10 otázok o OČR a PN v súvislosti s koronavírusom pre zamestnancov

Ako oznámiť zamestnávateľovi OČR a ako si uplatniť nárok na ošetrovné? Môže byť nariadená zamestnancovi v tomto čase dovolenka? Prinášame odpovede na časté otázky zamestnancov.

V súvislosti so zatvorením predškolských a školských zariadení a so zatvorením maloobchodných prevádzok s výnimkou určitých typov prevádzok (napr. potraviny, lekárne, pošty, atď.) od 16.03.2020, sa vynárajú mnohé otázky zamestnancov, či majú nárok na ošetrovné (tzv. OČR-ku) a ako si ho uplatniť, prípadne, či im môže lekár vystaviť PN v prípade uzatvorenia prevádzok a pod.

Schválená novela zákona upravuje podmienky OČR a PN pri koronakríze. Aké zmeny nastali, si prečíate v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Tie najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s vyššie uvedenými rozhodnutiami ústredného krízového štábu v rámci prevencie šírenia nákazy koronavírusu (vírus COVID-19) vám prinášame v článku.

Otázky a odpovede o OČR a PN v súvislosti s koronavírusom pre SZČO nájdete v článku 10 otázok o OČR a PN živnostníkov a SZČO v súvislosti s koronavírusom alebo Automatické predĺženie žiadosti o ošetrovné a pokračujúca PN kvôli koronavírusu – ako postupovať?

1. Ako si uplatniť nárok na ošetrovné (tzv. OČR-ku), ak máte dieťa do 11 rokov (t. j. 10 rokov + 364 dní)?

Rodič, ktorého dieťa má ku dňu podania žiadosti o ošetrovné maximálne 10 rokov + 364 dní (t. j. dieťa do 11 rokov veku), si môže uplatniť nárok na ošetrovné prostredníctvom vypísanej žiadosti „Žiadosť o ošetrovné, ktorú môže zaslať na pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa alebo jej organizačnej zložky, a to emailom alebo poštou. V tomto prípade nie je teda potrebné, aby rodič konzultoval žiadosť o ošetrovné s detským lekárom dieťaťa a žiadosť o ošetrovné zasiela sám.

2. Ako si uplatniť nárok na ošetrovné (tzv. OČR-ku), ak máte dieťa nad 11 rokov?

Rodič, ktorého dieťa má ku dňu podania žiadosti o ošetrovné viac ako 11 rokov veku, má nárok na ošetrovné (po splnení zákonom stanovených podmienok), ak existuje potreba osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa, ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou.

V tomto prípade, teda rodič dieťaťa musí telefonicky kontaktovať detského lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Ak detský lekár rozhodne, že je potrebné ošetrovanie dieťaťa rodičom, a to aj v prípade, ak sa ešte choroba u dieťaťa nevyvinula, môže potvrdiť vyššie uvedenú žiadosť o ošetrovné a zaslať ju Sociálnej poisťovni.

Prečítajte si tiež

Informácie, či majú rodičia nárok na OČR aj keď nepošlú deti späť do školy a škôlky, nájdete v článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020.

3. Ako oznámiť zamestnávateľovi, že si uplatňuje zamestnanec nárok na ošetrovné?

Podľa § 144 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnanec bez zbytočného odkladu povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci, t. j. aj o tom, že si uplatňuje nárok na ošetrovné. Odporúčame túto prekážku v práci oznámiť zamestnávateľovi emailom, ktorého prílohou bude kópia žiadosti o ošetrovné, ktorú zamestnanec zaslal Sociálnej poisťovni.

4. Čo, ak zamestnanec si uplatnil nárok na ošetrovné na dieťa skôr než od 16.03.2020?

Nakoľko rozhodnutím niektorých zriaďovateľov škôl došlo k uzatvoreniu školských a predškolských zariadení ešte pred dátumom celoslovenského uzatvorenia (od 16.03.2020), ktorý vyhlásil ústredný krízový štáb, môže nastať situácia, že niektorí rodičia si uplatnili nárok na ošetrovné na dieťa skôr, t. j. pred dátumom 16.03.2020.

V tomto prípade treba postupovať nasledovne:

  • ukončiť žiadosť o ošetrovné na dieťa, ktoré ste si uplatnili pred dátumom 16.03.2020, napr. ak zriaďovateľ školy zatvoril školské zariadenie 11.03.2020 a rodič si uplatnil od tohto dátumu nárok na ošetrovné, je potrebné túto žiadosť ukončiť k 15.03.2020 (ošetrovné bude trvať od 11.03.2020 do 15.03.2020), a
  • uplatniť si nárok na ošetrovné na základe novej žiadosti, kde bude uvedený dátum nároku na ošetrovné od 16.03.2020 po dobu 10 dní, resp. 14 dní.

5. Môžu si uplatniť nárok na ošetrovné obaja rodičia, ak majú viacero detí, ktoré navštevujú školské alebo predškolské zariadenia?

Ak sú obaja rodičia zamestnanci a majú napríklad 2 deti vo veku 4 roky a 7 rokov, nemôže si matka uplatniť nárok na ošetrovné na jedno dieťa a otec na to druhé dieťa, nakoľko nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jeden z rodičov. Ošetrovné pritom vyplatí Sociálna poisťovňa v jednej sume, bez ohľadu na počet detí, ktoré ostali doma.

6. Môže si uplatniť otec nárok na ošetrovné, ak je matka na materskej/rodičovskej dovolenke s iným dieťaťom?

Prečítajte si tiež

Ak nastala situácia, že matka je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke s dieťaťom a rodičia majú ešte aj iné deti, ktoré navštevujú predškolské alebo školské zariadenie, otec si môže uplatniť nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na to, že matka je doma a stará sa o mladšie dieťa.

7. Môže zamestnanec odmietnuť prísť do práce vzhľadom na obavu nákazy koronavírusom?

Ak má zamestnanec obavy z nákazy koronavírusom a zamestnávateľ urobil všetky potrebné opatrenia, ktoré majú zabrániť nákaze, zamestnanec nemôže odmietnuť prísť do práce. Ak by tak urobil, môže mu hroziť vznik absencie, prípadne iné postihy podľa Zákonníka práce.

Článok pokračuje pod reklamou

8. Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky v súvislosti so zatvorením niektorých prevádzok?

Podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce ja zamestnávateľ povinný oznámiť čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ nemôže nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancom, v prípade dobrovoľného alebo povinného zatvorenia svojej prevádzky.

V prípade, ak však zamestnanec súhlasí s čerpaním dovolenky, môže mu zamestnávateľ toto čerpanie dovolenky nariadiť.

V prípade, ak zamestnanec s čerpaním dovolenky nesúhlasí, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy.

9. Na akú náhradu mzdy má zamestnanec nárok, ak zamestnávateľ zatvorí prevádzku?

Ako sme už vyššie spomenuli, ak zamestnávateľ zatvorí prevádzku a zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce je mu zamestnávateľ povinný poskytnúť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak však zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60 % jeho priemerného zárobku.

Priemerný zárobok sa určuje spravidla zo mzdy dosiahnutej v predchádzajúcom štvrťroku, to znamená, že náhrada mzdy za mesiac marec 2020 sa bude počítať z priemerného zárobku za IV. štvrťrok roku 2019.

10. Má zamestnanec nárok na PN-ku, ak mu bola nariadená karanténa?

Ak zamestnancovi bola úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa alebo sa zamestnanec vrátil zo zahraničia, je zamestnávateľ povinný mu podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce poskytnúť počas doby karantény pracovné voľno. Zamestnanec je povinný kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví zamestnancovi potvrdenie o dočasnej PN. Lekár bez podpisu pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec je následne bez zbytočného odkladu povinný oznámiť zamestnávateľovi túto prekážku v práci, a to telefonicky alebo emailom.

Zamestnanec má počas PN nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní od zamestnávateľa a od 11. dňa má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

Viac informácií o PN zamestnanca si môžete prečítať v článku Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky