Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018

Účtovná jednotka, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 spolu s účtovnou závierkou za rok 2017 bez dátumu jej schválenia, je povinná oznámiť správcovi dane schválenie účtovnej závierky. Nová lehota je 15 dní.

Kto schvaľuje účtovnú závierku?

Účtovnú závierku obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, a to môže byť:

  • v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným: valné zhromaždenie,
  • v družstve: členská schôdza,
  • v štátnom podniku: ústredný orgán štátnej správy.

Iné účtovné jednotky schvaľujú účtovnú závierku v zmysle osobitných predpisov.

Aký je termín na schválenie účtovnej závierky v roku 2018?

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) musí účtovná jednotka schváliť účtovnú závierku najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Nakoľko účtovné obdobie môže byť kalendárny alebo hospodársky rok, termín na schválenie účtovnej závierky je:

  • pri používaní kalendárneho roka, t. j. napríklad od 1.1.2017 do 31.12.2017: termín na schválenie účtovnej závierky je do 31.12.2018,
  • pri používaní hospodárskeho roka, t. j. napríklad od 1.4.2017 do 31.3.2018: termín na schválenie účtovnej závierky je do 31.3.2019.

Do termínu na schválenie účtovnej závierky môže účtovná jednotka otvárať účtovné knihy a meniť v nich údaje. Nakoľko účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, výnosoch, nákladoch a pod. je potrebné, aby účtovná jednotka urobila zmeny v účtovníctve, o ktorých vie.

Ako postupovať pri schvalovaní účtovnej závierky v roku 2020, aj v období pandémie koronavírusu, nájdete v článku Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020).

Aká je lehota na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2018?

Zákon o účtovníctve určuje lehotu na uloženie účtovnej závierky (schválenej alebo neschválenej) do registra účtovných závierok do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) však ustanovuje povinnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (ak účtovná jednotka neoznámi predĺženie lehoty na podanie) a do tohto termínu je účtovná jednotka aj povinná zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok.

Ak účtovná jednotka nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, tak bola povinná do 3.4.2018 podať daňové priznanie a taktiež aj uložiť účtovnú závierku v tomto termíne. V prípade, že ju do tohto termínu schválil príslušný orgán spoločnosti, tak účtovná jednotka uloží už schválenú účtovná závierku. Ak ju príslušný orgán neschválil, účtovná jednotka ukladá do registra neschválenú účtovnú závierku.

V prípade, že účtovná jednotka uložila neschválenú účtovnú závierku, je povinná dodatočne uložiť do registra účtovných závierok aj oznámenie o jej schválení.

Ak si účtovná jednotka predĺžila lehotu na podanie daňového priznania, tak potom je povinná v tomto termíne aj uložiť účtovnú závierku, či už schválenú alebo neschválenú.

Aká je lehota na podanie oznámenia o schválení účtovnej závierku v roku 2018?

Od 1.1.2018 došlo k zmene zákonnej lehoty na oznámenie o schválení účtovnej závierky, a to z piatich pracovných dní na pätnásť pracovných dní od jej schválenia.

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Ak účtovná jednotka po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok otvorí účtovné knihy, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnásť pracovných dní od jej schválenia. V takomto prípade už nie je účtovná jednotka povinná osobitne oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká pokuta vám hrozí, ak neuložíte oznámenie do registra účtovných závierok?

Ak účtovná jednotka neuloží oznámenie o schválení účtovnej závierky či samotnú účtovnú závierku do registra, daňový úrad jej môže uložiť pokutu do 2% z celkovej sumy majetku, najviac však vo výške 1 000 000 Eur.

Ako uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok?

Účtovná jednotka neukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra priamo, ale prostredníctvom daňového úradu, ktorý to za účtovnú jednotku do registra uloží.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky môže účtovná jednotka uložiť v elektronickej alebo listinnej podobe.

Prečítajte si tiež

V elektronickej podobe uloží účtovnú závierku do registra tá účtovná jednotka, ktorá je povinná komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Od 1.1.2018 sú povinné elektronicky komunikovať s daňovým úradom všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH, fyzické osoby – platitelia DPH, Garančný fond investícií, zdravotná poisťovňa, daňový poradca pri zastupovaní daňového subjektu, advokát pri zastupovaní daňového subjektu a iný zástupca pri zastupovaní platiteľa DPH a iní.

Viac informácií o tom, kto je povinný elektronicky komunikovať s daňových úradom nájdete v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

Účtovná jednotka doručí oznámenie o schválení účtovnej závierky správcovi dane prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy Slovenskej republiky. Správca dane postúpi toto oznámenie bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi registra, ktorý ho najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra zaradí, zverejní a sprístupní do verejnej časti.

V listinnej podobe uložia oznámenie o schválení účtovnej závierky účtovné jednotky, ktoré nie sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, napríklad neziskové organizácie, nadácie, či iné účtovné jednotky, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Daňový úrad prevedie oznámenie do elektronickej podoby a prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky ho postúpi prevádzkovateľovi registra do 40 kalendárnych dní.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky sa považuje za doručené, iba ak obsahuje správne vyplnené náležitosti. V opačnom prípade správca dane vyzve účtovnú jednotku na odstránenie zistených nedostatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky