 do 15 rokov. O podrobnostiach k daňovému bonusu na dieťa Vás budeme informovať po jeho schválení.

Článok pokračuje pod reklamou

Čistá štartovacia mzda a cena práce pri štartovacej minimálnej mzde od 1.1.2021

V prípade, že zamestnávateľ zamestná osobu, ktorá bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 12 mesiacov (ďalej len “dlhodobo nezamestnaná osoba”), bude mu môcť na 12 mesiacov od vzniku pomeru poskytnúť tzv. štartovaciu minimálnu mzdu, ktorá by mala platiť od 1.1.2021. Štartovacia minimálna mzda by mala predstavovať 75 % z minimálnej mzdy. V roku 2021 bude hrubá štartovacia minimálna mzda vo výške 465 eur.

Zamestnávateľ, ktorý uzavrie pracovný pomer (nie dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) s dlhodobo nezamestnanou osobou, by mohol uplatniť odvodovú úľavu na zdravotné a sociálne poistenie, pričom hrubý mesačný príjem zamestnanca nesmie presiahnuť v roku 2021 sumu 731,64 eur. Na uplatnenie odvodovej úľavy bude musieť splniť niekoľko ďalších podmienok, ktoré nájde napríklad na stránke Sociálnej poisťovne a takisto na stránke príslušnej zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

V prípade, že môže zamestnávateľ uplatniť odvodovú úľavu na dlhodobo nezamestnanú osobu, tak za takéhoto zamestnanca nebude 12 mesiacov od vzniku pracovného pomeru platiť zdravotné poistenie. Odvodovú úľavu bude mať aj zamestnanec, takže tiež nebude platiť zdravotné poistenie.

Pri zamestnancovi pracujúcom v pracovnom pomere, na ktorého bude mať nárok na odvodovú úľavu na sociálne poistenie, zaplatí zamestnávateľ za takého zamestnanca len:

  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie.

Zamestnanec s odvodovou úľavou nebude platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Cena práce pri zamestnancovi so štartovacou minimálnou mzdou a s uplatnenou odvodovou úľavou na zdravotné a sociálne poistenie bude od 1.1.2021 v sume 469,88 eur. Zamestnanec so štartovacou minimálnou mzdou a s uplatnenou odvodovou úľavou zaplatí na dani z príjmov sumu 16,91 eur. Jeho čistá mzda bude od 1.1.2021 vo výške 448,09 eur.

Pokiaľ nebude možné uplatniť odvodovú úľavu, bude si môcť zamestnanec so štartovacou minimálnou mzdou uplatniť aspoň odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môže uplatniť zamestnanec, ktorého mzda je nižšia ako 570 eur. Pri vyššej mzde je odpočítateľná položka nulová. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre zamestnanca so mzdou 465 eur bude vo výške 210 eur, takže preddavky na zdravotné poistenie by platil iba z rozdielu.

Zamestnanec so štartovacou minimálnou mzdou a uplatnenou odpočítateľnou položkou na zdravotnom poistení zaplatí sumu 10,20 eur. Do Sociálnej poisťovne zaplatí odvody vo výške 43,71 eur. Daň z príjmov zamestnanca so štartovacou minimálnou mzdou a uplatnenou odpočítateľnou položkou na zdravotnom poistení bude vo výške 6,67 eur. Čistá mzda zamestnanca so štartovacou minimálnou mzdou a uplatnenou odpočítateľnou položkou na zdravotnom poistení bude od 1.1.2021 v sume 404,42 eur. Cena práce za zamestnanca so štartovacou minimálnou mzdou bude od 1.1.2021 v sume 628,67 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky