Zodpovedný zástupca v podnikaní

Zodpovedný zástupca v podnikaní
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Spravidla podnikatelia podnikajú v oblasti, ktorú vyštudovali alebo v ktorej majú dostatočnú prax. Ak Vás ale niečo zaujíma, baví a v tejto oblasti podnikania vidíte potenciál, hoci nemáte požadovanú odbornú spôsobilosť, legislatíva umožňuje podnikať aj v tomto prípade. Pre riadne a odborné vykonávanie podnikateľskej činnosti (prevádzkovanie živnosti) môžete ustanoviť zodpovedného zástupcu. Pre ustanovenie zodpovedného zástupcu musia byť splnené určité predpoklady a povinnosti, ktorým je venovaný tento článok.

Povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu

Živnostenské podnikanie možno podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vykonávať ako voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Uvedené členenie živností sa podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť delí na živnosti:

  • bez požiadavky preukázania odbornej spôsobilosti, ktorými sú voľné živnosti a
  • s požiadavkou preukázania odbornej spôsobilosti, ktorými sú remeselné a viazané živnosti.

Odbornú spôsobilosť v prípade prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti musí preukázať fyzická osoba – živnostník sám alebo ustanovený zodpovedný zástupca. Právnická osoba, ktorá prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu vždy.

Zodpovedného zástupcu ustanovuje podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala osvedčenie o živnostenskom oprávnení), čím si splní požiadavku odborného vykonávania činnosti (predmetu podnikania) počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca taktiež zastrešuje kvalifikovaný dohľad nad pracovnými úlohami a potrebnými činnosťami.

Poznámka: Preukazovanie splnenia osobitných podmienok prevádzkovania živnosti vymedzuje živnostenský zákon (§§ 21 a 22) a osobitné predpisy uvedené v prílohách k živnostenskému zákonu. Bližšie sa danej problematike v tomto článku venovať nebudeme.

Jedna osoba môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku. Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní alebo združených prevádzkarní a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie musí podnikateľ oznámiť živnostenskému úradu do 15 kalendárnych dní. Živnostenský zákon umožňuje pre fyzické osoby výnimky z oznamovacej povinnosti. Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 kalendárnych dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Počas tejto doby (najviac 15 kalendárnych dní) umožňuje živnostenský zákon dočasne prevádzkovať živnosť aj bez zodpovedného zástupcu, ak tým nie je ohrozený život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Kto môže a kto nemôže byť zodpovedným zástupcom

Požiadavky na zodpovedného zástupcu ustanovuje § 11 živnostenského zákona. V zmysle tohto ustanovenie môže byť zodpovedným zástupcom len fyzická osoba, ktorá:

  • spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť),
  • spĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (je preukázaná odborná alebo iná spôsobilosť),
  • má bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady (s. r. o., a. s.), prípadne iného kontrolného orgánu.  Iným kontrolným orgánom je kontrolná komisia (družstvo) alebo kontrolný orgán verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, ak ho má zriadený. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu závažného porušenia podmienok a povinností určených zákonom pri prevádzkovaní živnosti, alebo osoba, ktorej bola zrušená jedna alebo viac živností v osvedčení o živnostenskom oprávnení z dôvodu závažného porušenia podmienok ustanovených živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu fyzickej osoby

Fyzická osoba (živnostník) musí ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípade, ak

  • nie je odborne spôsobilá na prevádzkovanie živnosti,
  • nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt,
  • má zriadených viac prevádzkarní alebo združených prevádzkarní a nemôže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach.

Ak je fyzická osoba (živnostník) odborne spôsobilá, môže sa rozhodnúť, že živnosť bude prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Príklad 1: Fyzická osoba (živnostník) si chce otvoriť pizzeriu, ale nespĺňa kvalifikačné požiadavky. Nie je vyučená v odbore. Pri ohlásení živnosti musí ustanoviť zodpovedného zástupcu a ktorý preukáže splnenie odbornej spôsobilosti.

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k fyzickej osobe (živnostníkovi). Ak je zodpovedným zástupcom manžel (manželka), príbuzný v priamom rade alebo súrodenec fyzickej osoby (živnostníka), nevyžaduje sa pracovný pomer, ak je dôchodkovo poistený, je poberateľom starobného dôchodku, je žiakom alebo študentom do 26 roku veku. Inštitút pracovného pomeru súvisí so skutočnosťou, že je vyžadovaná skutočná prítomnosť zodpovedného zástupcu na pracovisku (mieste prevádzkovania živnosti).

Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie a v živnosti pokračuje fyzická osoba, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, nemusí ustanoviť zodpovedného zástupcu. V tomto prípade nemá pokračovateľ v živnosti oznamovaciu povinnosť k živnostenskému úradu.

Príklad 2: Fyzická osoba (živnostník) prevádzkoval murárstvo a sám bol odborne spôsobilý. Zomrel a dedič sa rozhodol pokračovať v živnosti, pričom je vyučený murár. Nemusí ustanoviť zodpovedného zástupcu preto nemá oznamovaciu povinnosť. Ak by nebol vyučený murár, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu a oznámiť to do 15 kalendárnych dní živnostenskému úradu.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu právnickej osoby

Právnická osoba musí ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípade, ak

  • prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť,
  • má zriadených viac prevádzkarní alebo združených prevádzkarní.

Zodpovedný zástupca nemusí byť v pracovnom pomere k právnickej osobe, ak ide o spoločníka alebo člena. V ostatných prípadoch musí byť zodpovedný zástupca v pracovnom pomere k právnickej osobe. Zodpovedným zástupcom bez pracovného pomeru nemôže byť manželka spoločníka.

Príklad 3: Traja spoločníci sa rozhodli založiť si cestovnú kanceláriu ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide o prevádzkovanie viazanej živnosti. Jeden z nich spĺňa odborné požiadavky, preto bude zodpovedným zástupcom a nemusí mať pracovnú zmluvu. Ak sa rozhodnú zriadiť viac pobočiek v rôznych mestách, podľa živnostenského zákona sa tieto nepovažujú za prevádzkarne a nie je potrebné pre každú ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Podnikateľ môže prevádzkovať aj viac živností, čo je typické najmä pre právnické osoby. Musí však spĺňať všetky podmienky ich prevádzkovania ukladané živnostenským zákonom, a síce pri remeselných a viazaných živostiach preukázať aj odbornú spôsobilosť.

Príklad 4: Spoločnosť s ručením obmedzeným prevádzkuje penzión s reštauráciou a taktiež poskytuje masérske služby v penzióne, a aj na inom mieste v meste. Prevádzkovanie reštaurácie je remeselnou živnosťou a prevádzkovanie masérskych služieb viazanou živnosťou. Právnická osoba má zriadenú prevádzkareň masérskych služieb v penzióne a aj v inej prevádzkarni v meste, pričom ide celkovo o dve prevádzkarne. V tomto prípade by právnická osoba musela ustanoviť troch zodpovedných zástupcov, alebo ak to dovoľuje prevádzková doba, jeden zodpovedný zástupca môže byť ustanovený pre obidve prevádzkarne masérskych služieb. Upozorňujeme, že konečné rozhodnutie je na živnostenskom úrade. Zodpovednými zástupcami môžu byť spoločníci alebo iné fyzické osoby, u ktorých je ale podmienkou pracovný pomer. Nemôžu byť zamestnaní len „na dohodu“. Ak by sa napríklad zodpovedný zástupca pre remeselnú živnosť pohostinskej činnosti rozhodol rozviazať pracovný pomer, právnická osoba si musí splniť oznamovaciu povinnosť (15 kalendárnych dní) a reštauráciu prevádzkovať maximálne 15 kalendárnych dní.

Iné povinnosti podnikateľa v súvislosti so zodpovedným zástupcom

Podnikateľ sa fakticky nezbavuje zodpovednosti za prevádzkovanie živnosti riadne, poctivo a odborne ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu. V každej zriadenej prevádzkarni, respektíve združenej prevádzkarni sa musia nachádzať doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a o jeho odbornej spôsobilosti. Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky údajov o zodpovednom zástupcovi do 15 kalendárnych dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie sa vykoná prostredníctvom formulára. Príkladom môže byť zmena bydliska zodpovedného zástupcu, získanie titulu alebo zmena priezviska z dôvodu uzavretia manželstva.

Pokuty

Podľa živnostenského zákona môže byť pokutovaný živnostník (fyzická osoba alebo právnická osoba) ako aj priamo zodpovedný zástupca.

Pokuty ukladané podnikateľovi (fyzickej osobe alebo právnickej osobe)
podnikateľ si nesplnil povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu až do výšky 1 659 eur
podnikateľ neohlásil ustanovenie zodpovedného zástupcu, hoci nemal povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu až do výšky 663 eur
podnikateľ neoznámil ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu
podnikateľ neoznámil ustanovenie nového zodpovedného zástupcu
podnikateľ neohlásil, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky
neoznámil zmeny a doplnky údajov o zodpovednom zástupcovi*
podnikateľ nezabezpečil aby boli doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti v každej prevádzkarni alebo združenej prevádzkarni*

 

Pokuty ukladané zodpovednému zástupcovi
zodpovedný zástupca vykonáva úlohy spojené s touto funkciou vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni až do výšky 663 eur

* V týchto prípadoch môže kontrolór živnostenského úradu uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť. Ak podnikateľ nemá dostatočnú hotovosť na zaplatenie blokovej pokuty, kontrolór mu vydá blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a o následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie bloku podnikateľ potvrdí. Ak sa podnikateľ pokutu zaplatiť už rozhodne (alebo ju už zaplatil), nemôže sa proti jej uloženiu odvolať.

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky