Maximálne materské v roku 2020

Aká je výška maximálneho materského v roku 2020, z čoho sa materské počíta a aký príjem je potrebné dosahovať pre získanie maximálneho materského?

Výška materského v roku 2020 sa určuje z denného vymeriavacieho základu

Sociálna poisťovňa v roku 2020 vypočíta výšku materského osobe, ktorá má nárok na materské ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Platí však, že výška materského nesmie presiahnuť 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý pre rok 2020 predstavuje sumu 66,6083 €. To znamená, že v roku 2020 predstavuje maximálna denná suma materského sumu 49,9563 € (t. j. 75 % z 66,6083 €).

Výpočet denného vymeriavacieho základu pre materské v roku 2020

DVZ vypočítame nasledovne:

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor, avšak samotná výška materského na celých desať eurocentov nahor.

Informácie o výpočte denného vymeriavacieho základu u živnostníčky/živnostníka si môžete prečítať v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO). V prípade výpočtu denného vymeriavacieho základu u zamestnankyne spravidla platí, že denný vymeriavací základ sa vypočíta ako 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu, spravidla za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské (napr. ak zamestnankyňa nastúpi na materskú dovolenku v roku 2020, Sociálna poisťovňa jej vypočíta výšku materského z hrubého príjmu za rok 2019). Týmto výpočtom sa výška materského približuje k výške čistého príjmu zamestnankyne.

Maximálne materské v roku 2020 môže presiahnuť sumu 1 500 €

V roku 2020, t. j. od 1.1.2020 do 31.12.2020 môže osoba, ktorej bol priznaný nárok na materské, získať maximálne materské v nasledovnej výške:

  • 1 498,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 30 dní,
  • 1 548,70 €, a to v mesiaci, ktorý má 31 dní.
Prečítajte si tiež

Maximálnu výšku materského v roku 2020 môže dosiahnuť tá osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla rok 2019) bol minimálne vo výške 2 026 € (t. j. vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2018). Uvedené znamená, že maximálne materské môže získať napr. zamestnankyňa (príp. aj otec dieťaťa), ktorej mesačná hrubá mzda v roku 2019 predstavovala výšku najmenej 2 026 € a viac.

Informácie o tom, ako dosiahnuť maximálne materské si môžete prečítať v článku Ako získať maximálne materské?

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky nároku na materské v roku 2020

Nárok na materské v roku 2020 môže získať osoba, ktorou je:

  • zamestnanec,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Vyššie uvedené osoby však musia byť splniť tieto zákonom stanovené podmienky, aby získali nárok na materské:

Prečítajte si tiež
  • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom, a to za posledné dva roky,
  • byť nemocensky poistení alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t. j. osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia – v prípade matky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva alebo sedem dní po zániku nemocenského poistenia v ostatných prípadoch, prípadne ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie),
  • mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie (v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby), a to od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a to za obdobie posledných piatich rokov.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o materskom, ako napríklad poberanie materského otcom dieťaťa, či platenie odvodov počas materskej dovolenky si môžete prečítať v našej téme Materská a materské.

Výšku nemocenských dávok v roku 2020, či maximálnu výšku OČR, PN a materského, nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské).

Od roku 2021 budú mať tehotné poistenkyne nárok na novú dávku „tehotenské“. Podmienky a viac informácií, nájdete v článku Tehotenské – nová dávka od roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky