10 krokov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Chystáte sa zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve? Prinášame vám 10 krokov, ktoré je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) je účtovným obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 3 ods. 4 zákona o účtovníctve môže byť účtovným obdobím aj hospodársky rok. Pre zjednodušenie budeme v nasledujúcom článku popisovať kroky pred zostavením účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorej účtovným obdobím je kalendárny rok.

1. Zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré súvisia s uzatváraným účtovným obdobím - rokom 2018

Pre správne vyčíslenie výsledku hospodárenia a zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 je potrebné zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným účtovným obdobím. Účtovná jednotka nesmie zabudnúť zaúčtovať do účtovného obdobia 2018:

 • vystavené faktúry a dobropisy, ktorých dátum dodania spadá do roku 2018,
 • prijaté faktúry a dobropisy, ktorých dátum dodania spadá do roku 2018,
 • doklady za december - pokladničné doklady prijaté a vystavené za december, bankové výpisy, mzdy (za december, aj keď boli vyplatené v januári), stravné (úbytok cenín), DPH, odpisy majetku, vyúčtovanie pracovných ciest a pod.,
 • daň z motorových vozidiel za rok 2018.

Účtovná jednotka musí minimálne raz za účtovné obdobie odúčtovať nadspotrebu pohonných látok. Nadspotreba pohonných látok vzniká, ak skutočná spotreba automobilu je vyššia ako spotreba uvedená v technickom preukaze alebo doklade od osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu (predajcu) preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.

Účtovná jednotka musí okrem nadspotreby odúčtovať k 31.12.2018 aj konečný zostatok pohonných látok v nádržiach. Pohonné látky, ktoré boli kúpené koncom roka 2018, ale spotrebované boli až v roku 2019, by nemali byť v nákladoch 2018. Pohonné látky predstavujú pre účtovnú jednotku zásobu, takže zostatok pohonných látok k 31.12.2018 sa účtuje na účte materiálu na sklade.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú aj nevyfakturované dodávky. Ak účtovná jednotka príjme do dňa zostavenia účtovnej závierky faktúru v roku 2019, ktorej dátum dodania je v roku 2019, ale náklady spadajú do roku 2018, účtovná jednotka zaúčtuje k 31.12.2018 nevyfakturovanú dodávku. Vyplýva to z toho, že náklady a výnosy musia vecne a časovo prislúchať k určitému účtovnému obdobiu.

Príklad na nevyfakturovanú dodávku

Spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. vedie účtovníctvo externá firma. Účtovná firma fakturuje služby za predošlý štvrťrok po podaní DPH za predošlý štvrťrok. Dňa 27.1.2019 príjme spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. faktúru od účtovnej firmy. Na faktúre je dátum dodania aj dátum vystavenia 25.1.2019. Faktúra za vedenie účtovníctva za 4. štvrťrok 2018 je v sume 500 eur bez DPH, DPH = 100 eur, spolu na úhradu = 600 eur. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaúčtuje k 31.12.2018 sumu 500 eur do nákladov a zároveň ako nevyfakturovanú dodávku. Ku dňu prijatia faktúry zaúčtuje faktúru nasledovne – sumu 600 eur zaúčtuje na účet Dodávateľov, sumu 500 eur zaúčtuje na účet nevyfakturovaných dodávok a DPH 100 eur zaúčtuje na účet DPH.

2.Preúčtovanie časti dlhodobých pohľadávok a záväzkov na krátkodobé

Pohľadávky a záväzky sa z časového hľadiska členia na dlhodobé a krátkodobé. U dlhodobých pohľadávok a záväzkov je dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. U krátkodobých pohľadávok a záväzkov je dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom najviac 1 rok.

Kvôli správnemu vykazovaniu pohľadávok a záväzkov v účtovnej závierke musí účtovná jednotka k 31.12.2018 preúčtovať časť dlhodobých pohľadávok a záväzkov na krátkodobé. Preúčtovanie dlhodobých pohľadávok/záväzkov na krátkodobé má význam preto, lebo sa dlhodobé pohľadávky vykazujú na inom riadku v súvahe ako krátkodobé pohľadávky. Takisto aj dlhodobé záväzky sa v súvahe uvádzajú na inom riadku ako krátkodobé záväzky. Štandardným prípadom býva lízing, ktorý sa spláca mesačne. Napríklad účtovná jednotka, ktorá má splátkový kalendár k lízingu na obdobie máj 2018 - apríl 2021, preúčtuje k 31.12.2018 časť záväzku prislúchajúcu na obdobie január 2019 - december 2019 na krátkodobú. Dlhodobá časť záväzku bude na obdobie január 2020 - apríl 2021.

3.Tvorba opravných položiek a rezerv pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Opravné položky sa tvoria, ak sú opodstatnené predpoklady, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa tvoria k cenným papierom a podielom, k finančnému majetku, k dlhodobému majetku, k zásobám, k pohľadávkam.

V súlade s § 18 ods. 9 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len “postupy účtovania”) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku.

Príklad na tvorbu opravných položiek

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. eviduje k 31.12.2018 pohľadávku voči klientovi, pri ktorej od dohodnutej doby splatnosti uplynulo 370 dní. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. by mala zvážiť tvorbu opravnej položky k pohľadávke.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovná jednotka tvorí rezervy. Podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve sú rezervy záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa tvoria napríklad na reklamácie a záručné opravy, nevyčerpané dovolenky - vrátane sociálneho poistenia, nevyfakturované dodávky a služby, na zostavenie daňového priznania a na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky. Viac o rezervách sa dočítate v článku Rezervy.

4.Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - kurzové rozdiely

V súlade s § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS):

 • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách),
 • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

Podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny eur. Z vyššie spomenutých ustanovení vyplýva, že účtovná jednotka musí prepočítať majetok a záväzok ocenený v cudzej mene na menu eur k 31.12.2018.

Pri prepočte majetku a záväzkov k 31.12.2018 môžu vzniknúť kurzové rozdiely - kurzový zisk alebo kurzová strata. O kurzovom rozdiele vzniknutom z dôvodu prepočtu cudzej meny na menu euro ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje k 31.12.2018.

5.Účtovanie zákazkovej výroby pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Účtovná jednotka, ktorá účtuje o zákazkovej výrobe, musí ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehodnotiť možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby. K 31.12.2018 sa doúčtuje rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby.

Podľa § 30 ods. 13 postupov účtovania, ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že zmluvné náklady prevýšia zmluvné výnosy, účtuje sa odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby.

6.Kontrola účtovníctva pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Kontrola bilančnej kontinuity účtovníctva

V prvom kroku kontroluje účtovná jednotka bilančnú kontinuitu účtovníctva. Kontroluje, či konečné zostatky účtov v súvahe z roku 2017 súhlasia so začiatočnými stavmi na súvahových účtov pri otváraní účtovných kníh v roku 2018. Rovnakým spôsobom kontroluje aj bilančnú kontinuitu na podsúvahových účtoch.

Kontrola časového rozlíšenia nákladov a výnosov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Podľa § 5 ods. 1 postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Z uvedeného vyplýva, že napríklad náklady zaplatené v roku 2018, ktorých časť spadá do účtovného obdobia 2018 a časť do účtovného obdobia 2019, sa musia časovo rozlíšiť. Účty časového rozlíšenia sa inventarizujú, pričom sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia. Pred zostavením účtovnej závierky sa kontroluje, či sú náklady a výnosy časovo rozlíšené. Časové rozlíšenie sa účtuje napríklad pri ročnom predplatnom, nákladoch na licencie a pod.

V súlade s § 56 ods. 14 postupov účtovania nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať:

 • v mikro účtovných jednotkách - nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami (ak nejde o účtovný prípad týkajúci sa dotácií a emisných kvôt),
 • v malých a veľkých účtovných jednotkách - náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.
Článok pokračuje pod reklamou

Kontrola výšky DPH zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie skej únie

Platiteľ DPH musí po skončení roka overiť, či DPH zaplatená v inom členskom štáte Európskej únie nepresiahla 50 eur za daný kalendárny rok. V prípade, že za daný rok nepresiahla suma DPH na vrátenie z iného členského štátu sumu 50 eur, účtuje účtovná jednotka DPH zaplatenú v zahraničí na rovnakom nákladovom účte, ako zaúčtovala náklady, ku ktorým prislúcha zaplatená DPH.

V prípade, že v niektorom štáte presiahla DPH sumu 50 eur, má platiteľ DPH 2 možnosti:

 • nepožiada členský štát o vrátenie DPH - musí preúčtovať celú DPH z daného štátu na nedaňový náklad,
 • požiada členský štát o vrátenie DPH - DPH musí k 31.12.2018 preúčtovať z nákladových účtov na účet pohľadávok. Náklady prislúchajúce k DPH platenej v danom členskom štáte sú daňovo uznateľnými výdavkami (platí to v prípade, ak by náklady boli daňovo uznateľnými výdavkami aj keby ich kupoval na Slovensku. Ak kupoval v inom členskom štáte pohonné látky - sú daňovými výdavkami, ak by platil v inom členskom štáte obed v reštaurácii s klientom, neboli by daňovými výdavkami).

Kontrola hlavnej knihy pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Dôležitou súčasťou kontroly účtovníctva je kontrola hlavnej knihy. Zostatky uvedené v hlavnej knihe k 31.12.2018 musia súhlasiť s podpornými evidenciami a účtovnými dokladmi. Napríklad zostatok v hlavnej knihe na účte 221 musí súhlasiť so zostatkom uvedenom v bankovom výpise za december 2018.

7.Sklad - účtovanie stavu zásob pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Obstaranie a úbytok zásob sa účtuje spôsobom A alebo B. Pri spôsobe A sa obstaranie zásob účtuje na majetkové účty. Na nákladové účty sa účtuje až pri vyskladnení zásob. K 31.12.2018 sa účtujú inventarizačné rozdiely vzniknuté na sklade.

Účtovná jednotka, ktorá používa spôsob B, účtuje počas roka obstaranie zásob rovno do nákladov. K 31.12.2018 musí účtovná jednotka zaúčtovať začiatočný stav zásob (ktorý bol k 1.1.2018) do nákladov a zároveň konečný stav zásob odúčtovaním nákladov.

8.Inventarizácia majetku a záväzkov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Inventarizáciu vykonáva účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve môže účtovná jednotka pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti vykonať inventarizáciu v inej lehote, ktorá nesmie prekročiť 4 roky. Peňažné prostriedky v hotovosti sa inventarizujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventarizuje sa nielen majetok a záväzky, ale aj rozdiel majetku a záväzkov (vlastné imanie).

9.Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi

V rámci inventarizácie vykonáva účtovná jednotka aj inventarizáciu pohľadávok a záväzkov. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov sa vykoná odoslaním odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov obchodným partnerom. Ak obchodný partner potvrdí stav pohľadávok/záväzkov k 31.12.2018, súhlasí skutočný stav pohľadávok/záväzkov s účtovným stavom pohľadávok/záväzkov k 31.12.2018. V prípade rozdielov je potrebné vykonať opravné opatrenia. Zistiť, kde vznikol rozdiel, prípadne doúčtovať chýbajúcu faktúru a u platiteľov DPH podať dodatočné daňové priznanie k DPH k danému mesiacu/štvrťroku.

10.Zaúčtovanie dane z príjmov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Splatnú daň z príjmov za rok 2018 účtuje účtovná jednotka, ktorej na základe daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 vyšla povinnosť platiť daň. Daňová licencia sa za rok 2018 neplatí, takže účtovné jednotky, ktorým za rok 2018 vznikne daňová strata, neúčtujú k 31.12.2018 o splatnej dani.

Odloženú daň povinne účtujú účtovné jednotky, ktoré majú podľa § 19 zákona o účtovníctve povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Podľa § 10 ods. 5 postupov účtovania sa odložená daň z príjmov účtuje pri:

 • dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 • možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
 • možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky