Maximálne materské v roku 2020

Aká je výška maximálneho materského v roku 2020, z čoho sa materské počíta a aký príjem je potrebné dosahovať pre získanie maximálneho materského?

Výška materského v roku 2020 sa určuje z denného vymeriavacieho základu

Sociálna poisťovňa v roku 2020 vypočíta výšku materského osobe, ktorá má nárok na materské ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Platí však, že výška materského nesmie presiahnuť 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý pre rok 2020 predstavuje sumu 66,6083 €. To znamená, že v roku 2020 predstavuje maximálna denná suma materského sumu 49,9563 € (t. j. 75 % z 66,6083 €).

Výpočet denného vymeriavacieho základu pre materské v roku 2020

DVZ vypočítame nasledovne:

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor, avšak samotná výška materského na celých desať eurocentov nahor.

Informácie o výpočte denného vymeriavacieho základu u živnostníčky/živnostníka si môžete prečítať v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO). V prípade výpočtu denného vymeriavacieho základu u zamestnankyne spravidla platí, že denný vymeriavací základ sa vypočíta ako 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu, spravidla za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské (napr. ak zamestnankyňa nastúpi na materskú dovolenku v roku 2020, Sociálna poisťovňa jej vypočíta výšku materského z hrubého príjmu za rok 2019). Týmto výpočtom sa výška materského približuje k výške čistého príjmu zamestnankyne.

Maximálne materské v roku 2020 môže presiahnuť sumu 1 500 €

V roku 2020, t. j. od 1.1.2020 do 31.12.2020 môže osoba, ktorej bol priznaný nárok na materské, získať maximálne materské v nasledovnej výške:

  • 1 498,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 30 dní,
  • 1 548,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 31 dní.
Prečítajte si tiež

Maximálnu výšku materského v roku 2020 môže dosiahnuť tá osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla rok 2019) bol minimálne vo výške 2 026 € (t. j. vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2018). Uvedené znamená, že maximálne materské môže získať napr. zamestnankyňa (príp. aj otec dieťaťa), ktorej mesačná hrubá mzda v roku 2019 predstavovala výšku najmenej 2 026 € a viac.

Informácie o tom, ako dosiahnuť maximálne materské si môžete prečítať v článku Ako získať maximálne materské?

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky nároku na materské v roku 2020

Nárok na materské v roku 2020 môže získať osoba, ktorou je:

  • zamestnanec,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Vyššie uvedené osoby však musia byť splniť tieto zákonom stanovené podmienky, aby získali nárok na materské:

Prečítajte si tiež
  • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom, a to za posledné dva roky,
  • byť nemocensky poistení alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t. j. osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia – v prípade matky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva alebo sedem dní po zániku nemocenského poistenia v ostatných prípadoch, prípadne ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie),
  • mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie (v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby), a to od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a to za obdobie posledných piatich rokov.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o materskom, ako napríklad poberanie materského otcom dieťaťa, či platenie odvodov počas materskej dovolenky si môžete prečítať v našej téme Materská a materské.

Výšku nemocenských dávok v roku 2020, či maximálnu výšku OČR, PN a materského, nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské).

Od roku 2021 budú mať tehotné poistenkyne nárok na novú dávku „tehotenské“. Podmienky a viac informácií, nájdete v článku Tehotenské – nová dávka od roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky