Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Všeobecné informácie o povinnosti zostavenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, súčastiach účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, o termínoch na zostavenie a schválenie závierky sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa vybrané účtovné jednotky uvedené nižšie triedia do nasledujúcich veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka, alebo
 • veľká účtovná  jednotka.

Do veľkostných skupín sa zatrieďujú obchodné spoločnosti, družstvá, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a účtujú v sústave podvojného účtovníctve, fyzické osoby – podnikatelia zapísaní do obchodného registra na vlastnú žiadosť a pozemkové spoločenstvá.

Pri zatriedení do veľkostnej skupiny účtovná jednotka postupuje podľa výšky celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov počas účtovného obdobia. Ak je účtovná jednotka už zatriedená a zistí, že po dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach presiahla alebo prestala spĺňať podmienky uvedené v § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia.

Viac informácií o zatriedení účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny si môžete prečítať v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Spôsob podania účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Tie účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s.r.o., a.s.) sú povinné podať účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov len elektronicky.

Účtovné jednotky, ktoré do obchodného registra zapísané nie sú (napr. nadácie, občianske združenia), môžu podať účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním v listinnej forme.

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva podáva účtovnú závierku na aktuálnom vzore, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR, a to buď na tlačive:

 • účtovná závierka mikro účtovnej jednotky,
 • účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – malá a veľká účtovná jednotka.

Napriek tomu, že pre malé a veľké účtovné jednotky je jednotný vzor účtovnej závierky, opatrenia pre ich zostavenie sú rozdielne (iné pre malú účtovnú jednotku a iné pre veľkú účtovnú jednotku).

Vyplnenie účtovnej závierky u mikro účtovnej jednotky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky obsahuje 5 strán, pričom obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát. Súčasťou účtovnej závierky je aj uloženie poznámok na portál finančnej správy, avšak poznámky sa podávajú ako príloha samostatne, pričom výkaz ziskov a strát je samotnou súčasťou účtovnej závierky.

Prvá strana účtovnej závierky obsahuje všeobecné náležitosti, ktorými sú:

 • dátum ku ktorému bola účtovná jednotka zostavená: uvádza sa tu dátum spravidla k 31.12.2018 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok),
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • IČO,
 • SK NACE,
 • vyznačenie o akú účtovnú závierku ide (riadna, mimoriadna, priebežná),
 • zdaňovacie obdobie od – do, za ktoré sa účtovná závierka zostavila, ako aj bezprostredne prechádzajúce obdobie od – do,
 • obchodné meno (názov) účtovnej jednotky,
 • sídlo účtovnej jednotky (ulica, číslo, PSČ, obec, označenie obchodného registra a číslo zápisu  obchodnej spoločnosti, tel. číslo, faxové číslo, emailová adresa),
 • dátum zostavenia účtovnej závierky (spravidla je to dátum od 1.1.2019 do 31.3.2019, v prípade, ak účtovná jednotka neoznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania),
 • dátum schválenia účtovnej závierky: tento dátum nemusí byť uvedený, ak účtovná jednotka ešte závierku neschválila,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo jej člena alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou (ak sa podáva účtovná závierka v listinnej podobe).

Strana 2 a 3 obsahuje údaje súvahy mikro účtovnej jednotky, a to nasledovné:

 • strana 2 obsahuje aktíva: na tejto strane vyplní účtovná jednotka netto čiastky za bežné účtovné obdobie a netto čiastky za bezprostredne účtovné obdobie. Uvádzajú sa tu údaje o majetku, a to obežného (zásoby, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky,  finančný majetok) ako aj neobežného majetku (dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok),
 • strana 3 obsahuje pasíva: tu taktiež vyplní účtovná jednotka čiastky za bežné účtovné obdobie ako aj netto čiastky za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie. Uvádzajú sa tu údaje o vlastnom imaní a záväzkoch mikro účtovnej jednotky.

Strana 4 a 5 obsahuje údaje výkazu ziskov a strát mikro účtovnej jednotky. Vo výkaze ziskov a strát uvádza účtovná jednotka hodnoty nákladov, t.j. účtovej triedy 5 a výnosov, t.j. účtovej triedy 6, a to za bežné účtovné obdobie, ako aj bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

Článok pokračuje pod reklamou

Je dôležité, aby si účtovná jednotka skontrolovala, či sa jej rovnajú v mikro účtovnej závierke nasledovné riadky:

 • suma v riadku 01 (majetok) v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať sume v riadku 24 (vlastné imanie a záväzky) v stĺpci 3 a 4,
 • suma v riadku 38 (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení) v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať sume v riadku 33 (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení) v stĺpci 3 a 4.

Ak sa uvedené riadky súm v mikro účtovnej závierky rovnajú, potom je súvaha ako aj výkaz ziskov a strát správne vyplnený.

To, ako majú vyzerať poznámky a čo obsahovať si môžete pozrieť a stiahnuť v obsahovej náplni poznámok k mikro účtovnej závierke.

Ako sme už uviedli, účtovná jednotka priloží poznámky ako prílohu účtovnej závierky vo formáte PDF na portál finančnej správy pri podávaní účtovnej závierky (ak sa podáva elektronicky).

Vyplnenie účtovnej závierky u malej/veľkej  účtovnej jednotky v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovná závierka pre malú a veľkú účtovnú závierku je jednotná pre obe veľkostné skupiny, avšak líši sa opatrenie, podľa ktorého tieto účtovné jednotky postupujú. Účtovná závierka obsahuje viac údajov ako závierka mikro účtovnej jednotky, o čom svedčí aj počet strán, a to 12. Rovnako aj účtovná závierka malej a veľkej účtovnej obsahuje súvahy, výkaz ziskov a strát ako aj poznámky.

Prečítajte si tiež

Prvou stranou účtovnej závierky sú rovnaké všeobecné náležitosti, ako u účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky, avšak obsahuje ešte stĺpec pre vyplnenie veľkostnej skupiny danej účtovnej jednotky, a to či ide o malú alebo veľkú účtovnú jednotku.

Strana 2 až 9 obsahuje údaje súvahy malej/veľkej účtovnej jednotky, a to nasledovné:

 • strana 2 až 7 obsahuje aktíva: tu uvedie účtovná jednotka údaje za bežné účtovné obdobie v brutto sume, sumu korekcia a nakoniec údaje v netto sume (t.j. brutto – korekcia). Korekciu robíme napríklad pri účtoch dlhodobého hmotného majetku, kde suma brutto je obstarávacia cena majetku, suma korekcie je výška oprávok k danému majetku a suma netto je rozdiel sumy brutto a korekcie,
 • strana 7 až 9 obsahuje pasíva: tu uvedie účtovná jednotka údaje za bežné účtovné obdobie a taktiež aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Strana 10 až 12 obsahuje údaje výkazu ziskov a strát malej/veľkej účtovnej jednotky. Tu uvádza účtovná jednotka hodnoty nákladov (účtová trieda 5) a hodnoty výnosov (účtová trieda 6) za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Po vyplnení údajov účtovnej závierky je potrebné aby si aj malá/veľká účtovná jednotka skontrolovala nasledovné riadky v účtovnej závierke, ktoré pri správnom vyplnení údajov by sa mali rovnať:

 • suma v riadku 01 (majetok) v stĺpci 2 a 3 sa musí rovnať sume v riadku 79 (vlastné imanie a záväzky) v stĺpci 4 a 5,
 • suma v riadku 61 (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení) v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať sume v riadku 100 (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení) v stĺpci 4 a 5.

Obsahovú náplň poznámok malej/veľkej účtovnej jednotky si môžete taktiež stiahnuť:

obsahová náplň poznámok malej účtovnej jednotky alebo obsahová náplň poznámok veľkej účtovnej jednotky k účtovnej závierke.

Spracované poznámky účtovná jednotka uloží vo formáte PDF ako prílohu účtovnej závierky na portál finančnej správy pri jej podávaní (ak je podanie vykonané elektronicky).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky