Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Aké kroky je potrebné urobiť na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a na aké lehoty si dávať pozor?

Účtovnú závierku upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Konkrétne ustanovenie, ktoré sa týka účtovnej závierky, nájdete v § 17 zákona. Účtovná jednotka sa pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve musí riadiť okrem zákona o účtovníctve, aj opatrením Ministerstva financií SR o postupoch účtovania.

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva je povinná zostaviť účtovnú závierku v roku 2019 (za rok 2018)

V sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) účtovať tí podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri (t.j. všetky obchodné spoločnosti ako je napr. s.r.o., a.s., a družstvá).

Dobrovoľne však môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci ostatní podnikatelia, t.j. aj osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra (napr. živnostník, advokát a pod.). Viac informácií o tom, kto musí účtovať v sústave podvojného účtovníctve si môžete prečítať v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva sa musí zatriediť do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, sa musí zatriediť do veľkostnej skupiny.

Podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa vybrané účtovné jednotky uvedené nižšie triedia do nasledujúcich veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka, alebo
 • veľká účtovná jednotka.

Do veľkostných skupín sa zatrieďujú nasledovné účtovné jednotky:

 • obchodná spoločnosť,
 • družstvo,
 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 • fyzická osoba – podnikateľ zapísaná do obchodného registra na vlastnú žiadosť,
 • pozemkové spoločenstvo.

Pri zatriedení do veľkostnej skupiny účtovná jednotka postupuje podľa výšky celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov počas účtovného obdobia. Ak je účtovná jednotka už zatriedená a zistí, že po dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach presiahla alebo prestala spĺňať podmienky uvedené v § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia.

Viac informácií o zatriedení účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny si môžete prečítať v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Súčasti účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje okrem všeobecných náležitostí, ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo, IČO, deň ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, či deň jej zostavenia, aj tieto súčasti:

 • súvahu,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky.

Kroky účtovnej jednotky pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Ešte pred uzavretím účtov hlavnej knihy a pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve je potrebné, aby účtovná jednotka vykonala určité uzávierkové práce, medzi ktoré patrí napr.:

Prečítajte si tiež
 • zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré súvisia s rokom 2018 (napr. zaúčtovanie vystavených či prijatých faktúr a dobropisov a iné účtovné doklady, ktoré patria do roku 2018 – napr. bankové výpisy, odpisy majetku, nevyfakturované dodávky a pod.),
 • tvorba opravných položiek k majetku či k pohľadávkam a zaúčtovanie rezerv,
 • kontrola bilančnej kontinuity (kontrola zhody konečných zostatkov účtov k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 2017 so začiatočným zostatkom účtov k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia 2018),
 • vykonanie inventúr a inventarizácie zostatkov všetkých súvahových účtov,
 • a iné.

Viac informácií o uzávierkových prácach pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve si môžete prečítať v článku 10 krokov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019 a Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania.

Článok pokračuje pod reklamou

Deň podania a zostavenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je podľa zákona o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, avšak iba v tom prípade ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je aj lehotou na zostavenie účtovnej závierky a jej uloženie do registra účtovných závierok.

Osobitný predpis, ktorým je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) však ustanovuje lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov a tým aj účtovnej závierky do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31.3.2019 (nakoľko tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, termínom na podanie je 1.4.2019). Uvedené znamená, že účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a uložiť ju do registra účtovných závierok v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov (t.j. do 1.4.2019 alebo do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania).

Uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok znamená jej podanie správcovi dane v uvedenom termíne. Správca dane už účtovnú závierku za účtovnú jednotku uloží do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka si dátum zostavenia účtovnej závierky určí sama podľa svojich vnútorných predpisov.

Deň schválenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve musí byť schválená v účtovnej jednotke najneskôr do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa zostavuje (t.j. ak sa zostavuje účtovná závierka za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018, je potrebné účtovnú závierku schváliť do 31.12.2019).

Účtovnú závierku je potrebné schváliť do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia.

Účtovná jednotka môže uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok schválenú alebo neschválenú účtovnú závierku. V prípade, ak však účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná oznámiť jej schválenie do 15 pracovných dní od jej schválenia. Toto oznámenie je povinná účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok.

O postupe schválenia účtovnej závierky a uloženia schválenia do registra účtovných závierok (v článku sú uvedené dátumy za rok 2018, ale postup je aktuálny aj pre rok 2019) si môžete prečítať v článku Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018.

Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky za rok 2018, si prečítajte v článku Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky