Minimálna mzda v Nemecku ovplyvní aj slovenských zamestnávateľov

Od roku 2015 bola v Nemecku zavedená minimálna mzda vo výške 8,50 eur/hodinu. Týka sa aj slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov (vodiči v preprave, montážni pracovníci, stavební robotníci, pomocní pracovníci, zamestnanci v službách a podobne).

Nemecký zákon o minimálnej mzde sa dotkne aj Slovákov

Spolková republika Nemecko schválila tzv. Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG), ktorý je možné preložiť ako Zákon upravujúci všeobecnú minimálnu mzdu (ďalej len „nemecký zákon o minimálnej mzde“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2015. Podľa neho má každý zamestnanec právo na vyplatenie minimálnej mzdy vo výške 8,50 eur za odpracovanú hodinu. Veľmi dôležitá je interpretácia tohto zákona z hľadiska územného rozsahu jeho pôsobnosti. Záväzky nemeckého zákona o minimálnej mzde sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa.

Poznámka: Odvetvové kolektívne zmluvy v Nemecku, ktoré už boli uzatvorené s hodinovou mzdou nižšou ako 8,50 eur, zostávajú naďalej v platnosti. Od 1. januára 2017 však musí ich výška dosiahnuť aspoň celoštátnu úroveň minimálnej mzdy 8,50 eur/hodinu.

Znamená to, že nemecký zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorý pochádza mimo územia Nemecka, napríklad zo Slovenskej republiky. Slovenský zamestnávateľ, ktorý vyšle svojho zamestnanca na výkon práce do zahraničia, tak bude musieť tomuto zamestnancovi počas výkonu práce na území Nemecka priznať nemeckú minimálnu mzdu vo výške 8,50 eur za hodinu. Nemecký zákon o minimálnej mzde sa tak dotkne najmä slovenských zamestnancov, ktorí pracujú ako vodiči v preprave, montážni pracovníci, stavební robotníci, pomocní pracovníci, zamestnanci v službách a podobne.

Príklad na uplatnenie nemeckej minimálnej mzdy pre slovenského zamestnávateľa

Slovenský zamestnávateľ sa zaoberá nákladnou prepravou. Pravidelne dostáva zákazky na prepravu tovaru zo Slovenska do Holandska. Trasa, ktorú musí vodič kamiónu pre transport tohto tovaru absolvovať, vedie aj cez Spolkovú republiku Nemecko. Vodič kamiónu počas svojej cesty do Holandska vykonáva svoju prácu na území Nemecka v rozsahu osem hodín. Počas tohto času je slovenský zamestnávateľ povinný tomuto zamestnancovi priznať nie mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve (za predpokladu, že nedosahuje aspoň 8,50 eur/hodinu), ale mzdu, ktorá zodpovedá aspoň nemeckej minimálnej mzde 8,50 eur na hodinu. Za osemhodinovú prácu vykonanú na území Nemecka bude patriť vodičovi kamiónu hrubá mzda vo výške 68 eur (osem hodín x 8,50 eur/hodinu).

Ostatné podmienky nemeckého zákona o minimálnej mzde

Podmienky nemeckého zákona o minimálnej mzde platia aj pre prácu zamestnanca vykonávanú na území Nemecka dočasne alebo aj keď tam bude tento zamestnanec musieť vykonať iba časť svojej práce. Rovnako sa nemecký zákon o minimálnej mzde bude vzťahovať aj na slovenského zamestnávateľa, ktorý pridelí svojich zamestnancov nemeckej firme či akejkoľvek inej firme, ak títo zamestnanci budú pracovať na území Nemecka (napríklad pracovné agentúry). Podnikateľ, ktorý zapojí iného dodávateľa do poskytovania prác alebo služieb (subdodávateľský spôsob) na území Nemecka, ručí za záväzky tohto dodávateľa zaplatiť minimálnu mzdu pre týchto zamestnancov. Ručenie za záväzky dodávateľa z titulu vyplatenie minimálnej mzdy je upravené v § 14 súvisiaceho predpisu Arebeitnehmer-Entsendegesetz.

V nemeckom zákone o minimálnej mzde sa upravuje aj výplata minimálnej mzdy. Mzda musí byť vyplatená v dohodnutom čase, avšak najneskôr do posledného bankového dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonávala. Bankovým dňom sa vo všeobecnosti rozumie akýkoľvek deň, keď banky vykonávajú svoju činnosť a nejde o deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna. Minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov, pričom osobitné podmienky platia pre praktikantov a dlhodobo nezamestnaných, na ktorých sa minimálna mzda počas prvých šiestich mesiacov zamestnania nevzťahuje.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov vysielajúcich svojich zamestnancov na prácu do Nemecka

Podľa nemeckého zákona o minimálnej mzde budú musieť zahraniční zamestnávatelia výkon práce svojich zamestnancov na území Nemecka vopred oznamovať nemeckým orgánom. Zamestnávateľ so sídlom v zahraničí, ktorého zamestnanec bude vykonávať akúkoľvek prácu na území Nemecka, je povinný ešte pred začatím tejto práce alebo výkonu služby písomne v nemeckom jazyku oznámiť príslušnému úradu colnej správy Nemecka tieto informácie:

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnancov pracujúcich v Nemecku,
  2. začiatok vykonávania a predpokladané trvanie pracovnej činnosti zamestnancov,
  3. miesto výkonu pracovnej činnosti zamestnancov,
  4. miesto v Nemecku, kde sa budú nachádzať dokumenty podľa § 17 nemeckého zákona o minimálnej mzde vzťahujúce sa na jej vyplácanie,
  5. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa povereného zástupcu zamestnávateľa v Nemecku,
  6. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa povereného zástupcu zamestnávateľa v Nemecku na preberanie pošty, ak ním nie je osoba podľa piateho bodu.

Okrem vyššie uvedených informácií musí byť súčasťou tohto oznámenia aj prehlásenie zamestnávateľa, že sa zaručuje dodržiavať záväzok vyplatenia minimálnej mzdy v súlade s § 20 nemeckého zákona o minimálnej mzde.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti vytvárania a poskytovania dokumentácie

Povinnosťou zamestnávateľa, ktorého zamestnanci:

  • pracujú na čiastočný úväzok (mesačná mzda neprekračujúca 450 eur) alebo pracujú najviac dva mesiace do roka, prípadne 50 pracovných dní alebo
  • pracujú v doprave, špedícii, logistike, stavebníctve, gastronómii a pohostinstve, opatrovateľských službách, lesnom hospodárstve, v oblasti čistenia budov alebo stavania a skladania stánkov na veľtrhoch a výstavách

je zaznamenať začiatok, koniec a trvanie denných prác každého zamestnanca najneskôr do nasledujúceho dňa po siedmom dni od začatia prác. Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný na príslušnom mieste archivovať po dobu dvoch rokov. Ak výkon práce trvá dlhšie ako dva roky, archivácia dokumentov je tiež len dva roky. Počas plynutia týchto lehôt sú pracovníci colnej správy Nemecka oprávnení kedykoľvek si tieto dokumenty vyžiadať k nahliadnutiu.

Kontrolu dodržiavania predpisov bude vykonávať colná správa Nemecka

Dohľad nad dodržiavaním povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z nemeckého zákona o minimálnej mzde bude vykonávať colná správa Nemecka. Pracovníci colnej správy budú oprávnení k nahliadnutiu do zmlúv, dokumentov a iných obchodných listín, ktoré budú priamym alebo nepriamym spôsobom dokazovať vyplácanie minimálnej mzdy zamestnancom vykonávajúcim prácu na území Nemecka.

Zamestnávatelia sú povinní v tejto súvislosti s colnou správou spolupracovať. Colná správa spolu s ostatnými prizvanými orgánmi si bude môcť vymieňať údaje aj s príslušnými inštitúciami iných krajín patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru za účelom získania informácií, či si zamestnávateľ so sídlom v príslušnej krajiny svoje povinnosti vo vyplatení minimálnej mzdy riadne plní.

Sankcie za nedodržiavanie nemeckého zákona o minimálnej mzde

Nemecký zákon o minimálnej mzde pomerne podrobne vymedzuje v § 21 sankcie za jeho nedodržiavanie. Pre nedodržanie tohto predpisu sa môže zamestnávateľ dopustiť priestupku, správneho deliktu či dokonca trestného činu. Napríklad ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi minimálnu mzdu alebo mu ju nevyplatí včas, považuje sa takéto konanie za trestný čin a hrozí mu pokuta do výšky 30 000 eur.

V prípade, že podnikateľ poverí iný podnikateľský subjekt (subdodávateľa), o ktorom vie alebo z nedbanlivosti nevie, že pri plnení tejto zmluvy odmeny zamestnancov nie sú vyplácané v súlade s nemeckým zákonom o minimálnej mzde alebo včas, môže byť sankciovaný sumou až do 500 000 eur. Firmy, ktorým bola právoplatne uložená pokuta vo výške viac ako 2 500 eur, budú automaticky vylúčené z verejných zákaziek.

Súvisiace právne predpisy a odporúčané odkazy

Na internetovej adrese nemeckého právneho portálu vám môže významne pomôcť v zorientovaní sa prezretie úplného znenia nemeckého zákona o minimálnej mzde so všetkými jeho podrobnosťami. So samotným zákonom o minimálnej mzde úzko súvisí aj zákon Arbeitnehmer-Entsendegesetz, ktorý upravuje podmienky vysielania zamestnancov na prácu do Nemecka zo zahraničia. Podrobné informácie o všetkých súvislostiach nemeckého zákona o minimálnej mzde a povinnostiach zamestnávateľa je tiež možné nájsť na internetovej stránke nemeckého colného orgánu, ktorá je dostupná aj v anglickom a francúzskom jazyku.

Ak Vás zaujíma výška minimálnej mzdy na Slovensku od roku 2015, prečítajte si článok Minimálna mzda od 1.1.2015.

Aktualizované (31.1.2015): Informácia o čiastočnom moratóriu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Nemecko uložilo prechodne čiastočné moratórium na vykonávanie nemeckého zákona o minimálnej mzde. Vyhlásila to nemecká ministerka práce Andrea Nahles, pričom vo svojom oznámení zdôrazňuje, že dočasné neuplatňovanie nemeckého zákona o minimálnej mzde vrátane jeho vykonávacích predpisov sa vzťahuje len na „čistý transport“, teda prepravu uskutočňovanú cez územie Nemecka. Na iné druhy dopravy  vrátane nakladania a vykladania tovaru na území Nemecka a tiež aj dopravu so začiatkom alebo koncom na území Nemecka (tzv. kabotáž) ako aj na všetky ostatné činnosti a výkon práce v Nemecku sa naďalej všetky predpisy uplatňujú v plnom rozsahu.

Zdroj aktualizovanej informácie: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky