Založenie realitnej kancelárie formou s. r. o.

Ak si chcete založiť vlastnú realitnú kanceláriu, ktorá bude mať formu spoločnosti s ručením obmedzeným, tak v nasledovnom článku sa dozviete postupnosť krokov, ktoré Vám to pomôžu.

Založenie realitnej kancelárie (s.r.o.) v šiestich krokoch

Alternatívou prevádzkovania realitnej činnosti formou živnosti fyzickou osobou je založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces založenia s. r. o. je v porovnaní so živnosťou fyzickej osoby o niečo zložitejší a možno ho rozdeliť na niekoľko nasledujúcich krokov, ktorým sa v článku budeme venovať bližšie:

 1. spísanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny realitnej kancelárie spoločnosti,
 2. súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti (realitnej kancelárie) do obchodného registra,
 3. získanie živnosti na vykonávanie realitnej činnosti,
 4. splatenie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným (realitnej kancelárie),
 5. zápis realitnej spoločnosti do obchodného registra,
 6. splnenie registračnej povinnosti realitnej spoločnosti na daňovom úrade.

Spísanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny realitnej spoločnosti

Každá s. r. o. sa musí ešte pred jej vznikom založiť, a to spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou. Ak do podnikania nevstupujete sami, a teda zakladáte spoločnosť s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, použijete spoločenskú zmluvu. Ak sa rozhodnete byť jediným spoločníkom vo vlastnej realitnej spoločnosti, použijete na jej založenie zakladateľskú listinu. Na tomto mieste je však potrebné spomenúť, že ak zakladá spoločnosť jedna fyzická osoba, môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s. r. o.

Zakladateľská zmluva musí obsahovať rovnaké podstatné náležitosti ako aj spoločenská zmluva. Obsah spoločenskej a teda aj zakladateľskej listiny s. r. o. špecifikuje v § 110 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Tieto povinné časti zakladateľských dokumentov nájdete vymenované v našom článku Založenie s. r. o. v roku 2015. Okrem spísania spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy bude nevyhnutné ustanoviť do funkcie aj aspoň jedného konateľa. Podpisy všetkých spoločníkov na týchto dokumentoch musia byť úradne overené a preto sa podpisujú až v prítomnosti notára, resp. pracovníka mestského alebo obecného úradu.

Článok pokračuje pod reklamou

Súhlas daňového úradu so zápisom realitnej spoločnosti do obchodného registra

Podmienkou pre to, aby mohla byť realitná kancelária ako s. r. o. zapísaná do obchodného registra, je nevyhnutnosť pri podaní návrhu na jej zápis preukázať, že osoby zakladajúce spoločnosť nemajú nedoplatok na dani alebo na cle. Na preukázanie toho, že zakladatelia nemajú takéto dlhy, si je potrebné vyžiadať takéto potvrdenie od daňového úradu. Každý zo zakladateľov realitnej kancelárie (s.r.o.) preto požiada miestne príslušný daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska o vydanie tohto potvrdenia buď osobne, zaslaním žiadosti poštou alebo elektronicky (musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom).

Získanie živnosti na vykonávanie realitnej činnosti

Ak chce spoločnosť podnikať ako realitná kancelária, je potrebné získať pre takúto činnosť osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V článku Ako založiť realitnú kanceláriu? sme Vás informovali o tom, že realitná činnosť je viazanou živnosťou, pri ktorej sa vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok aj preukázanie odbornej spôsobilosti. V spomínanom článku nájdete aj informácie o tom, o aké podmienky ide a aká osoba ich musí v s. r. o. spĺňať.

Ohlásenie živnosti je možné vykonať troma spôsobmi:

 • osobne – na okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto),
 • elektronicky – cez Ústredný portál verejnej správy na stránke www.slovensko.sk,
 • využitím sprostredkovateľa – ďalšou možnosťou je prenechať všetky úkony spojené so získavaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení a vznikom realitnej spoločnosti na špecializovanú firmu. Prostredníctvom portálu Podnikajte.sk môžete využiť našu službu kompletné založenie realitnej kancelárie

TIP: Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Osobné a elektronické ohlásenie živnosti

V prípade osobného podávania žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na jednotnom kontaktnom mieste je nevyhnutná prítomnosť všetkých zakladateľov spoločnosti alebo konateľa spoločnosti alebo inej osoby, ktorá bude na tento úkon poverená úradne overeným splnomocnením. Pri osobnom podaní žiadosti bude potrebné predložiť niekoľko dokumentov:

 • vyplnený formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu,
 • overená kópia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny,
 • listina preukazujúca ustanovenie zodpovedného zástupcu pre viazanú živnosť realitná činnosť, súhlas samotného zodpovedného zástupcu a doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť,
 • doklady preukazujúce zaplatenie správnych poplatkov prostredníctvom E-kolkov alebo iných spôsobov ich úhrady (15 eur za jednu viazanú živnosť a 5 eur za jednu voľnú živnosť),
 • ak zakladateľov realitnej spoločnosti zastupuje na jednotnom kontaktom mieste iná osoba ako jej konateľ, vyžaduje sa, aby sa na tento úkon preukázala úradne overeným splnomocnením.

Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa podáva na elektronickom formulári portálu www.slovensko.sk. Poplatok za jednu viazanú živnosť, akou je napríklad realitná činnosť, je v porovnaní s osobným podaním polovičný - vo výške 7,50 eur (poplatok za voľnú živnosť sa nevyberá vôbec). Nevyhnutnosťou ale je elektronický občiansky preukaz, čítačka čipových kariet, softvér pre prácu s elektronickým občianskym preukazom ako aj softvér pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a softvér pre podpisovanie elektronických dokumentov ako samostatných príloh. Všetky vyššie uvedené dokumenty požadované k žiadosti musia byť naskenované v elektronickej podobe, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a priložené k žiadosti.

Realitnej spoločnosti vznikne oprávnenie podnikať až odo dňa jej vzniku zápisom do obchodného registra a nie odo dňa ohlásenia živnosti, ako je to pri fyzickej osobe - živnostníkovi.

Ak vybavujete žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na jednotnom kontaktnom mieste, môžete si tu efektívne splniť aj ďalšie kroky smerujúce k vzniku spoločnosti. Ak o to požiadate a predložíte k tomu všetky potrebné dokumenty, jednotné kontaktné miesto za Vás môže splniť registračnú povinnosť na daň z príjmov na daňovom úrade a podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Článok pokračuje pod reklamou

Splatenie základného imania realitnej spoločnosti (realitnej kancelárie)

V porovnaní so živnosťou sa pri spoločnosti s ručením obmedzeným vyžaduje minimálna výška vkladu do podnikania. Minimálna výška základného imania s. r. o. je 5 000 eur a minimálna výška vkladu jedného spoločníka je 750 eur. Základné imanie nemusí byť splatené ihneď, ale pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatených aspoň 30 % hodnoty každého peňažného vkladu a zároveň celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 2 500 eur. To neplatí v prípade, ak realitnú spoločnosť zakladá zakladateľskou listinou len jedna osoba, kedy musí byť základné imanie už pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatené v plnej výške 5 000 eur.

Peňažné vklady sa povinne vkladajú na osobitný bankový účet , z ktorého výpis a vyhlásenie správcu vkladov sa predkladajú na účely preukázania splatenia základného imania k návrhu na zápis realitnej spoločnosti do obchodného registra.

Zápis realitnej spoločnosti do obchodného registra

Posledným krokom smerujúcim k vzniku realitnej spoločnosti je podanie návrhu na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra. Podľa Obchodného zákonníka je nutné tento návrh podať najneskôr do 90 dní od založenia spoločnosti alebo získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Možností, ako pristúpiť k podaniu návrhu spoločnosti do obchodného registra, je opäť niekoľko:

 • osobne na registrovom súde v krajskom meste podľa sídla realitnej spoločnosti,
 • na živnostenskom úrade prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,
 • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) vyžaduje predloženie pomerne veľkého množstva rôznych listín a dokumentov, a to v dvoch vyhotoveniach. Kompletný zoznam týchto príloh nájdete v závere článku Založenie s. r. o. v roku 2015. Jednou z nich je aj doklad o zaplatení súdneho poplatku za zápis s. r. o. do obchodného registra, ktorého výška činí 331,50 eur, ale ak sa celý návrh vrátane príloh podá elektronicky, výška tohto poplatku je polovičná - 165,75 eur.

Po podaní návrhu spoločnosti na zápis do obchodného registra registrový súd preskúma samotný návrh a všetky dokumenty k nemu priložené z hľadiska správnosti a úplnosti. Ak nezistí žiadne nedostatky, spoločnosť by mal podľa zákona o obchodnom registri zapísať do obchodného registra do dvoch pracovných dní od podania návrhu, avšak prax ukazuje, že táto lehota sa častokrát ešte o niekoľko dní predlžuje.

Splnenie registračnej povinnosti na daňovom úrade

Po zápise spoločnosti do obchodného registra je poslednou povinnosťou realitnej spoločnosti v tejto súvislosti registrácia na daň z príjmov. Žiadosť o registráciu na daň z príjmov je potrebné podať na mieste príslušnom daňovom úrade podľa sídla spoločnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zápise spoločnosti do obchodného registra. Túto povinnosť za Vás môže splniť aj jednotné kontaktné miesto po získaní informácie o zápise spoločnosti, ak ste o to na formulári ohlásenia živnosti pri vybavovaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení požiadali.

Pre podrobnejšie informácie o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2015 si prečítajte náš článok Založenie s. r. o. v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky