Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia spravidla každému poistencovi, a to v lehote do 30. septembra 2019, resp. 31. októbra 2019.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ustanovuje § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Podstata ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Podstatou ročného zúčtovania zdravotného poistenia je porovnanie toho, či preddavky na zdravotné poistenie, ktoré fyzická osoba v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka uhradila, sú v dostatočnej výške poistného na zdravotné poistenie, ktoré príslušná zdravotná poisťovňa vypočíta z vymeriavacieho základu platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok s použitím príslušnej sadzby poistného.

Uvedené znamená, že príslušná zdravotná poisťovňa pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019 porovnáva údaje z roku 2018, t. j. zaplatené preddavky na zdravotné poistenie, ako aj výšku poistného, ktorú vypočíta z vymeriavacieho základu.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018) týmto osobám

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 každému svojmu poistencovi.

Ak mal poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne aj zamestnávateľa, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa.

Každá zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018) týmto poistencom, resp. platiteľom, ktorých si rozdelíme do nasledovných skupín:

 • zamestnanci,
 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
 • samoplatitelia,
 • poistenci štátu,
 • ostatní poistenci.

1.     Zamestnanci: príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a:

 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2018 nižší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2018 vyšší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2018 nižší ako 6 840 € a zároveň mal viacerých zamestnávateľov,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2018 nižší ako 6 840 € a bol zamestnaný u jedného zamestnávateľa iba časť roka.

Zdravotná poisťovňa po prvýkrát v roku 2019 vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj zamestnancovi:

 • ktorý sa považoval v roku 2018 za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, a to z dôvodu účasti na štrajku,
 • ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov viacerými zamestnávateľmi, v sume prevyšujúcej hodnotu 500 € (v úhrne od všetkých zamestnávateľov), t.j. tzv. 13. alebo 14. plat

2.     SZČO: príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia každej osobe, ktorá bola aspoň jeden deň v roku 2018 považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu.

3.     Samoplatitelia: príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia samoplatiteľom, t.j. platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak ich príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem bol väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa (t.j. 456 €/mesačne) alebo je jeho príjem z dividend väčší ako 0 € (t.j. príjem z dividend, ktoré boli vyplatené v roku 2018 a vytvorené zo zisku za účtovné obdobie 2011 až 2016).

4.     Poistenci štátu: príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia tým poistencom štátu, ktorý mali príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti a pod.) alebo príjem z dividend väčší ako 0 € (t.j. príjem z dividend, ktoré boli vyplatené v roku 2018 a vytvorené zo zisku za účtovné obdobie 2011 až 2016).

Poistenec štátu je ustanovený v § 11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení, napr. ide o nezaopatrené dieťa, osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nárok na dôchodok nevznikol a pod.

Ide aj o poistencov štátu, ktorí mali príjem zo zárobkovej činnosti a splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

5.     Ostatní poistenci: príslušná zdravotná poisťovňa vykoná aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia tým poistencom:

 • ktorí boli časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v SR a mali príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • ktorí mali súbeh jednotlivých zárobkových činností uvedených vyššie,
 • ktorí sa v rozhodujúcom období stali osobou  so zdravotným postihnutím a zároveň splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • ktorí mali príjem z kapitálového majetku a ostatné príjmy alebo príjmy z dividendy vyplatené za účtovné obdobie rokov 2011 až 2016 (beh ohľadu na to, či bola osoba v roku 2018 zamestnancom, SZČO a pod.).

Aké podmienky platia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Zmeny v ročnom zúčtovaní v roku 2019 (za rok 2018)

V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018) v súvislosti so zmenou zákona o zdravotnom poistení nastali tieto zmeny:

 • nakoľko odpočítateľná položka nebola u zamestnávateľa uplatňovaná na preddavkoch už od 1.1.2018, nebude uplatnená ani v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2018. Odpočítateľná položka sa však naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca a bude zohľadnená aj pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj zamestnancom, ktorí sa považovali za platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu účasti na štrajku,
 • zdravotná poisťovňa pomerne zvýši vymeriavací základ zamestnanca u každého zo zamestnávateľov, ktorí vyplatili zamestnancovi tzv. 13. a 14. plat (v sume, ktorá bola v úhrne vyššia ako 500 €).

Termín vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018)

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018) do:

 • 30. septembra 2019,
 • 31. októbra 2019: ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 ,
 • 31. decembra 2019: ak výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je suma nižšia ako 5 € (v prípade preplatku aj nedoplatku).

Spôsob oznámenia výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019 (za rok 2018)

Zdravotná poisťovňa oznámi informáciu o vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019 dvoma možnými spôsobmi, a to doručením:

 • výkazu nedoplatkov: v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo
 • oznámením o výsledku ročného zúčtovania: v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Výkaz nedoplatkov, resp. oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa zväčša doručí priamo poistencovi (napr. SZČO). V prípade, ak zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie iba z príjmov zo závislej činnosti a zamestnanec je stále zamestnaný u jedného z posledných zamestnávateľov, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania priamo zamestnávateľovi.

Prečítajte si tiež

Poistenec, ktorému bol doručený výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania, môže využiť zákonnú lehotu a do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko.

V doručenom výkaze nedoplatkov, resp. oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistenec nájde najmä tieto informácie:

 • výšku preplatku, resp. nedoplatku,
 • postup výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • výšku preddavkov na poistné, ktoré je povinná SZČO platiť od 1.1.2020,
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko, resp. námietky voči výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ako sme už uviedli do 15 dní).
Článok pokračuje pod reklamou

Termín na vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019

Podľa zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného, resp. poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia.

Uvedené znamená, že ak platiteľ poistného, resp. poistenec nepodá nesúhlasné stanovisko v zákonnej lehote, do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku ročného zúčtovania, zdravotná poisťovňa vráti preplatok do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Napríklad: Jozef je živnostník a zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30.9.2019. List, ktorým mu zdravotná poisťovňa oznamuje výsledok ročného zúčtovania – preplatok, si preberie dňa 5.10.2019. Nakoľko podľa Jozefa je ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonané správne, nevyužije lehotu 15-tich dní na podanie nesúhlasného stanoviska. Zdravotná poisťovňa mu preplatok vráti v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t.j. odo dňa 5.10.2019.

Preplatok vráti zdravotná poisťovňa poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, až po zúčtovaní možných vzájomných pohľadávok a záväzkov.

V prípade, ak výška preplatku nepresiahne sumu 5 €, zdravotná poisťovňa nie je povinná preplatok vrátiť.

Termín na úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019

Platiteľ poistného, resp. poistenec je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Aj tu platí, že máte možnosť podať námietku voči výkazu nedoplatkov, a to do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov. Uvedené znamená, že lehota na úhradu nedoplatku, je v prípade, ak ste nepodali žiadnu námietku, 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Napríklad: František je živnostník a zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30.9.2019. List, ktorým mu zdravotná poisťovňa oznamuje výsledok ročného zúčtovania – nedoplatok, si preberie dňa 5.10.2019. Nakoľko podľa Františka je ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonané správne, nevyužije lehotu 15-tich dní na podanie nesúhlasného stanoviska. Zdravotná poisťovňa mu preplatok vráti v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t.j. odo dňa 5.10.2019.

Ak platiteľ poistného, resp. poistenec odmietne prijať zásielku, za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje deň, kedy písomnosť neprijal.

Aj v tomto prípade platí, že ak výška nedoplatku nepresiahne sumu 5 €, nevzniká platiteľovi poistného, resp. poistencovi povinnosť uhradiť tento nedoplatok zdravotnej poisťovni.

Spôsob výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou v roku 2019 (za rok 2018)

Pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia potrebuje zdravotná poisťovňa vypočítať tieto údaje:

 • výšku skutočného príjmu za rok 2018,
 • vymeriavací základ za rok 2018,
 • poistné,
 • uhradené, resp. vykázané preddavky na zdravotné poistenie.

Nakoľko postup pri výpočte výšky skutočného príjmu a vymeriavacieho základu sa odlišuje u osôb, napr. je iný pre SZČO a iný pre zamestnancov, v tomto článku si uvedieme postup výpočtu len pre SZČO.

Výškou skutočného príjmu je u SZČO základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, zistený z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, a to na riadku 47.

Vymeriavací základ u SZČO vypočítame nasledovne:

základ dane z riadku 47 daňového priznania + zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2018 + zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2018
koeficient 1,486

Poistným sa rozumie suma zdravotného poistenia, ktorý bol platiteľ poistného, resp. poistenec povinný uhradiť za príslušný kalendárny rok. Táto suma sa vypočítava z vymeriavacieho základu za rok 2018, a to príslušnou sadzbou:

 • 14 %, resp.
 • 7 % (u platiteľa poistného, resp. poistenca so zdravotným postihnutím).

Zdravotná poisťovňa zistí výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, porovnaním výšky poistného a výšky zaplatených preddavkov na poistenie (sumár za celý kalendárny rok 2018, ktoré platiteľ poistného, resp. poistenec zaplatil). Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude:

 • preplatok: ak budú uhradené preddavky na poistné vyššie ako poistné,
 • nedoplatok: ak budú uhradené preddavky na poistné nižšie ako poistné.

Príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia u SZČO

Martin v roku 2018 dosiahol príjem zo živnosti vo výške 23 000 €. V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 vykázal základ dane vo výške 6 000 € a zaplatil odvody vo výške 3 800 € (do zdravotnej poisťovne: 800 € a do sociálnej poisťovne: 3 000 €). Aký bude výsledok jeho ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Názov položky Suma v € Výpočet
Vymeriavací základ 6 594,88 € (základ dane z riadku 47 daňového priznania + zaplatené odvody) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2018 923,28 € 14 % z vymeriavacieho základu
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2018 800 €
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia 123,28 € nedoplatok 923,28 € - 800 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Ako zaúčtovať vzniknutý preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania u zamestnávateľa za zamestnancov?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Lehota na vykonanie ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 sa zmenila, avšak lehota na úhradu nedoplatku a vrátenie preplatku ostáva nezmenená.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky