Účtová osnova pre rok 2022 na stiahnutie

Stiahnite si rámcovú účtovú osnovu pre rok 2022, ktorá vám pomôže pri účtovaní účtovných prípadov v roku 2022.

Rámcová účtová osnova je prílohou č. 1 opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva“).

Obsah rámcovej účtovej osnovy

Rámcová účtová osnova je v zostrojená v tzv. desiatkovej sústave, čo znamená, že sa môže skladať z desiatich účtových tried, ktoré môže tvoriť desať účtových skupín a v každej skupine sa môže nachádzať desať syntetických účtov.

Obsah rámcovej účtovej osnovy je uvedený v § 13 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), pričom obsahuje:

 • účtové triedy (napr. účtová trieda 1 – Zásoby),
 • účtové skupiny (napr. účtová skupina 11 – Materiál),
 • syntetické účty (napr. syntetický účet 112 – Materiál na sklade),
 • uzávierkové účty (účty 701 – Začiatočný účet súvahový, 702 – Konečný účet súvahový a 710 – Účet ziskov a strát),
 • podsúvahové účty (účty účtových skupín 75 -79).

Zároveň je potrebné, aby usporiadanie účtovej osnovy rešpektovalo požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

Účtové triedy 0 – 4 sú tvorené súvahovými účtami, teda účtami majetku, záväzkov a vlastného imania. Účtové triedy 5 a 6 obsahujú výsledkové účty na účtovanie o nákladoch a výnosoch. V účtovej triede 7 sú uvedené podsúvahové a výsledkové účty.

Účtovné jednotky môžu rámcovú účtovú osnovu upravovať o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania pre svoje interné účely, pričom je potrebné, aby pridané syntetické účty mali v súlade so zákonom účtovníctve trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napr. účet 028 – Osobné automobily). Účtovné jednotky nesmú do rámcovej účtovej osnovy pridávať vlastné syntetické účty nákladov a výnosov.

Rámcová účtová osnova a účtová osnova nie je to isté

Dôležité je upozorniť, že rámcová účtová osnova a účtová osnova nie je to isté. Účtová osnova je pevne stanovený zoznam účtových tried, skupín, syntetických, uzávierkových a podsúvahových účtov a účtovné jednotky ju nemôžu upravovať o dopĺňanie vlastných syntetických účtov, zatiaľ čo v prípade rámcovej účtovej osnovy je pridávanie syntetických účtov majetku, záväzkov a vlastného imania povolené.

Účtový rozvrh

V súlade s § 13 zákona o účtovníctve sú účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva povinné zostaviť si účtový rozvrh, ktorý obsahuje:

 • syntetické účty,
 • analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia,
 • účty na zostavenie účtovnej závierky a
 • podsúvahové účty.

Počas účtovného obdobia možno účtový rozvrh dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období, účtovná jednotka môže postupovať podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

Účtovné jednotky sú povinné mať účtový rozvrh upravený v internej smernici.

Článok pokračuje pod reklamou

Analytické účty

V účtovom rozvrhu sa zároveň vytvárajú aj analytické účty (napr. účty 336.100 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – Zdravotné poistenie, 336.200 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – Sociálne poistenie), pričom je potrebné, aby sa peňažné sumy analytických účtov rovnali príslušným súhrnným peňažným sumám začiatočných stavov, obratov strany Má dať a strany Dal, konečných zostatkov a konečných stavov syntetických účtov, ku ktorým sa analytické účty vedú.

Analytické účty sa vytvárajú najmä na zabezpečenie väčšieho prehľadu v účtovníctve. Každý analytický účet musí obsahovať syntetický účet, ku ktorému sa vytvára. Za trojčíslím syntetického účtu sa uvádzajú ďalšie číslice, pričom ich počet nie je presne stanovený. Analytický účet tak môže vyzerať nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Vytváranie analytických účtov je upravené v § 4 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva, pričom pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú nasledujúce hľadiská:

 • členenie majetku podľa druhu (napr. 022.100 – Osobné automobily, 022.200 – Stoje)
 • členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov (napr. 311.100 – Odberatelia – tuzemskí, 311.200 – Odberatelia – zahraniční)
 • členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov (napr. 321.100 – Dodávatelia – tuzemskí, 321.200 – Dodávatelia – zahraniční),
 • členenie podľa jednotlivých mien (napr. 211.100 – Pokladnica – EUR, 211.200 – Pokladnica – CZK),
 • členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie
 • poznámok; členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej
 • závierky (napr. 562.100 – Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky, 562.200 – Nákladové úroky – ostatné)
 • členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní (518.100 – Ostatné služby – daňové, 518.200 – Ostatné služby – nedaňové)
 • a ďalšie členenia podľa § 4 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

Rámcová účtová osnova pre rok 2022 na stiahnutie

Rámcová účtová osnova je vydávaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako príloha č. 1 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Rámcová účtová osnova je tvorená zoznamom syntetických účtov, ktoré slúžia najmä na to, aby účtovné jednotky vykazovali rovnaké účtovné prípady na rovnakých účtoch. V roku 2022 nastane niekoľko zmien týkajúcich sa účtovníctva, avšak zmeny v postupoch účtovania a v účtovej osnove nie sú oproti roku 2021 žiadne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky