Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Na čo má zamestnanec nárok počas PN od zamestnávateľa a kedy sa vypláca nemocenské zo Sociálnej poisťovne? Aké sú povinnosti zamestnávateľa a ako sa postupuje pri kontrole liečebného režimu?

Zamestnanec môže byť uznaným za dočasne práceneschopného (ďalej len „uznaným za dočasne PN“) na výkon svojej zárobkovej činnosti v prípade choroby alebo úrazu. Okrem uvedených prípadov, môže byť zamestnanec uznaným za dočasne PN, ak mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nároky zamestnanca počas PN v roku 2020

Zamestnanec má nárok:

 • počas prvých desiatich dní trvania PN na náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú mu vypláca jeho zamestnávateľ,
 • od jedenásteho dňa dočasnej PN má zamestnanec nárok na nemocenské (resp. nemocenskú dávku), ktorú mu vypláca Sociálna poisťovňa.

Podmienky nároku na nemocenské (resp. nemocenskú dávku) upravuje § 33 až § 38 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Zamestnanec má nárok na nemocenské, ak splní tieto podmienky:

 • dočasná PN mu vznikla počas trvania nemocenského poistenia (t. j. počas zamestnaneckého pomeru) alebo v ochrannej lehote,
 • nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie dočasnej PN (t. j. nesmie počas PN vykonávať zárobkovú činnosť).

Ochranná lehota pre zamestnanca je:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • ak nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota osem mesiacov.

Ďalej sa v článku budeme venovať nároku na náhradu príjmu počas dočasnej PN, ako aj povinnostiam zamestnávateľa a zamestnanca pri dočasnej PN.

Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN, ktorú vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi v roku 2020

Náhradu príjmu počas dočasnej PN upravuje zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN“).

Zamestnávateľ počas dočasnej PN poskytuje svojmu zamestnancovi náhradu príjmu, a to za kalendárne dni (nie pracovné dni). Zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi náhradu počas dočasnej PN za každý kalendárny deň, kedy je uznaný za dočasne PN, najviac však po dobu desať kalendárnych dní (vrátane) od vzniku dočasnej PN (t. j. napr. ak dočasná PN zamestnanca vznikne 2.9.2020, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu príjmu počas tejto PN maximálne za obdobie od 2.9.2020 do 11.9.2020 – vrátane. Ak zamestnanec skončí dočasnú PN napr. 5.9.2020, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu príjmu počas PN za obdobie od 2.9.2020 do 5.9.2020).

Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN vo výške:

 • 25 % denného vymeriavacieho základu – od 1. do 3. dňa trvania dočasnej PN,
 • 55 % denného vymeriavacieho základu – od 4. do 10. dňa trvania dočasnej PN.

Zamestnávateľ však môže v kolektívnej zmluve dohodnúť dennú výšku náhradu príjmu počas dočasnej PN aj vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac však do výšky 80 % denného vymeriavacieho základu (napr. zamestnávateľ môže ustanoviť náhradu príjmu počas dočasnej PN pre svojich zamestnancov od 1. dňa vo výške 60 % denného vymeriavacieho základu).

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu počas dočasnej PN vo výške jednej polovice v tom prípade, ak si zamestnanec privodí dočasnú PN sám, a to požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

Je potrebné upozorniť aj na to, že v prípade ak počas dočasnej PN dôjde k ukončeniu pracovného pomeru, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu počas PN len za tie kalendárne dni, kedy bol jeho zamestnancom.

Denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN v roku 2020

Nakoľko zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu príjmu počas dočasnej PN, ktorá sa percentuálnou sadzbou vypočíta z denného vymeriavacieho základu, je potrebné správne stanoviť denný vymeriavací základ takéhoto zamestnanca.

Denný vymeriavací základ zamestnanca vypočítame nasledovne:

súčet vymeriavacích základov na platenie poistného na nem. poistenie v rozhodujúcom období / počet dní rozhodujúceho obdobia

Tento denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nadol, pričom suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Platí, že denný vymeriavací základ zamestnanca nesmie presiahnuť maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je pre rok 2020 vo výške 66,6082 €/deň.

Ak rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí nemocenské poistenie u zamestnávateľa pred vznikom dočasnej PN trvalo najmenej 90 dní, rozhodujúce obdobie je podľa § 54 zákona o sociálnom poistení:

 • predchádzajúci kalendárny rok: ak zamestnanec bol nemocensky poistený u toho istého zamestnávateľa nepretržite počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka (napr. ak zamestnancovi vznikne dočasná PN 2.1.2020 a u zamestnávateľa pracuje od 2.9.2018, rozhodujúce obdobie bude kalendárny rok 2019),
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady: ak zamestnancovi vzniklo nemocenské poistenie u zamestnávateľa v predchádzajúcom roku (napr. ak zamestnancovi vznikne dočasná PN 2.2.2020 a u zamestnávateľa pracuje od 2.6.2019, rozhodujúce obdobie bude od 2.6.2019 do 31.1.2020).

Ak rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí nemocenské poistenie u zamestnávateľa pred vznikom dočasnej PN trvalo menej ako 90 dní, rozhodujúce obdobie podľa § 8 ods. 4 zákona o náhrade príjmu pri dočasnej PN je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN (napr. ak zamestnancovi vznikne dočasná PN dňa 15.4.2020 a u zamestnávateľa pracuje od 1.3.2020, rozhodujúcim obdobím bude obdobie od 1.3.2020 do 14.4.2020).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak zamestnanec, ktorý v rozhodujúcom období nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, denný vymeriavací základ mu bude určený v takej výške, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN v roku 2020

Ján je zamestnancom spoločnosti XYZ už od 1.5.2012. Dňa 2.4.2020 bol dočasne uznaným PN, a to až do 10.4.2020. V roku 2019 bola jeho hrubá mesačná mzda vo výške 800 €. Akú náhradu príjmu počas dočasnej PN mu zamestnávateľ vyplatí v roku 2020?

Pre výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN si musíme určiť najprv rozhodujúce obdobie. Nakoľko Ján pracuje u zamestnávateľa už dlhé roky a pracoval aj celý predchádzajúci kalendárny rok, rozhodujúcom obdobím bude rok 2019. V roku 2019 nemal vylúčené žiadne obdobie pre platenie nemocenského poistenia, takže počet dní rozhodujúceho obdobia, bude počet kalendárnych dní, t. j. 365 dní.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame: (800 € x 12 mesiacov) / 365 dní = 9 600 € / 365 dní  = 26,3013 €.

Náhradu príjmu počas dočasnej PN vypočítame:

 • 1. – 3. deň, t. j. 2.4.2020 až 4.4.2020: 25 % z DVZ = (25 % z 26,3013) x 3 dni = 19,725975 €,
 • 4. – 9. deň, t. j. 5.4.2020 až 10.4.2020: 55 % z DVZ = (55 % x 26,3013) x 6 dni = 86,79429,

t. j. spolu náhrada príjmu počas dočasnej PN = 106,60 €.

Poznámka: ak by dočasná PN trvala viac ako 10 dní, t. j. 11 dní a viac, Sociálna poisťovňa by vyplatila zamestnancovi nemocenské vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu za každý jeden kalendárny deň.

Uplatnenie nároku na náhradu príjmu počas dočasnej PN u zamestnávateľa v roku 2020

Zamestnanec si uplatňuje nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN u svojho zamestnávateľa predložením tlačiva „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“. Toto potvrdenie je päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne dostupné a vydáva ho zamestnancovi jeho ošetrujúci lekár.

Lekár, ktorý vystavil dočasnú PN, odovzdá zamestnancovi I., II.+ II.a a IV. diel tohto potvrdenia, pričom:

 • I. diel potvrdenia je legitimácia dočasne práceneschopného poistenia: zamestnanec je povinný po skončení dočasnej PN tento diel odovzdať naspäť lekárovi, počas trvania dočasnej PN mu slúži na preukázanie sa zamestnancovi Sociálnej poisťovne v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. Na tomto tlačive lekár zamestnancovi vyznačuje dátum prípadnej kontroly,
 • ostatné diely odovzdáva zamestnanec svojmu zamestnávateľovi (II. a II.a diel hneď po vystavení tohto tlačiva a IV. diel po skončení dočasnej PN).

Je potrebné upozorniť, že zamestnanec sa  nesmie na dieloch tohto tlačiva zabudnúť podpísať a uviesť spôsob, akým si požaduje vyplatiť prípadnú nemocenskú dávku (ak dočasná PN trvá viac ako 10 kalendárnych dní). Na dieloch tohto tlačiva zároveň zamestnanec zaškrtáva, či si žiada o nemocenskú dávku alebo úrazový príplatok a či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení (napr. ak má viacerých zamestnávateľov).

Povinnosti zamestnávateľa pri dočasnej PN zamestnanca v roku 2020

V súvislosti s dočasnou PN zamestnanca, vznikajú zamestnávateľovi aj určité povinnosti, a to voči Sociálnej, či zdravotnej poisťovni.

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do príslušnej zdravotnej poisťovne vznik aj zánik dočasnej PN zamestnanca, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla alebo zanikla dočasná PN.

Ak dočasná PN zamestnanca trvá menej ako desať dní alebo desať dní (vrátane), zamestnávateľovi voči Sociálnej poisťovni nevznikajú žiadne povinnosti.

Prečítajte si tiež

Ak dočasná PN zamestnanca trvá viac ako desať dní, t. j. jedenásť a viac, zamestnávateľ je povinný odovzdať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne II. diel „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ – žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok, kde zamestnávateľ vyplní obdobie, počas ktorého vyplácal náhradu príjmu počas dočasnej PN (10 dní alebo menej, ak sa nezdržiaval na mieste určenom počas PN) a deň, kedy bol zamestnanec skutočne naposledy v práci.

Zamestnávateľ je povinný odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne uvedený diel potvrdenia, a to do troch dní po 10. dni trvania dočasnej PN zamestnanca. Na individuálne vyžiadanie pobočky Sociálnej poisťovne z dôvodu, že pobočka neeviduje údaje o zamestnancovi (napr. vymeriavací základ a pod.), ktoré sú potrebné na posúdenie nároku na nemocenské, je zamestnávateľ povinný predložiť „Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku“.

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom v prípade dlhodobej PN dohodnúť aj na tom, že za neho zamestnávateľ doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne aj „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, a to v tom prípade, ak dočasná PN trvá dlhodobo a prechádza z jedného mesiaca do druhého.

Po skončení dočasnej PN, zamestnanec odovzdá svojmu zamestnávateľovi IV. diel „Potvrdenia o dočasnej PN“, ktoré je zamestnávateľ povinný odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu zamestnanca zamestnávateľom v roku 2020

Zamestnanec, ktorý je dočasne PN, je povinný dodržiavať liečebný režim určený lekárom. Zamestnávateľ má právo podľa § 9 ods. 4 zákona o náhrade príjmu pri dočasnej PN vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej PN.

Nakoľko podľa vyššie uvedeného zamestnávateľ má právo vykonať len kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej PN, máme za to, že nemá právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Ak zamestnávateľ zistí, že zamestnanec sa v čase kontroly nenachádzal na mieste určenom počas dočasnej PN bez súhlasu lekára, od uvedeného dňa mu podľa § 5 ods. 1 písm. d) náhradu príjmu počas dočasnej PN nepatrí nárok na náhradu príjmu.

Zamestnávateľ môže toto zistenie oznámiť aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a tá môže vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu na základe ich podmienok. Zamestnávateľ však môže dať aj podnet na vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, pričom ak Sociálna poisťovňa zistí porušenie liečebného režimu a dočasná PN trvá viac ako 10 dní, zastaví takémuto zamestnancovi nárok na nemocenské po dobu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Sú situácie, kedy sa chorý zamestnanec namiesto liečenia rozhodne prísť do práce. Ako v takej situácií môže zareagovať zamestnávateľ približujeme v článku Čo robiť, keď príde chorý zamestnanec do práce?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky