Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Otec má nárok na poberanie materského počas 28 týždňov. Môže však počas tejto doby pracovať? Musí sa matka dieťaťa vrátiť do zamestnania?

Materské, resp. materská dávka vyplýva z nemocenského poistenia

Materské vypláca Sociálna poisťovňa ako nemocenskú dávku z dôvodu tehotenstva, starostlivosti o narodené dieťa alebo z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Nárok na materské však nezískava každý automaticky, ale musí splniť zákonom stanovené podmienky. To, aké podmienky pre priznanie nároku na materské musí splniť otec dieťaťa, si popíšeme bližšie v tomto článku.

Podmienky, ktoré musí splniť otec pre získanie nároku na materské, ak je/bol zamestnancom

Otec dieťaťa musí splniť tieto zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na materské:

 • v deň, kedy začne poberať materské, byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • musí byť nemocensky poistený v období dvoch rokov dozadu ku dňu začatia poberania materského najmenej 270 kalendárnych dní.

Je potrebné poznamenať, že u otca platí ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia 7 kalendárnych dní. Uvedené znamená, že v prípade ak napr. s otcom dieťaťa bol skončený pracovný pomer ku dňu 30.6.2019, ochranná lehota trvá do 7.7.2019 (vrátane) a otec si môže do tohto dátumu uplatniť nárok na materské (t. j. maximálne do 7.7.2019).

Do doby nemocenského poistenia 270 kalendárnych dní ku dňu začatia poberania materského sa započítava aj predchádzajúce obdobie už ukončeného nemocenského poistenia (napr. ak mal otec viac pracovných pomerov).

Samozrejme podmienkou je aj to, že matka nepoberá materské na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské a taktiež ďalšou podmienkou je aj to, že ani jeden z rodičov si neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok (na to isté alebo iné dieťa).

Podmienky, ktoré musí splniť otec pre získanie nároku na materské, ak je/bol SZČO (živnostník) alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Ak je otec samostatne zárobkovo činnou osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobu platí, že musí splniť rovnaké podmienky získania nároku na materské ako zamestnanec, t. j. mať aktívne nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia a taktiež musí splniť podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 kalendárnych dní v období dvoch rokov dozadu (ku dňu začatia poberania materského).

Prečítajte si tiež

Pre SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu platí ešte jedna podmienka, a tou je, že nesmie mať za posledných päť rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Toleruje sa však nedoplatok v úhrne menej ako 5 eur.

Doklady, ktoré musí otec dieťaťa predložiť Sociálnej poisťovni pri žiadosti o nároku na materské

Okrem žiadosti o materské, ktorú otcovi dieťaťa poskytne Sociálna poisťovňa, je potrebné doložiť:

 • kópiu rodného listu dieťaťa (je možné, že niektoré pobočky Sociálnej poisťovne to nevyžadujú),
 • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti: je to vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že sa otec s matkou dieťaťa dohodli, že prevezme dieťa, na ktoré si chce uplatniť nárok na materské do starostlivosti,
 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že si ani jeden z rodičov neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok odo dňa, kedy otec žiada o materské.

Pozor na deň, kedy otec prevezme dieťa do starostlivosti

To, od ktorého dňa otec prevezme dieťa do starostlivosti a teda deň, od ktorého bude poberať materské (ak splní zákonom stanovené podmienky) závisí len od dohody oboch rodičov. Je dôležité však poznamenať, že dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti, matka stratí nárok na rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodičovský príspevok jednotnou sumou za kalendárny mesiac (v roku 2019 je suma rodičovského príspevku 220,70 € pri jednom dieťati), to znamená, že táto suma sa nepočíta na dni, kedy je nárok na rodičovský príspevok. Uvedené znamená, že je v podstate jedno (z hľadiska rodičovského príspevku), či prevezme otec dieťaťa starostlivosť o dieťa od 3. dňa v mesiaci alebo od 15. dňa v mesiaci. Ak však prevezme dieťa do starostlivosti od 1. dňa v mesiaci, nárok na rodičovský príspevok už matka mať nebude, ak by však prevzal dieťa do starostlivosť do 2. dňa v mesiaci, matka získa nárok na celú sumu rodičovského príspevku za daný mesiac a otec získa materské za zvyšné dni v mesiaci.

Výška materského a určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Výška materského, ktoré bude vyplatené otcovi je v rovnakej výške ako pre matku dieťaťa, t. j. 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame nasledovne:

Výpočet denného vymeriavacieho základu.
Výpočet denného vymeriavacieho základu.

Tento denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor, avšak samotné materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé desiatky eurocentov nahor.

Je potrebné upozorniť, že z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylučujú dni, za ktoré sa nemocenské poistenie neplatilo, napr. dni počas PN, OČR a iné uvedené v § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Určenie rozhodujúceho obdobia u:

 1. zamestnanca:
 • v prípade, ak nemocenské poistenie začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr (t. j. napr. ak otec žiada o materské v roku 2019 a jeho pracovný pomer začal k 1.1.2018 alebo skôr): rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok (t. j. v našom prípade rok 2018),
 • v prípade, ak nemocenské poistenie začalo po 1.1. prechádzajúceho roka a do dňa nástupu na materské trvalo viac ako 90 dní ( t. j. napr. ak otec žiada o materské v júni 2019 a jeho pracovný pomer začal 16.2.2018): rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom začína materské (t. j. v našom prípade obdobie od 16.2.2018 do konca mája 2019),
 • v prípade, ak nemocenské poistenie pred vznikom poskytnutia materského trvalo kratšie ako 90 dní (t. j. napr. ak otec žiada o materské 30.6.2019 a pracovný pomer trvá od 1.5.2019): rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok, ak v ňom bol otec zamestnaný u iného zamestnávateľa a nemocenské poistenie trvalo viac ako 90 kalendárnych dní; ak otec zamestnaný v predchádzajúcom roku nebol alebo nemocenské poistenie trvalo aj v predchádzajúcom roku menej ako 90 dní, výška materského sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

2. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby:

 • v prípade, ak nemocenské poistenie začalo k 1.1 predchádzajúceho roka alebo skôr: rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok,
 • v prípade, ak nemocenské poistenie vzniklo počas predchádzajúceho roka: rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka,
 • v prípade, ak nemocenské poistenie vzniklo počas aktuálneho roka: rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca,
 • v prípade, ak nemocenské poistenie začalo v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu materského (platí iba pre SZČO): rozhodujúce obdobie je od vzniku nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa.

V praxi sa môže stať, že SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala v hore uvedených rozhodujúcich obdobiach určený vymeriavací základ na platenie nemocenského poistenia, v tom prípade sa výška materskej vypočíta z pravdepodobného vymeriavacieho základu.

V prípade, ak u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nemocenské poistenie menej ako 26 týždňov, výška materského sa taktiež určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Určenie pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ pre určenie výšky materského vypočítame ako 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

PDVZ však môže byť najviac 1/30 aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2019 je minimálny VZ 477 €, t. j. PDVZ môže byť maximálne 15,90 €).

Tento maximálny PDVZ neplatí však vždy, výnimkou sú prípady, ak zamestnanec, či SZČO nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu poberania materského, čerpania rodičovskej dovolenky či nároku na rodičovský príspevok.

Výpočet materského, ak má otec viac nemocenských poistení súčasne

V prípade, ak otec má viac nemocenských poistení súčasne, napr. má dva pracovné pomery, alebo má nemocenské poistenie z pracovného pomeru a súčasne ako SZČO a splnil podmienky pre získanie nároku na materské (t. j. aktívne nemocenské poistenie a doba trvania nemocenského poistenia 270 dní) platí, že materské sa vypočíta z každého nemocenského poistenia osobitne.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálne materské

Aj pre otca platí ohraničenie denného vymeriavacieho základu (ako aj pravdepodobného DVZ), ktorý nesmie byť vyšší ako 2 – násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské.

Prečítajte si tiež

V roku 2019 platí, že maximálna výška materského je 75 % z maximálneho DVZ, t. j. zo sumy 62,7288 €. Uvedené znamená, že maximálna denná suma materského je 47,0466 €. Otec tak môže získať maximálne materské v mesiaci, ktorý má 31 dní až 1 458,50 €. Viac informácií si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2019 presiahne 1 400 €

Tipy, ako získať maximálne materské, ako aj jeho výšku pre rok 2020 prinášame v článku Ako získať maximálne materské? alebo Maximálne materské v roku 2020.

Doba poberania materského otcom a deň začatia poberania materského

Otec dieťaťa má nárok na poberanie materského v dĺžke trvania 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Platí, že otec môže poberať materské maximálne do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Výnimkou je osamelý otec, ktorý má nárok na materské po dobu 31 týždňov a otec, ktorý sa stará o 2 alebo viac detí, ktorý má nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Otec môže požiadať o materské, najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu (ak matka nepoberá materské). V prípade, ak matka poberá materské, otec môže požiadať o materské, až po ukončení poberania materského matkou.

Súbežné poberanie materskej otcom a matkou dieťaťa

Ako sme už uviedli, nie je možné, aby otec a matka dieťaťa poberali materské na to isté dieťa. Rovnako to platí aj pre poberanie rodičovského príspevku.

Prečítajte si tiež

Avšak od 1.1.2019 je možné súčasné poberanie materského otcom dieťaťa napr. na staršie dieťa do 3 rokov veku a poberanie materského matkou na iné dieťa, napr. novonarodené.

Čo platí od 1. mája 2021 sa dozviete v článku Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021.

Otec nemá nárok na materskú dovolenku

Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vyplýva, že otec dieťaťa má nárok len na rodičovskú dovolenku, a to na dieťa vo veku do 3 rokov (v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov).

Otec, ktorý sa rozhodne čerpať nárok na materské zo Sociálnej poisťovne, nemá nárok na materskú dovolenku, má nárok len na poskytnutie materského. Otec, ktorý je zamestnancom, má však nárok na poskytnutie rodičovskej dovolenky.

V prípade, ak je otec zamestnancom, je povinný teda podľa § 166 ods. 3 zákonník práce oznámiť zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku (deň, od kedy začína poberať materské), a to najmenej jeden mesiac vopred. Rovnaký termín platí, aj v prípade oznámenia dátumu skončenia rodičovskej dovolenky (od kedy končí poberania materského).

Matka počas poberania materského otcom dieťaťa (v prípade, ak nemajú iné dieťa) sa môže rozhodnúť, že sa nevráti do zamestnania a zostane doma. Avšak je potrebné upozorniť na to, že štát za matku, ktorá sa rozhodne ostať doma bez priznaného nároku na rodičovský príspevok od 30.12.2018 neplatí poistné na zdravotné poistenie. Matka sa počas tohto obdobia stane samoplatiteľom zdravotného poistenia alebo ukončí svoj doterajší pracovný pomer a nahlási sa do evidencie nezamestnaných.

Práca otca počas poberania materského

Ak je otec zamestnancom a chce počas poberania materského pracovať, platí, že nesmie mať príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na materské.

Otec však môže mať príjem z iného zamestnania (z ktorého si neuplatnil nárok na materské), a to môže si napr. založiť živnosť, resp. môže začať pracovať u toho istého zamestnávateľa ale na základe nového uzatvoreného pracovného pomeru, resp. dohody o vykonaní práce a taktiež musí mať stanovený iný druh práce, ktorý predtým u toho istého zamestnávateľa vykonával. Taktiež sa otec môže zamestnať aj u iného, nového zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Nakoľko Sociálna poisťovňa prešetruje každú žiadosť o nárok na materské u otca dieťaťa, je možné, že otcovi dieťaťa nebude priznaný nárok na materské v prípade, ak začne pracovať na ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok. Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na materské takýmto otcom (ak pracujú na plný úväzok), nakoľko podľa ich vyjadrení, nie je v takomto prípade splnená podmienka starostlivosti o dieťa, tým že otec vykonáva pracovnú činnosť a taktiež tým, že nedošlo ani k úprave pracovného času daného otca (aj napriek tomu, že takéto konanie Sociálnej poisťovne nie je v súlade so zákonom, nakoľko v zákone o sociálnom poistení nie je jasne definované, čo sa rozumie pod pojmom starostlivosť o dieťa).

Pre vyhnutie sa problémom odporúčame, ak otec dieťaťa chce naďalej pracovať, uzatvoriť novú pracovnú zmluvu maximálne na polovičný úväzok, pracovať na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, či mať domácku prácu podľa Zákonníka práce.

Prečítajte si tiež

Najvýhodnejšou formou je, ak otec je SZČO a poberá materské. V tomto prípade nemusí živnosť ani pozastaviť ani zrušiť a môže naďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Výhodou je aj to, že počas poberania materského neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a rovnako sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do zdravotnej poisťovne. Viac informácií o platení odvodov aj u otca počas materskej a rodičovskej dovolenky si môžete prečítať v článku Odvody SZČO počas materskej a rodičovskej dovolenky

Príklady na výpočet materského u otca dieťaťa

Príklad na výpočet materského, v prípade ak je otec zamestnancom a jeho pracovný pomer vznikol pred 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka:

Otec sa dohodne s matkou dieťaťa, že prevezme dieťa do starostlivosti od 2.7.2019. Jeho pracovný pomer trvá od 12.1.2016, to znamená, že rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je rok 2018. V roku 2018 mal súčet hrubých miezd 9 600 € a počas 25 dní bol PN. V akej výške mu vznikne nárok na materské?

Denný vymeriavací základ:

Výpočet denného vymeriavacieho základu.
Výpočet denného vymeriavacieho základu.

Materské za mesiac júl 2019, t. j. 30 dní (od 2.7.2019) = 75 % z 28,2353 x 30 = 635,30 €.

Príklad na výpočet materského, v prípade ak je otec zamestnancom a jeho pracovný pomer vznikol po 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka:

Otec sa dohodne s matkou dieťaťa, že prevezme dieťa do starostlivosti od 2.7.2019. Jeho pracovný pomer trvá od 12.12.2018, to znamená, že rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je od 12.12.2018 do 30.6.2019 (nemocenské poistenie bolo zaplatené za viac ako 90 dní a predtým bol dlho zamestnaný a splnil podmienku 270 dní nemocenského poistenia). V období od 12.12.2018 do 30.6.2019 mal súčet hrubých miezd vo výške 5 300 €. Od 12.12.2018 do 30.6.2019 je počet dní rozhodujúceho obdobia 201. V akej výške mu vznikne nárok na materské?

Denný vymeriavací základ:

Výpočet denného vymeriavacieho základu.
Výpočet denného vymeriavacieho základu.

Materské za mesiac júl 2019, t. j. 30 dní (od 2.7.2019) = 75 % z 26,3682 x 30 = 593,30 €.

Príklad na výpočet materského, v prípade ak je otec SZČO:

Otec sa dohodne s matkou dieťaťa, že prevezme dieťa do starostlivosti od 2.7.2019. Ako SZČO je povinne nemocensky poistený od 1.7.2014, to znamená, že rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je rok 2018. Od januára do júna 2018 mal vymeriavací základ 600 € a od júna do decembra 2018 bol jeho vymeriavací základ vo výške 820 €. V akej výške mu vznikne nárok na materské?

Denný vymeriavací základ:

Výpočet denného vymeriavacieho základu.
Výpočet denného vymeriavacieho základu.

Materské za mesiac júl 2019, t. j. 30 dní (od 2.7.2019) = 75 % z 23,3425 x 30 = 525,30 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky