Maximálne vymeriavacie základy v sociálnom a zdravotnom poistení u zamestnancov

Aké maximálne odvody platí zamestnanec a jeho zamestnávateľ? Prinášame prehľad vývoja maximálnych vymeriavacích základov až do roku 2020 s príkladmi.

Vymeriavací základ je suma, z ktorej sú určitou sadzbou poistného počítané preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Výška vymeriavacieho základu sa odvíja od výšky hrubej mzdy zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ predstavuje sumu, ktorej presiahnutím sa už dodatočné odvody neplatia. V článku sa zameriame na maximálne vymeriavacie základy najmä z pohľadu zamestnávateľa.

Viac informácií o aktuálnych odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020.

Maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení zamestnancov

Vymeriavacie základy pre platenie preddavkov na poistné na zdravotné poistenie sú upravené v § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V oblasti zdravotného poistenia došlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov a zamestnávateľov s účinnosťou od 1. januára 2017. Z toho vyplýva, že akúkoľvek vysokú mzdu zamestnanec má, zaplatí zdravotné odvody z celej sumy príjmu. Rovnako to platí aj pre odvody zamestnávateľa.

To, ako sa postupne zvyšoval maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení pre zamestnancov, až došlo k jeho úplnému zrušeniu, ilustrujeme na vývoji od roku 2012 do roku 2020.

Prehľad maximálnych vymeriavacích základov pre zdravotné poistenie v rokoch 2012 až 2020
Rok Maximálny vymeriavací základ ročný Maximálny vymeriavací základ mesačný
výpočet v eurách výpočet v eurách
2012 36-násobok priemernej mesačnej mzdy 27 684 3-násobok priemernej mesačnej mzdy 2 307
2013 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 47 160 5-násobok priemernej mesačnej mzdy 3 930
2014 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 48 300 5-násobok priemernej mesačnej mzdy 4 025
2015 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 49 440 5-násobok priemernej mesačnej mzdy 4 120
2016 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 51 480 5-násobok priemernej mesačnej mzdy 4 290
2017 – 2020 x bez limitu x bez limitu

Maximálne mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne platené za zamestnávateľa sú 10 % z (maximálneho) vymeriavacieho základu. V roku 2012 šlo teda o sumu 230,70 eura, v roku 2016 o sumu 429 eur a od roku 2017 nie sú maximálne odvody na zdravotné poistenie limitované.

Maximálny vymeriavací základ v sociálnom poistení zamestnancov

Vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je suma, z ktorej sa sadzbami poistného vypočítava suma poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. Vymeriavacím základom zamestnanca pre platenie sociálneho poistenia je jeho príjem plynúci zo závislej činnosti a vymeriavacím základom zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v § 138 ods. 6, ustanovuje maximálnu výšku mesačného vymeriavacieho základu pre platenie sociálneho poistenia zamestnancom a zamestnávateľom. Ten sa vzťahuje na všetky sociálne poistenia s výnimkou úrazového poistenia, ktoré povinnosť platiť má len zamestnávateľ. Úrazové poistenie nie je limitované maximálnou výškou.

V sociálnom poistení je zachovaný inštitút maximálneho vymeriavacieho základu, od 1. januára 2017 však bola uskutočnená zmena v jeho výpočte, a to z 5-násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí sociálne poistenie, na 7-násobok priemernej mzdy. Maximálny vymeriavací základ sa mení každoročne vplyvom zmeny priemernej mzdy, na ktorú je naviazaný, v roku 2017 však išlo o dodatočný nárast vplyvom zmeny na 7-násobok. Novinky v oblasti maximálneho vymeriavacieho základu sú plánované aj od roku 2023, od kedy by malo byť zavedené ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.

V nasledujúcom grafe uvádzame maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a maximálne mesačné sociálne poistenie zamestnávateľa bez úrazového poistenia (v eurách) v rokoch 2016 až 2020.

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Bez problémov vypočíta odvody v súlade s aktuálnou legislatívou a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Oplatí sa mať dobrý softvér.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálny vymeriavací základ a odvody zamestnávateľa na príkladoch v rokoch 2016 – 2020

Pozrite si tiež

Príklad na maximálne odvody zamestnávateľa pri mzde 5000 eur:

Manažér Igor má od roku 2016 nezmenenú mzdu vo výške 5000 eur. Aký vplyv malo počas rokov 2016 – 2020 zvyšovanie, resp. zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na odvody zamestnávateľa?

Rok Hrubá mzda v € Vymeriavací základ pre SP v € Poistné na SP v € Vymeriavací základ pre ZP v € Preddavky na ZP v € Odvody zamestnávateľa spolu Medziročný nárast odvodov v %
2016 5000 4290 1081,07 4290 429,00 1510,07 x
2017 5000 5000 1260,00 5000 500,00 1760,00 16,55 %
2018 5000 5000 1260,00 5000 500,00 1760,00 0,00 %
2019 5000 5000 1260,00 5000 500,00 1760,00 0,00 %
2020 5000 5000 1260,00 5000 500,00 1760,00 0,00 %

Príklad na maximálne odvody zamestnávateľa pri mzde 7000 eur:

Generálny riaditeľ Gabriel má od roku 2016 nezmenenú mzdu vo výške 7000 eur. Aký vplyv malo počas rokov 2016 – 2020 zvyšovanie, resp. zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na odvody zamestnávateľa?

Rok Hrubá mzda v € Vymeriavací základ pre SP v € Poistné na SP v € Vymeriavací základ pre ZP v € Preddavky na ZP v € Odvody zamestnávateľa spolu Medziročný nárast odvodov v %
2016 7000 4290 1081,07 4290 429,00 1510,07 x
2017 7000 6181 1557,59 7000 700,00 2257,59 49,50 %
2018 7000 6384 1608,76 7000 700,00 2308,76 2,27 %
2019 7000 6678 1682,84 7000 700,00 2382,84 3,21 %
2020 7000 7000 1764,00 7000 700,00 2464,00 3,41 %

V uvedených príkladoch došlo medzi rokmi 2016 a 2017 ku zvýšeniu odvodov zamestnávateľa, v prvom prípade o 16,55 % a až o 49,50 % v druhom prípade.

Na výpočet čistej mzdy zamestnanca, ale aj celkovej ceny práce využite našu Mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky