Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2015

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu. Aké sú sumy pre rok 2015?

Daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2015

V oblasti daní nenastali v roku 2015 oproti roku 2014 takmer žiadne zmeny. Viacero veličín sa odvíja od výšky životného minima, ktoré sa k 1.7.2014 nezmenilo a ostalo v rovnakej výške . Z tohto dôvodu ostávajú v platnosti v rovnakej výške: suma, od ktorej sa uplatňuje sadzba dane 25% aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, resp. aj na manželku/manžela.

Zo mzdy zamestnanca sú odvádzané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je:

  • 19 % z tej časti základu dane , ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2015 je táto suma 35 022,31 €),
  • 25 % z tej časti základu dane , ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú v roku 2015 platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 918,53 € mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2015

Ak daňovník v roku 2015 dosiahne základ dane, ktorý

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 198,09 €, t.j. 19 809 €), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 198,09 eura, t.j. 3 803,33 €),
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (19 809 €), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 755,578 €) a jednej štvrtiny základu dane ; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2015

Výška základu dane Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka
nižší/rovný 100-násobok životného minima (19 809 €) 19,2 x 198,09 € = 3 803,33 €
vyšší ako 100-násobok životného minima (19 809 €) 8 755,578 € – (0,25 x základ dane)
(ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka)

Suma 316,94 € predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Vzor tohto tlačiva je platný od 1. januára 2014, platí aj pre rok 2015 a nájdete ho spolu s ďalšími tlačivami týkajúcimi sa závislej činnosti v tomto článku. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si na základe vyhlásenia môže zamestnanec uplatňovať u zamestnávateľa daňový bonus.Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. júla 2014 vo výške 21,41 € a bude platiť až do 31. decembra 2015. Daňový bonus sa po novom bude meniť vždy k 1.1., nie k 1.7., ako tomu bolo doteraz.

Odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2015

Z vymeriavacieho základu odvádza „klasický“ zamestnanec 13,4 % (9,4 % na poistné do Sociálnej poisťovne a 4 % na preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne). Pre zamestnanca nie je stanovený minimálny vymeriavací základ, je však stanovená minimálna mzda. Maximálne vymeriavacie základy stanovené sú a aj v roku 2015 sa zvyšujú, a to z 4 025 € na 4 120 €.

Podrobnejšie informácie o výške jednotlivých odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1. 1. 2015

Prečítajte si aj: Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015

Sumy ovplyvňujúce čistú mzdu v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014

Položka 2014 2015
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 803,33 € 3 803,33 €
Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 € 316,94 €
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 4 025,00 € 4 120,00 €
Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie 4 025,00 € 4 120,00 €
Minimálna mzda 352,00 € 380,00 €

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú hrubú mzdu vo výške 800 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). Zmení sa jeho čistá mzda v roku 2015 oproti roku 2014?

  Položka Rok 2014 aj 2015
A Hrubá mzda zamestnanca 800,00 €
B Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 % x A) 107,20 €
C Čiastkový základ dane (A – B) 692,80 €
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (1/12) 316,94 €
E Príjem zdaňovaný preddavkom (C – D) 375,86 €
F Preddavok na daň  (19 % x E) 71,41 €
G Čistá mzda (A – B – F) 621,39 €

Vzhľadom na to, že výška nezdaniteľnej časti na daňovníka sa nezmenila, ani sadzba pre odvody sa nemení, výška čistej mzdy zamestnanca ostáva v roku 2015 rovnaká, ako bola v roku 2014.

Na záver uvádzame porovnávaciu tabuľku pre zamestnancov s rôznou výškou príjmov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 (v prípade, že si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa mesačnú nezdaniteľnú časť na daňovníka). V posledných dvoch prípadoch (pi hrubej mzde 4000 € a 5000 €) sa okrem 19 % sadzby dane uplatňuje už aj sadzba dane 25 %.

Upozornenie: V tabuľke uvádzame pri zamestnancovi s hrubou mzdou 300 € a 500 € výšku odvodov bez uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorá bola zavedená od 1. januára 2015. Ide o položku, o ktorú znižuje vymeriavací základ zamestnanca, čo má za následok neplatenie alebo zníženie odvodovej povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Výška odpočítateľnej položky je najviac 380 eur mesačne. Zamestnanci s hrubou mzdou 380 eur teda preddavky na zdravotné poistenie nie sú povinní platiť. Pri raste hrubej mzdy (vymeriavacieho základu) sa odpočítateľná položka postupne znižuje. Keď vymeriavací základ dosiahne 570 eur, výška odpočítateľnej položky je nulová. Je na zamestnancovi, či sa rozhodne si túto odpočítateľnú položku uplatňovať mesačne. Prečítajte si viac v článku: Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015

  2014 2015
Hrubá mzda Odvody zamestnanca Preddavok na daň Čistá mzda Odvody zamestnanca Preddavok na daň Čistá mzda
380,00 € 50,92 € 2,30 € 326,78 € 50,92 € 2,30 € 326,78 €
500,00 € 67,00 € 22,05 € 410,95 € 67,00 € 22,05 € 410,95 €
1000,00 € 134,00 € 104,32 € 761,68 € 134,00 € 104,32 € 761,68 €
2000,00 € 268,00 € 268,86 € 1463,14 € 268,00 € 268,86 € 1463,14 €
3000,00 € 402,00 € 433,40 € 2164,60 € 402,00 € 433,40 € 2164,60 €
4000,00 € 536,00 € 611,65 € 2852,35 € 536,00 € 611,65 € 2852,35 €
5000,00 € 539,35 € 860,81 € 3599,84 € 552,08 € 857,63 € 3590,29 €

Ak by mal zamestnanec nárok na daňový bonus, preddavok na daň by sa mu znížil o sumu mesačného daňového bonusu, ktorý výške 21,41 € (platí počas celého roka 2015).

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky