Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015

Od roku 2015 sa vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie zvýši čistá mzda vyše 600 tisíc zamestnancom s najnižšími príjmami.

Novinka vo výpočte vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2015, prináša novinku v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie. Novela zákona o zdravotnom poistení nadväzuje na zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2015 na úroveň 380 eur mesačne a 2,184 eura za hodinu. Cieľom odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je zvýšenie čistej mzdy nízkopríjmových zamestnancov a kompenzácia zvýšených mzdových nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so zvýšením minimálnej mzdy. Od opatrenia si vláda tiež sľubuje aj pokles nezamestnanosti.

Ktorých zamestnancov sa bude týkať odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu sa bude vzťahovať len na zamestnancov, a to tých, ktorí majú príjem z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenienie je možné uplatniť na zamestnancov vykonávajúcich závislú prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a na zamestnancov, u ktorých si zamestnávateľ uplatňuje odvodovú úľavu na dlhodobo nezamestnaných.

O odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie sa teda napríklad nebude znižovať ani vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia z príjmov z dividend, príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa tak viaže vždy len na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie odpočítateľnej položky.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Článok pokračuje pod reklamou

Spôsob uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Princíp uplatnenia odpočítateľnej položky spočíva v tom, že vymeriavací základ pre výpočet preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca s nárokom na uplatnenie odpočítateľnej položky sa bude znižovať o odpočítateľnú položku . Vymeriavacím základom zamestnanca, z ktorého sa počíta poistné, je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, teda hrubá mzda zamestnanca alebo hrubý príjem zamestnanca.

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie je možné uplatňovať ako:

  • mesačnú odpočítateľnú položku,
  • odpočítateľnú položku v ročnom zúčtovaní poistného .

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si bude môcť mesačne uplatniť len ten zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky pre jej uplatnenie a ktorý v danom kalendárnom mesiaci mal len jedného zamestnávateľa alebo nebol súčasne aj samostatne zárobkovo činnou osobou (nie je oprávnený na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov ). Pri mesačnom uplatnení odpočítateľnej položky bude vymeriavacím základom hrubá mzda zamestnanca znížená o odpočítateľnú položku a pri výpočte vymeriavacieho základu na účely mesačného preddavku na zdravotné poistenie sa bude príjem zamestnanca znižovať o odpočítateľnú položku.

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si nebude môcť mesačne uplatniť zamestnanec, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou. Takýto zamestnanci si budú môcť odpočítateľnú položku uplatniť až v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré im vykoná príslušná zdravotná poisťovňa.

Mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Výška odpočítateľnej položky je v závislosti od hrubej mzdy zamestnanca najviac 380 eur mesačne. Ak je hrubá mzda zamestnanca nižšia alebo rovná sume 380 eur, výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie bude rovná výške hrubej mzdy zamestnanca a z príjmu takéhoto zamestnanca nebude samotný zamestnanec ani zamestnávateľ platiť žiadne zdravotné odvody.S rastom príjmu zamestnanca nad úroveň 380 eur sa bude výška odpočítateľnej položky postupne znižovať a keď mesačný príjem zamestnanca dosiahne 570 eur, bude výška odpočítateľnej položky 0 eur.

Ak bude výška príjmu zamestnanca presahovať sumu 380 eur, bude sa mesačná výška odpočítateľnej položky znižovať o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorý prevyšuje sumu 380 eur. Znamená to, že u zamestnancov s príjmom vyšším ako 380 eur ale zároveň nižším ako 570 eur, sa bude výška odpočítateľnej položky vypočítavať podľa nasledujúceho vzorca: 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur).

Výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Mesačný príjem zamestnanca Výška mesačnej odpočítateľnej položky
a) nižší ako 380 eur rovná výške mesačného príjmu zamestnanca
b) 380 eur 380 eur
c) vyšší ako 380 eur ale nižší ako 570 eur 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur)
d) 570 eur a viac nula

V prípade, že poistenec nebol zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca, výška odpočítateľnej položky sa bude alikvotne znižovať v závislosti od počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy poistenec nebol zamestnancom. Na účely výpočtu sa výška vypočítanej odpočítateľnej položky zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.

Oznamovacie povinnosti zamestnanca pre uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky

Pre mesačné uplatnenie odpočítateľnej položky si bude musieť zamestnanec splniť jednu oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi. Odpočítateľná položka sa zavádza od 1. januára 2015 a zamestnanec, ktorému od 1. januára 2015 vznikne nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, bude povinný túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi písomne oznámiť do 25. januára 2015. Nový zamestnanec, ktorému pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vznikne nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa vzniku tohto pomeru.

Zamestnanec je tiež povinný zamestnávateľovi písomne oznámiť aj zmenu týchto skutočností, tzn. ak mu zanikne nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky (napríklad získa živnostenské oprávnenie), a to v lehote do ôsmich dní odo dňa tejto zmeny. Vzor písomného oznámenia zamestnanca je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Ak si ale zamestnanec bude uplatňovať ročnú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, nemusí zamestnávateľovi poskytovať žiadne oznámenia , ale odpočítateľná položka sa vypočíta a uplatní na základe ročného zúčtovania poistného, ktoré mu vykoná jeho zdravotná poisťovňa.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v ročnom zúčtovaní poistného

Ak si zamestnanec nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku mesačne, môže si ju uplatniť v ročnom zúčtovaní poistného. V prípade uplatnenia odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného bude jej výška najviac 4 560 eur ročne (12-násobok mesačnej výšky odpočítateľnej položky 380 eur). Ak bude výška ročného príjmu zamestnanca s nárokom na odpočítateľnú položku nižšia alebo rovná sume 4 560 eur, bude sa výška ročnej odpočítateľnej položky rovnať výške ročného príjmu zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Naopak, s rastúcou výškou ročného príjmu nad hranicu 4 560 eur sa bude výška ročnej odpočítateľnej položky znižovať o dvojnásobok rozdielu medzi ročným príjmom zamestnanca a sumou 4 560 eur. Potom sa výška odpočítateľnej položky vypočíta ako: 4 560 eur – 2 x (ročný príjem zamestnanca - 4 560 eur). Od dosiahnutia ročného vymeriavacieho základu v sume 6 840 eur (12-násobok hraničnej mesačnej sumy 570 eur) bude ročná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie 0 eur.

Výška ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Ročný príjem zamestnanca Výška ročnej odpočítateľnej položky
a) nižší ako 4 560 eur rovná výške ročného príjmu zamestnanca
b) 4 560 eur 4 560 eur
c) vyšší ako 4 560 eur ale nižší ako 6 840 eur 4 560 eur – 2 x (ročný príjem zamestnanca – 4 560 eur)
d) 6 840 eur a viac nula

Podobne, ako pri mesačnom uplatňovaní odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, aj pri jej ročnom uplatňovaní sa bude výška odpočítateľnej položky znižovať, ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého roka. Odpočítateľná položka sa bude alikvotne znižovať v závislosti od počtu kalendárnych dní kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky . Odpočítateľná položka zamestnanca, ktorý mal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky počas roka u viacerých zamestnávateľov, sa medzi všetkých zamestnávateľov uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa.

Po vykonaní ročného zúčtovania môže nastať situácia, že zdravotná poisťovňa po zohľadnení odpočítateľnej položky vypočíta zamestnancovi preplatok na poistnom. Takýto príjem bude podľa doplneného ustanovenia v zákone o dani z príjmov zdaňovaný zrážkovou daňou so sadzbou 19 % zo základu dane, ktorým je výška preplatku na poistnom. Zrážku dane vykoná zdravotná poisťovňa a preplatok na poistnom už po odpočítaní zrážkovej dane vráti platiteľovi poistného, ktorým je zamestnávateľ, ktorý tieto prostriedky poukáže zamestnancovi.

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca so zohľadnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Zamestnanec je odmeňovaný časovou mzdou s hodinou sadzbou 2,90 eur/hodinu. Počas celého kalendárneho mesiaca bol zamestnancom u rovnakého zamestnávateľa, ktorému včas predložil oznámenie nároku na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie. V danom kalendárnom mesiaci odpracoval 160 hodín a jeho hrubá mzda bola vo výške 464 eur. Výpočet čistej mzdy tohto zamestnanca po zohľadnení odpočítateľnej položky je znázornený v nasledujúcej tabuľke.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca s nárokom na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie

Riadok Položka Suma v EUR Výpočet
A Hrubá mzda 464 160 x 2,90
B Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie 212 380 – 2 x (464 – 380)
C Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie (A – B) 252 464 - 212
D Zdravotné poistenie (4 % z C) 10,08 0,04 x 252
E Sociálne poistenie (9,4 % z A) 43,61 0,094 x 464
F Čiastkový základ dane z príjmov (A – D – E) 410,31 (464 – 10,08 – 43,61)
G Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 1/12 z 3803,33
H Základ dane z príjmov (F – G) 93,37 410,31 - 316,94
I Preddavok na daň z príjmov (19 % z H) 17,74 0,19 x 93,37
J Čistá mzda (A – D – E – I) 392,57 (464 – 10,08 – 43,61 – 17,74)

Pozrite si aj niekoľko príkladov s konkrétnymi číslami, ktoré ilustrujú vplyv odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pri rôznych úrovniach hrubej mzdy na daňovo-odvodové dopady pre zamestnanca a zamestnávateľa v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a jej dopady. V tomto článku nájdete vyčíslenie prilepšenia pre zamestnanca na čistej mzde a úspory pre zamestnávateľa na celkovej cene práce od roku 2015  v porovnaní s rokom 2014.

Na ktorých zamestnancov sa vzťahuje odpočítateľná položka v roku 2016 a ako ju vypočítať sa dozviete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky